Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз динаміки фінансового результату від реалізації продукції (валового фінансового результату)

Аналіз динаміки прибутку (збитку) від реалізації продукції провадиться шляхом порівняння фактичних показників звітного періоду з показниками базисного періоду, наведеними до порівнянного виду. Необхідною вимогою для здійснення аналізу є дотримання вимоги порівнянності показників. Із часом показники можуть змінюватися з наступних причин:

1) змінюються ціни на продукцію (товари, роботи, послуги);

2) змінюються ціни на споживані ресурси;

3) змінюється обсяг реалізованої продукції;

4) відбуваються структурні зміни в складі реалізованої продукції;

5) змінюється асортимент продукції.

Для оцінки впливу цих причин на динаміку результату застосовується факторний аналіз. Розглянемо аналіз динаміки на наступному прикладі.

Приклад. Дані для аналізу наведені в таблиці 3.2:

Таблиця 3.2 – Основні показники

тис. грн.

Показники Минулий рік Звітний рік Індекс
1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     2,8
2. Собівартість реалізованої продукції,     2,2
3. У т.ч. матеріальні витрати, МВ     2,8
4. Валовий прибуток (збиток), +100 +784 7,8

Відомо, що ціни на продукцію в порівнянні з минулим (базисним) роком збільшилися в 2,5 рази, а на матеріальні ресурси в 2 рази. Завдання: дати оцінку причин зміни валового прибутку у звітному році в порівнянні з базисним.

Рішення: З вихідних даних видно, що збільшення прибутку склало (тис. грн.). Для забезпечення порівнянності провадиться коректування звітних і базисних показників (див. таблицю 3.3).

Розрахунок 5-6-ї граф виконуємо в такий спосіб:

1) приводимо в порівнянний вид обсяг реалізації звітного року з урахуванням підвищення цін: = 2800/2,5 = 1120 (тис. грн.);

2) визначаємо собівартість реалізованої продукції (Ср) і вартість матеріальних витрат (МВ) у звітному році виходячи з базисного рівня їхнього споживання:

= (тис. грн.),

= (тис. грн.)

Таблиця 3.3 - Скореговані еталонні значення

(тис. грн.)

№ пп Показники Минулий (базисний) рік Звітний рік Перераховані показники звітного року з ура­хуванням базисної інтенсивності споживання ресурсів
З урахуванням об­сягу реалізації в ці­нах базисного року З урахуванням обсягу реалізації й матеріаль­них ресурсів у цінах базисного року
         
         
  у т.ч. МВ        
  Валовий при­буток (зби­ток) = +100 = +784 = +112 = –271

3) визначаємо вартість матеріальних ресурсів (МВ) у базисних цінах (тобто з огляду на підвищення цін на ресурси):

= 1250 / 2 = 625,0 (тис. грн.)

4) визначаємо інші витрати в собівартості реалізованої продукції у звітному році (Вінш) виходячи з наступного зв'язку:

Ср = МВ + Вінш.

Отже Сінш = 2016 – 1250 = 766,0 (тис. грн.).

5) визначаємо собівартість реалізації звітного року в нових цінах:

= 625 + 766 = 1391,0 (тис. грн.).

Висновок:

1) за рахунок росту обсягів реалізації продукції прибуток збільшився на наступну величину:

= 112 – 100 = +12,0 (тис. грн.);

2) за рахунок росту інтенсивності споживання ресурсів зниження прибутку склало:

= – 271 – 112 = – 383,0 тис. грн.;

3) за рахунок росту цін прибуток збільшився на:

= +784 - (–271)= +1055 (тис. грн.),

у тому числі:

– за рахунок росту цін на продукцію

= 2800 – 1120 = +1680,0 (тис. грн.);

– - за рахунок росту цін на матеріальні ресурси прибуток зменшився на:

= – (1250 – 625) = – 625,0 (тис. грн.).

Результати аналізу доцільно представити у вигляді узагальнюючої таблиці.

Таблиця 3.4 - Вплив факторів на динаміку прибутку

№ пп Найменування факторів Міра впливу
тис. грн. Питома вага, % В % к базисному року
  Ріст об'єму реалізації (доходу від реалізації) +12,0 1,8 +12%
  Ріст цін на реалізовану продукцію +1680,0 245,6 Збільшив в 16,8 раз
  Ріст цін на матеріальні ресурси -625,0 -91,4 Зменшив в 6,3 разів
  Ріст інтенсивності споживання ресурсів (або питомої ваги собівартості) -383,0 -56,0 Зменшив в 3,8 разів
  Разом +684,0 100,0 Збільшив в 6,8 разів

Таким чином, валовий прибуток у звітному році перевищив базову величину в 6,8 рази. За рахунок росту цін на реалізовану продукцію очікувалося збільшення прибутку в 16,8 рази. Ще 12% росту обсягу прибутку в порівнянні з базисним роком забезпечував ріст обсягів реалізації продукції. Однак, ряд факторів обумовив зниження прибутку: в 6,3 рази – збільшення цін на матеріальні ресурси й в 3,8 рази – збільшення інтенсивності споживання ресурсів. Явними резервами підприємства можна вважати зниження інтенсивності споживання ресурсів. Отже, основним завданням є розробка мір спрямованих на використання резервів.

3.4 Аналіз виконання плану з прибутку від операційної діяльності

Аналіз виконання плану по прибутку здійснюється шляхом зіставлення значень прибутки від операційної діяльності по факту й за планом або у порівнянні значення звітного року зі значенням минулого періоду. Зміна прибутку від операційної діяльності визначається:

(3.3)

 

У загальному виді прибуток від операційної діяльності визначається:

, (3.4)

де – доходи від операційної діяльності;

­ витрати від операційної діяльності.

Перетворюючи цю формулу одержуємо:

, (3.5)

 

де – доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (як правило у аналізі використовується чистий доход);

– інші операційні доходи;

– собівартість реалізованої продукції;

– витрати адміністративні;

– витрати на збут;

– інші операційні витрати.

Приклад. Виконати аналіз виконання плану по прибутку від операційної діяльності.

Вхідні дані і розрахунок змін основних показників діяльності підприємства наведено у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Показники виконання плану

(тис. грн.)

Показники По плану Фактич­но Абсолютне відхилення Ін­декс
Чистий доход (виручка) від реа­лізації продукції (товарів, робіт, послуг),     +500 1,5
Інші операційні доходи, - - - -
Разом доходи від операцій­ної діяльності,     +500 1,5
Собівартість реалізованої про­дукції,     +320 1,46
Витрати адміністративні,     +145 1,15
Витрати на збут, - - - -
Інші операційні витрати, - - - -
Разом операційні витрати,     +465 1,52
Фінансовий результат від опе­раційної діяльності, +100 +135 +35 1,35

Попередній висновок: план по прибутку перевиконаний на 35 тис. грн. Фактором, що привів до такого результату, є перевиконання плану по доходу від реалізації продукції. Однак мало місце й недовиконання плану по прибутку через надпланове споживання ресурсів.

Для аналізу кількісної міри впливу кожного фактору застосовується прийом перерахування величини ресурсних показників на фактичний обсяг реалізації продукції (фактичний дохід від операційної діяльності) виходячи з планового (або базисного) рівня інтенсивності їхнього споживання.

Із цією метою розраховуються відносні показники рівня витрат за планом:

– рівень собівартості реалізованої продукції

; (3.6)

– рівень адміністративних витрат:

; (3.7)

– рівень операційних витрат:

. (3.8)

 

У нашому прикладі:

;

Далі визначаються відхилення фактичних показників у порівнянні із плановими витратами, відкоректованими по плановій інтенсивності споживання ресурсів (плановому рівню витрат). Розрахунок доцільно проілюструвати в таблиці (див. табл. 3.6).

Таблиця 3.6 – Відхилення показників від скорегованого плану

№ з/п Показники Скореговані планові показники на фактичний обсяг доходів Фактично Абсолютне відхилення
       
  1050 (1500 х 0,7)   -30
  300 (1500 х 0,2)   +45
  1350 (1500 х 0,9)   +15
  Фінансовий результат = +150 +135 -15

 

Варто звернути увагу на розходження даних по розміру й знаках у таблицях 2.5 і 2.6 у відхиленнях собівартості реалізованої продукції (Ср): у таблиці 2.5 Δ Ср = +320 тис. грн. (тобто мали місце надпланові витрати), а в таблиці 2.6 – Δ Ср = –30 тис. грн. (тобто мала місце надпланова економія). Чому виникла розбіжність? Справа в тому, що планові витрати в таблиці 2.5 не враховували те, що фактичний обсяг реалізації більше, ніж за планом.

Вплив величини перевиконання плану по обсягу реалізації продукції (або по доходу від операційної діяльності) на відхилення прибутку визначається по формулі:

, (3.9)

 

де – відхилення прибутку (перевиконання або недовиконання плану з прибутку) за рахунок перевиконання (недовиконання) плану по об’єму доходів від операційної діяльності;

– скоригована величина планового прибутку виходячи із фактичного об’єму доходів (об’єму реалізації продукції);

– величина прибутку за первісним планом.

Таким чином Δ П0 =+150-100=+50 тис. грн. Тобто за рахунок перевиконання плану по обсягу доходів прибуток збільшився на 50 тис. грн.

З таблиці 2.6 видно, що на зміну прибутку впливати й відхилення витрат (ураховуються зі зворотним знаком): економія прямих виробничих витрат (), у порівнянні із планом, збільшувала прибуток; перевитрата адміністративних витрат навпаки, зменшувала її.

Результат аналізу необхідно представити у вигляді узагальнюючої таблиці (див. табл. 3.7).

Таблиця 3.7 – Кількісна міра впливу факторів на відхилення прибутку

№ пп Найменування факторів Міра впливу
тис. грн у % до плану з прибутку
  Перевиконання плану з реалізації про­дукції +50 450/100х100=+50
  Економія у порівнянні з планом вироб­ничих витрат (або понадпланове зни­ження собівартості реалізованої проду­кції) +30 +30
  Понадпланове використання адмініст­ративних ресурсів -45 -45
  Разом +35 +35

Висновок. Перевиконання плану по прибутку від операційної діяльності було обумовлено двома факторами:

а) перевиконанням плану по обсягу реалізації продукції на 500,0 тис. грн., що призвело до збільшення прибутку на 50 тис. грн.

б) зниженням собівартості реалізованої продукції на 30,0 тис. грн.

Загальна сума перевиконання плану по прибутку могла скласти 80,0 тис. грн. Однак внаслідок надпланового споживання адміністративних ресурсів (можливо: відрядних витрат, витрат на зв'язок, на оплату праці адміністративного персоналу й т.п.) прибуток був знижений на 45,0 тис. грн. У такий спосіб підприємство замість 80,0 тис. грн. одержало суму перевиконання плану на 35,0 тис. грн.

Розрахуємо розподіл відхилень прибутку іншим способом (теоретично більш вірним) - логарифмічним методом.

Застосуємо метод до мультиплікативної моделі вигляду

У загальному виді розподіл відхилень витрат від операційної діяльності можна записати у вигляді: .

У нашому випадку: , фактори, що впливають і .

Таблиця 3.8 – Міра впливу факторів на відхилення операційних витрат

№ пп Фактори По пла­ну Фак­ти­чно Ін­декс
  Доходи від операційної діяльності, тис. грн.     1,5 0,176
  Рівень витрат операцій­ної діяльності, грн./грн. 0,90 0,91 1,011 0,005
  Разом витрат від опера­ційної діяльності, тис. грн.     1,517 0,181  

Виходячи з розрахуємо вплив кожного окремого фактору на зміну прибутку.

За рахунок зміни доходів від операційної діяльності прибуток змінився на (першим способом +50,0 тис. грн.)

За рахунок зміни рівня витрат операційної діяльності прибуток змінився на (першим способом –15 тис. грн.)

Загальна сума збільшення прибутку, як і у першому способі, склала +35,0 тис. грн.

Таким чином за рахунок збільшення доходів від операційної діяльності прибуток повинен був збільшитись на 48,0 тис. грн. Але він був зменшений на 13,0 тис. грн. за рахунок збільшення інтенсивності використання ресурсів (рівня витрат).ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.