Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка конкурентоспроможности підприємств

У даному підрозділі студенти виконують кількісну оцінку рівня конкурентоспроможности підприємств методом порівняльного многомірного аналізу (таксономічного аналізу).

У процесі виконання підрозділу вирішують наступні завдання:

1. На основі вихідних даних (табл. 2.17) скласти матрицю спостережень, розмірністю m´n, де m - кількість ознак, а n - кількість підприємств, по яких оцінюється рівень конкурентоcпроможности підприємства (КCПП).

2. Розрахувати середні значення кожного показника і їх стандартні відхилення.

3. Сформувати матрицю відстаней.

4. Після стандартизації перемінних розрахувати елементи матриці відстаней з урахуванням всіх елементів матриці спостережень.

5. Розділити елементи матриці на стимулятори й дестимулятори.

6. На основі поділу ознак на стимулятори й дестимулятори побудувати еталон з відповідними координатами.

7. Розрахувати відстань між окремими точками - одиницями і точкою, що подає еталон.

8. Розрахувати інтегральний показник оцінки рівня КСП.

9. Розрахувати модифікований показник оцінки КСП.

10. Запропонувати ряд заходів щодо підвищення рівня КСП підприємства і зробити відповідні висновки.

Завдання виконують в такій послідовності:

1. Вихідна матриця для наступних розрахунків наведена в табл. 2.16.

Таблиця 2.16 – Вихідні дані для оцінки рівня КСПП, що входять у кластер

 

Примітка: 1.Дані, надані у табл.2.16, необхідно скоригувати на поправочний коєфіцієнт 1,_ _, де дві цифри після коми останні цифри залікової книжки

 

 

Назва підпри-ємства Обсяг робіт, тис.грн (Ор) Чисельність персоналу, осіб (Чп) Прибуток, тис.грн. (Пр) Коефіцієнт зворотності зворотних фондів, разів (k0) Собівартість робіт, тис.грн. (С)
П-1       6,96  
П-2       8,24  
П-3       4,87  
П-4       5,17  
П-5       4,02  

 

Матриця спостережень (табл. 2.16) для визначення інтегрального показника рівня розвитку (КСПП) характеризована визначеним набором показників, наявними m елементами, що описуються n ознаками. Вищевказану матрицю можна уявити так:

,

де m - число підприємств;

n - число показників;

ХК - значення показника для одиниці i.

2. Ознаки, включені в матрицю спостережень, неоднорідні, оскільки описують різні властивості об'єктів і різняться одиницями вимірів. Тому необхідно виконати попередні перетворення для стандартизації ознак відповідно до формули:

,

причому ; ,

де xk - середнє арифметичне значення ознаки k;

Sk - стандартне відхилення ознаки k;

Zik - стандартизоване значення ознаки k для одиниці i.

3. Розділити ознаки, отримані в стандартизованій матриці на стимулятори й дестимулятори. Ця процедура є основою для побудови так званого еталона, що являє собою точку F0 із координатами:

,

де , якщо SÎI.

, якщо SÏI,

де I - множина стимуляторів;

Zrs - стандартизоване значення ознаки S для одиниці r (S =1, …, n)...

4. Розрахувати значення відстаней (Сi0) між окремими точками - одиницями і точкою F0, що подає еталон і занести дані в матрицю (табл. 2.17).

 

Таблиця 2.17 – Розрахунок матриці відстаней

Підпри-ємство          
П-1          
П-2          
П-3          
П-4          
П-5          

Відстань Сi0 до еталонної точки розрахувати за такою формулою:

, (i=1, …, m)...

5. Розрахувати середнє арифметичне значення відстаней за формулою:

.

6. Розрахувати стандартне відхилення відстаней до еталонної точки за формулою:

.

7. Розрахувати відстані до еталонної точки з урахуванням відхилень за формулою:

8. Розрахувати значення інтегрального показника оцінки рівня КCПП (Д*i) за формулою: .

9. Визначити модифікований показник оцінки рівня КCПП (Дi) за формулою: ДI=1 - Д*i.

Інтегральний показник КCПП - Дi - величина позитивна і наближується до одиниці. Це інтепретується в такий спосіб: дане підприємство має тим більш високий рівень КСПП, чим ближче значення показника до одиниці.

10. На закінчення зробити висновки і запропонувати ряд заходів щодо підвищення рівня КСПП на перспективу.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.