Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБюджетний устрій та бюджетна система України

Згідно з Бюджетним кодексом України бюджетний устрій - це визначена правовими нормами організація і принципи побудо­ви бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визна­чається з урахуванням державного устрою і адміністративно-те­риторіального поділу. Оскільки Україна є унітарною державою, бюджетна система країни є дворівневою.

Зміст бюджетного устрою в державі:

—організація бюджетної системи;

—принципи її побудови;

—повноваження законодавчих і виконавчих органів дер­жавної влади, органів місцевого самоврядування і їх вико­навчих органів.

Бюджетна система - це врегульована нормами права су­купність усіх видів бюджетів.

Згідно зі ст. 5 Бюджетного кодексу України бюджетна система України складається із державного бюджету і місцевих бюджетів.

Місцевими бюджетами визнаються бюджет АР Крим, об­ласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядуван­ня визнаються бюджети територіальних общин сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Стаття 6 Бюджетного кодексу України виділяє зведений бюджет, який є сукупністю показників бюджетів, що використо­вуються для аналізу і прогнозування економічного та соціального розвитку держави.

Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів областей і міст Києва та Севастополя. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показ­ники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів і бюджетів міст республіканського значення. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районного бюдже­ту, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюд­жетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету і бюджетів районів.

Принципи бюджетного устрою (бюджетної системи) в Ук­раїні (ст. 7 Бюджетного кодексу України):

—принцип єдності бюджетної системи України;

—принцип збалансованості;

—принцип самостійності;

—принцип повноти;

—принцип обґрунтованості;

Реалістичність бюджету базується на достовірності таких ос­новних прогнозних показників соціально-економічного розвитку:

—валовий внутрішній продукт номінальний;

—індекс споживчих цін;

—прибуток підприємств;

—надходження в бюджет від приватизації;

—темпи приросту монетарної бази до початку року;

—темпи приросту грошової бази до початку року;

—експорт та імпорт товарів і послуг;

—інші показники, які затверджуються Кабінетом Міністрів України до складання бюджету.

—принцип ефективності;

—принцип субсидіарності;

—принцип цільового використання бюджетних коштів;

—принцип справедливості і неупередженості;

—принцип публічності і прозорості;

Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:

—проекту закону про Державний бюджет;

—закону про Державний бюджет з додатками;

—інформації про виконання Державного бюджету України;

—інформації про показники виконання зведеного бюджету України;

—іншої інформації про виконання Державного бюджету України.

Проект закону про Державний бюджет публікується протягом семи днів після його подання Верховній Раді Ук­раїни. Бюджети публікуються протягом десяти днів з дня їх прийняття.

—принцип відповідальності учасників бюджетного процесу.

Бюджетна класифікація

Бюджетний кодекс України визначає бюджетну кла­сифікацію як єдине систематизоване групування доходів, витрат і фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України і міжнародних стандартів.

Бюджетна класифікація застосовується для здійснення пла­нування, регулювання, фінансового контролю, аналізу, порівнян­ності показників. Затверджує бюджетну класифікацію та зміни до неї Міністр фінансів України, інформуючи про це Верховну Раду України.

Доходи бюджету - це надходження до бюджету, що викори­стовуються державою для здійснення її функцій та регулюються правовими нормами.

Склад доходів бюджету:

—податкові надходження;

—неподаткові надходження - добровільні компенсаційні платежі, а також штрафи і пеня, не пов'язані з податковим законодавством;

—доходи від операцій з капіталом;

—трансферти - безповоротні платежі, отримані від інших рівнів органів влади, міжнародних установ на безоплатній основі.

Класифікація доходів бюджету за порядком зарахування до бюджету коштів:

—власні - формуються за рахунок надходжень від власних джерел;

—закріплені - відносяться до певного рівня бюджету відповідно до Бюджетного кодексу на довготривалій ос­нові у розмірі територіального надходження або у твердо фіксованому розмірі;

регулюючі - надходження яких до бюджетів нижчого рівня щорічно визначає Верховна Рада України або пред­ставницький орган місцевої влади при затвердженні актів про бюджет.

Видатки бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюдже­том, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та по­вернення надміру сплачених до бюджету сум.

Класифікація видатків бюджету:

1)за функціями, з виконанням яких вони пов'язані (функ­ціональна класифікація), - дозволяв відслідковувати ди­наміку зміни державних витрат різноманітного функ­ціонального призначення з мстою проведення їх аналізу і прогнозування; організована за класифікацією ООН;

2) за економічною характеристикою операцій (економічна класифікація) - деталізує використання грошових коштів за їх предметними ознаками (види господарської діяльності), дозволяє виділити захищені статті:

—поточні - платежі, не пов'язані з придбанням капітальних активів (оплата комунальних послуг, заробітна плата, на­рахування, виплати населенню);

—капітальні - придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нема­теріальних активів та капітальні трансферти;

—кредитування з урахування погашення - платежі з бюдже­ту, пов'язані з виникнення вимог до інших фінансових об'єктів, які передбачають обов'язкове повернення коштів;

3) за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація) - має на меті оптимізацію кількості головних розпорядників, покращання бюджет­ного планування і побудови організаційно досконалої си­стеми управління;

4) за бюджетними програмами (програмна класифікація) - формування бюджету за програмно-цільовим методом, розподіл бюджетних призначень за бюджетними програ­мами, що є систематизованим переліком заходів, направ­лених на досягнення загальної мети.

У Державному бюджеті виділяються таємні видатки, які пов'язані з державною таємницею, у зв'язку з чим пояснення їх витрачання в бюджеті не передбачається. Бони спрямовуються на діяльність органів державної влади в інтересах національної безпеки.

Класифікація фінансування бюджету - це групування дже­рел покриття дефіциту бюджету з метою конкретизації напрямків і обсягів запозичених коштів, а також визначення напрямків витрачання фінансових ресурсів, які утворилися в результаті дефіци­ту бюджету (платежі па погашення основної суми боргу). Класифікація фінансування бюджету та боргу:

1) за типом кредитора - можуть бути внутрішні (надход­ження від сектора державного управління, від фінансово-кредитних органів) та зовнішні (позики від міжнародних організацій, міжнародних фінансових організацій, іно­земних комерційних банків);

2) за типом боргового зобов'язання (видом фінансового інструменту запозичення) - облігації, ощадні сертифіка­ти, казначейські зобов'язання, депозити, а також довго-, середньо- та короткострокові.

Складові бюджету:

—загальний фонд;

—спеціальний фонд.

У спеціальному фонді обліковуються власіїі кошти бюджет­них установ:

1) плата за послуги, які надаються бюджетними установами (від господарської або виробничої діяльності, за оренду майна, від реалізації майна);

2) інші надходження (подарунки, гранти, грошові кошти за виконання окремих доручень).

Видатки спеціального фонду:

—бюджетні призначення за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

—гранти і подарунки, отримані на конкретну мету;

—різниця між доходами і витратами спеціального фонду бюджету.

У складі бюджетів передбачається резервний фонд - певний обсяг нерозподілених видатків, який протягом року може викорис­товуватись на фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть передбачатися при складанні проекту бюджету. Він включається до загального фонду бюджету і не може перевищувати 1% від обсягу його видатків. Рішення про виділення коштів приймається Кабінетом Міністрів України, щомісяця який звітує про витрачання коштів перед парламентом. Сума коштів, що виділяється з резервного фонду на фінансування одного заходу, не може перевищувати 20% загальної суми резерв­ного фонду. Не дозволяється використовувати кошти на погашен­ня боргів, збільшення передбачених у бюджеті видатків.

Дефіцит бюджету - це сума, на яку рівень видатків бюдже­ту перевищує рівень надходжень.

Причини виникнення дефіциту:

—спад виробництва;

—зниження ефективності функціонування окремих галузей;

—несвоєчасне проведення структурних змін в економіці або її технічного переоснащення;

—великі воєнні витрати;

—інші фактори, що впливають на соціально-економічне становище країни.

Бюджетний дефіцит - явище майже постійне в економіці кожної держави. Для населення наявність дефіциту має опосеред­коване значення, але воно бере участь у поверненні залучених для покриття дефіциту коштів шляхом сплати податків.

Бюджети в Україні можуть затверджуватись з дефіцитом лише при наявності обґрунтованих джерел його фінансування. Граничний розмір державного боргу не повинен перевищувати 60% фактичного річного обсягу ВВП. У разі перевищення зазна­ченої межі уряд має вжити негайних заходів до приведення цієї величини у відповідність з необхідною нормативною.

Профіцит бюджету - це перевищення доходів бюджету над його видатками, Законодавством передбачено, що профіцит за­тверджується з метою погашення основної суми боргу.


 

Змістовий модуль 2.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.