Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка принадності стратегічної зони господарювання

При виконанні цього підрозділу студенту необхідно в послідовності, наведеній нижде виконати ряд завдань:

1. Побудувати прогноз перспектив зростання СЗГ і рентабельності підприємства в СЗГ.

2. Проаналізувати можливі сприятливі/несприятливі для підприємства тенденції, що укладаються в аналізованій СЗГ.

3. На підставі отриманого значення принадності СЗГ зробити висновок про можливість діяльності в даній зоні.

Принадність СЗГ визначають за формулою:

 

Принадність СЗГ= aG+bP+gQi-dQi,,

де a=0,4, b=0,3, g=0,15, d=0,15 - коєфіціенти, значення яких встановлюється керівниками підприємства, виходячи зі значущості того або іншого що складається для підприємства у даній СЗГ;

G - зміни в прогнозованому рості СЗГ;

Р - зміни в рентабельності СЗГ;

+ Qi, -Qi - відповідно оцінки можливостей і небезпек для підприємства в СЗГ.

Значення показників G і Р можна одержати, застосовуючи метод експертних оцінок (метод “Дельфі”). Алгоритм цого методу складається з таких ітерацій:

· Кожному досліджуваному параметру експерти виставляють бал за шкалою інтенсивності від -5 до +5 у такий спосіб: оцінка (-5,..., -1) свідчить про рівень несприятливих для підприємства тенденцій; оцінка (+1,..., +5) свідчить про силу позитивних тенденцій;

· оцінка “0” виставляється у випадку, якщо зміни параметра не очікується.

 

Для одержання результуючого значення показника підсумовуються бали інтенсивності складових параметрів.

Слід відзначити, що показники G і P, отримані методом “Дельфі”, повинні мати позитивну спрямованість, тоді як поява негативних значень буде свідчити про погані перспективи діяльності підприємства у згаданої СЗГ.

Завдання студент виконує в наступній послідовності:

1. Одержати значення оцінки змін у прогнозованому зростанні СЗГ (G) методом “Дельфі”, користуючись табл. 2.8:

 

Таблиця 2.8 – Аналіз прогнозування зміни СЗГ

Параметри Шкала інтенсивності
  -5 -4 -3 -2 -1   +1 +2 +3 +4 +5
А                      
1. Темп зростання галузі                      
2. Приріст чисельності споживачів                      
3. Динаміка розширення ринку                      
4. Ступінь відновлення продукції                      
5. Ступінь відновлення технології                      
6. Рівень насичення попиту                      
7. Суспільна прийнятність товару                      
8. Державне регулювання зростання                      
9. Збільшення числа конкурентів                      
10. Ступінь старіння продукції                      
Загальна оцінка змін:  

 

2. Одержати значення оцінки змін рентабельності СЗГ (Р), виходячи з табл. 2.9.


Таблиця 2.9 – Оцінка зміни рентабельності аналізованої СЗГ

Параметри Шкала інтенсивності
  -5 -4 -3 -2 -1   +1 +2 +3 +4 +5
А                      
1. Коливання рентабельності                      
А                      
2. Коливання цін                      
3. Коливання обсягів продажів                      
4. Рівень попиту стосовно потужностей                      
5. Концентрація ринку                      
6. Стабільність структури ринку                      
7. Відновлення складу продукції                      
8. Вплив конкурентів                      
9. Ступінь задоволення замовників                      
10. Державне регулювання діяльності підприємства (перевезень, будівництва та ін.)                      
Загальна оцінка змін рентабельності в перспективі:  

 

3. Визначити ступінь впливу небезпек (-Qi) і використання можливостей (+ Qi) зовнішнього середовища для підприємства в гаданої СЗГ.

Аналіз небезпек і можливостей можна зробити, сформувавши допоміжну табл. 2.10.


Таблиця 2.10 – Аналіз небезпек і можливостей аналізованого підприємства

Група чинників Значи-мість Чинники Оцінка чинни- Зважена оцінка
  групи   ка небезпеки можливості
А   Б      
1. Економічні          
2. Політичні          
3. Ринкові          
4. Чинники конкуренції          
5. Виробничо-технологічні          
6. Соціальні          

 

У графі Б фіксуються чинники, що відносяться до кожної з груп чинників (графа А). Оцінку кожного чинника дають у вигляді бала -1, 0 або +1. Зважену оцінку розраховують як результат множення оцінки чинника і значущості групи, до якої цей чинник відноситься. Негативна зважена оцінка розглядається як потенційна небезпека, позитивна - як можливість для підприємства в даної СЗГ.

4. Розрахувати значення принадності СЗГ за формулою (2.1) й оцінити його за такими показниками: від 0 до 3 - слабка принадність СЗГ; від 3 до 7 - середня принадність СЗГ; від 7 до 10 - висока принадність СЗГ.

На прикінці виконання розділу треба зробити висновки щодо принадності до СЗГ й виявити, які з факторів є найбільш впливовими при визначенні принадності і як на них можна вплинути з боку підприємства й зовнішнього середовища.

 

 

Визначення ступеня оптимальності діючої стратегії підприємства

У процесі виконання цього підрозділу студент має виконати в певній послідовності такі завдання:

1. Визначити ступінь відповідності поточного СПП потенціалу, необхідному для реалізації майбутньої оптимальної стратегії.

2. Визначити ступінь оптимальності діючої стратегії підприємства.

3. Зробити висновки за результатами проведеного аналізу.

Послідовність та рекомендації до виконання завдань підрозділу:

1. Визначити ефективність поточного потенціалу підприємства (показник w), для чого заповните табл. 2.11 вербальними характеристиками по кожному елементу СПП в такий спосіб:

Таблиця 2.11 – Оцінка ступеня оптимальності поточного потенціалу підприємства

Елемент СПП (i=1...n) Поточний потенціал Потенціал, необхідний Норматив оцінки потенційних
  F) для реалізації оптимальної стратегії O) можливостей F/ СO)
А      
1. Спроможність до макроекономіч-ного аналізу си-туації в країні і за її межами Висока з повільною реакцією Висока зі швидкою реакцією 0,85
... ... ... ...
n ... ... ...
w =S(СF/ СO)/ n

 

Норматив оцінки потенціалу визначити в частках одиниці з розумінь про те, що наскільки існуючий елемент СПП відповідає необхідному для реалізації оптимальної стратегії.

2. Визначити ступінь оптимальності існуючої стратегії (показник j) за допомогою табл. 2.12.


Таблиця 2.12 – Визначення оптимальності існуючої стратегії

Чинники успіху в майбутньому (j=1...m) Діюча стратегія (SF) Стратегії майбутнього Рівень діючої стратегії по відношенню до оптимальної
    S1 S2 S3 (SF/ SО)
А          
1. Збіль-шення обсягів робіт Залежно від кількості замов-лень Збіль-шення шляхом пошуку замов-лень Збіль-шення за рахунок збільше-ння якості Збіль-шення за рахунок інно-ваційних техноло- гій 0.8
2. Динаміка географічного розширення ринку          
3. Ступінь відновлення продукції          
4. Підви-щення якості продукції          
5. Приріст чисельності споживачів даного сек-тора ринку          
6. Ступінь відновлення технології          
7. Рівень насичення попиту          
8. Суспільна прийнятність товару і послуг          
9. Коливання цін          
10. Стабіль-ність струк-тури ринку          
j=S(SF/ SО)/m

 

Таким чином, у табл. 2.12, крім діючої стратегії, даються вербальні характеристики трьох стратегій майбутнього. Оптимальної з цих стратегій визнається та, що найбільше наближена до діючої і потребує найменших стратегічних вкладень. Оцінка рівня оптимальності в табл. 2.12, що дорівнює 0,8, означає, що діюча стратегія відповідає оптимальної по чиннику збільшення обсягів робіт на 80%.

У висновках цього підрозділу необхідно обгрунтувати вибір стратегій і виявити ступінь їх оптимальності. У висновках зазаначити, на підставі чого були обрані стратегії та які перспективи їх зміни.

 

Оцінка майбутнього конкурентного статусу і побудова матриці

McKensey – General Electric

У процесі виконання даного підрозділу студент самостійно виконує ряд таких завдань:

1. Розрахувати значення майбутнього конкурентного статусу підприємства.

2. Побудувати матрицю GE-Mc і визначити напрямок подальшої діяльності підприємства.

Для цього в наведеній нижче послідовності виконати такі розрахунки:

1. Оцінку майбутнього конкурентного статусу підприємства розрахувати за формулою:

КСО*= w ´ j ´ RF/RO ´ КП,

де w - ступінь оптимальності поточного потенціалу підприємства;

j - ступінь оптимальності існуючої стратегії;

RF/RO - відношення фактичної рентабельності до оптимальної; RF/RO=0,5;

КП - поправочний коефіцієнт, рівний 1.0C, де C - порядковий номер за списком.

Для значень майбутнього конкурентного статусу підприємства встановлені такі градації:

0,512 і вище - “сильний” статус;

0,125 і вище - “середній” статус;

0,016 або нижче - “слабкий” статус.

2. Використовуючи отримані в розрахунках значення принадності СЗГ і майбутнього КСО* визначити, яким квадрантом матриці Mc-GE (рис. 2.2) описується стратегія підприємства.

 

Позиція в конку- ренції Сильна Витягти максимальну вигоду або піти Реінвестувати прибуток/ вилучити максимальну вигоду   Інвестувати/ Удержати позициї
    Серед-ня   Повільно йти   Витягти максимальну вигоду або піти   Інвестувати і реінвестувати прибуток
  Слабка Йти швидко, повільно або залишитися   Залишитися/ Повільно піти Інвестувати, реінвестувати, піти
  Низька Середня Висока
  Принадність СЗГ
  - подальший розвиток підприємства;
  - утримання раніше завойованих позицій.

 

Рис. 2.2 – Тривимірна матриця McKensey – General Electric

 

3. За допомогою матриці визначити найбільш імовірний напрямок подальшої діяльності підприємства, обгрунтувати його й зробити відповідні висновки.
Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.