Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка рівня конкурентоспроможности підприємства методом інтегральної оцінки

У процесі виконання даного завдання студенти мають розрахувати інтегральні показники конкурентоспроможності, що засновані на відносній площині радара, побудованого усередині оцінного кола. Цей метод є більш простим і наглядним, але менш точним і не може застосовуватися при порівнянні великої сукупності підприємств. Результати, отримані при застосування цього методу мають співпадати з результатами обчисленими за методом таксономічного аналізу.

При виконанні цього розділу студенти повинні виконати такі завдання:

1. Ознайомитися з методичними основами розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможности (КСП) підприємства.

2. Розрахувати значення куту нахилу між обраними чинниками.

3. Перекласти вартісні значення використовуваних чинників у сантиметри, з огляду на вплив стимуляторів і дестимуляторів.

4. Для коректності порівняння деяких показників по підприємствах розрахувати їхнього розміри на одиницю робіт.

5. Розрахункові дані зводити в таблицю і призвести еталонні значення чинників.

6. Зробити відповідні висновки і запропонувати заходи щодо підвищення рівня КСП аналізованих підприємств.

Методичні рекомендації до виконання завдань наведені нижче:

1. Як інтегральний показник оцінки КСПП пропонується відносна площа радара (ДО), побудованого всередині оцінного кола за порівнюваними показниками (рис. 2.4).

ДО=Sp / S,

де Sp - площа радара, см2;

S - загальна площа оцінного кола, рівна ПR2;

R - довільний радіус оцінного кола, см.

 

 
 


 

 

Рис. 2.4.–. Радар конкурентоcпроможності

F, …F, - фактори, кількісні значення яких наведені в табл. 2.16

Площу радара ДО, у свою чергу, визначають за формулою

,

де - значення показників, переведені в сантиметри;

a - кут між найближчими показниками.

2. Радар КСПП будують з дотриманням таких принципів:

2.1. Всі оцінні показники мають однакову «вагу», тому коло поділяється радіальними оцінними шкалами на рівні сектори, число яких дорівнює числу оцінюваних параметрів. Значення кута a =360° /n, де n - число показників.

2.2. У міру віддалення від центру кола значення показника поліпшується, якщо показник є стимулятором (тобто позитивно впливає на рівень КСП підприємства) і погіршується, якщо показник є дестимулятором.

2.3. Шкали на радіальних прямих градуюються так, щоб усі значення показників лежали всередині оцінного кола.

Переклад вартісних значень показників у сантиметри здійснюють за такою пропорцією:

Прибуток (f): 400 грн. - 10 см

399 грн. - х см, х = 399´10/400 = 9,98 см, і т.ін.

Для визначення собівартості (С), оскільки вона є дестимулятором (чим вище С, тим менше КСПП), переклад у сантиметри здійснюють за формулою: х¢=10-х (х із пропорції, наведеної вище).

Як бачимо, що чим більш конкурентоздатним є порівнюване підприємство, тим більше площа, що займається радаром, отже, коефіцієнт КСПП ближче до одиниці.

3. Розрахункові значення взяти за зразком, наведеним в табл. 2.18.


Таблиця 2.18 – Переведення кількісних значень в сантиметри

Підпри-ємства Обсяг робіт, тис.грн (Ор) Чисельність персоналу, осіб (Чп) Прибуток, тис.грн. (Пр) Коефіцієнт зворотності зворотніх фондів, разів (k0) Собівартість робіт, тис.грн. (С)
Ор a1 Чп a2 Пр a3 k0 a4 С a5
тис.грн. см особи см грн. см рази см тис.грн. см
П-1                    
П-2                    
П-3                    
П-4                    
П-5                    
П -еталон                    

 

5. Розрахувати рівні КСПП аналізованих підприємств за формулою (Sp) присвоїти їм ранги. На основі отриманих даних проаналізувати сформовану ситуацію і запропонувати заходи щодо збільшення рівня конкурентоспроможности відстаючих підприємств.

 

Висновки

 

Тут необхідно висвітлити найбільш значущі висновки, що були зроблені протягом виконання роботи. Треба сформувати основні положення стратегії підприємства, визначити ступінь впливу конкурентної боротьби, основні елементи протистояння конкурентам, обрати стратегію і підкреслити, як обрана стратегія вплине на зміну конкурентного положення.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208с.

Акофф Р. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 1985.-327с.

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Уч.-метод. пос. - М.: Финансы и статистика, 1997.- 248с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. -СПб.: ПитерКом, 1999.-416с.

Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика,1989.-519с.

Блинов В.И. Математические основы менеджмента. -К.: МАУП, 1997.-68с.

6. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-160с.

Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарика, 1998.-296с.

Забелин П.В. Основы корпоративного управления концернами. -М.: Изд-во ПРИОР, 1998.-176с.

Забелин П.В., Моисеева Н.Н. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. - М.: Информ. внедренч. центр “Маркетинг”, 1998.-195с.

Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночных отношений. -Х.: ХГЭУ, 1997.-248с.

Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Инф. -изд. дом “Филинъ”, 1998.-272с.

Карлофф Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы. - М.: Экономика, 1991.-239с.

Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник для вузов. - М.: Русская деловая лит-ра, 1998.-768с.

Маренич А., Астахова И. Управление конкурентоспособностью предприятия // Бизнес-информ, 1996, №5, с.23-27.

Обер-Крис Дж. Управление предприятием. - М.: Сирин, 1998.- 257с.

Петров А.М. Методология выработки стратегии предприятия. - СПб.: УЭФ, 1992.-127с.

Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1993.-896с.

Райан Б. Стратегический учет для руководителей. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-616с.

Стратегічний менеджмент: Підручник/ І.М. Писаревський, О.М.Тищенко, М.М. Поколодна, Н.Б. Петрова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 289 с.

Стратегическое планирование/ Под ред. Э.А. Уткина. - М.: ААиИ “Тандем”, изд-во ЭКМОС, 1998.-440с.

Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Под общ. ред. А.П. Градова, - СПб.: Спецлитература, 1996.- 510с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-576с.

Уткин Э.А. Антикризисное управление. - М.: ААиИ “Тандем”, изд-во ЭКМОС, 1997.-400с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Уч. пособие. - М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-синтез”, 1997. - 304с.

Френкель А.А. Математический анализ производительности труда.-М.: Экономика, 1968.-

Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Марашда Бассам Сайел Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. -М.: Аланс, 1997.- 288с.

Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие/ Под ред. А.П. Градова, - СПб.: Спецлитература, 1999.- 589с.

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. -М.: ААиИ “Тандем”, изд-во “Гном-пресс”, 1998.-384с.


Додаток

Приклад заповнення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИСистема охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.