Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФункции обработки символов и строк символов

В стандартной библиотеке C есть следующие группы функций, оперирующих с символами и строками символов:

проверка символов и преобразование символов (раздел ctype.h);

преобразование строк в числовые данные и обратные преобразования (раздел stdlib.h);

операции над строками (раздел string.h);

операции над буферными областями (разделы string.h и mem.h).

Для функций определения класса символов, описанных в стандартной библиотеке, в качестве аргумента задаются значения типа int (проверяется только младший байт аргумента). Возвращаемое значение (типа int) равно 0, если условие проверки не выполняется и отлично от нуля в противном случае. В разделе библиотеки ctype.h определены следующие функции:

Имя функции Действие функции
isalnum Тест на символы “A-Z”, “a-z”, “0-9”.
Isalpha Тест на буквы “A-Z”, “a-z”.
iscntrl Тест на управляющие символы с кодами “0x00 - 0x1f” и “0x7f”.
Isdigit Тест на цифры “0-9”
Isgraph Тест на печатаемые символы, исключая пробел -“0x21-0x7e”.
Islower Тест на буквы “a-z”.
Isprint Тест на печатаемые символы -“0x20-0x7e”.
Ispunct Тест на символы - знаки пунктуации.
Isspace Тест на символ пробела.
Isupper Тест на буквы “A-Z”.
Isxdigit Тест на шестнадцатеричную цифру - “0-9, A-F”.

 

Білет № 26

26.1 (Неповне питання )Умови для виявлення й виправлення помилок за допомогою лінійних кодів.

Основне завдання надмірного кодування – виявлення та виправлення помилок на виході дискретного каналу. Воно полягає в тому , що в рівномірному блоковому коді використовуються не всі можливі комбінації, а лише деяка їх частина , потрібних для кодування елементів представленого об’єкту. Кодові комбінації, які використовуються для предавання називають дозволеними, а решту які не використовується – забороненими.За способом кодування розрізняють блокові та неперервні коди. У блокових кодах передавана інформаційна послідовність розбивається на окремі блоки – кодові комбінації, які кодуються і декодуються в незалежності один від одного. У неперервних кодах, які ще називають рекурентними згортковими, або ланцюжковими, передана інформаційна послідовність не розділюється на блоки, а перевірні елементи розміщуються у визначеному порядку між інформаційними. Процеси кодування і декодування також мають неперервний характер.

Лінійні коди відносять до роздільних кодів, які являються блоковими.В лінійних кодах перевірні елементи являють собою лінійні комбінації інформаційних елементів. Велику й особливу підгрупу лінійних кодів утворюють циклічні коди.

Математична теорія завадостійкого кодування може, зокрема грунтуватися на теорії лінійних векторних просторів. При цьому загальна теорія будується для випадків, коли основа коду m- просте число, тобто ділиться лише само на себе і на одиницю, а число розрядів n фіксоване.

Лінійним називають блоковий рівномірний код, для якого будь-яка лінійна композиція кодових слів, які належать множині дозволених слів, дає дозволене кодове слово, тобто для будь-яких векторів і будь-яких значень символів, які належать алфавіту каналу, справедлива умова

Виконання операції множення і складання символів коду за модулем m надає їм властивості замкненості: у результаті цих операцій отримують символи, які належать початковій множині. Операції множення і складання за модулем m зберігають асоціативність, дистрибутивність і комутативність, властиві звичайним операціям множення і складання.

У просторі кодових слів вводиться також скалярний добуток векторів а і b.

Для двійкових кодів справедливе наступне: двійковий код називається лінійним , якщо сума двох будь-яких кодових слів є знову кодове слово.Множина кодових векторів двійкового лінійного коду одночасно задовольняє і аксіоми групи зі складання векторів, тобто утворює кінцеву комутативну групу. Тому лінійні двійкові коди інколи називають груповими кодами.

Для лінійних кодів характерно:

1.Код, який вміщує кодових слів у дозволеному наборі, може бути заданий k лінійно-незалежними векторами bi , які складають базисну матрицю L розміром k*n.

2.Множині дозволених кодів BL, визначеній матрицею L, відповідає множина BH кодових слів,ортогональних кодовим словам дозволеного набору: якщо , а , тоді (bibj)=0.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.