Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Провідне місце у фінансовій системі належить державно­му бюджету.

Бюджет є головним фінансовим планом створення і викорис­тання фонду грошових коштів держави

У державному бюджеті зосереджується значна частина націо­нального доходу країни.

Бюджетна система України складається з державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

З переходом до ринкової економіки докорінно змінилася струк­тура доходної частини бюджету України. Раніше вона складалась з таких платежів, як податок з обороту, плата за фонди, відрахуван­ня від прибутків. Частка податків у бюджеті була незначною (8-9 від­сотків). Сьогодні більшу частину доходів бюджету становлять по­датки з юридичних і фізичних суб'єктів, тобто з підприємств та окре­мих громадян.

Видатки державного бюджету спрямовуються на розвиток на­родного господарства, фінансування соціально-культурної сфери, забезпечення обороноздатності держави, утримання органів дер­жавного управління.

У 2001 p. в Україні був прийнятий Бюджетний кодекс, який знач­но змінив міжбюджетні відносини. Серед них провідне місце зай­мають зв'язки державного та місцевих бюджетів.

До прийняття Бюджетного кодексу не зверталась належна ува­га на активну роль місцевих бюджетів в підвищенні ефективності виробництва. Їм в основному відводилась пасивна роль в бюд­жетній системі. Майже всі грошові кошти зосереджувались у центрі. Міста районного значення, сільські райони мали в розпорядженні мізерні кошти для свого бюджету. Як влучно сказав один депутат Верховної Ради України, фінансові ресурси до свого бюджету вони отримували, як жебраки на бюджетній паперті.

Сьогодні роль місцевих бюджетів у розв'язанні економічних і соціальних проблем регіону значно зросла. Механізм розподілу бюджетних коштів, по суті, перестав бути суб'єктивним. Сьогодні він відображає чітко визначені грошові кошти, враховує реальні потреби регіону (в освіті, охороні здоров'я, культурі та ін.).

Керівні працівники місцевої влади знали потреби регіону в ба­гатьох випадках не гірше, ніж представники центральних органів. Проте місцева влада була змушена шукати фінансові кошти для розвитку регіону не через господарську ініціативу, а випрошу­ванням дотацій з центру, тобто виконувати жалюгідну роль утри­манця.

Сьогодні законодавче проведено розмежування коштів бюд­жетів різ-них рівнів, що регламентує визначення доходів, створює умови для раціо-нального використання коштів на потреби еконо­мічного розвитку регіону.

Нині визначено умови для виявлення господарської ініціативи на місцях. Встановлено чітко закріплені джерела доходів за бюдже­тами різних рівнів. До цього часу з року в рік механізм закріплення податків між бюджетами визначався в процесі прийняття суб'єктив­но — деяким регіонам надавали більші кошти, іншим — менші. Бюджетний кодекс жорстко визначає нормативи відрахувань від податків і зборів, які мають надходити до державного, регіональ­ного, місцевого бюджетів. Місцеве самоврядування забезпечуєть­ся самостійним джерелом доходів.

У Бюджетному кодексі визначені нормативи відрахувань до бюджетів усіх рівнів щодо різних джерел податків і зборів.

Новим є те, що визначено механізм ознайомлення з бюдже­том усіх громадян. У Бюджетному кодексі зазначено, що має бути оприлюднено інформацію не тільки про вже прийнятий бюджет, а й про виконання дер-жавного бюджету України за підсумками кварталу та року. Громадськість також має знати про викорис­тання місцевих бюджетів. Така інформація даватиме повну кар­тину про витрачання бюджетних коштів, а державний бюджет, місцеві бюджети будуть прозорими. Це сприятиме кращому вико­ристанню їх, запобіганню порушень у здійсненні бюджетних про­цесів.

Через бюджет обертаються не всі фінансові ресурси країни. Пе­редусім поза бюджетом залишаються фінанси виробничих підприємств. Це кошти для розширення виробництва за рахунок прибутку державних, колективних і приватних підприємств, со­ціально-культурного призначення і кошти капітального будівни­цтва в сільськогосподарських кооперативах; фонди оплати праці працівників сфери матеріального виробництва; колективні резер­ви і страхові запаси колективних підприємств; утримання санаторіїв і будинків відпочинку, що належать профспілковим організаціям, кошти різних творчих організацій тощо.

Отже, бюджетні кошти є лише частиною грошових ресурсів країни.

Вони використовуються за принципом “бюджетні засоби — Для бюджетної сфери”. Проте в практиці використання бюджет­них доходів є випадки направлення бюджетних коштів на фінансування підприємств, які за своїм статусом мають бути самоокупними. Ці процеси має контролювати Рахункова палата України.

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

Дефіцит бюджету — це та сума, на яку впоточному році видатки бюджету перевищують його доходи

Бюджетний дефіцит характеризує стан національної економіки, фіксує істотні її зміни у поточному році.

Причин бюджетного дефіциту багато. Серед них: падіння суспільного виробництва; зростання його граничних витрат, масовий випуск “порожніх” грошей; невиправдано роздуті соціальні програми, які не забезпечені фінансовими ресурсами; зростання витрат на фінансування воєнно-промислового комплексу; значні витрати на оборот “тіньового” капіталу; величезні непродуктивні видатки, приписки, крадіжки, втрати виробничої продукції тощо.

У Законі України “Про Державний бюджет України на 2001 p.” було встановлено, що Державний бюджет України є бездефіцитним. Доходи на 2001 p. встановлені у сумі 41 990 788,8 тис. грн, у тому числі доходи Дер-жавного бюджету України у сумі 33 302 241,2 тис. грн та доходи спеці-ального фонду Державного бюджету України — у сумі 8 688 547,3тис. грн.

Видатки Державного бюджету України на 2001 p. становили 41 990 788,5 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету в сумі 33 627 545,8 тис. грн та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 9 363 242,7 тис. грн.

Отже, можна говорити про подолання бюджетного дефіциту. Але чи можна сказати, що проблема дефіциту вирішена? Прийняття бездефіцитного бюджету не вирішує повністю цієї проблеми. Одна справа прийняти бездефіцитний бюджет і зовсім інша — забезпечити реально бездефіцитний бюджет у процесі господарського розвитку країни. А це означає виконати реально бюджет по доходах, особливо у сфері виробництва, мати сприятливу кон'юнктуру щодо цін. Особливо складною проблемою для держави є повне збирання податків.

У Державному бюджеті України на 2001 p. передбачена система заходів щодо запобігання бюджетного дефіциту. Серед цих заходів можна назвати такі:

1. Встановлення певних обмежень щодо розпорядження коштів державного бюджету. Відомо, що розпорядник коштів державного бюджету має право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених на 2001 p., у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

2. Заборонено надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштів Державного бюджету України, крім тих, що вста­новлені в 2001 p.

3. На 2001 p. запроваджено мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету.

4. У 2001 p. зупинено дію деяких положень законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які рані­ше фінансували з бюджетів усіх рівнів.

Для того щоб ліквідувати дефіцит бюджету, треба неухильно прова-дити лінію на випередження зростання доходів порівняно з видатками держави. У нашій країні ця лінія здійснюється за таки­ми напрямами:

• збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції;

• збільшення грошових надходжень завдяки випереджаючому зростанню виробництва товарів народного споживання;

• подальше скорочення видатків на оборону та управління;

• обмеження зростання централізованих інвестицій у виробни­чу сферу;

• ліквідація збитковості у господарстві країни;

• проведення активної політики в галузі ресурсозберігання, посилен-ня боротьби з втратами, непродуктивними видатками і понаднорматив-ними запасами у народному господарстві.

 

ПОДАТКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКАКонфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.