Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПоняття та види податкового консультування

Право на податкове консультування можна зарахувати до розряду основної правомочності платників податків, особливо якщо взяти до уваги крайню нестабільність і складність податкового законодавства

Податкове консультування - це професійна діяльність уповноважених осіб по роз'ясненню тих положень податкового законодавства, застосування яких на практиці викликає у платників податків ускладнення.

Законодавство ФРН визначає консультування в галузі оподаткування як надання послуг, які сприяють правильному веденню бухгалтерського обліку, своєчасній і повній сплаті податків, які віднесені до компетенції федеральних і земельних фінансових органів.

Країни світу використовують різні підходи в справі організації консультування платників податків, у тому числі засновані на залученні до цієї роботи співробітників податкових (фінансових) органів.

Види податкового консультування:

– відомче податкове консультування, яке зводиться до надання допомоги платникам податків при заповненні податкових декларацій і наданні довідкової інформації. Проте в деяких державах консультаціям відводиться важливе місце в діяльності податкових органів. Наприклад, в Австралії в рамках відповідної програми на посадових осіб податкових інспекцій покладається обов'язок консультувати співробітників, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку і представлення звітності новостворених підприємств. В Данії департаментом податкових консультацій міністерства фінансів здійснюється безпосереднє консультування платників податків з питань оподаткування.

– приватні послуги, які надаються професійними податковими консультантами.

В окремих країнах прийняті і діють спеціальні закони, які регулюють діяльність таких осіб. Так, в Австрії таким є Закон «Про професійну діяльність, пов'язану з економічним управлінням», а в Німеччині — Закон «Про консалтингові послуги в галузі оподаткування».

В Австрії консультанти з податкових питань віднесені до категорії осіб, які займаються професійною діяльністю, пов'язаною з економічним управлінням, разом з аудиторами і бухгалтерами. Крім власне податкового консультування консультанти мають право надавати допомогу платникам податків у віданні бухгалтерського обліку і складанні звітності, управлінні виробництвом і майном, а також в здійсненні внутрішнього контролю. За наслідками роботи ними складаються експертні висновки. Консультант з податкових питань може також виступати як представник платника податків і представляти його інтереси у відповідних державних органах. Вимоги до осіб, які можуть бути податковими консультантами:

— право-дієздатність

— гарна ділова репутація,

— міцне фінансове становище,

— наявність страховки на випадок неякісного консультування

— вища освіта за фахом, пов'язаним з оподаткуванням,

— досвід роботи помічником податкового консультанта не менше 3 років або бухгалтером не менше 12 місяців,

— успішна здача спеціальних іспитів за програмою радників з оподаткування.

Обов’язки податкових консультантів:

— Не допускається перевірка консультантом осіб, яким раніше ним же надавались послуги з ведення бухгалтерського обліку.

— Консультант зобов'язаний відмовитись від проведення перевірки або експертизи у випадках, коли має місце його залежність від особи, яка перевіряється, наявність особистої або іншої зацікавленості в результатах, а також наявність факту умисного надання клієнтом консультанту невірної або неповної інформації.

Консультант не несе відповідальності за невірне консультування, якщо воно виникло внаслідок подання невірних або неповноти представлених платником податків документів.

— консультанти зобов'язані зберігати в таємниці всі відомості про клієнта і його діяльність.

Консультанти можуть також брати участь в податковому провадженні на стороні платників податків при притягненні їх до відповідальності і при розгляді податкових спорів в суді.

У Німеччині в Законі «Про консалтингові послуги в галузі оподаткування», яким і регулюються відносини, пов'язані з наданням послуг з консультування платників податків, визначені умови здійснення відповідної професійної діяльності, зміст професійних іспитів, права і обов'язки консультантів, їх відповідальність, а також діяльність організацій, їх об'єднуючих. Право надання послуг з консультування в галузі оподаткування надається приватним практикам і компаніям, капітал яких належить професійним юристам, бухгалтерам, аудиторам і податковим консультантам — за умови, що останні складають серед них більшість. Рішення про визнання компанії, яка може спеціалізуватись на наданні консалтингових послуг в галузі оподаткування приймаються фінансовими управліннями земель за умови укладення договору страхування професійної відповідальності. Консалтинг в галузі оподаткування віднесений до розряду юридичних послуг, тому для його здійснення необхідно отримати відповідний дозвіл. Залежно від професійного напрямку консультанта право на надання консультаційних послуг може надаватися як в повному, так і в обмеженому обсязі.

В повному обсязі мають право надавати юридичні послуги в галузі оподаткування податкові консультанти, податкові повірені і спеціалізовані консалтингові фірми, а також адвокати (адвокатські фірми), аудитори (аудиторські фірми) і бухгалтери-ревізори.

В обмеженому обсязі і в рамках своїх повноважень консультувати у сфері оподаткування мають право нотаріуси, патентні повірені (фірми патентних повірених), міжвідомчі ревізійні організації, які управляють майном, діяльність яких в тому або іншому ступені пов'язана з оподаткуванням.

Вимоги до особи - консультанта з податкових питань:

1. здача іспитів з ведення бухгалтерського обліку, оподаткування і податкового права, основ цивільного і господарського права, економіки підприємства.

2. вища економічна або інша університетська освіта

3. досвід практичної роботи у федеральних або земельних фінансових органах від 3 до 10 років.

В допуску до екзаменів може бути відмовлено, наприклад, через наявність у претендента судимості.

Принципи діяльності консультантів:

— незалежність

— відповідальність

— сумлінність

— конфіденційність.

Консультанти зобов'язані утримуватися від пропозицій, які суперечать правилами здійснення професійної діяльності. Несумісною з податковим консультуванням визнана підприємницька діяльність. Консультантам заборонено виступати як працедавець, за винятком випадків, коли по найму приймаються на роботу фахівці в галузі податкового консультування. В позаслужбовий час консультант також зобов'язаний у всьому відповідати престижу професії.

У Франції послуги з податкового консультування мають право надавати юристи, що спеціалізуються на податковому праві. На відміну від більшості інших держав, вони не можуть представляти своїх клієнтів в податкових органах, проте вони мають право виступати як їх представники в суді. Подібна професійна діяльність може здійснюватися як в індивідуальному порядку, так і у складі організації. В останньому випадку не менше три четверті її капіталу повинне належати юристам. В даному випадку юристом признається особа, що володіє кваліфікаційним свідоцтвом або дипломом про освіту в галузі права, а також сертифікатом про короткострокову освіту у сфері адвокатської діяльності або сертифікатом про здачу відповідного іспиту.

Спеціалізація в галузі податків отримується після проходження професійної практики, тривалість якої не може бути менше двох років. Не допускаються до юридичної роботи особи, які мають судимість за кримінальні злочини або притягувалися до адміністративної або дисциплінарної відповідальності за провину, несумісну з честю, гідністю і моральністю. Надання послуг здійснюється на підставі письмової угоди про ведення справ клієнта, в якому обумовлюються відповідні умови.

Особливе місце відведено палатам податкових консультантів в зарубіжних країнах.

В Німеччині професійні податкові консультанти і спеціалізовані компанії об’єднані в консалтингові палати по податкових справах, які утворені на територіях фінансових округів, а також на територіях земель. Ці організації, фактично є органами самоврядування діяльності в галузі податкового консультування:

— забезпечують підтримку і соціальний захист своїх членів,

— виступають як посередники при вирішенні спорів між консультантами і їх клієнтами,

— здійснюють контроль за професійною діяльністю консультантів,

— надають за запитами державних органів експертні висновки з питань оподаткування.

На федеральному рівні утворена Федеральна консалтингова палата у сфері оподаткування. Функції:

— координація діяльності місцевих професійних палат,

— участь в процесі формування податкової політики,

— розробка і затвердження статуту професійної діяльності,

— доведення до державних органів і судів позицій палат із загальних питань оподаткування,

— сприяння в професійній підготовці консультантів.

У Австрії координацію юридичної діяльності здійснює Національна рада адвокатських колегій, яка представляє інтереси адвокатського об’єднання в державних органах, а також наглядає за дотриманням правил адвокатської діяльності.

Приватних консультантів об'єднує Палата довірених осіб з економічних питань, яка видає директиви, різні рекомендації з питань професійної діяльності.

Відповідно до законодавства консультант не може брати на себе зобов'язання, які суперечать вказаним директивам, а також не забезпечені страхуванням відповідальності. Палата довірених осіб з економічних питань має право припиняти діяльність консультанта, наприклад у разі знаходження його під слідством або арештом за здійснення кримінально-караного діяння.

В Нідерландах податкові радники з'єднані у складі декількох організацій (Голландська асоціація податкових радників, Голландська федерація податкових радників, Голландська колегія податкових радників, Голландське суспільство податкових радників), які затверджують стандарти консультування, визначають критерії, яким повинні відповідати професійні консультанти, а також контролюють якість що надаються ними послуг.

В окремих країнах діяльність податкових консультантів взагалі не врегульована спеціальними законодавчими актами.

 

Розділ 2.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.