Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЩо таке справедлива вартість основних засобів?

1. Залишкова вартість

2. Відновлювальна вартість

3. + Ринкова вартість

4. Вартість, яка амортизується

 

248. Операція на зарахування до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, придбаних у постачальника, відображається кореспонденцією рахунків:

1. Дт 153 Кт 631

2. Дт 115 Кт 153

3. Дт 631 Кт 311

4. + Дт 112 Кт 153

 

249. Під час формування основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок вирощеного молодняку у власному господарстві складають:

1. Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

2. + Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада)

3. Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

4. Відомість зважування тварин

250. Після закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень, під час зарахування їх до складу незрілих довгострокових біологічних активів складають:

1. + Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію

2. Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю

3. Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)

4. Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю)

 

251. Під час досягнення багаторічними насадженнями стадії зрілості і переведення їх з незрілих довгострокових біологічних активів у групу довгострокових біологічних активів рослинництва складають повторно:

1. + Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію2. Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)

3. Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю

4. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

 

252. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані незрілі довгострокові біологічні активи, оцінені за спра-ведливою вартістю:

1. Дт 166 Кт 155

2. Дт 271 Кт 155

3. Дт 161 Кт 165

4. +Дт 165 Кт 155

 

253. Синтетичний облік капітальних інвестицій ведуть у...

1. + Журналі-ордері № 4Б с.-г.

2. Журналі-ордері № 4А с.-г.

3. Журналі-ордері № 8 с.-г.

4. Журналі-ордері № 7 с.-г.

254. Господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та(або) інших фінансових інструментів, – це:

1. + Фінансові інвестиції

2. Грошові кошти

3. Дебіторська заборгованість

4. Капітальні інвестиції

 

255. Оцінювання фінансових інвестицій (крім інвестицій, які утримує підприємство до їх погашення або обліковує за методом участі в капіталі) здійснюється на дату балансу за…

1. Собівартістю, яка амортизується

2. + Справедливою вартістю

3. Первісною вартістю

4. Методом участі в капіталі

 

256. Оцінювання фінансових інвестицій, які утримує підприємство до їх погашення, відображається на дату балансу за...

1. + Амортизованою собівартістю

2. Справедливою вартістю

3. Первісною вартістю

4. Методом участі в капіталі

 

257. Витрати на збут списують на:

1. + Фінансові результати

2. Адміністративні витрати

3. Собівартість реалізації

4. Зменшення статутного капіталу

 

258. За рахунком 20 "Виробничі запаси" може бути залишок:

1. За кредитом

2. + За дебетом

3. Одночасно за дебетом і кредитом

4. Залишку не буває

 

259. До основних засобів належать:

1. + Будівлі і споруди

2. Виробничі запаси

3. Товари

4. Готова продукція

 

260. Підставою для видачі цінностей зі складу є:

1. Акт

2. + Накладна

3. Платіжні доручення

4. Договір

 

261. Податкову накладну з податку на додану вартість виписує:

1. Покупець товарів

2. Фіскальна служба

3. Державне казначейство

4. + Продавець товарів

 

262. На банківських платіжних документах:

1. + Не можна робити ніяких виправлень

2. Можна виправляти реквізити, які не містять суми коштів


3. Можна виправляти коректурним способом

4. Відсутня правильна відповідь

 

263. Кінцевий результат від реалізації готової продукції, товарів, робіт і
послуг – це ...

1. + Дохід від реалізації

2. Інші операційні доходи

3. Фінансові доходи

4. Інші доходи

 

264. Кінцевий результат від реалізації іноземної валюти, від операційної курсової різниці – це :

1. Дохід від реалізації

2. + Інші операційні доходи

3. Фінансові доходи

4. Інші доходи

 

265. Кінцевий результат від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства, дивіденди одержані, відсотки одержані – це:

1. Дохід від реалізації

2. Інші операційні доходи

3. + Фінансові доходи

4. Інші доходи

266. Кінцевий результат від реалізації фінансових інвестицій, від неопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів – це:

1. Дохід від реалізації

2. Інші операційні доходи

3. Фінансові доходи

4. + Інші доходи

 

267. Операцію на списання продукції для реалізації покупцям підприємство оформляє…

1. + Товарно-транспортною накладною

2. Приймальною квитанцією

3. Накладною внутрігосподарського призначення

4. Лімітно-забірною карткою

 

268. Операцію на списання продукції для реалізації працівникам за готівку оформляють…

1. Товарно-транспортною накладною

2. Приймальною квитанцією


3. + Накладною внутрігосподарського призначення

4. Прибутковим касовим ордером

 

За яким напрямом реалізації складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 901 Кт 212; Дт 301 Кт 701; Дт 701 Кт 641?

1. + Реалізація тварин за готівку

2. Реалізація тварин покупцям

3. Реалізація тварин в рахунок оплати праці

4. Реалізація тварин на ринку

 

За яким напрямом реалізації складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 361 Кт 701; Дт 701 Кт 641; Дт 311 Кт 361?

1. Реалізація продукції за готівку

2. + Реалізація продукції покупцям

3. Реалізація продукції в рахунок оплати праці

4. Реалізація продукції на ринку

За яким напрямом реалізації складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 661 Кт 701; Дт 701 Кт 641?

1. Реалізація продукції за готівку

2. Реалізація продукції покупцям

3. + Реалізація продукції в рахунок оплати праці

4. Реалізація продукції на ринку

 

272. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою в кінці звітного періоду списують доходи від реалізації на фінансові результати:

1. +Дт 70 Кт 791

2. Дт 791 Кт 90

3. Дт 79 Кт 441

4. Дт 442 Кт 79

Який документ є зайвим у переліку під час реалізації продукції?

1. Податкова накладна
2. Приймальна квитанція
3. Товарно-транспортна накладна
4. +Щоденник надходження с.-г. продукції

274. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: відображено різницю між справедливою вартістю приплоду та витратами виробництва, що пов'язані з отриманням приплоду, якщо справедлива вартість перевищує витрати:

1. + Дт 232 Кт 710

2. Дт 212 Кт 710

3. Дт 231 Кт 710

4. Дт 940 Кт 232

 

275. До інших операційних доходів не відносяться доходи від:

1. Реалізації іноземної валюти

2. + Неопераційної курсової різниці

3. Безоплатно одержаних оборотних активів

4. Операційної курсової різниці

 

Реалізацію яких активів відображають такою кореспонденцією рахунків: Дт 942 Кт 334; Дт 311 Кт 711?

1. + Іноземної валюти

2. Виробничих запасів

3. Дохід від операційної оренди активів

4. Операційну курсову різницю

 

Реалізацію яких активів відображають такою кореспонденцією рахунків: Дт 943 Кт 20; Дт 301 Кт 712?

1. Робіт і послуг

2. + Виробничих запасів за готівку

3. Товарів

4. Продукції, поточних біологічних активів

 

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.