Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯкий регістр призначений для ведення аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам?

1. Зведена відомість № 5.1 с.-г.

2. + Розрахунково-платіжна відомість

3. Зведена відомість № 5.3 с.-г.

4. Відомість № 5.4 с.-г

400. Визначити кореспонденцію рахунків під час нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності за рахунок Фонду непрацездатності:

1. Дт 23 Кт 661

2. + Дт 378 Кт 663

3. Дт 661 Кт 662

4. Дт 949 Кт 663

 


401. Визначити кореспонденцію рахунків під час нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності працівнику рослинництва за рахунок коштів підприємства:

1. + Дт 949 Кт 663

2. Дт 661 Кт 641

3. Дт 378 Кт 663

4. Дт 231 Кт 661

 

402. Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу, – це:

1. + Поточні зобов’язання

2. Довгострокові зобов’язання

3. Цільове фінансування

4. Власний капітал

 

403. Комерційний документ, яким оформляється торговельна угода на купівлю-продаж, – це…

1. Приймальна квитанція

2. Акт виконаних робіт

3. + Договір купівлі-продажу

4. Товарно-транспортна накладна

 

404. Надходження товарів від постачальників оформляється документами...

1. + Товарно-транспортною накладною, накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення), видатковою накладною

2. Актом виконаних робіт

3. Накладною внутрігосподарського призначення

4. Лімітно-забірною карткою на отримання матеріальних цінностей

 

405. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть у….

1. + Журналі-ордері № 3В с.-г. та відомості аналітичного обліку по рахунку 63

2. Головній книзі

3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками (ф. № 3.3 с.г.)

4. Товарно-транспортній накладній

406. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть у...1. + Журналі-ордері № 3В с.-г. та Головній книзі

2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками № 3.3 с.-г.

4. Журналі-ордері № 3Б с.-г. та Головній книзі

407. Визначити кореспонденцію рахунків під час нарахування суми єдиного податку для платників четвертої групи:

1. Дт 231 Кт 641

2. + Дт 91 Кт 641

3. Дт 98 Кт 641

4. Дт 661 Кт 641

 

408. Визначити кореспонденцію рахунків під час перерахування суми єдиного податку для платників четвертої групи:

1. + Дт 641 Кт 311

2. Дт 641 Кт 631

3. Дт 231 Кт 91

4. Дт 701 Кт 641

 

409. Суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість відображають за…

1. Дебетом рахунка 641

2. + Кредитом рахунка 641

3. Дебетом рахунка 631

4. Кредитом рахунка 701

 

410. Суму податкового кредиту з ПДВ відображають за:

1. + Дебетом рахунка 641

2. Кредитом рахунка 641

3. Дебетом рахунка 631

4. Кредитом рахунка 701

 

411. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування податкового зобов’язання з ПДВ:

1. Дт 361 Кт 701

2. + Дт 701 Кт 641

3. Дт 641 Кт 631

4. Дт 641 Кт 311

412. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування дивідендів учасникам:

1. Дт 441 Кт 443

2. + Дт 443 Кт 671

3. Дт 671 Кт 641

4. Дт 671 Кт 301

 


413. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією виплати учасникам дивідендів готівкою:

1. Дт 671 Кт 601

2. Дт 671 Кт 311

3. Дт 443 Кт 671

4. + Дт 671 Кт 301

 

414. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з реінвестування дивідендів учасників у статутний капітал:

1. Дт 441 Кт 443

2. Дт 443 Кт 671

3. + Дт 671 Кт 401

4. Дт 671 Кт 301

 

415. Синтетичний облік розрахунків за іншими операціями ведуть у...

1. Журналі-ордері № 3В с.-г. та Головній книзі

2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

3. + Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та Головній книзі

4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

 

416. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою сплачено відсотки за кредит з поточного рахунка:

1. Дт 601 Кт 311

2. Дт 951 Кт 684

3. Дт 311 Кт 373

4. + Дт 684 Кт 311

 

417. Синтетичний облік розрахунків за короткостроковими кредитами ведуть у …

1. Журналі-ордері № 1 с.-г. та Головній книзі

2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

3. + Журналі-ордері № 2 с.-г. та Головній книзі

4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

 

418. Визначити кореспонденцію рахунків під час зарахування короткострокової позики банку на поточний рахунок:

1. + Дт 311 Кт 601

2. Дт 311 Кт 501

3. Дт 951 Кт 684

4. Дт 601 Кт 311

 


419. Визначити кореспонденцію під час оплати податків і платежів за рахунок короткострокової позики банку:

1. Дт 631 Кт 311

2. + Дт 641 Кт 601

3. Дт 311 Кт 601

4. Дт 641 Кт 311

 

420. Визначити кореспонденцію рахунків під час погашення короткострокової позики банку з поточного рахунка:

1. Дт 311 Кт 601

2. Дт 631 Кт 601

3. Дт 601 Кт 361

4. + Дт 601 Кт 311

 

421. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів, – це:

1. + Дебітори

2. Кредитори

3. Постачальники

4. Підрядники

 

422. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, – це:

1. Поточна дебіторська заборгованість

2. + Довгострокова дебіторська заборгованість

3. Дебіторська заборгованість

4. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості

 

423. Поточна безнадійна заборгованість за продукцію, товари, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником, – це:

1. Поточна дебіторська заборгованість

2. Довгострокова дебіторська заборгованість

3. Дебіторська заборгованість

4. + Сумнівний борг

424. Сума поточної заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів – це:

1. Поточна дебіторська заборгованість

2. Довгострокова дебіторська заборгованість

3. + Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості

4. Сумнівний борг

 

425. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у Звіті про фінансові результати (сукупний дохід) у складі…

1. + Інших операційних витрат

2. Фінансових витрат

3. Інших витрат

4. Адміністративних витрат

 

426. Продажна вартість реалізованої продукції покупцям відображається за…

1. + Дебетом рахунка 36

2. Дебетом рахунка 37

3. Кредитом рахунка 36

4. Кредитом рахунка 37

 

427. Суми коштів, які надійшли на рахунки підприємства від покупців відображаються за…

1. Дебетом рахунка 36

2. Дебетом рахунка 37

3. + Кредитом рахунка 36

4. Кредитом рахунка 37

 

428. Аналітичний облік розрахунків з бюджетом ведуть увідомості …

1. № 3.1 с.-г.

2. № 3.2 с.-г.

3. + № 3.5 с.-г.

4. № 3.4 с.-г.

 

429. Аналітичний облік розрахунків за іншими операціями ведуть увідомості …

1. № 3.1 с.-г.

2. № 3.2 с.-г.

3. № 3.5 с.-г.

4. + № 3.4 с.-г.

 

430. Синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведуть у…

1. Відомості № 6.6.с.-г.

2. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

3. + Журналі-ордері № 6 с.-г. та Головній книзі

4. Відомості № 6.4.с.-г.

 


431. Визначити кореспонденцію рахунків під час списання в реалізацію продукції с.-г. виробництва:

1. +Дт 901 Кт 27

2. Дт 231 Кт 27

3. Дт 903 Кт 27

4. Дт 91 Кт 27

432. Визначити кореспонденцію рахунків, за якою відображений дохід (виручка) від реалізації продукції покупцям:

1. + Дт 361 Кт 701

2. Дт 361 Кт 48

3. Дт 361 Кт 703

4. Дт 361 Кт 712

 

433. Визначити кореспонденцію рахунків, за якою надійшли кошти від покупців на поточний рахунок за реалізовану продукцію:

1. Дт 361 Кт 701

2. + Дт 311 Кт 361

3. Дт 311 Кт 377

4. Дт 311 Кт 601

 

434. На субрахунку 710 обліковують доходи від:

1. + Первісного визнання та від зміни вартості активів, оцінених за справедливою вартістю

2. Зменшення вартості біологічних активів

3. Реалізації біологічних активів

4. Визнання додаткових біологічних активів

435. Визначити кореспонденцію рахунків, за якою створений резерв сумнівних боргів:

1. Дт 38 Кт 361

2. + Дт 944 Кт 38

3. Дт 944 Кт 36

4. Дт 311 Кт 361

 

436. Визначити кореспонденцію рахунків під час списання на дату балансу безнадійної дебіторської заборгованості:

1. + Дт 38 Кт 361

2. Дт 944 Кт 38

3. Дт 791 Кт 944

4. Дт 311 Кт 361

 

437. Визначити кореспонденцію рахунків під час перерахування авансу постачальникам з поточного рахунка відповідно до договору купівлі-продажу:

1. Дт 631 Кт 311

2. Дт 685 Кт 311

3. + Дт 371 Кт 311

4. Дт 311 Кт 681

 

438. Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами ведуть у...

1. + Журналі-ордері № 3А с.-г.

2. Журналі-ордері № 3Б с.-г.

3. Звіті про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

4. Журналі-ордері № 3В с.-г.

 

439. Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами ведуть у …

1. Відомості № 3.2.с.-г.

2. + Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

3. Відомості № 3.4.с.-г.

4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

 

440. Строк відрядження працівників підприємств у межах України не може перевищувати...

1. 60 календарних днів

2. 1 року

3. 10 календарних днів

4. +30 календарних днів

 

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.