Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз обсягів виробництва і реалізації

Початковим етапом є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.

Даний етап проведення економічного аналізу починається, як правило, з оцінки виконання плану (прогнозу) з виробництва й реалізації продукції за звітний період. Ця оцінка проводиться шляхом порівняння фактичних даних із плановими в цілому по підприємству, у розрізі його структурних підрозділів або окремих видів продукції (табл. 4.1). При виявленні негативних відхилень необхідно встановити причини неефективного використання виробничого потенціалу.

Таблиця 4.1 – Обсяги виробництва товарної продукції

Показники Обсяги виробництва продукції, тис. грн. Відхилення фактичного випуску продукції за звітний період
Минулий період 1-й рік Звітний період Від плану Від минулого періоду
План 2-й рік Факт 2-й рік +/-, тис. грн. % +/-, тис. грн. %
Товарна продукція       + 10 + 1,3 +50 +6,9
А       + 7 +4,3
Б       +3 + 1,0 +84 +37,2
В       -34 -10,5
Цех № І       +3 +0,6 +33 +7,6
Цех № 2       +6 +3,3 +6 +3,3
Цех № 3       +10 +0,9 + 11 +10,5

За даними таблиці 4.1 план по виробництву товарної продукції перевиконаний на 10 тис. грн., що становить 1,3%. Це відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції «А» на 7 тис. грн., що становить 4,3% від запланованого обсягу, і продукції «Б» – на 3 тис. грн., або на 1%. У порівнянні з минулим періодом обсяги виробництва продукції також збільшилися на 50 тис. грн., що склало 6,9 %.

Щодо роботи цехів: у порівнянні з минулим періодом найкраще працював цех № 1: фактичний обсяг виробництва продукції збільшився на 33 тис. грн., що становить 7,6%. Значно покращилася робота цеху № 3: у порівнянні з минулим періодом: фактичний випуск продукції у звітному періоді збільшився на 10,5%. або на 11 тис. грн.

Наступним етапом є аналіз динаміки обсягу виробництва й реалізації продукції. Він проводиться за допомогою наступних показників:

1) базисних темпів росту й приросту;

2) ланцюгових темпів росту й приросту;

3) середньорічних темпів росту (приросту).

Приклад аналізу динаміки виробництва й реалізації продукції наведений в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Динаміка виробництва й реалізації продукції підприємства

Рік Обсяг виробництва, тис. грн. Темпи росту, % Обсяг реалізації, тис. грн. Темпи росту, %
Базисні Ланцюгові +/- Базисні Ланцюгові +/-
1-й рік        
2-й рік.   116,9 116,9   147,3 147,3 -
3-й рік   107,7 92,1 -15,6   120,0 87,6 -32,4
4-й рік   105,4 97,9 -7,5   130,1 100,8 -29,3
Разом   х х х   х х х

Висновки: За даними таблиці 4.2 найбільший темп росту обсягу виробництва продукції спостерігався в 2-му році й становив 116,9%. В 4-му році ріст обсягу виробництва сповільнився (про що свідчить базисний темп росту, що становить 105,4%).

Порівнюючи показники обсягу виробництва продукції з попереднім періодом, слід зазначити, що найбільш поганий показник був в 3-му році і становив 92,1%. Причиною зниження темпу росту може бути недовикористання виробничих потужностей підприємства, зниження попиту на продукцію, поява конкурентів на ринку й т.д.

Якщо розглядати наведену в таблиці 3.2 динаміку обсягів реалізації продукції, то слід зазначити, що найбільші темпи росту спостерігалися також в 2-му році – 147,3%.

Зменшення обсягів реалізації порівняно з попереднім роком відбулося в 3-му році – ланцюговий темп росту становить 87,6%.

Найчастіше темпи росту обсягів реалізації й товарної продукції збігаються, якщо не збільшуються на кінець року залишки готової продукції на складах через зменшення попиту або погіршення якості.

Середньорічний (середньоквартальний) темп росту розраховують по середній геометричній:

, (4.1)

де, – середньорічний (середньоквартальний) темп росту;

n – кількість періодів;

Т – темп росту.

Для розрахунків використаємо данні таблиці 3.2:

а) темп росту об’ємів виробництва (об’ємів товарної продукції):

або 101,8%

= 101,8 - 100 = 1,8%;

б) темп росту об’ємів реалізації:

або 109.2 %,

= 109,2 - 100 = 9,2%..

За наведеним даними середньорічний темп приросту обсягів виробництва склав 1,8%, а реалізації - 9.2 % Це свідчить про загальну тенденцію зменшення залишків нереалізованої продукції, тобто готової продукції на складах підприємства).

Для більшої наочності результати аналізу динаміки обсягів виробництва й реалізації можна відобразити графічно.

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, потрібно обов'язково визначити, які фактори послужили причиною такої тенденції. Визначити які з них зовнішні й внутрішні. Наприклад: зовнішніми можуть бути: інфляція в країні й підвищення у зв'язку із цим цін на продукцію підприємства, підвищення цін на сировину, податкова політика й ін. Внутрішніми: застарілі технології, високий знос обладнання, зниження продуктивності праці, втрати робочого часу, низький рівень механізації процесів і ін.

При аналізі обсягу реалізації треба вивчити його динаміку за кілька років, а також за кварталами і місяцями звітного року. Необхідно дати оцінку виконання плану за обсягом реалізації в цілому, в розрізі окремих груп видів продукції, зон реалізації тощо.

Обов'язково слід зіставити обсяги виробництва, відвантаження і реалізації та визначити основні причини можливих розхо­джень цих показників (див. табл. 4.3).

Таблиця 4.3 – Дані для зіставлення обсягів виробництва, відван­таження і виручки від реалізації продукції, тис. грн

Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Вплив на обсяг реалізації
1. Залишки нереалізованої продукції на початок періоду:        
1) на складах     +20 +20
2) товарів відвантажених     +40 +40
Разом     +60 +60
2. Випуск товарної продукції     +3 +3
3. Виручка від реалізації     -47 X
4. Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду:        
- на складах     +60 -60
- товарів відвантажених     +50 -50

Продовження табл. 4.3

Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Вплив на обсяг реалізації
Разом     +110 -110
5. Зміна залишків нереалізова­ної продукції упродовж звіт­ного періоду (рядок 4 - рядок 1) +30 +80 +50 -50

 

Отже, абсолютне відхилення виручки від реалізації зумовле­но дією таких факторів:

(+20 + 40) + 3 + (-60 - 50) = -47 тис. грн, або спрощений варіант на два фактори:

+3 - 50 = -47 тис. грн.

За даними таблиці 4.3 план за обсягом реалізації не виконано на 47 тис. грн, або на 3,6 %, що зумовлено безпосеред­ньо скороченням обсягів відвантаження на 37 тис. грн і нега­тивним впливом зростання обсягів залишків товарів відванта­жених на 10 тис. грн. У свою чергу, невиконання плану відван­таження продукції пояснюється позитивним впливом збільшення обсягу виробництва (+3 тис. грн.) і негативним впливом зростання залишків готової продукції на складі підприємства (40 тис. грн.).

Після вивчення цих найбільш загальних факторів слід пе­рейти до докладного розгляду дії конкретних факторів, які мо­жуть впливати на кінцевий обсяг реалізації продукції. Систематизуючи фактори, що впливали на реаліза­цію продукції, слід вирізнити фактори внутрішньої та зовніш­ньої дії.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.