Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз конкурентного оточення підприємства

Побудова конкурентної карти ринку

При виконанні цього підрозділу студенти одержують навички визначення особливостей розвитку конкурентної ситуації; ступеня домінування підприємства на ринку; виявлення найближчих конкурентів і оцінки відносної позиції підприємства серед учасників ринку.

У процесі виконання завдання необхідно вирішити наступні питання:

1. Визначити ринкову частку кожного підприємства на ринку товарів і послуг (ТіП).

2. Розрахувати темпи приросту ринкової частки кожного підприємства.

3. Побудувати конкурентну карту ринку ТіП.

Методичні рекомендація до виконання завдання подані нижче:

1. Узявши за основу дані, наведені в табл. 2.15, розрахувати ринкові частки (Дi) підприємств у tn і tn+1 - роках за формулою

,

виділив при цьому min і max значення Дi у кожному році.

Таблиця 2.15 – Вихідні дані для розрахунку

 

Підприємства П-1 П-2 П-3 П-4 Разом:
Обсяг товарів і послуг (Q), тис. грн. tn          
tn+1          

 

Примітка: підприємство з індексом П-1 є сформованим умовним, де виконується порівняльний аналіз останніх умовних підприємств П-2, П-3, П-4, П-5 при побудові конкурентної карти ринку в кластері. Дані, наведені в таблиці, необхідно скоригувати на поправочний коєфіцієнт 1,_ _, де дві ціфри після коми є двома останніми ціфрами залікової книжки.

 

Розрахувати середнє арифметичне значення ринкових долей (Дср) усієї сукупності підприємств (n) по співвідношенню Дср=1/n і виділити значення Дi>Дср і Дi < Дср.

2. Розрахувати середньоквадратичне відхилення ринкової частки підприємства s1 (s2), для яких Дi ³ (<) Дср по відповідних секторах, використовуючи формули:

S =1, …, k1;

t =1, …, n-k1,

де k1(n-k1) - кількість підприємств, для яких ДS < ДСР (Дt ³ ДСР);

ДS (Дt) - ринкові частки підприємств, для яких ДS < ДСР (Дt ³ ДСР);

ДСР1СР2) - середнє арифметичне значення ринкової частки підприємств, для яких ДS < ДСР (Дt ³ ДСР).

S = 1, …, k1;

t = 1, …, n-k1...

3. Розрахувати темпи приросту ринкової частки підприємства за формулою:

де Ti - темп приросту ринкової частки i -го підприємства, %;

Дit (Дit0) - ринкова частка i -го підприємства в період часу t (t0), %;

m - кількість років в аналізованому періоді.

4. Розрахувати розмір середнього темпу приросту ринкової частки (ТСР) за формулою:

.

6. Визначити мінімальне (Тmin) і максимальне (Тmax) значення темпу приросту частки по всіх значеннях Ti:

Tmin = min (Ti); Tmax = max (Ti), i = 1, …, n...

7. Розрахувати середньоквадратичне відхилення (Ti від TСР) за формулою:

i= 1, …, n...

8. За результатами розрахунків скласти матрицю формування конкурентної карти підприємств, заснованої на перехресній класифікації розміру і динаміки їх ринкових часток реалізованих ТіП (табл. 2.16). Вона дозволяє виділити 16 типових положень підприємств, що відрізняються ступенем використання конкурентних переваг і потенційних можливостей протистояти тиску конкурентів. Найбільш значущим статусом володіють підприємства 1-ї групи (лідери ринку з ринковою позицією, що поліпшується швидко,), найбільш слабким - підприємства 16-ї групи (аутсайдери ринку з позицією, що швидко погіршується,). Положення підприємства усередині кожної групи визначається розміром його ринкової частки.

Таблиця 2.16 – Матриця формування конкурентної карти ринку

    Темпи приросту ринкової частки, Т     Ринкова частка, Д   Класифікаційні групи
I II III IV
Лідери ринку Підпри-ємства із сильною конку-рентною позіцією Підпри-ємства із слабою конку-рентною позіцією Аутсай-дери ринку
(Дmax; Дср+ s1) (Дср+ s1; Дср;) (Дср; Дср-s2) (Дср-s2;Дmin)
Класифікаційні групи I Підприємства з конкурентною позицією, що швидко поліпшується (Тmax; Тср+s)        
II Підприємства з конкурентною позицією, що поліпшується (Тср+s; Тср)        
III Підприємства з конкурентною позицією, що погіршується (Тср; Тср-s)        
IV Підприємства з конкурентною позицією, що швидко погіршується (Тср-s; Тmin)        
                 

Висновками для виконання даного розділу мають стати аргументовані доводи студента щодо дій, які необхідно запобігти підприємству для досягнення більш високої позиції на конкурентній картіЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.