Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПодаткове право Великобританії

Податкова система Великобританії є однією із найстаріших систем Європи.

У Великобританії законодавчим органом у сфері оподаткування є Парламент. Проекти актів про податки має право готувати Уряд та подавати їх на затвердження Парламенту.

Роз’яснення щодо застосування податкового законодавства мають право надавати:

а) Таємна Рада (Privy Council);

б) міністерства;

в) Управління внутрішніх доходів Великобританії (Board of inland revenue).

Податкові надходження федерального бюджету Великобританії складають приблизно 90% загальних доходів, що є одним із найвищим показником у Європі.

Основними нормативними актами у сфері оподаткування є:

- Акт 1891 р. “Про гербові збори”;

- Акт 1970 р. “Про податок на доходи населення”;

- Акти 1979 р. та 1983 р. “Про ПДВ”;

- Акт 1996 р. “Про корпоративний податок” (податок на доходи корпорацій);

- Ін.

ОСНОВНІ ПОДАТКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ:

ЦЕНТРАЛЬНІ ПОДАТКИ МІСЦЕВІ ПОДАТКИ
1. Податок на доходи населення; 2. Податок на доходи корпорацій; 3. Податок на доходи від нафти; 4. Податок із спадку; 5. ПДВ; 6. Акцизи; 7. Мита; 8. Гербові збори. 1. Податки на майно: а) земельний податок; б) податок на житло; в) податок на об’єкти торгівлі; г) податок на виробничі приміщення; в) інші.

Податок на доходи населення

Платники податку:

1) фізичні особи резиденти та нерезиденти;

2) товариства (об’єднання фізичних осіб).

Резиденти поділяються на:

1) звичайних резидентів (громадяни ВБ; іноземці, які приїхали у ВБ на постійне місце проживання, або проживають у ВБ більше 3-х років);

2) доміцілії – особи (резиденти або нерезиденти) які перебувають (працюють) у ВБ, але постійне місце проживання мають в іншій країні (тобто є доміціліями в країні свого громадянства).

Прибутковий податок сплачується не по сукупному доходу, а по частинах.

Об’єкт оподаткування: доход, який оподатковується по частинам (шедулах), тобто групах доходів в залежності від джерела їх походження. Існує 6 шедул (груп доходів):

А) від власності (нерухомості);

Б) від лісових насаджень (ділянок), що використовуються в комерційній діяльності (крім зазначених у п. “г”);

В) від операцій з цінними паперами;

Г) від підприємницької діяльності; доходи від вільних професій; цінних паперів (крім тих, що зазначені у п. “в”); у вигляді відсотків за позиками; доходи одержані за кордоном;

Д) трудові доходи (заробітна плата, пенсія тощо);

Е) дивіденди та інші прирівняні до них доходи від розподіленого прибутку компаній.

Ставки:

– 10 % (доход до 1960 ф.ст.)

– 22 % (доход до 30500 ф.ст.)

– 40 % (доход більше 30500 ф.ст.)

Неоподатковуваний мінімум:

– для всіх платників податків - 4,615 ф.ст.

– для самотніх платників податків віком від 65 до 74 років – 6610 ф.ст.

– для самотніх платників податків віком від 75 років – 6720 ф.ст.

– для подружніх пар віком від 65 до 74 років – 5565 ф.ст.

– для подружніх пар віком більше 75 років – 5635 ф.ст.

Порядок подання декларації та сплати прибуткового податку:

Податкове законодавство Великобританії розглядає сімейну пару як одного платника податків. Вважається, що дружина знаходиться на утриманні чоловіка. Чоловік заповнює декларацію. Будь-який дохід дружини додається до доходу чоловіка, при цьому чоловік має право на додаткову особисту знижку.

В основному податок утримується із джерела виплати (роботодавцями) на підставі спеціальних таблиць, які їм надсилає податковий орган щорічно. В таблицях міститься конфіденційна інформація про платника, його сімейний статус, ставки за якими необхідно вираховувати податок. Інші доходи (які не оподатковувались у джерела виплати) сплачуються 4 рази на рік рівними частинами від умовної суми податку визначеної податковим органом. В кінці податкового року (з 6 квітня по 5 квітня наступного року) проводиться остаточний перерахунок.

Громадяни, які не мають інших доходів, крім заробітної плати, заповнюють податкову декларацію раз в 5 років.

Податок на спадок

Платники: обдаровані (спадкоємці). Податок сплачується лише в тому випадку, якщо дарувальник (спадкодавець) помре впродовж 7 років після передачі майна.

Домініцілії, які знаходяться на території Великобританії сплачують податок із спадщини, яка знаходиться як на території Великобританії, так і поза її межами.

Домініцілії, які знаходяться поза межами Великобританії. сплачують податок із спадщини, яка знаходиться на території Великобританії.

Сплата податку іншими особами регулюється угдами про уникнення подвійного оподаткування.

Об’єкт: вартість майна, що переходить до інших осіб в порядку спадкування чи дарування.

Ставки:

– 40%, якщо вартість майна перевищує 255 тис. ф.ст.

– 20 %, якщо вартість мана більше 3000 ф.ст.

Майно звільняється від оподаткування у випадку, якщо вартість майна не перевищує 3000 тис. ф.ст.

Пільги: існує широка система пільг за допомогою яких суму податку можна зменшити в залежності від ступеня спорідненності.

Податок на доходи корпорацій (корпоративний податок)

Корпоративний податок, або прибутковий податок, з компаній у Великобританії був введений в 1965 р. Цей податок замінив раніше діючу систему оподаткування компаній.

Об’єкт: весь прибуток компаній резидентів, отриманий ними протягом всього податкового року.

Платники:

А) компанії резиденти (компанії - корпоративні органи і некорпоративні асоціації, крім товариств (об’єднання громадян оподатковуються податком на доходи населення). Резидентами вважаються компанії, які здійснюють діяльність і контролюються (мають керівні органи) на території ВБ;

Б) компанії нерезиденти, які здійснюють торгівельну діяльність на території ВБ через філії чи відділення.

Об’єкт оподаткування: дохід зменшений на витрати виробничого характеру, зменшення на які прямо не заборонено законом.

До валових витрат відносяться:

§ поточні витрати ділового характеру (арендувати виробничих приміщень, вартість ремонту, втрати від валютних позик в результаті змін валютного курсу, а також поточні витрати приватного характеру, аренди житла, будь-які втрати невиробничого характеру, витрати по модернізації приміщень;

§ компенсаційні платежі при звільненні робітників і службовців, витрати на технічну і професійну перепідготовку кадрів, платежі у вигляді премій і подарунків;

§ витрати на юридичну консультацію з питань фінансів компанії;

§ ліцензійні платежі;

§ представницькі витрати;

§ витрати розважального характеру на співробітників компанії;

§ витрати на зарплату співробітників, на водопостачання, електроенергію, газ, освітлення, поштові відправлення, опалювання, телефон, канцелярські товари;

§ внески і пожертвування до добродійних фондів;

§ комерційні і некомерційні збитки;

§ витрати на наукові дослідження підлягають повному вирахуванню з валового доходу компанії.

Ставка податку: (станом на 2006 рік):

– 30 % - з доходу понад 1,500, 000 ф.ст.

– 32,75 % - з доходу від 300 тис. до 1, 500, 000 ф.ст.

– 19 % - з доходу до 300 тис. ф.ст.

– 23,75 % - з доходу від 10 тис. до 50 тис. ф.ст.

– 10 % - з доходу до 10 тис. ф.ст.

Конкретні ставки на поточний рік встановлюються Актом про держбюджет.

Нафтовидобувні компанії після сплати податку за загальною ставкою (33%), сплачують до бюджету 50% прибутку, який після цього залишився.

Оподаткуванню підлягають усі прибутки компанії (як розподілені так і не розподілені). Акціонери, яким виплачувалися дивіденди, мають право зменшити свій оподатковуваний дохід з податку на доходи населення на суму корпоративного податку, яким оподатковувались дивіденди в момент їх виплати.

Якщо компанія виплачує дивіденди, то вона повинна провести попередній платіж в рахунок корпоративного податку, тобто «авансовий корпоративний податок», обчислений шляхом вирахування ставки податку до суми прибутків, які підлягають розподілу серед акціонерів.

Податок на додану вартість (VAT)

Платники податку: СПД, які мають або очікують мати оборот більше 56 тис. ф. ст. і зобов’язані зареєструватись за місцем діяльності в територіальних відділеннях Управління митних зборів та акцизів.

Платник, який не мав необхідних оборотів може звернутися до податкового органу із заявою про виключення його з реєстру. СПД, які виготовляють продукцію, яка оподатковується за 0 % ставкою, звільнені від реєстрації.

Об’єкт оподаткування: операції по реалізації товарів, робіт, послуг.

Ставки податку:

0% - застосовується до 17 груп товарів та послуг (окремі продукти харчування, деякі комунальні послуги, книжкова продукція, експорт та ін.);

5% - забезпечення паливом та електроенергією не комерційних підприємств та організацій;

17,5% - базова.

Не оподатковуються, наприклад, послуги у сфері охорони здоров’я, освіта, ритуальні послуги, спортивні змагання та ін.

Декларація з ПДВ подається щокварталу, щомісячно (платники, яким часто проводиться бюджетне відшкодування), один раз на рік (невеликі платники-підприємці). Форма декларації розсилається податковим органом (УМЗА) платникам, які повинні їх заповнити та подати протягом 30 днів після закінчення кварталу.

У випадку перевищення розміру податкового кредиту над податковим зобов’язанням, Управління відшкодовує платнику суму переплати протягом 10 днів після надходження декларації.

Спори пов’язані із сплатою ПДВ розглядаються спеціально створеним органом – трибуналом, а потім Верховним Судом.

Гербові збори

Платники: особи, які укладають цивільно-правові угоди.

Об’єкт оподаткування:

а) конкретна угода немайнового характеру чи інший документ;

б) вартість угоди (щодо угод про передачу права власності).

На угоди чи документи проставляється спеціальний штамп, що свідчить про сплату збору.

Ставки зборів:

а) тверді (від 25 пенсів до 2 ф.ст.) – для документів немайнового характеру;

б) адвалерні (відсоткові) - за угоди про передачу права власності. (наприклад, 1% вартості власності, що перевищує 60 тис. ф.ст., 0,5% вартості цінних паперів).

Збори стягуються в момент реєстрації документів. Наявність відбитку печатки про сплату збору свідчить про реєстрацією відповідного документу та про його належну юридичну силу. (щось на зразок нотаріального посвідчення).

Акцизи

У ВБ підакцизними товарами є:

- алкогольні напої;

- ПММ;

- тютюнові вироби;

- транспортні засоби.

Ставки акцизів: від 10 до 30% залежно від виду підакцизних товарів.

АЗ на спиртні напої та ПММ стягується у твердих сумах з одиниці товару (літра). АЗ на тютюнові вироби – відсоткової надбавки до ціни товару.

ЛЕКЦІЯ № 8

(2 години)Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.