Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗвернути увагу на використання сучасних методів інструментального і лабораторного обстеження при ІХС, та визначення показаній для коронарографії та інвазивних методів лікування хронічних форм ІХС.

 


Тема: Вроджені вади серця

(4 години)

Місце

Відділення кардіології.

Мета

Знати:

· Етіологічні чинники, гемодинамічні порушення, клініку, методи діагностики вроджених вад серця (ВВС); вміти провести клінічне обстеження хворих на ВВС, провести диференційну діагностику між різними ВВС, визначити схему лікування.

Вміти:

· Поставити попередній діагноз та визначити тактику лікування при дефекті міжшлуночкової та між передсердної перетинок, відкритому артеріальному протоці, тетради Фалло, коарктації аорти, синдромі Ейзенменгера.

Професійна орієнтація студентів

Розповсюдженість вроджених вад серця складає 5-10:10000 новонароджених та 1% серед усіх хвороб серця у дорослих. Багато ВВС не сумісні з життям або комбінуються з іншими тяжкими потворами. Середня тривалість життя пацієнтів при найпоширеніших пороках, що не зазнали хірургічної корекції, становить від 15 до 20 років.

Можливість хірургічного лікування ВВС обумовлює важливість їх прижиттєвої діагностики (особливо у дитячому віці). ВВС відносяться до категорії найбільш важких у диференційно-діагностичному відношенні видів патології. Незважаючи на вираженість аускультативної картини, яка дозволяє запідозрити ВВС, точна топічна діагностика їх у клініці терапевтичного профілю поки ще залишається проблематичною. Друга важлива проблема для лікарів-терапевтів – це відбір та направлення таких хворих для хірургічного лікування (Коваленко В. Н., Несукай Е. Г., 2001).

Базовий рівень знань та вмінь

 

Дисципліна Знати Уміти
1. Анатомія Анатомічна будова серця, великого та малого колів кровообігу  
2. Гістологія Внутрішньоутробний розвиток людини: формування серцево-судинної системи  
3. Фізіологія Гемодинаміка, нормальне значення тиску у різних порожнинах серця та великих судинах Вимірювати артеріальний тиск, пульс
4. Біохімія Порушення метаболізму за умов гіпоксії Трактувати дані аналізу крові (pH, PO2, PCO2)
5. Патофізіологія Гемодинамічні зрушення та механізми компенсації при набутих вадах серця  
6. Пропедевтика дитячих хвороб Семіотику вроджених вад серця: дефекту міжпередсердної та міжшлуночкової перетинки, відкритого аортального протоку, коарктації аорти Проводити оцінку клінічних та інструментальних методів дослідження (ЕКГ, ФКГ, ехокардіографії, рентгенографії)

 План проведення практичного заняття

 

Елементи практичного заняття Час (хвилин)
1. Перевірка присутніх
2. Вхідний контроль та його аналіз
3. Розбір теоретичного матеріалу разом з прослухуванням аудіозапису аускультативної картини ВВС та переглядом відеокасети щодо ехокардіографічних ознак вад серця
4. * Огляд хворих
5. * Розбір історій хвороб, уточнення об‘єктивних даних та узгодження призначень
6. Вихідний контроль знань та його оцінка
7. Підсумки та підсумкова оцінка знань та вмінь студентів; завдання до самостійної підготовки до наступного заняття

Примітка: * – при відсутності у клініці хворих на ВВС практичну частину можна провести у вигляді складання та рішення ситуаційних задач.

Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті

1. Етіологічні чинники виникнення ВВС.

2. Патогенез: гемодинамічні зрушення при таких вадах як дефекти міжпередсердної та міжшлуночкової перетинок, відкритий аортальний проток, коарктація аорти.

3. Класифікація ВВС.

4. Клінічна картина ВВС: дефекту міжпередсердної та міжшлуночкової перетинок, відкритого аортального протоку, коарктації аорти.

5. Клінічні та інструментальні методи обстеження хворого на ВВС.

6. Діагностика та диференційна діагностика різних ВВС.

7. Загальні принципи лікування хворих на ВВС, покази та протипоказання для хірургічного втручання.

Методика проведення практичного заняття *

(* На першому занятті викладач проводе інструктаж з техніки безпеки (якщо є такі умови), що відзначається у журналі викладача підписом студента).

Після перевірки присутніх викладач проводе письмовий вхідний контроль базових знань. Далі викладач проводе розподіл студентів для курації хворих та визначає їх задачі.

 

Завдання Вказівки студентам викладача Примітка викладача для студентів
1. Провести курацію хворого з діагнозом ВВС У ході обстеження виявити: 1. Ознаки чи відсутність хронічного порушення кровообігу (клінічні і додаткові) 2. Наявність клінічних ознак ВВС 3. Характерні для ВВС зміни при ЕКГ, ЕхоКГ і рентгендослідженні, в лабораторних даних Звернути особливу увагу на: · термін виявлення захворювання · перебіг захворювання · наявність ХСН

 

Викладач працює згідно з планом організації заняття, наприкінці проводе вихідний контроль знань. Перед закінченням заняття викладач підводе його підсумки заняття з оцінкою кожного студента та оголошує тему наступного заняття.

Форми і методи самоконтролю

Тестові завдання

1. Що являє собою відкрита артеріальна протока?

A. Аномальне сполучення між аортою та легеневою артерією.

B. Аномальне сполучення між легеневою та підключичною артеріями.

C. Аномальне сполучення між сонними та легеневими артеріями.

D. Аномальне сполучення між аортою та шлуночком.

2. Вкажіть найбільш оптимальний та доступний метод верифікації діагнозу: коарктація аорти.

A. Ядерно-магнітний резонанс.

B. Аортографія.

C. Двухмірна ехокардіографія.

D. Допплерографія аорти.

E. Рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини.

3. Вкажіть аускультативну ознаку дефекту міжпередсердної перетинки.

A. Грубий систолічний шум в III-IV міжребер’ї зліва від груднини.

B. Грубий систоло-діастолічний шум в I-II міжребер’ї зліва від груднини.

C. Незвучний мезосистолічний шум у II міжребер’ї зліва у краю груднини.

D. Грубий систолічний шум II міжребер’ї справа від груднини.

E. М’який систолічний шум в точці Боткіна-Ерба.

4. Чоловік 56-ти років висловлює скарги на слабкість, задишку під час фізичного навантаження, серцебиття. З дитинства вислуховується серцевий шум. Об'єктивно: розширення правої межі серця, розщеплення ІІ тону, систолічний шум у ІІ-ІІІ міжребір'ї зліва від краю груднини і короткий систолічний шум над мечоподібним відростком. На рентгенограмі: збільшення правого шлуночка і дуги легеневої артерії. На ЕКГ: фібриляція передсердь і блокада правої ніжки пучка Гіса. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Дефект міжпередсердної перегородки *

B. Дефект міжшлуночкової перегородки

C. Тетрада Фалло

D. Відкрита артеріальна протока

E. Коарктація аорти

5. Коарктація аорти має низку рентгенологічних ознак. Яка з них найбільш характерна?

A. збільшення серцевої тіні

B. збільшення лівого шлуночка

C. розширення та подовження аорти*

D. зниження пульсації аорти

E. узурація ребер

6. У хворого 15-ти років при прохожденні медичної комісії зафіксовано АД- 170/85 мм рт.ст. Скарг немає. Объективно: мязи нижніх кінцівок погано розвинені, пульсація на артеріях ступнях ослаблена. Межі серця розширені вліво, при аускультації - акцент другого тону над аортою, систолічний шум. В крові - без змін. В сечі: лейк.- 2-4 в п/з, эр.- 0-1 в п/з, кристалли сечової кислоти. Який найбільш верогідний діагноз?

A. Коарктація аорти *

B. Вазоренальна гіпертензия

C. Вегетососудинна дистония

D. Ренопаренхиматозна гіпертензия

E. Есенциальна гіпертензія

7. У хлопчика 16-ти років, без клиничної симптоматики, при аускультації серця виявлений акцент ІІ тона и систолічний шум над легневою артерією. Тоны серця звучні, ритмічні. Який найбільш верогідний діагноз?

A. Дефект межпредсердної перегородки

B. Стеноз клапана легневої артерії *

C. Недостатність клапана легочневої артерії

D. Незарощення Боталлового протока

E. Функциональний шум

8. Хвора 20 років звернулась зі скаргами на періодичну головну біль. Об-но: пульс 78, ритмичний, АД 180\90, ліва границя відносної тупости + 2 см,в другому межребірї зліва від грудини грубий систоличний шум. При рентгенографії одиничні узури ребер, гіпертрофія лівого шлуночка. діагноз?

A. Дефект межпредсердної перегородки

B. Стеноз клапана легневої артерії

C. Недостатність клапана легочневої артерії

D. Незарощення Боталлового протока

D. Коарктація аорти *

E. Функціональний шум

9. Систоло-діастолічний шум реєструється при :

A. Дефект міжпередсердної перегородки

B. Ізольований стеноз отвору легеневої артерії

C. Клапанний стеноз аорти

D. Дефект міжшлуночкової перегородки

E. Відкрита артеріальна протока

10. Хвора 27 лет скаржеться на задишку при физичному навантаженні, покашлювання. Часто хворіє бронхитами, ГРВІ. Об-но: пульс 78, АД 120\75, права границя +1 см, во 2-3 межребірях зліва систоличий шум, акцент 2 тона над легочевою артерією. Діагноз?

A. Дефект межпредсердної перегородки *

B. Стеноз клапана легневої артерії

C. Тетрада Фалло

D. Незарощення Боталлового протока

E. Дефект міжшлуночкової перегородки

11. Для якої вродженої вади серця властиві перелічені ознаки: ціаноз, відставання у фізичному розвитку, грубий систолічний шум по лівому краю грудини, гіпертрофія правого шлуночка, послаблений легеневий малюнок, еритроцитоз ?

A. Тетрада Фалло *

B. Тріада Фалло

C. Хвороба Толочинова-Роже

D. Синдром Ейзенменгера

E. Аномалія Ебштейна

12. Юнак 19 років госпіталізований до стаціонару зі скаргами на задишку, швидку втомлюваність. В анамнезі часті респіраторні захворювання. Перкуторно: межі серця розширені вліво та вгору. Аускультативно: посилення II тону над легеневою артерією, в II-III міжребер'ї ліворуч від груднини вислуховується грубий систолодіастолічний "машинний" шум, що проводиться в усі інші точки та на спину. АТ- 100/20 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Дефект міжпередсердної перегородки*

B. Ізольований стеноз отвору легеневої артерії

C. Клапанний стеноз аорти

D. Дефект міжшлуночкової перегородки

E. Відкрита артеріальна протока

13. Хворій 22 років знаходіться на диспансерному обліку з дітячого віку. Об-но: серцевийй горб. У 3-4 міжреберььї зліва у грудини гучний шум систоли, що посилюється в положенні лежачи, систолічне тремтіння, акцент 2 тону над легеневою артерією. Рентгенологічно збільшення лівого шлуночку, посилення легеневого малюнку. Діагноз?

А. Дефект міжпередсердної перегородки

B. Стеноз клапана легеневої артерії

З. Тетрада Фалло

D. Незарощення Боталлового протоку

E. Дефект міжшлуночкової перетинки*

14. Пацієнт відзначає серцебиття, пульсацію в судинах шиї, задишку при навантаженні, запаморочення. Хворіє з дитинства. Над 2-3 межреберьем систолчне та діастолічне тремтіння, шум систоло-діастолічний (шум тунеля). Рентгенологічно подовження дуги легеневої артерії. Вірогідний діагноз:

А. Незарощеніє артеріального протока*

B. Тетрада Фалло

З. Ділятационная кардіоміопатія

D. Субаортальний стеноз

E. Неспецифічний аортоартеріїт

15. Що, із вказаного нижче, найвірогідніше є у дитини з голосистолічним шумом і тремтінням грудної стінки в 3-4 міжребірях зліва, при нормальному другому тоні, нормальних ЕКГ та рентгені легень?

A. Дефект міжпередсердної перегородки

B. Ізольований стеноз отвору легеневої артерії

C. Функціональний шум

D. Дефект міжшлуночкової перегородки *

E. Відкрита артеріальна протока

Ситуаційні задачі

1. У відділення кардіології потрапив хворий А., 18 років по направленню районного військкомату для уточнення діагнозу зі скаргами на задишку при помірному фізичному навантаженні, головний біль, запаморочення, мерехтіння “мушок” перед очами, швидку втомлюваність нижніх кінцівок. В анамнезі – підвищення артеріального тиску з дитинства. Об’єктивно: артеріальний тиск на верхніх кінцівках – 150 та 100 мм. рт. ст., на нижніх кінцівках – 90 та 60 мм. рт. ст., візуально виражена пульсація аорти у ділянці яремної вирізки, аускультативно акцент II тону у II міжребер’ї справа від груднини. На ЕКГ – ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Ваш попередній діагноз? Який додатковий метод дослідження дозволить його верифікувати?

2. Хворий А., 18 років, пред'являє скарги на різку загальну слабість, запаморочення, серцебиття, виражену задишку і ціаноз, що підсилюється після фізичного навантаження. В анамнезі: хворіє з народження, часто відзначав приступи задишки, що супроводжуються ціанозом при невеликих фізичних навантаженнях, відставав від однолітків у фізичному розвитку. Об'єктивно: інфантильний, зниженого харчування, дифузійний ціаноз, пальці на руках і ногах у формі "барабанних паличок", у передсерцевій ділянці "серцевий горб". Пальпаторно: передсерцеве систолічне тремтіння. Межі серця розширені праворуч на 3 см, ліворуч – на 2 см. Аускультативно: у II-III міжребер’ї ліворуч грубий пансистолічний шум, ослаблення II тону на легеневій артерії. На ЕКГ – ритм синусовий, відхилення ЕОС праворуч, ознаки гіпертрофії правого шлуночка. Рентгенологічно: серце у формі "дерев'яного черевичка", легеневий малюнок збіднений. Ваш діагноз. Принципи лікування.

Ілюстративний матеріал

1. Таблиці з окремими видами вад серця.

2. Рентгенограми, ЕКГ.

3. Аудіокасета «Аускультация. Заболевания сердца».

4. Відеокасета «Ехокардіографія».

5. Таблиці за даною темою.

6. Набір тестів, ситуаційних задач.

Джерела інформації

Основні:

1. Васильева Л. И. Некоронарогенные заболевания сердца. Методическое пособие / Под ред. акад. АМН Украины Г. В. Дзяка. – Днепропетровск. – 2000. – 140 с.

2. Коваленко В. Н., Несукай Е. Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство / Под ред. В. Н. Коваленко. – К.: Морион, 2001. – 480 с.

Додаткові:

1. Амосова Е. Н. Клиническая кардиология: В 2 т. Т. 1. – К.: Здоров’я, 1997. – 704 с.

Програма самопідготовки студентів до теми

Вивчити:

· Етіологію вроджених вад серця.

· Гемодинамічні зрушення при дефектах міжшлуночкової, міжпередсердної перетинок, відкритої артеріальної протоки, коарктації аорти.

· Класифікацію вроджених вад серця.

· Сучасні засоби діагностики вроджених вад серця.

· Електрокардіографічні, фонокардіографічні, рентгенологічні та ехокардіографічні ознаки дефектів міжшлуночкової, міжпередсердної перетинок, відкритої артеріальної протоки, коарктації аорти.

· Принципи медикаментозного лікування вроджених вад серця.

· Покази та протипоказання для хірургічного втручання при дефектах міжшлуночкової, міжпередсердної перетинок, відкритої артеріальної протоки, коарктації аорти.

Намалювати:

· Схеми гемодинамічних зрушень при дефектах міжшлуночкової, міжпередсердної перетинок, відкритої артеріальної протоки, коарктації аорти.

Вміти:

· Проводити клінічне обстеження хворих на набуті вади серця.

· Трактувати дані додаткових методів дослідження.

· Складати та вирішувати ситуаційні задачі.

Звернути увагу:

· Вроджені вади серця. Класифікація, клініка, лікування.

· Коарктація аорти. Діагностика, клініка, лікування.

· Вроджена вада серця (дефект міжшлуночкової перетинки).

· Незарощення міжшлуночкової перетинки, клініка, діагностика, лікування.
Незарощення Боталлової протоки: клініка, діагностика, лікування.

· Вроджені вади серця (у дорослих). Відкрита артеріальна протока. Механізми порушення гемодинаміки та розвитку легеневої гіпертензії. Діагностика.

· Вроджені вади серця (у дорослих). Дефект міжпередсердної перетинки. Механізми порушення гемодинаміки та розвитку легеневої гіпертензії. Діагностика.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.