Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз конкурентного оточення підприємства

Побудова конкурентної карти ринку

При виконанні цього підрозділу студенти одержують навички визначення особливостей розвитку конкурентної ситуації; ступеня домінування підприємства на ринку; виявлення найближчих конкурентів і оцінки відносної позиції підприємства серед учасників ринку.

У процесі виконання завдання необхідно вирішити наступні питання:

1. Визначити ринкову частку кожного підприємства на ринку товарів і послуг (ТіП).

2. Розрахувати темпи приросту ринкової частки кожного підприємства.

3. Побудувати конкурентну карту ринку ТіП .

Методичні рекомендація до виконання завдання подані нижче:

1. Узявши за основу дані, наведені в табл. 2.15, розрахувати ринкові частки (Дi) підприємств у tn і tn+1 - роках за формулою

,

виділив при цьому min і max значення Дi у кожному році.

Таблиця 2.15 – Вихідні дані для розрахунку

 

Підприємства П-1 П-2 П-3 П-4 Разом:
Обсяг товарів і послуг (Q), тис. грн. tn  
tn+1  

 

Примітка: підприємство з індексом П-1 є сформованим умовним, де виконується порівняльний аналіз останніх умовних підприємств П-2, П-3, П-4, П-5 при побудові конкурентної карти ринку в кластері. Дані, наведені в таблиці, необхідно скоригувати на поправочний коєфіцієнт 1,_ _ , де дві ціфри після коми є двома останніми ціфрами залікової книжки.

 

Розрахувати середнє арифметичне значення ринкових долей (Дср) усієї сукупності підприємств (n) по співвідношенню Дср=1/n і виділити значення Дi>Дср і Дi<Дср.2. Розрахувати середньоквадратичне відхилення ринкової частки підприємства s1 (s2), для яких Дi ³ (<) Дср по відповідних секторах, використовуючи формули:

S =1, …, k1;

t =1, …, n-k1,

де k1(n-k1) - кількість підприємств, для яких ДS < ДСР (Дt ³ ДСР);

ДS (Дt) - ринкові частки підприємств, для яких ДS < ДСР (Дt ³ ДСР);

ДСР1СР2) - середнє арифметичне значення ринкової частки підприємств, для яких ДS < ДСР (Дt ³ ДСР).

S = 1, …, k1;

t = 1, …, n-k1...

3. Розрахувати темпи приросту ринкової частки підприємства за формулою:

де Ti - темп приросту ринкової частки i-го підприємства, %;

Дit (Дit0) - ринкова частка i-го підприємства в період часу t (t0), %;

m - кількість років в аналізованому періоді.

4. Розрахувати розмір середнього темпу приросту ринкової частки (ТСР) за формулою:

.

6. Визначити мінімальне (Тmin) і максимальне (Тmax) значення темпу приросту частки по всіх значеннях Ti:

Tmin = min (Ti); Tmax = max (Ti), i = 1, …, n...

7. Розрахувати середньоквадратичне відхилення (Ti від TСР) за формулою:

i= 1, …, n...

8. За результатами розрахунків скласти матрицю формування конкурентної карти підприємств, заснованої на перехресній класифікації розміру і динаміки їх ринкових часток реалізованих ТіП (табл. 2.16). Вона дозволяє виділити 16 типових положень підприємств, що відрізняються ступенем використання конкурентних переваг і потенційних можливостей протистояти тиску конкурентів. Найбільш значущим статусом володіють підприємства 1-ї групи (лідери ринку з ринковою позицією, що поліпшується швидко,), найбільш слабким - підприємства 16-ї групи (аутсайдери ринку з позицією, що швидко погіршується,). Положення підприємства усередині кожної групи визначається розміром його ринкової частки.

Таблиця 2.16 – Матриця формування конкурентної карти ринку

    Темпи приросту ринкової частки, Т     Ринкова частка, Д   Класифікаційні групи
I II III IV
Лідери ринку Підпри-ємства із сильною конку-рентною позіцією Підпри-ємства із слабою конку-рентною позіцією Аутсай-дери ринку
(Дmax; Дср+ s1) (Дср+ s1; Дср;) (Дср; Дср-s2) (Дср-s2;Дmin)
Класифікаційні групи I Підприємства з конкурентною позицією, що швидко поліпшується (Тmax; Тср+s)
II Підприємства з конкурентною позицією, що поліпшується (Тср+s; Тср)
III Підприємства з конкурентною позицією, що погіршується (Тср; Тср-s)
IV Підприємства з конкурентною позицією, що швидко погіршується (Тср-s; Тmin)
                 

Висновками для виконання даного розділу мають стати аргументовані доводи студента щодо дій, які необхідно запобігти підприємству для досягнення більш високої позиції на конкурентній картіЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.