Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 2.2.2 Особливості податкового права країн Бенілюксу

План лекцій (2 години):

Податкове право Нідерландів. Правове регулювання системи оподаткування. Особливості справляння прямих та непрямих податків. Характеристика корпоративного та прибуткового податків. Податкове законодавство розрізняє три форми утримання податків: податок на фонд заробітної плати; податок на виграші та податок на дивіденди. Податок на додану вартість його сутність та зміст.

Податкове право Бельгії. Важливу роль в податковій системі належить податку з корпорацій, яким обкладається весь чистий дохід компанії. Існує перелік суб’єктів, які не обкладаються податком з корпорацій. Характеристика прибуткового податку з фізичних осіб. Інші непрямі та прямі податки, які застосовуються у Бельгії.

Питання на семінарське заняття (2 години):

1. Охарактеризуйте особливості оподаткування в Бельгії та в Україні.

2. Тотожні та відмінні риси податкових систем України та Люксембургу їх правове регулювання.

3. Організаційно-правові особливості оподаткування у Нідерландах та в Україні.

Питання до самостійної роботи (7 годин):

1. Загальна характеристика податкового права Люксембургу.

2. Особливості податкової системи Нідерландів.

3. Загальна характеристика системи оподаткування Бельгії.

4. Система податкових органів країн Бенілюксу.

5. Відповідальність за порушення податкового законодавства в країнах Бенілюксу.

Питання на індивідуально-консультативне заняття (2 години):

1. Складіть порівняльну таблицю відмінних та тотожних рис прямих та непрямих податків Нідерландів та Бельгії з Україною.

2. Охарактеризуйте податковий процес в країнах Бенілюксу.

Літератур а: [1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 28, 31, 44, 50, 51]

ЛЕКЦІЯ № 10

(2 години)

Тема 2.2.2 Особливості податкового права країн Бенілюксу

Податкове право Бельгії

Як відомо, Бенілюкс – це скорочена назва митно-економічного союзу Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Договір про союз підписаний в 1958 р., почав діяти в 1960 р. Місце перебування керівних органів – м. Брюссель.

Податкові системи окремих країн Бенілюксу мають багатовікову історію. У сучасних умовах економіка цих країн представляє собою практично єдиний господарський комплекс. У той же час податкова система кожної з держав має ряд специфічних властивостей. Як і в інших розвинених країнах, механізми оподаткування Бельгії, Нідерландів і Люксембурга мають комплексний характер і підлягають постійним змінам.

Важлива роль в податковій системі Бельгії належить податку з корпорацій. Податком з корпорацій обкладається весь чистий дохід компанії, як розподілений, так і той, що залишається в її розпорядженні. Закон каже, що будь-яка компанія, асоціація чи організація підлягає оподаткуванню, якщо вона:

Ø є юридичною особою, зареєстрованою в Бельгії чи за кордоном;

Ø головний заклад чи штаб-квартира знаходиться в Бельгії;

Ø здійснює господарську діяльність (виробничу, комерційну чи сільськогосподарську), яка приносить прибуток.

Компанії, що ліквідуються, не обкладаються податком з корпорацій, але лише у випадку, якщо їх діяльність обмежена операціями, пов’язаними з ліквідацією. Обкладанню підлягає лише прибуток, отриманий в результаті продажу такою компанією належної їй нерухомості.

Суб’єктами обкладання виступають:

· будь-які бельгійські корпоративні організації, які мають форму комерційної компанії;

· відкриті і закриті акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю;

· кооперативи, загальні і командитні товариства, приватні компанії;

· бельгійські корпоративні організації, відмінні від комерційних фірм:

· громадські компанії і компанії комунальної сфери при здійсненні операцій, які приносять прибуток;

· неприбуткові організації, які тим не менше отримали прибуток від підприємницької діяльності;

· компанії, зареєстровані за межами Бельгії, але які мають штаб-квартиру в даній країні і які займаються підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку. На практиці таке зустрічається досить рідко, оскільки зазвичай іноземні компанії обкладаються податком на прибуток з нерезидентів

Податком з корпорацій не обкладаються:

· асоціації, не зареєстровані в якості юридичної особи. Прибуток таких організацій повинен бути заявлений в індивідуальних податкових деклараціях кожного з членів асоціації;

· неприбуткових організацій, які не займаються підприємницькою діяльністю.

Податок вираховується з величини загального прибутку компанії будь-якого типу і з будь-якого джерела.

В податкових деклараціях і при розрахунку податку оподатковуваний прибуток акціонерних товариств поділяється на: прибуток, що залишається в розпорядженні компанії (капіталізований прибуток); дивіденди; винагорода членів ради директорів; витрати, які не відносяться на собівартість.

Оподатковуваний прибуток товариства складається з прибутку, що залишається в розпорядженні компанії; доходу від інвестицій; витрат, що не відносяться на собівартість.

Прибуток, отриманий в результаті росту вартості резервів розраховується як різниця між оподатковуваними резервами в кінці фінансового і попереднього фінансового року. Оподатковувані резерви складаються з балансових резервів (резервів, які показані у річному звіті – балансі і звіті про прибутки та збитки, резервів на покриття непередбачених та інших спеціальних і особливих резервів) і прихованих резервів (резервів, отриманих в результаті податкової перевірки бухгалтерської документації по активним рахункам компанії, які не показані у річному звіті.

Податком з корпорацій обкладаються суми, які за рішенням загальних зборів компанії, йде на виплату дивідендів. Для товариства дивідендами вважається частина прибутку, що виплачується як дохід на інвестований капітал.

Винагорода і премії членам ради директорів складають, як правило, частину оподатковуваного прибутку. Але винагорода директору, виконуючому постійні обов’язки, може бути віднесено на витрати компанії, якщо розмір виплати перевищує величину винагороди інших членів ради директорів. При цьому директор має право списувати свою винагороду на витрати тільки в двох компаніях, де він працює на постійній роботі.

В принципі, компанія може вираховувати з оподатковуваного доходи усі витрати, понесені нею у процесі створення цього доходу. Затрати повинні бути проведені у звітному році і відображені у бухгалтерському обліку. Затрати необхідно підтверджувати, як того вимагає закон.

Усі витрати, які вираховується з доходу компанії, але не включаються у склад затрат, групуються під рубрикою недопустимих витрат і додаються до оподатковуваного доходу.

Прибуток підприємства з метою оподаткування збільшується також на суму додаткового доходу чи економії в результаті роботи цього підприємства в зонах з пільговим оподаткуванням за межами Бельгії.

Чисті операційні збитки поточного податкового періоду можуть бути перенесені і компенсовані за рахунок прибутку наступних п’яти років.

В Бельгії основні принципи бухгалтерського обліку регулюються законодавчо. Податкові органи стверджують, що податкове і бухгалтерське законодавство відповідають один одному. Але слід звернути увагу на деякі протиріччя:

¨ хоча компанія має право створювати резерви на покриття можливих втрат і зниження ризиків, вони вираховуються з оподатковуваного прибутку, тільки якщо податкові органи будуть згодні, що такі ризики дійсно реальні, а втрати можливі;

¨ при розрахунку амортизації податкові органи наполягають на використання тільки первісної вартості основних засобів;

¨ бухгалтерське законодавство допускає декілька методів обліку вартості майна, але при умові, що протягом усього року застосовується тільки один метод, а до річного балансу додаються зміни, пов’язані з переходом з одного методу на інший. Якщо такі зміни призведуть до збільшення балансової вартості майна, то це стає предметом оподаткування.

Ставки податку з корпорацій залежать від розміру її прибутку (в бельгійських франках):

q 30 % з частини прибутку, що не перевищує 1.000.000;

q 38 % з частини прибутку вище 1.000.000, але нижче 3.600.000;

q 45 % з частини прибутку вище 3.600.000, але нижче 16.600.000;

q 43 % з частини прибутку, що перевищує 16.600.000.

По єдиній ставці 43 % податок стягується з прибутку:

§ холдингових компаній – компаній, де 50 % власного капіталу і більше направлено на інвестування в інші фірми; це пов’язане з тим, що основна частина їх доходу складається з дивідендів, які на 90 % звільнені від податку;

§ дочірніх компаній – компаній, не менше 50 % акцій яких належать іншій компанії, що повинно запобігти розукрупненню компаній з метою зниження податків.

Ставка обкладання понижується на 75 % у відношенні податків на дохід, отриманий за кордоном і вже підданий оподаткуванню. Це положення не відноситься до країн, з якими укладені угоди про недопущення подвійного оподаткування.

Платежі по податку повинні здійснюватися 4 рази в рік авансовими внесками (10 квітня, 10 липня, 10 жовтня і 10 грудня). Штрафи за несплату визначаються по складній схемі, але рівні приблизно 20 % суми недоплат.

Прибуток від збільшення капіталу компанії за рахунок зростання вартості нерухомого майна, машин та обладнання і т.п., якщо вона не звільняється від податку і компанія володіє перерахованими коштами більше п’яти років, обкладається за ставкою 21.5 %.

При викупі компанією своїх акцій сума перевищення ціни купівлі над відповідною часткою капіталу компанії обкладається по ставці 43 %. Це додатковий податок до податку з корпорацій. З акціонерів компанії більше ніякі податки не стягуються. Суми, отримані корпоративними акціонерами, звільняються від податку на 95 чи 90 %.

Заборгованості по прибутковому податку при ліквідації компанії анулюються (при умові, що компанія повністю припинила комерційні операції). Виняток складають ріелтерські фірми, які розпродають належне їм нерухоме майно. Майно, передане компанії акціонерами, переоцінюється. Переоцінка може бути звільнена від податку.

Усі виплати акціонерам при ліквідації компанії понад їх внесків і участі в капіталі підлягають обкладенню по спеціальним ставкам: 43 чи 21.5 %. Самі акціонери ніяких додаткових податків на платять.

При ліквідації компанії в результаті поглинання, злиття, розукрупнення чи перетворення використовуються такі ж податкові процедури. Але можливо звільнення від податку, якщо:

Ø компанії після перетворення зберігають юридичну адресу чи штаб-квартиру в Бельгії;

Ø процедура злиття чи розукрупнення відбувається тільки юридично, без ліквідації виробничих потужностей;

Ø рішення про подальшу долю компанії її акціонерами ще не прийнято.

Для того, щоб визначити підсумкові податкові зобов’язання компанії, необхідно врахувати як податкові кредити, так і податки, сплачені авансом.

Усі резиденти Бельгії зобов’язані сплачувати персональний прибутковий податок з їх доходів, отриманих з усіх джерел. Доходи дружини і чоловіка додаються при визначенні податкової ставки, але дане правило має два винятки: якщо і жінка і чоловік отримують доходи від професійної діяльності, то професійна діяльність подружжя з меншим доходом обкладається окремо; якщо тільки один із подружжя має професійний дохід, то 30 % від цього професійного доходу передається іншому подружжю (але не вище 297000 бельгійських франків) і обкладаються окремо. Оподаткування по прогресивній шкалі застосовується у послідовній пропорції до чистого оподатковуваного доходу за ставками від 25 до % (плюс муніципальний податок і 3 % додаткового критичного внеску). Муніципальний податок встановлюється у розмірі 6-10 % від базової ставки. Зменшення сімейного податкового зобов’язання стає значним для платників податку, які мають більше трьох утриманців.

Податок на додану вартість встановлений у розмірі 21 %. Знижені ставки діють при будівництві житлових будинків – 12 %, для предметів першої необхідності і медикаментів – 6 %. Не обкладаються ПДВ банківські, страхові. Фінансові послуги, освітні і медичні послуги, державні податкові послуги.

Встановлені досить високі ставки на спадщину і дарування: для прямих спадкоємців – від 3 до 30 %., для інших груп – від 20 до 80 %.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.