Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальне ознайомлення з даними балансу.

Майновий потенціал характеризується розміром, складом і станом засобів, якими володіє підприємство. Грошова оцінка таких засобів наводиться в активі балансу підприємства, а джерела їх утворення – в пасиві.

На цьому етапі: оцінюється зміна валюти балансу, формується уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни у складі майна та джерелах його утворення, встановлюються зв'язки між різними показниками, виявляються так звані "хворі" статі звітності, ознаки нормального балансу. Характеристику про якісні зміни в структурі засобів та їх джерел можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу. Для цього визначається питома вага окремих статей активу та пасиву балансу в загальному підсумку (валюті) балансу, розраховуються суми відхилень в структурі основних статей балансу порівняно з попереднім періодом. Тобто розробляється порівняльний аналітичний баланс.

Аналітичний баланс підприємства може формуватись шляхом перегрупування та/або агрегування (об'єднання) окремих статей, розділів балансу для надання балансу в формі, придатній для аналізу

У табл. 2.2 наведено аналітичний баланс, побудований за даними Ф.1.

Таблиця 2.2 – Аналітичний баланс підприємства

Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % абсолютне, тис. грн. відносне, % пунктів струк­тури
Актив балансу
Необоротні активи              
Оборотні активи              
Витрати майбутніх періодів              
Разом              
Пасив балансу
Власний капі­тал, цільове фінансуван­ня              
Зобов'язан­ня              
Доходи майбу­тніх періодів              
Разом              

 

При здійсненні оцінки балансу необхідно враховувати, щоознаками "нормального" балансу є:

– Зменшення (в абсолютному вираженні) валюти балансу вказує, як правило, на скорочення підприємством обсягів господарювання, що може спричинити його неплатоспроможність. Аналізуючи збільшення валюти балансу за звітний період, необхідно враховувати вплив переоцінки основних засобів, дію інфляційних факторів тощо;

– темпи приросту оборотних активів вищі, ніж темпи приросту необоротних активів;

– власний капітал підприємства перевищує залучений і темпи його зростання вищі, ніж темпи зростання залученого капіталу;

– темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості врівноважують один одного;

За необхідності перед аналізом складу та структури активів і пасивів підприємства можна здійснювати додаткове коригування статей балансу на індекс інфляції з наступним їх агрегуванням у необхідних аналітичних розрізах.

Аналіз структури та динаміки активів підприємства

У процесі дослідження необхідно проаналізувати зміни за кожною статтею оборотних активів балансу, враховуючи, що аналіз повинен бути спрямований не на констатацію процесів, що відбуваються, а на вивчення можливостей підприємства ефективно працювати.

Оцінюючиперший розділ активу балансу, необхідно враховувати, що:

Дослідження змін структури активів підприємства дозволяє отримати таку інформацію.

Так, збільшення частки оборотних активів у майні може свідчити про:

– формування мобільнішої структури активів, яка сприяє прискоренню оборотності активів підприємства;

– вилучення частини оборотних активів на кредитування споживачів готової продукції, товарів, послуг підприємства, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що характеризує мобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого процесу;

– згортання виробничої бази;

– викривлення реальної оцінки оборотних засобів внаслідок існуючого порядку їх бухгалтерського обліку тощо.

Дослідження змін структури необоротних активів підприємства дозволяє отримати таку інформацію:

– значна частка приросту нематеріальних активів у зміні загальної величини необоротних активів характеризує обрану підприємством стратегію як інноваційну, оскільки вкладаються кошти в патенти, ліцензії, іншу інтелектуальну власність.

Проте за даними бухгалтерського балансу він не може бути проведений. Для нього потрібні дані із форми № 5 та внутрішня облікова інформація;

– якщо виробничі основні засоби та незавершене будівництво займають найбільшу частку в необоротних активах, то це може свідчити про орієнтацію на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності підприємства (при цьому, необхідно враховувати можливий вплив переоцінки вартості основних засобів);

– за певних умов збільшення частки таких елементів як незавершене будівництво та довгострокова дебіторська заборгованість може негативно вплинути на ефективність діяльності підприємства, адже вказані активи не беруть участі у виробничому обороті;;

– наявність довгострокових фінансових вкладень вказує на інвестиційну спрямованість підприємства.

Для детальнішого аналізу необоротних активів використовуються показники придатності та ефективності використання основних засобів (див. тему …..).

Дослідження змін структури оборотних активів підприємства дозволяє отримати важливу інформацію.

1) збільшення грошових коштів на рахунках у банку свідчить, як правило, про зміцнення фінансового стану. їх сума повинна бути такою, щоб забезпечити погашення всіх першочергових платежів. Але наявність значних залишків грошових коштів протягом тривалого часу може бути результатом неправильного використання оборотних засобів. Грошові кошти повинні швидко залучатися в оборот для отримання прибутку шляхом розширення свого виробництва або здійснення інвестиційних вкладень;

3) при вивченні структури запасів основну увагу доцільно приділити тенденціям змін виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і товарів.

Збільшення питомої ваги виробничих запасів може свідчити про:

– нарощування виробничого потенціалу підприємства; прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення внаслідок інфляції;

– нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок якої значна частина оборотних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути невисокою. Наявність менших за обсягом, але більш рухливих запасів означає, що менша сума готівкових ресурсів знаходиться у запасах, а їх накопичення свідчить про спад ділової активності підприємства;

4) збільшення частки такого елемента як дебіторська заборгованість оцінюється негативно, але не завжди. Якщо підприємство розширює свою діяльність, то зростає число контрагентів і. як правило, дебіторська заборгованість. З іншої сторони, підприємство може скоротити обсяги реалізації продукції, тоді дебіторська заборгованість зменшиться. Необхідно розрізняти нормальну та прострочену заборгованість. У процесі подальшого аналізу вивчаються динаміка, склад, причини і терміни дебіторської заборгованості.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.