Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВитрати на вирощування цукрових буряків становлять 945492 грн. Від урожаю отримано 2713 ц коренів та гички на суму 10140 грн. Визначити собівартість 1ц коренеплодів.

1. 348,50 грн

2. +344,77 грн

3. 352,24 грн

4. 355,13 грн

 

541. Чистий дохід від реалізації підприємства за рік склав 500000 грн, інший операційний дохід – 185000 грн, адміністративні витрати –
70000 грн, інші витрати – 15000 грн. Прибуток від операційної діяльності складе:

1. + 600 000

2. 200 000

3. 385 000

4. 250 000

 

542. Доходи підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік склали 526000 грн, собівартість реалізації – 315000 грн, інші операційні доходи – 85200 грн, інші витрати – 45500 грн. Фінансовий результат за звітний рік буде такий:

1. +Дт 79 Кт 441 – 250700 грн

2. Дт 442 Кт 79 – 296200 грн

3. Дт 70 Кт 79 – 611200 грн

4. Дт 79 Кт 90 – 360500 грн

 

Витрати на утримання основного молочного стада за рік склали 975000 грн, витрати на приплід – 78000 грн, вартість побічної продукції – 13000 грн. За рік одержано 7271 ц молока, яка собівартість 1 ц молока?

1. 134,09 грн

2. 132,31 грн

3.+ 121,58 грн

4.144,82 грн

 


Витрати на вирощування озимої пшениці становили 580345 грн. Від урожаю одержано зерна 3470 ц, соломи за нормативними витратами на суму 22540 грн. Визначити фактичну собівартість 1 ц зерна.

1. 167,25 грн

2. +160,75 грн

3. 173,74 грн

4. 165,00 грн

545. Визначити валюту балансу за вихідними даними:основні засоби –
39 тис., знос основних засобів – 12,3 тис., виробничі запаси – 13,3 тис., поточний рахунок – 5 тис., статутний капітал – 40 тис., емісійний
дохід – 2 тис., резервний капітал – 3 тис. Знайти правильний результат.

1. +45 тис. грн

2. 57,3 тис. грн

3. 55 тис. грн

4. 55,4 тис. грн

Підприємство споруджує будівлю цеху власними силами. При цьому були здійснені такі витрати : придбане будівельне обладнання на суму 72000,00 (в т.ч. ПДВ); використані власні запаси – 17000,00 грн; нарахована заробітна плата з нарахуваннями працівникам, які беруть участь у будівництві – 25000,00 грн; нараховано амортизацію машин і механізмів, що беруть участь у будівництві – 12000,00 грн. На яку суму будівлю буде введено в експлуатацію?1. 123298

2. 126000

3. +114000

4. 123000

Підприємство безоплатно отримало вимірювальний прилад, справедлива вартість якого 3000,00 грн. Строк експлуатації приладу – 4 роки. Визначити суму амортизаційних відрахувань за перший місяць експлуатації.

1. 750,00 грн

2. 850,00 грн

3. 52,50 грн

4. +62,50 грн

Первісна вартість нематеріального актива – 24000 грн, строк корисного використання – 5 років. Яку річну суму амортизації нараховують за використання прямолінійного методу?

1. 2700

2. 3200

3. +4800

4. 2900

Первісна вартість нематеріального активу – 24000 грн, строк корисного використання – 5 років. Яку суму амортизації нараховують у перший місяць експлуатації за прямолінійного методу?

1. + 400

2. 200

3. 600

4. 500

550. Первісна вартість придбаного підприємством об’єкта склала 9000 грн. Ліквідаційна вартість встановлена підприємством в розмірі 1000 грн. Очікується, що цей об’єкт будуть використовувати на підприємстві протягом 8 років. Метод нарахування амортизації – прямолінійний. Виходячи із зазначеного, річна сума амортизації складе:

1. 5000 грн

2. 4000 грн

3. 100 грн

4. +1000 грн

551. Первісна вартість телефонного апарату становить 300 грн, залишкова вартість – 250 грн. Яку суму будуть зазначать у кореспонденції
Дт 13 – Кт 11?

1. 250 грн

2. +50 грн

3. 300 грн

4. 500 грн

552. Виявлено нестачу телефонного апарату внаслідок проведеної інвентаризації:

1. +Дт 976 – Кт 11;

2. Дт 377 – Кт 11;

3. Дт 11 – Кт 153;

4. Дт 90 – Кт 11.

Підприємство придбало телефонний апарат вартістю 480 грн, зокрема ПДВ. Затрати на підключення телефону склали 120 грн, зокрема ПДВ. На яку суму телефонний апарат буде введено в експлуатацію?

1. 480 грн

2. 400 грн

3. 600 грн

4. +500 грн

 


 

 

 


ЛІТЕРАТУРА

Закони:

1. Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Закон України від 09.07.03 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

3. Закон України від 23.03.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

4. Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

5. Закон України від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

6. Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

7. Закон України від 23.02.2006 р. № 3480 «Про цінні папери та фондовий ринок».

Інструкції:

1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22.

2. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59.

3. Інструкція про інвентаризаційні основних коштів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69.

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

Кодекси:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV.

2. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV.

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р.
№ 8073-Х.

5. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2 755-VI.

Положення:

1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.95 р. № 88.

2. Положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.

 

Методичні рекомендації:

1. Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематері­альних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств, доведені листом Мінагрополітики України від 04.12.03 р. № 37-27-12/14023.

2. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.02.08 № 73.

3. Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики України від 18.05.01 р. № 132.

4. Методичні рекомендації по застосуванню форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах, доведені листом Мінагро­політики від 19.01.04 р. №37-27-12/455.

5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.03 р. № 561.

6. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства, затверджені наказом Мінагрополітики України від 17.18.07 р. № 921.

7. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.12.07 р.
№ 929.

8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.06 р. № 1315.

9. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально – ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики України від 04.06.09 р. № 390.

Порядки:

1. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

2. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.

3. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266.

 


Постанови:

1. Постанова КМУ від 23.04.99 р. № 663 «Про затвердження Положення витрат на відрядження в межах України та за кордон».

 

Навчальні посібники:

1. Бухгалтерський фінансовий облік / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – С. 296–313.

2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України
/ За заг. ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ : ВКК «Баланс – Клуб»,
2009. – 736 с. (с. 368–380).

3. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях : підручник. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2005. – С. 385–399.

4. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник / М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, М.І.Беленкова та ін
/ За ред. Огійчука М.Ф. – Київ : Алеута, 2009. – 1056 с.

 

Стандарти бухгалтерського обліку:

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73.

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консо­лідо­вана фінансова звітність»

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене наказом Мінфіну України від
28.05.99 р. № 137.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "За­паси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Мінфіну У країни від 31.01.2000 р. № 20.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Мінфіну Ук­раїни від 26.04.2000 р. № 91.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інстру­менти", затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. №559.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валют­них курсів", затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затверджене наказом Мінфіну Украї­ни від 16.07.2001 р. № 344.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівни­кам", затверджене наказом Мінфіну Ук­раїни від 28.10.2003 р. № 601.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корис­ності активів", затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р.
№ 817.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене нака­зом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затверджене нака­зом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затверджене нака­зом Мінфіну України від 30.12.2008 р. № 1577.

 

 

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.