Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз навколишнього середовища підприємства

В процесі роботи над цим підрозділом студенту необхідно:

1. Ознайомитися з моделлю “п'ятьох сил” М. Портера.

2. Проранжирувати чинники, що ставляться до кожної з п'ятьох сил, за допомогою методу рангової кореляції.

3. Зробити висновки про положення підприємства на ринку за результатами зроблених обчислень.

Теоретичний базис для виконання даного підрозділу наведений нижче:

1. Модель “п'ятьох сил” М. Портера (рис. 2.3)

 

Погроза появи товарів-субститутів (замінників)   Погроза появи нових конкурентів
   
Спроможність постачальників диктувати свої умови   Перешкоди на шляху до проникнення на ринок
     
  Спроможність покупців диктувати свої умови  
                 

 

Рис. 2.3 – Модель “п'ятьох сил”

Основою даної моделі є твердження про те, що прибутковість галузі визначається не зовнішнім виглядом виробленої продукції, не рівнем використовуваної технології, а структурою галузі. До складу даної моделі входять такі сили:

* Перешкоди на шляху до проникнення на ринок. Переваги по витратах, доступу до сировини чи матеріалам, підвищення ефективності в зв’язку з зростання обсягів виробництва, витрати, пов’язані з переключенням клієнтів на інші товари інших виробників та доступ до каналів розповсюдження.

* Погроза появи товарів-субститутів. Субститут (замінник)- товар, що відповідає тим же потребам, що й конкретний товар, вироблений в аналізованій галузі.

* Погроза появи нових конкурентів. Якщо кількість нових підприємств у галузі збільшується, а попит на продукцію не буде рости пропорційно росту пропозиції, то ціни і, отже, прибуток будуть зменшуватися. Таким чином, прихід у галузь нових підприємств обусловлює верхню межу прибутковості галузі.

* Спроможність покупців диктувати свої умови. Значні клієнти спроможні впливати на рівень прибули підприємств-виробників. Вони можуть диктувати свої умови: підвищення якості товару, надання кредиту та ін.

* Спроможність постачальників диктувати свої умови. До таких підприємств належать продавці сировини, що комплектують, кваліфікованої робочої сили і т.д.

1. Заповнити табл. 2.13 у такий спосіб: для кожної сили в графі А вписати в графу Б по 5 чинників зміни характеру впливу (посилення / ослаблення впливу) кожної сили навколишнього середовища на підприємство.

Таблиця 2.13 – Вибір чинників впливу на підприємство

 

Сили, що входять у модель Чинники зміни характеру впливу
А Б
1. Погроза появи товарів-субститутів (замінників)  
2. Погроза появи нових конкурентів  
3. Спроможність покупців диктувати свої умови  
4. Спроможність постачальників диктувати свої умови  
5. Перешкоди на шляху до проникнення на ринок.  

3. Проранжирувати отримані в результаті заповнення табл. 2.13 чинники зміни характеру впливу за допомогою методу рангової кореляції. Для цього необхідно скласти анкети опитування експертів для кожної групи чинників (табл. 2.14).


Таблиця 2.14 – Зведення анкет опитування експертів

Найменування чинників Експерти
                   
А                          
1.                          
...                          
n                          

 

При ранжируванні використовується принцип: ранг 1 присвоюється тому чиннику, що, на думку спеціаліста, має найбільший вплив на досліджуваний об'єкт.

Ступінь зв'язку між декількома ранжировками (оцінками, виставленими опитаними експертами) оцінюється коефіцієнтом конкордації, або коефіцієнтом згоди. Коефіцієнт конкордації визначає узгодженість експертів при ранжируванні n об'єктів за ступенем володіння деякою властивістю Х.

Нехай є n об'єктів 1, 2,..., i,..., n, у різній мірі мають властивість Х, і нехай m експертів ранжирують ці об'єкти за властивістю Х. Сумарна ранжировка матиме вигляд

, ,..., .

Цей метод формалізації апріорної інформації звичайно застосовують, коли кількість ранжованих об'єктів невелика (n £ 15).

Середній ранг у цьому ряду складає:

.

Сума квадратів різниць між членами сумарної ранжировки і членами ряду, складеного із середніх значень дорівнює

.

Розмір S досягає максимуму, коли всі експерти дають однакові ранжировки. Якщо визначити узгодженість експертів як відношення реальної суми квадратів різниць S до максимально можливої суми Sмакс, утворюється вираження для коефіцієнта конкордації, запропоноване Кендаллом:

.

Розмір W змінюється від 0 до 1. W=1 означає, що всі експерти дали однакові ранжировки; W=0 означає, що зв'язок між ранжировками, даними m експертами, відсутній.

Для оцінки значущості коефіцієнта конкордації використовується c2-розподіл із числом ступенів свободи j=n-1. При n <10 розподіл розміру m(n-1)W відрізняється від c2-розподілу, тому в такому випадку припадає користуватися спеціальними таблицями. Перевірка значущості зводиться до перевірки статистичної гіпотези про рівність коефіцієнта конкордації нулю. При заданому рівні значущості a ця гіпотеза відхиляється, коли

m(n-1)W ³ c2КР,

де c2КР - критичне значення c2-розподілу при числі ступенів свободи j=n-1.

У цьому випадку конкордація вважається значущою. При j=n-1>30 для перевірки значущості використовують нормальний розподіл.

У результаті зроблених обчислень чинники ранжируються у зворотньому порядку; тобто найбільший вплив робить чинник з найменшим значенням сумарного рангу .

4. Аналогічно проранжирувати значення сумарних рангів чинників, що одержали перший рейтинг у кожній групі і зробити висновок про вплив на діяльність підприємств на ринку сил конкуренції відповідно до моделі “п'ятьох сил” Майкла Портеру.

Зробити висновки до даного підрозділу.

 
Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.