Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФінансово-правові відносини: зміст, особливості,види та суб'єкти

Фінансові правовідносини - це суспільні відносини, що ви­никають при залученні, розподілі, використанні фондів грошових коштів і урегульовані нормами фінансового права.

Ознаки фінансових правовідносин як різновиду пра­вовідносин:

—виникають відповідно до нормам права, які вказують умо­ви їх виникнення і визначають учасників;

—носять вольовий характер;

—характерний зв'язок сторін у формі юридичних прав і обов'язків. Причому, завжди присутні дві сторони: одна має суб'єктивне право (уповноважена) інша – несе відповідні юридичні обов'язки (зобов'язана).

Особливі риси фінансових правовідносин, обумовлені спе­цифікою предмету і методу фінансово-правового регулювання:

—виникають в процесі фінансової діяльності держави;

—одним із суб'єктів повинен бути відповідний уповноваже­ний державний орган;

—виникають з приводу грошей.

Ці відмінні риси надають фінансовим правовідносинам ха­рактер державно-владних майнових правовідносин.

Матеріальним змістом фінансових правовідносин є поведінка суб'єктів, а юридичним - суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників, що встановлені фінансово-правовими нормами.

Суб'єкти фінансових правовідносин - це особи, які беруть участь у конкретних правовідносинах і є носіями фінансових обов'язків і прав. Вони поділяються на групи:

а) суспільно-територіальні утворення;

б) колективні суб'єкти;

в) індивідуальні суб'єкти.

Учасники правовідносин мають бути наділені такою юри­дичною властивістю, як правосуб'єктність, тобто спроможністю бути носієм прав та обов'язків, здійснювати "їх та відповідати за їх реалізацію. Правосуб'єктність включає:

—правоздатність - здатність бути носієм прав та обов'язків;

—дієздатність - здатність самостійно реалізовувати права та обов'язки.

Слід розрізняти суб'єкт фінансового права - тобто особу, яка має правосуб'єктність, та суб'єкт фінансових правовідносин - тобто реальний учасник цих правовідносин.

Під об'єктом фінансових правовідносин слід розуміти те, на що направлена поведінка учасників фінансових правовідносин. Об'єктом є гроші або грошові зобов'язання у зв'язку з утворенням і використанням грошових фондів.

Права і обов’язки фінансових правовідносин утворюють зміст фінансових правовідносин.

Суб'єктивне право - це передбачена нормами права міра можливої поведінки учасника правовідносин.

Суб'єктивний обов'язок - це передбачена нормами права міра належної поведінки.

У процесі регулювання суспільних відносин можуть склас­тися два типи зв'язку між суб'єктивними юридичними правами та обов'язками:

—правовідносини «пасивного типу» - певним учасникам надаються права на позитивні дії, а на всіх інших поклада­ються пасивні обов'язки утримуватися від певних дій;

—правовідносини "активного типу" - на певних учасників покладаються активні юридичні обов'язки – здійснення позитивних дій, а зміст суб'єктивного права полягає в можливості вимагати цієї поведінки від зобов'язаної особи.

Класифікація фінансових правовідносин: 1) за матеріальним змістом:

—бюджетні;

—податкові;

—в галузі страхування;

—в галузі кредиту;

—з приводу регулювання грошового обігу;

—в галузі розрахунків;

—з приводу валютного законодавства.

2) в залежності від характеру фінансово-правових норм, що лежать в основі фінансових правовідносин:

—матеріальні - виникають на основі матеріальних норм фінансового права і виражають правовий статус суб'єктів, що беруть участь у фінансовій діяльності;

—процесуальні - в них виражається юридична форма, в якій відбувається отримання державою у своє розпо­рядження фінансових ресурсів, їх розподіл і викорис­тання.

Основою виникнення, зміни і припинення фінансових пра­вовідносин є юридичний факт. Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення юридичних правовідносин. До юридичних фактів, як і в інших галузях права, відносять:

– дії (правомірні або неправомірні) - вольова поведінка (правопорушення, угоди);

– події - це явища, що не залежать від .волі людей, але тяг­нуть за собою виникнення, зміну або припинення фінан­сових правовідносин.

Правомірні дії як вольова поведінка, передбачена фінансово-правовою нормою, поділяються на:

—юридичні акти - правомірну дію учасника фінансових правовідносин, спрямовану на отримання правового ре­зультату;

— юридичні вчинки – правомірну дію, що зумовлює правові наслідки, пов'язані з фактом вольової дії, яка не залежить від бажання суб'єкта відносин.

Неправомірні дії являють собою поведінку, що не відповідає приписам фінансово-правових норм.

Отже, фінансові правовідносини - це врегульовані фінансово-правовими нормами суспільні відносини, учасники яких вис­тупають як носії юридичних прав та обов'язків у сфері мобілізації, розподілу й витрачання фондів коштів держави.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.