Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДля яких цілей аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства?

1. + Підготовки касової книги для записів касиром у касі

2. Підготовки касової книги для здавання в архів

3. Підготовки касової книги для ревізії

4. Підготовки касової книги для перевірки бухгалтером

 

Підписами яких осіб засвідчується кількість аркушів у касовій книзі?

1. + Керівника підприємства та головного бухгалтера

2. Бухгалтера з обліку грошових коштів

3. Касира

4. Бухгалтера установи банку

 

339. Другий примірник, що є відривною частиною касової книги, – це:

1. Звіт бухгалтера

2. + Звіт касира

3. Звіт про наявність готівки в касі

4. Звіт про рух грошових коштів

 

340. Синтетичний облік касових операцій ведуть у …

1. Касовій книзі

2. + Журналі-ордері № 1 с.-г., Відомості 1.1 с.-г. та в Головній книзі

3. Журналі-ордері № 1 с.-г., Відомості 1.2 с.-г.та в Головній книзі

4. Журналі-ордері № 1 с.-г., Відомості 1.3 с.-г.та в Головній книзі

341. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки (доходу) в касу від покупців за реалізовану продукцію:

1. + Дт 301 Кт 361

2. Дт 301 Кт 372


3. Дт 301 Кт 701

4. Дт 301 Кт 631

 

342. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки в касу від працівників за реалізовану продукцію за готівку:

1. Дт 301 Кт 361

2. Дт 301 Кт 372

3. + Дт 301 Кт 701

4. Дт 301 Кт 631

 

343. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки в касу від працівників за реалізовані послуги за готівку:

1. Дт 301 Кт 361

2. Дт 301 Кт 372

3. + Дт 301 Кт 703

4. Дт 301 Кт 631

344. У підсумок валюти балансу дебіторська заборгованість включається за:

1. + Чистою реалізаційною вартістю

2. Справедливою вартістю

3. Сумою резерву сумнівних боргів

4. Первісною вартістю

 

Хто такі дебітори?

1. Особи, компанії або організації, що надають підприємству гроші, товари або послуги у борг за умови, що він буде погашений в певний день або по закінченні певного терміну2. Юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, палива, матеріалів, запасних частин, МШП), надають послуги, виконують роботи

3. +Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів

4. Фізична або юридична особа, яка здійснює оплату грошима і є набувачем товару або послуги

 

346. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування готівки в касу, одержаної з поточного рахунку в банку, для виплати зарплати:

1. Дт 311 Кт 301

2. Дт 301 Кт 372

3. Дт 661 Кт 301

4. + Дт 301 Кт 311

 

347. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з повернення в касу підзвітною особою невикористаного залишку підзвітних сум:

1. Дт 372 Кт 701

2. + Дт 301 Кт 372

3. Дт 372 Кт 301

4. Дт 301 Кт 311

 

348. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на видачу з каси авансу на відрядження керівнику підприємства:

1. +Дт 372 Кт 301

2. Дт 92 Кт 372

3. Дт 301 Кт 372

4. Дт 91 Кт 372

 

349. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою видано зарплату працівникам готівкою з каси:

1. Дт 301 Кт 311

2. + Дт 661 Кт 301

3. Дт 311 Кт 301

4. Дт 662 Кт 301

 

350. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оплачено заборгованість постачальнику готівкою з каси:

1. Дт 672 Кт 301

2. Дт 685 Кт 301

3. + Дт 631 Кт 301

4. Дт 372 Кт 301

 

351. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою внесено заборгованість за відшкодування завданого збитку в касу:

1. Дт 301 Кт 377

2.Дт+301 Кт 375

3. Дт 301 Кт 373

4. Дт 375 Кт 716

 

352. Погашення дебіторської заборгованості покупців взаємозаліком відображають записом:

1. +Дт 63 Кт 36

2. Дт 36 Кт 63

3. Дт 31 Кт 36

4. Дт 31 Кт 681

 


353. Запис Дт 374 Кт 715 означає:

1. + Виставлення претензії щодо сплати постачальником штрафів та неустойок

2. Сплату постачальникам суми за претензією

3. Отримання претензії від покупця за недопоставку

4. Донарахування податкового зобов’язання та штрафів внаслідок податкової перевірки

354. Надходження готівки в касу від батьків за утримання дітей у дошкільних установах відображають записом:

1. + Дт 30 Кт 377

2. Дт 30 Кт 373

3. Дт 30 Кт 374

4. Дт 377 Кт 719

355. На час відрядження за відрядженим працівником:

1. +Зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток

2. Зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток частково

3. Зберігається місце роботи (посада)

4. Правильна відповідь відсутня

356. Для зберігання коштів і здійснення безготівкових розрахунків в установі банку у національній валюті за місцем реєстрації підприємства відкривається...

1. + Поточний рахунок

2. Депозитний рахунок

3. Картковий рахунок

4. Валютний рахунок

 

357. Синтетичний облік банківських операцій ведуть у ...

1. Журналі-ордері № 1 с.-г., Відомості № 1.1.с.-г. та в Головній книзі

2. + Журналі-ордері № 1 с.-г., Відомості 1.2 с.-г. та в Головній книзі

3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та в Головній книзі

4. Виписці банку

 

358.Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою надійшла виручка від покупців за реалізовану продукцію на поточний рахунок в банку:

1. + Дт 311 Кт 361

2. Дт 311 Кт 681

3. Дт 371 Кт 311

4. Дт 681 Кт 361

 


359.Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на зарахування на поточний рахунок у банку внесеної виручки з каси підприємства:

1. Дт 331 Кт 301

2. + Дт 311 Кт 301

3. Дт 333 Кт 301

4. Дт 301 Кт 311

 

360. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на перерахування заборгованості за податками і платежами з поточного рахунка у банку:

1. Дт 631 Кт 311

2. + Дт 641 Кт 311

3. Дт 65 Кт 311

4. Дт 685 Кт 311

361. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, – це:

1. + Заробітна плата

2. Витрати на відрядження

3. Дивіденди

4. Пенсія

 

362. Яким основним документом закріплюють трудові відносини між працівником і власником:

1. Наказом про прийняття на роботу

2. Трудовою книжкою

3. + Трудовим договором

4. Колективним договором

 

363. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства регулюються:

1. Наказом про прийняття на роботу

2. Трудовою книжкою

3. Трудовим договором

4. + Колективним договором

 

364. Основою організації оплати праці є...

1. + Тарифна система

2. Тарифна сітка

3. Тарифний розряд

4. Тарифна ставка

 

365. Складова частина тарифної системи, яка визначає співвідношення у рівнях оплати праці різних груп працівників сфери матеріального виробництва залежно від їх кваліфікації, – це:

1. Тарифна система

2. + Тарифна сітка

3. Тарифний розряд

4. Тарифна ставка

 

366. Елемент тарифної системи, який характеризує рівень кваліфікації виконавців певної роботи, – це:

1. Тарифна система

2. Тарифна сітка

3. + Тарифний розряд

4. Тарифна ставка

 

367. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців – це:

1. + Основна заробітна плата

2. Додаткова заробітна плата

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

4. Допомога з тимчасової втрати працездатності

 

368. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій – це:

1. Основна заробітна плата

2. + Додаткова заробітна плата

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

4. Допомога з тимчасової втрати працездатності

369. Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які проводять понад встановлені законодавчими актами норми, – це:

1. Основна заробітна плата

2. Додаткова заробітна плата

3. + Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

4. Допомога з тимчасової втрати працездатності

 

370. Основним документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є….

1. + Табель обліку робочого часу

2. Обліковий лист праці та виконаних робіт

3. Обліковий лист тракториста-машиніста

4. Наряд на відрядну роботу

 

371. Для обліку та нарахування оплати праці на ручних та кінно-ручних роботах застосовують…

1. Табель обліку робочого часу

2. + Обліковий лист праці та виконаних робіт

3. Обліковий лист тракториста-машиніста

4. Наряд на відрядну роботу.

 

372. Для обліку відпрацьованого часу та нарахування оплати праці трактористам-машиністам використовують …

1. Табель обліку робочого часу

2. Обліковий лист праці та виконаних робіт

3. + Обліковий лист тракториста-машиніста

4. Наряд на відрядну роботу

 

373. Працівникам тваринництва заробітну плату нараховують у первинному документі…

1. Табелі обліку робочого часу

2. Обліковому листі праці та виконаних робіт

3. + Розрахунку нарахування оплати праці працівникам тваринництва

4. Наряді на відрядну роботу

 

374. Для обліку обсягу виконаних робіт, робочого часу і заробітної плати у будівництві, промислових виробництвах використовують…

1. Табель обліку робочого часу

2. Обліковий лист тракториста-машиніста

3. Обліковий лист праці та виконаних робіт

4. + Наряд на відрядну роботу

 

375. Узагальнення інформації про нараховану оплату праці за місяць та розподіл її за об’єктами обліку проводиться у:

1. Табелі обліку робочого часу

2. Розрахунково-платіжній відомості

3. Нагромаджувальній відомості обліку роботи вантажного автотранспорту

4. +Зведеній відомості № 5.1.с.-г.

 

376. Узагальнюючим регістром, в якому відображені розрахунки з оплати праці з кожним працівником є…

1. Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту

2. Журнал обліку робіт і витрат

3. Відомість на виплату грошей

4. +Розрахунково-платіжна відомість

377. Суми нарахованої оплати праці, допомоги з тимчасової втрати працездатності та відпусток відображають за ….

1. Кредитом рахунка 65

2. + Кредитом рахунка 66

3. Дебетом рахунка 66

4. Кредитом рахунка 47

 

378. Суми утримань з оплати праці та суми виданої оплати відображають за ….

1. Дебетом рахунка 65

2. Дебетом рахунка 64

3. + Дебетом рахунка 66

4. Кредитом рахунка 66

 

379. Перерахування до бюджету сум податків, утриманих із заробітної плати працівників підприємства, оформляють таким документом:

1. Платіжна вимога

2. + Платіжне доручення

3. Розрахунковий чек

4. Фіскальний чек

380. Утримання суми аліментів відображають кореспонденцією рахунків:

1. + Дт 661 Кт 685

2. Дт 661 Кт 642

3. Дт 661 Кт 372

4. Дт 661 Кт 641

 

381. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці працівникам рослинництва:

1. + Дт 231 Кт 661

2. Дт 911 Кт 661

3. Дт 92 Кт 661

4. Дт 93 Кт 661

 

382. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці працівникам тваринництва:

1. + Дт 232 Кт 661

2. Дт 912 Кт 661

3. Дт 92 Кт 661

4. Дт 93 Кт 661

 


383. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці керівнику підприємства, головному бухгалтеру, завідуючому складом:

1. Дт 23 Кт 661

2. Дт 91 Кт 661

3. + Дт 92 Кт 661

4. Дт 93 Кт 661

 

384. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці агроному:

1. Дт 231 Кт 661

2. + Дт 911 Кт 661

3. Дт 92 Кт 661

4. Дт 912 Кт 661

 

385. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці експедитору з продажу продукції:

1. Дт 23 Кт 661

2. Дт 91 Кт 661

3. Дт 92 Кт 661

4. + Дт 93 Кт 661

 

386. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування депонентської заборгованості з оплати праці:

1. Дт 378 Кт 663

2. Дт 661 Кт 301

3. Дт 662 Кт 301

4. + Дт 661 Кт 662

 

387. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на утримання з оплати праці податку на доходи фізичних осіб:

1. Дт 661 Кт 642

2. Дт 641 Кт 311

3. + Дт 661 Кт 641

4. Дт 661 Кт 662

 

388. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції: утримано з оплати праці військовий збір:

1. + Дт 661 Кт 642

2. Дт 661 Кт 301

3. Дт 661 Кт 641

4. Дт 661 Кт 685

389. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на оплату праці адмінуправлінського апарату:

1. Дт 231 Кт 651

2. + Дт 92 Кт 651

3. Дт 651 Кт 311

4. Дт 91 Кт 651

 

390. Визначити кореспонденцію рахунків при перерахуванні Єдиного соціального внеску з поточного рахунка:

1. Дт 231 Кт 651

2. Дт 92 Кт 651

3. + Дт 651 Кт 311

4. Дт 91 Кт 651

 

391. Виплата допомоги з тимчасової втрати працездатності, допомоги по вагітності та пологах здійснюється за рахунок коштів...

1. Пенсійного фонду

2. + Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та роботодавця

3. Фонду соціального страхування на випадок безробіття

4. Роботодавця

 

392. Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є…

1. Наказ керівника підприємства

2. + Листок непрацездатності

3. Заява працівника

4. Табель обліку робочого часу

 

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.