Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯкою кореспонденцією рахунків відображено дохід від ліквідації об’єктів основних засобів?

1. Дт 205 Кт 742

2. +Дт 205 Кт 746

3. Дт 205 Кт 719

4. Дт 976 Кт 66

 

285. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано суму страхового відшкодування за загиблими посівами:

1. Дт 977 Кт 231

2. Дт 311 Кт 655

3. + Дт 655 Кт 74

4. Дт 74 Кт 793

 

286. Дані про витрати та вихід продукції рослинництва накопичуються протягом звітного періоду у…

1. + Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.-г.

2. Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв № 5.6 с.-г.

3. Звіті про загальновиробничі витрати № 5.7 с.-г.

4. Звіті про адміністративні витрати № 5.8 с.-г.

 

287. Витрати на вирощування і збирання зернових культур (включаючи вартість з доробки зерна на току, що провадиться у межах календарного року) становлять собівартість…

1. Зерна і зерновідходів

2. + Зерна, зерновідходів і соломи

3. Зерна

4. Зерновідходів

 

288. Вказати правильну кореспонденцію рахунків на операцію: списано зелену масу природних пасовищ під час випасання поголів’я:

1. Дт 232 Кт 208

2. Дт 232 Кт 27

3. + Дт 232 Кт 231

4. Дт 27 Кт 231

 

289. Вказати правильну кореспонденцію на операцію: списано вартість витрат за посівами, які повністю загинули від стихійного лиха:

1. Дт 949 Кт 231

2. + Дт 97 Кт 231

3. Дт 231 Кт 231

4. Дт 655 Кт 74

 

290. Для розподілу цехових витрат по кожному об’єкту ремонтного виробництва використовують:

1. + Пряму оплату праці

2. Прямі витрати по кожному об’єкту ремонту

3. Вартість використаних запасних частин

4. Пряму оплату праці з нарахуваннями

 

291. Вказати правильну кореспонденцію рахунків на операцію: списано вартість вивезеного з ферми і внесеного у ґрунт гною:

1. Дт 208 Кт 232

2. Дт 27 Кт 232

3. + Дт 231 Кт 232

4. Дт 231 Кт 208 

292. Вказати правильну кореспонденцію рахунків на операцію: списано послуги млина з розмелу зерна на сторону:

1. Дт 377 Кт 703

2. + Дт 903 Кт 233

3. Дт 901 Кт 273

4. Дт 273 Кт 233

 

293. Картоплю у спеціалізованих господарствах оприбутковують з розподілом на …

1. + Стандартну і нестандартну

2. Основну і побічну

3. Кормову і товарну

4. Сорти

 

294. Коли із загальної суми витрат на вирощування картоплі відняти вартість оприбуткованого бадилля та нестандартної картоплі – це буде:

1. + Вартість стандартної картоплі

2. Фактична собівартість 1 ц картоплі

3. Вартість нестандартної картоплі

4. Вартість побічної продукції

 

295. Вартість повноцінної картоплі поділена на її кількість – це:

1. Вартість повноцінної продукції

2. + Фактична собівартість 1 ц картоплі

3. Вартість нестандартної картоплі

4. Вартість побічної продукції

 

296.Загальновиробничі витрати рослинництва розподіляють і списують на об’єкти обліку прямо пропорційно до:

1. Прямої оплати праці

2. Суми прямих витрат

3. + Прямих витрат за мінусом вартості насіння і садивного матеріалу

4. Справедливої вартості одержаної продукції

 

297. Аналітичний облік витрат на овочівництво відкритого ґрунту у неспеціалізованих господарствах ведуть...

1. За окремими овочевими культурами

2. Групами овочевих культур

3. +Загалом по овочівництву

4. У розрізі окремих полів

 

298. Непрямі витрати з переробки зерна на борошно і дерть розподіляють пропорційно...

1. Виручці від реалізації

2. + Умовній кількості переробленої сировини

3. Кількості виробленої готової продукції

4. Коефіцієнтам

 

299. Зелена маса, насіння, сіно є об’єктами обчислення собівартості…

1. +Однорічних і багаторічних трав

2. Культурних сіножатей

3. Пасовищ

4. Силосу

 

300. Собівартість одного центнера молока і однієї голови приплоду визначають у …

1. +Молочному скотарстві

2. Вівчарстві

3. М’ясному скотарстві

4. Свинарстві

 

301. За вартістю 60 кормоднів утримання корови розраховуютьсобівартість …

1. + 1 гол. приплоду великої рогатої худоби молочного напрямку

2. 1 гол. приплоду великої рогатої худоби м’ясного напрямку

3. 1 ц приросту живої маси

4. 1 ц живої маси великої рогатої худоби

 

302. Шляхом ділення всієї суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормоднів розраховуютьсобівартість …

1. 1 гол. приплоду великої рогатої худоби

2. 1 ц молока

3. 1 ц живої маси великої рогатої худоби

4. +1 кормодня

 

303. Шляхом ділення загальної суми витрат на утримання корів без вартості приплоду та побічної продукції на кількість центнерів одержаного молока розраховуютьсобівартість...

1. 1 гол. приплоду великої рогатої худоби

2. 1 ц живої маси великої рогатої худоби

3. + 1 ц молока

4. 1 кормодня

 

304. Шляхом ділення загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби без вартості побічної продукції на кількість центнерів приросту живої маси розраховуютьсобівартість...

1. 1 ц живої маси

2. + 1 ц приросту живої маси

3. 1 ц молока

4. 1 кормодня

 

305. Шляхом ділення загальної вартості живої маси на загальну кількість її маси визначають собівартість …

1. + 1 ц живої маси

2. 1 ц приросту живої маси

3. 1 ц молока

4. 1 кормодня

 

306. Молоко, одержане від основного стада великої рогатої худоби м’ясного напрямку, є...

1. Основною продукцією

2. Побічною продукцією

3. +Супутньою продукцією

4. Додатковим біологічним активом

 

307. Молоко і шкури загиблих тварин у вівчарстві оцінюють за…

1. Фактичною собівартістю

2. Плановою собівартістю

3. +Цінами реалізації

4. Нормативно-розрахунковою вартістю

 

308. Визначити відсоток витрат, що відносять на собівартість приплоду ягнят у романівському вівчарстві:

1. 10%

2. +12%

3. 15%

4. не відносять

 

309. Витрати на утримання овець без вартості побічної продукції та приплоду розподіляють між видами основної продукції (приростом живої маси та вовною)...

1. + Пропорційно вартості продукції за цінами реалізації

2. За умовним виходом продукції

3. Пропорційно вартості продукції за собівартістю

4. Пропорційно кількості одержаної продукції

 

310. Шляхом ділення фактичної вартості молока і витрат на утримання сепараторного пункту без вартості побічної продукції на кількість одержаної продукції визначають…

1. Планову собівартість 1 ц вершків

2. +Фактичну собівартість 1 ц вершків

3. Продажну ціну за 1 ц вершків

4. Вартість побічної продукції

 

311. Шляхом ділення фактичної вартості тварин і витрат на утримання пункту забою без вартості побічної продукції на кількість продукції визначають….

1. Планову собівартість 1 ц м’яса

2. + Фактичну собівартість 1 ц м’яса

3. Вартість основної продукції

4. Вартість побічної продукції

 

312. Тварин, які надійшли в порядку безоплатної передачі від інших підприємств та як внесок до статутного капіталу, оприбутковують на підставі:

1. +Товарно-транспортних накладних, товарних накладних

2. Накладної внутрігосподарського призначення

3. Акта на оприбуткування приплоду тварин

4. Акта на закупку тварин у населення

 

313. Приплід (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сімей бджіл) оприбутковують на підставі:

1. Товарно-транспортної накладної на відправку-прийняття тварин і птиці

2. Нагромаджувального акта на оприбуткування приплоду звірів

3. + Акта на оприбуткування приплоду тварин

4. Акта на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

 

314. Дані про хід окоту по кожній отарі за минулу добу у каракульському вівчарстві записують у:

1. Товарно-транспортну накладну на відправку-прийняття тварин і птиці

2. +Акт про хід окоту овець

3. Акт на оприбуткування приплоду тварин

4. Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів

 

315. Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі, що залишився в групі на кінець звітного періоду, відображають у:

1. Акті на оприбуткування приплоду тварин

2. +Відомості зважування тварин

3. Розрахунку визначення приросту

4. Акті на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж)

 

316. Вибуття тварин в інші підприємства, продаж переробним підприємствам відображають у документах...

1. + Товарно-транспортній накладній на відправку-прийняття тварин і птиці, товарній накладній

2. Акті на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж)

3. Акті на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

4. Акті на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

 

317. Операцію забою тварин, знятих з відгодівлі, вимушеного дорізу, падежу, загибелі від стихійного лиха або вибуття з інших причин оформляють:

1. Товарно-транспортною накладною

2. + Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж)

3. Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

4. Актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

 

318. Операцію з продажу молодняку тварин працівникам підприємства оформляють:

1. Товарно-транспортною накладною

2. Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж)

3. Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

4. +Накладною внутрігосподарського призначення

 

319. Первинний облік руху тварин на вирощуванні та відгодівлі на фермі ведуть:

1. Бухгалтера з тваринництва

2. Головний бухгалтер

3. Зоотехнік

4. + Завідувач ферми

 

320. Первинний облік руху поточних біологічних активів тваринництва на фермі ведуть у:

1. Звіті про рух тварин і птиці на фермі

2. Книзі складського обліку

3. + Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі

4. Відомості зважування тварин

 

321. Підставою для складання Звіту про рух тварин і птиці на фермі є:

1. Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка, падіж)

2. Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

3. + Книга обліку руху тварин і птиці на фермі

4. Відомості зважування тварин

 

322. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування приплоду від продуктивних тварин за справедливою вартістю:

1. Дт 212 Кт 234

2. + Дт 212 Кт 232

3. Дт 213 Кт 631

4. Дт 213 Кт 232

 

323. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з оприбутку­вання приплоду від робочої худоби за справедливою вартістю:

1. + Дт 212 Кт 234

2. Дт 212 Кт 232

3. Дт 213 Кт 631

4. Дт 213 Кт 234

 

324. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з оприбутку­вання приросту живої маси свиней за справедливою вартістю:

1. Дт 212 Кт 234

2. + Дт 212 Кт 232

3. Дт 213 Кт 685

4. Дт 213 Кт 232

 

325. Грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, зокрема пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, – це:

1. + Готівка

2. Еквіваленти грошових коштів

3. Готівкова виручка

4. Готівкові розрахунки

 

326. Сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження – це:

1. Готівка

2. Еквіваленти грошових коштів

3. + Готівкова виручка

4. Готівкові розрахунки

 

327. Платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію – це:

1. Готівка

2. Еквіваленти грошових коштів

3. Готівкова виручка

4. + Готівкові розрахунки

 

328. Приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видача, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів – це:

1. + Каса

2. Картковий рахунок

3. Банк

4. Бухгалтерія

329. Операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку, – це:

1. Оприбуткування готівки

2. + Касові операції

3. Переказ готівки

4. Готівкові розрахунки

 

330. Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в поза- робочий час – це:

1. Переказ готівки

2. Готівкові розрахунки

3. + Ліміт залишку готівки в касі

4. Депонована заробітна плата

 

331. Ліміт залишку у касі підприємства встановлюють…

1. За узгодженням з установою банку

2. Не встановлюють

3. + Самостійно

4. За наказом вищої установи

 

332. Ліміт каси підприємства затверджується…

1. Головним бухгалтером

2. Установою банку

3. Відомчою установою

4. + Наказом керівника підприємства

 

333. Приймання готівки в касу оформляють…

1. + Прибутковим касовим ордером

2. Видатковим касовим ордером

3. Платіжним дорученням

4. Платіжною відомістю

 

334. Видачу готівки з каси оформляють…

1. Прибутковим касовим ордером

2. + Видатковим касовим ордером

3. Платіжним дорученням

4. Платіжною відомістю

 

335. Усі операції з надходження та видачі готівки в національній валюті касир записує на підставі первинних документів у...

1. + Касову книгу

2. Журнал-ордер № 1 с.-г.

3. Книгу реєстрації видаткових і прибуткових касових ордерів

4. Звіт касира

 

336. Для щоденного обліку наявності і руху готівки в касі підприємства використовують...

1. Відомість № 1.1 с.-г.

2. Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

3. Журнал-ордер № 1

4. +Касову книгу

 

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.