Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

Н.Б. Петрова

 

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічного завдання

з дисципліни «Стратегічний менеджмент» ( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент організацій» та 0504 «Туризм», спеціальності 7.050201– Менеджмент готельної, туристської та курортної справи, 8.050101 Магістр менеджменту готельної туристської та курортної справи, 7.050401 Туризм, 8.050401 – Магістр з туризму, 7.050402 – Готельне господарство, 8.050402 Магістр з готельного господарства)

 

 

ХАРКІВ

ХНАМГ

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Стратегічний менеджмент»для студентів 5 курсу денної за заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент організацій» та 0504 «Туризм», спеціальності 7.050201 Менеджмент готельної, туристської та курортної справи, 8.050101 Магістр менеджменту готельної туристської та курортної справи, 7.050401 Туризм, 8.050401 Магістр з туризму, 7.050402 Готельне господарство, 8.050402 Магістр з готельного господарства / Укл.: к.е.н., ст. викл. Петрова Н.Б. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 42 с.

 

 

Укладач: Н.Б. Петрова

 

 

Рецензент: завідуючий кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ Писаревський І.М.

 

 

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

 
протокол № 1 від 27 вересня 2009 р.


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………… 1. Загальні вимоги до написання та оформлення розрахунково-графічного завдання……………………………………………………... 2. Послідовність виконання розрахунково-графічного завдання. Список літератури............................................................................  
Додаток............................................................................................  

ВСТУП

 

Відповідно до навчального плану студенти виконують розрахунково-графічне завдання з дисципліни „Стратегічний менеджмент”.

Написання подібних завдань є необхідним етапом для закріплення теоретичних та практичних знань, набутих студентами під час лекційних, практичних (семінарських) занять.

Виконання розрахунково-графічних завдань з даної дисципліни складається з наступних етапів:

· вибір підприємства (готель, туристська фірма, санаторно-курортна установа, заклад громадського харчування тощо);

· складання характеристики обраного підприємства;

· збір та аналіз фінансових документів підприємства;

· проведення необхідних розрахунків;

· оформлення, подання і захист.

Розрахунково-графічні завдання, які не відповідають зазначеним вимогам, а також не містять матеріалів діяльності конкретного підприємства, до захисту не допускаються і повертаються на доопрацювання.


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Розрахунково-графічне завдання з дисципліни „Аналіз діяльності підприємств туристської індустрії” є індивідуальною роботою, метою якої є поглиблення та закріплення знань, одержаних під час вивчення дисципліни, придбання навичок у розробці раціональних рішень в галузі туристської діяльності.

Роботу оформляють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

У друкованому варіанті текст розташовують через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці шрифтом Times New Roman, 14-й кегль. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту робо­ти і дорівнювати п’яти знакам.

Текст завдання розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не менше 20, з правого – не менше 10, зверху – не менше 20, знизу – не менше 20 мм.

Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, розділи основної частини „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ”, „ДОДАТКИ”. Додатки не нумерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

Всі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки в кінці у правому верхньому кутку.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Ілюстрації (креслення, рисунки, фотографії, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

Ілюстрацію позначають словом „Рис.”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Номер ілюстрації­ складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокре­мленого крапкою, наприклад, „Рис. 2.1.” - перший рисунок другого розділу.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Слово „Таблиця” і назву таблиці починають з великої літе­ри. Назву не підкреслюють. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

У правому верхньому кутку розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, „Таблиця 2.1” - перша таблиця другого розділу, нижче розміщують назву таблиці.


ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Вступ

У вступі необхідно дати характеристику обраного для виконання завдання підприємства (туристської фірми, готелю, підприємства ресторанного господарства, санаторію, тощо) за такими ознаками:

- вид діяльності;

- положення на ринку;

- характеристика збутової аудиторії;

- характеристика конкурентів;

- аналіз законодавчої бази, яка регламентує діяльність аналізованого підприємства;

- структура управління підприємством;

- аналіз ресурсної бази підприємства;

- характеристика його підрозділів;

- основні стратегічні пріоритети підприємства.

 

Побудова матриці оцінки стратегічного потенціалу

Підприємства (СПП)

 

У цьому підрозділі студентам необхідно:

Скласти матрицю для оцінки потенціалу підприємства, попередньо сформувавши набір елементів СП на підставі логіко-економічного аналізу.

Дати кількісні характеристики елементів СПО і ресурсам підприємства за допомогою коефіцієнта значущості і коефіцієнта відповідності.

За допомогою табл. 2.2 студенту необідно виявити аналізовані ресурси й кількість експертів, які будуть брати участь в оцінюванні.

 

Таблиця 2.2 – Матриця оцінки СПП

Порядковий номер у журналі групи Види ресурсів (j) Число експертів
Технічні Технологичні Просторові ОСК Кадрові Інформаціні Фінансові Інвстиційні Інноваційні НДДКР Екологічні Торгові бренди Маркетинг
  + + + + + + + + + + + + +  
  + + + + + + + + +   + + +  
  + + + + + + + +   +   + +  
  + + + + + + +   +   +   +  
  + + + + + +   +   +   +    
  + +   +   +   +   +   + +  
  + + +   +   +   +   +   +  
  + + + +   +   +   +   +    
  + + + + + + + + + + +   +  
  + + + + + + +   +   + + +  
  + + + + + +   +   +   + +  
  + + + + +   +   +   +   +  
  +   +   +   +   +   + + +  
  + +   +   +   +   +   + +  
  + + +   +   +   +   +   +  
  + + + + + +   +   + + + +  
  + + + + +   +   +   + + +  
  + + + +   +   +   +   + +  
    +   +   +   +   + + + +  
  +   +   +   +   +   + + +  
  + +   +   +   +   +   + +  
  + + + +   +   +   + + + +  
  + + +   +   +   +   + + +  
  + +   +   +   + + +   +    
  +   +   +   +   + + +   +  
    +   +   +   +   + + + +  
  +   +   +   +   + + + + +  
  +   +   +   +   + + + +    
    +   +   +   +   + + + +  
  +   +   +   +   +   + + +  

Примітка: знак «+» відмічає ресурс, який має враховуватись при визначенні зведеної оцінки СПП. Для цього студент в наступній послідовності виконує ряд завдань:

1. Узявши за основу табл. 2.3, заповнити графу А “Елементи СПО”.

Таблиця 2.3 – Матриця оцінки СПО

Еле-мен-ти КЗНi Види ресурсів (j)
СПО (i)   тех- нічні техно-логічні про- стірові кад-рові ОСК (*) інфор-маційні фінан- сові
    КСРj Rij (**) КСРj Rij
А                              
1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
n ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
*ОСК - ресурс організаційної структури керування;
**Rij - коефіцієнт, рівний творові коефіцієнтів значимості і відповідності.

 

Rij= КЗНi´ КСРj.

Елементи, що впливають на підприємство, наступні:

1. Здатність до макроекономічного аналізу правлінням підприємства ситуації в країні та за її межами;

2. Здатність до своєчасного виявлення актуальних потреб споживачів і запитів потенційних споживачів;

3. Здатність до аналізу економічної кон’юнктури ринку товарів та послуг, що дозволяє задовольнити виявлені потреби і запити;

4. Здатність до аналізу економічної кон’юнктури ринку факторів виробництва, до аналізу діяльності груп стратегічного впливу;

5. Здатність до реалізації конкурентних ідей в процесі виробництва товарів та послуг;

6. Здатність до підтримання конкурентного статусу підприємства за рахунок управління стратегічними зонами господарювання;

7. Здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробництва системи за рахунок оснащення виробництва адаптивним технічними засобами;

8. Здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробничих систем за рахунок використання передових технологій;

9. Здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробничих систем за рахунок формування кадрового потенціалу;

10. Здатність забезпечити рівень конкурентоздатності товарів та послуг, необхідних для захоплення лідерства в сегментах, що обслуговують;

11. Здатність забезпечити випуск товарів та послуг в обсягах відповідних потенційному попиту на них;

12. Здатність забезпечити ефективну розробку і реалізацію стратегічної програми технічного і соціального розвитку власне підприємства та структур, що його регулюють.

 

2. Для заповнення матриці кількісними показниками скласти анкети такого виду для опитування думок експертів (табл. 2.4):

Таблиця 2.4 – Загальний вид анкети опитування думок експертів

Елемент СПО (i)
Види ресурсів (j) Оцінки експертів Підсум-кова
      ... р оцінка
А          
1. Технічні КСРj ... ... ... ...
2. Технологічні ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
m ... ... ... ... ...
           

Примітка. Кількість анкет повинна збігатися з кількістю елементів СПО в складеній матриці.

3. Заповнити анкети в такий спосіб: кожний експерт дає оцінку у виді коефіцієнта відповідності КСРj,що являє собою наявність у віприємства ресурсів j -го виду для реалізації і розвитку i -го елемента СПО. Коефіцієнт відповідності вимірюється у відсотках; сума оцінок кожного експерта повинна дорівнювати 100%.

4. Опрацювати анкети, вирахувавши підсумкові коефіцієнти відповідності для кожного j -го ресурсу методом середньої арифметичної оцінок, даних р експертами.

5. Скласти й заповнити анкету для виявлення значень коефіцієнта значущості (табл. 2.5)

Таблиця 2.5 – Розрахунок коефіцієнта значимості

Елемент СПО (i) Оцінки експертів Підсумкова
      ... р оцінка
А          
1. КЗНi ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
n ... ... ... ... ...
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 

Коефіцієнт значущості КЗНi являє собою значущість i -го елемента СПП для підприємства на даному етапі розвитку. Його оцінку дають експерти (як правило, керівники вищої ланки) у частках одиниці, тому сума оцінок кожного експерта дорівнює 1,0.

6. Внести отримані в результаті опрацювання анкет значення коефіцієнтів у матрицю оцінки СПП (табл. 2.2).

У кінці підрозділу необхідно зробити висновок щодо підстави виявлення найбільш впливових елементів й впливу їх вибору на результат оцінювання.

 

McKensey – General Electric

У процесі виконання даного підрозділу студент самостійно виконує ряд таких завдань:

1. Розрахувати значення майбутнього конкурентного статусу підприємства.

2. Побудувати матрицю GE-Mc і визначити напрямок подальшої діяльності підприємства.

Для цього в наведеній нижче послідовності виконати такі розрахунки:

1. Оцінку майбутнього конкурентного статусу підприємства розрахувати за формулою:

КСО*= w ´ j ´ RF/RO ´ КП,

де w - ступінь оптимальності поточного потенціалу підприємства;

j - ступінь оптимальності існуючої стратегії;

RF/RO - відношення фактичної рентабельності до оптимальної; RF/RO=0,5;

КП - поправочний коефіцієнт, рівний 1.0C, де C - порядковий номер за списком.

Для значень майбутнього конкурентного статусу підприємства встановлені такі градації:

0,512 і вище - “сильний” статус;

0,125 і вище - “середній” статус;

0,016 або нижче - “слабкий” статус.

2. Використовуючи отримані в розрахунках значення принадності СЗГ і майбутнього КСО* визначити, яким квадрантом матриці Mc-GE (рис. 2.2) описується стратегія підприємства.

 

Позиція в конку- ренції Сильна Витягти максимальну вигоду або піти Реінвестувати прибуток/ вилучити максимальну вигоду   Інвестувати/ Удержати позициї
    Серед-ня   Повільно йти   Витягти максимальну вигоду або піти   Інвестувати і реінвестувати прибуток
  Слабка Йти швидко, повільно або залишитися   Залишитися/ Повільно піти Інвестувати, реінвестувати, піти
  Низька Середня Висока
  Принадність СЗГ
  - подальший розвиток підприємства;
  - утримання раніше завойованих позицій.

 

Рис. 2.2 – Тривимірна матриця McKensey – General Electric

 

3. За допомогою матриці визначити найбільш імовірний напрямок подальшої діяльності підприємства, обгрунтувати його й зробити відповідні висновки.


Висновки

 

Тут необхідно висвітлити найбільш значущі висновки, що були зроблені протягом виконання роботи. Треба сформувати основні положення стратегії підприємства, визначити ступінь впливу конкурентної боротьби, основні елементи протистояння конкурентам, обрати стратегію і підкреслити, як обрана стратегія вплине на зміну конкурентного положення.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208с.

Акофф Р. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 1985.-327с.

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Уч.-метод. пос. - М.: Финансы и статистика, 1997.- 248с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. -СПб.: ПитерКом, 1999.-416с.

Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика,1989.-519с.

Блинов В.И. Математические основы менеджмента. -К.: МАУП, 1997.-68с.

6. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-160с.

Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарика, 1998.-296с.

Забелин П.В. Основы корпоративного управления концернами. -М.: Изд-во ПРИОР, 1998.-176с.

Забелин П.В., Моисеева Н.Н. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. - М.: Информ. внедренч. центр “Маркетинг”, 1998.-195с.

Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночных отношений. -Х.: ХГЭУ, 1997.-248с.

Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Инф. -изд. дом “Филинъ”, 1998.-272с.

Карлофф Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы. - М.: Экономика, 1991.-239с.

Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник для вузов. - М.: Русская деловая лит-ра, 1998.-768с.

Маренич А., Астахова И. Управление конкурентоспособностью предприятия // Бизнес-информ, 1996, №5, с.23-27.

Обер-Крис Дж. Управление предприятием. - М.: Сирин, 1998.- 257с.

Петров А.М. Методология выработки стратегии предприятия. - СПб.: УЭФ, 1992.-127с.

Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1993.-896с.

Райан Б. Стратегический учет для руководителей. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-616с.

Стратегічний менеджмент: Підручник/ І.М. Писаревський, О.М.Тищенко, М.М. Поколодна, Н.Б. Петрова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 289 с.

Стратегическое планирование/ Под ред. Э.А. Уткина. - М.: ААиИ “Тандем”, изд-во ЭКМОС, 1998.-440с.

Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Под общ. ред. А.П. Градова, - СПб.: Спецлитература, 1996.- 510с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-576с.

Уткин Э.А. Антикризисное управление. - М.: ААиИ “Тандем”, изд-во ЭКМОС, 1997.-400с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Уч. пособие. - М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-синтез”, 1997. - 304с.

Френкель А.А. Математический анализ производительности труда.-М.: Экономика, 1968.-

Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Марашда Бассам Сайел Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. -М.: Аланс, 1997.- 288с.

Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие/ Под ред. А.П. Градова, - СПб.: Спецлитература, 1999.- 589с.

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. -М.: ААиИ “Тандем”, изд-во “Гном-пресс”, 1998.-384с.


Додаток

Приклад заповнення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСТВА

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства

 

ПІДПРИЄМСТВА N»

 

 

Виконав(ла):

студент(ка) 5 курсу

групи МГКТС-2007-1

Іванова Н.М.

 

Перевірив:

 

 

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2010

 

Навчальне видання

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної за заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент організацій» та 0504 «Туризм», спеціальності 7.050201 Менеджмент готельної, туристської та курортної справи, 8.050101 Магістр менеджменту готельної туристської та курортної справи, 7.050401 Туризм, 8.050401 Магістр з туризму, 7.050402 Готельне господарство, 8.050402 Магістр з готельного господарства).

 

 

Укладач: Петрова Надія Борисівна

 

Редактор: М. З. Аляб’єв

План 2010 поз. 414М

Підп. до друку 09.08.10 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Ум. друк.арк. 2,0.

Тираж 50 пр. Зам. №

 

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

Н.Б. Петрова

 

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічного завдання

з дисципліни «Стратегічний менеджмент» ( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент організацій» та 0504 «Туризм», спеціальності 7.050201– Менеджмент готельної, туристської та курортної справи, 8.050101 Магістр менеджменту готельної туристської та курортної справи, 7.050401 Туризм, 8.050401 – Магістр з туризму, 7.050402 – Готельне господарство, 8.050402 Магістр з готельного господарства)

 

 

ХАРКІВ

ХНАМГ

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Стратегічний менеджмент»для студентів 5 курсу денної за заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент організацій» та 0504 «Туризм», спеціальності 7.050201 Менеджмент готельної, туристської та курортної справи, 8.050101 Магістр менеджменту готельної туристської та курортної справи, 7.050401 Туризм, 8.050401 Магістр з туризму, 7.050402 Готельне господарство, 8.050402 Магістр з готельного господарства / Укл.: к.е.н., ст. викл. Петрова Н.Б. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 42 с.

 

 

Укладач: Н.Б. Петрова

 

 

Рецензент: завідуючий кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ Писаревський І.М.

 

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.