Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальна оцінка фінансового результату і його складу

Фінансовий результат може бути: або позитивним - прибуток, або негативним - збиток.

У загальному виді прибуток визначається як:

 

, (3.1)

 

де: – сума доходів у звітному періоді (за квартал, рік) від звичайної діяльності й від надзвичайних подій;

(3.2)

 

– сума всіх витрат у звітному періоді від звичайної діяльності й від надзвичайних подій (стихійних лих, пожеж, техногенних аварій, за винятком сум страхового відшкодування). До витрат, відповідно до П(С)БО належить, також, «Податок на прибуток».

З 2000 р. прибуток підприємства визначається відповідно до П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати». Кінцевий фінансовий результат - чистий прибуток визначається по встановленому алгоритму (див. рис. 3.1):

У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання плану по прибутках, який у ринкових умовах має не директивний, а прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує реальні можливості підприємства отримувати прибутки, а отже, є інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану необхідно здійснювати до та у ході здійснення операцій. Це вимагає налагодженої системи прогнозування обсягів реалізації, витрат тощо. Загальна оцінка фінансового результату виконує за звітний період – рік, квартал. У разі відсутності плану для оцінки рівня показників фінансових результатів діяльності використовуються дані фінансової звітності господарюючого суб'єкта за попередній період.

Розглянемо приклад оцінки загальної оцінки фінансового результату і його составу.

Для аналізу використовуємо заповнену наступну аналітичну таблицю 3.1.

 

Рис. 3.1 – Схема розрахунку чистого прибутку підприємства

Таблиця 3.1 – Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності

тис. грн.

Показник 1-й рік 2-й рік Відхилення
Абсолютне. Відносне
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 270,0 360,0 + 90,0 + 33,33
Податок на додану вартість 45,0 60,0 + 15,0 + 33,33
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 225,0 300,0 + 75,0 +33,33
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 163,0 220,0 + 57,0 + 34,97
Валовий прибуток (збиток) 62,0 80,0 + 18,0 + 29,03
Інші операційні доходи 7,0 4,6 -2,4 -34,29
Адміністративні витрати 2,7 3,1 + 0,4 + 14,8І
Витрати на збут 1,8 1,9 + 0,1 + 5,56
Інші операційні витрати 4,9 4,7 -0,2 -4,08.
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 59,6 74,9 + 15,3 +25,67
Дохід від участі в капіталі 3,1 2,2 -0,9 -29,03
Інші фінансові доходи 0,5 7,0 + 6,5 у 13 разів
Інші доходи 2,0 1,2 - 0,8 - 40,00
Фінансові витрати 4,9 3,0 -1,9 -38,78
Витрати від участі в капіталі 1,2 1,7 + 0,5 +41,67
Інші витрати 7,8 4,9 -2,9 -37,18
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 51,3 75,7 + 24,4 +47,56
Чистий прибуток (збиток) 35,9 53,2 + 17,3 +48,12

Аналіз даних таблиці 3.1 свідчить, що сума фінансових результатів за всіма видами діяльності у 2-му році збільшилася. Проте слід відмітити й наступні негативні зміни: чистий дохід збільшився на 33,33% при зростанні валового прибутку на 29,03%, тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції є більшим за темп приросту доходу підприємства (крім того в звітному періоді порівняно з минулим відбулося зменшення інших операційних доходів (на 34,29 %), збільшення адміністративних витрат і витрат на збут (14,81% і 5,56 %). У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні, так негативні зміни (збільшення інших фінансових доходів, інших доходів, зменшення фінансових й інших витрат, зменшення доходу від участі в капіталі тощо).

Чистий прибуток зростав швидше, ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності (на 48,12% проти 29,03% та 47,56%). Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.

Для аналізу фінансового результату по видам діяльності необхідно знати наступні визначення ухвалені стандартами бухгалтерського обліку П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» і П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»:

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційної або фінансової.

Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства й забезпечує основну частку його доходу.

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність, а також операції, що забезпечують її, або виникають у результаті її проведення.

Прибуток – сума, доходи на яку перевищують пов'язані з ними витрати.

Дохід – збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до росту власного капіталу.

Витрати – зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які приводять до зменшення власного капіталу.

Економічна вигода – це потенційна можливість одержання коштів від використання активів.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких як очікується, приведе до одержання економічних вигід.

Інвестиційна діяльність – придбання й реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів коштів. (Наприклад, продаж основних засобів, прибуток від продажу акцій і ін.)

Фінансова діяльність – діяльність, що приводить до зміни розміру й складу власного й позикового капіталу підприємства. Наприклад, розміщення акцій, які приводять до збільшення власного капіталу, сплата дивідендів, створення боргових зобов'язань і ін.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.