Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗгідно зі ст. 26 Закону України “Про охорону праці” в установах освіти з кількістю працюючих 50 і більше чоловік створюється комісія з питань охорони праці.

Мета створення такої комісії – залучення до співробітництва і узгодженого вирішення питань в галузі управління охороною праці представників адміністрації і представників профспілки.

На основі Типового положення розробляється за участю сторін і на загальних зборах (конференції) затверджується Положення про комісію з питань охорони праці цієї установи.

До складу комісії входить рівна кількість представників від адміністрації та від трудового колективу.

Комісія має право здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці, а основним її завданням є захист законних прав та інтересів працівників в сфері охорони праці. Аналізуючи стан безпеки та умов праці в установі освіти Комісія виробляє пропозиції для включення до колективного договору конкретних питань з охорони праці та використання коштів фонду охорони праці.

На засіданні комісії обирається її голова. Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Від трудового колективу установи освіти до складу Комісії рекомендуються працівники основних професій, уповноважені трудових з питань охорони праці і обов’язково представники профспілки.

Основні права комісії:

- створювати робочі групи з числа членів комісії для вироблення узгоджених рішень з конкретних питань охорони праці з залученням до їх складу на договірній основі за погодженням сторін відповідних фахівців, експертів, інспекторів державного нагляду за охороною праці;

- одержувати від окремих співробітників, служб, відділів, кафедр, факультетів та ін., профспілкового комітету інформацію, необхідну для виконання функцій і завдань, передбачених Типовим положенням;

- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства про охорону праці безпосередньо в структурних підрозділах закладу, забезпеченням обслуговуючого персоналу, викладачів та студентів засобами колективного та індивідуального захисту та станом використання санітарно-побутових приміщень тощо;

- вільного доступу в усі приміщення закладу освіти і обговорення з працюючими та студентами питань охорони праці;

- встановлювати ступінь вини потерпілого в порядку, що визначається трудовим колективом за поданням керівника закладу та профспілкового комітету, при вирішенні питання про розмір одноразової допомоги, коли нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці і факт наявності його вини встановлено комісією з розслідування нещасних випадків;

- делегувати своїх представників для участі у розв’язанні разом з представниками державного нагляду за охороною праці конфліктів, пов’язаних з відмовою співробітника виконувати доручену роботу з мотивів небезпечної для його здоров’я чи життя виробничої ситуації в закладі, де відсутня профспілкова організація.

Комісія роботу свою планує (на квартал, півріччя чи рік). Проводить засідання в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Рішення комісії оформляються протоколами і мають рекомендаційний характер, впроваджуються в життя наказами керівника закладу освіти.

Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) колективу учбового закладу

 

1.5. Додаткові вимоги при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою

 

Особлива увага повинна приділятися навчанню професій, пов’язаних з роботою у шкідливих і небезпечних умовах.

Специфічні питання охорони праці, пов’язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технологій виробництва.

Особливе значення має якість підготовки працівників для робіт, пов’язаних з технічною експлуатацією підйомних споруд, котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пара і гарячої води, газових установок тощо, що потребує від обслуговуючого персоналу підвищеної відповідальності, професійних умінь і навичок.

Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 року № 123 затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою:

1. Електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль зварювальних з’єднань.

2. Робота в охоронних зонах електромереж.

3. Робота в кабельних лініях та в діючих електроустановках.

4. Робота в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи з приміненням лазерів.

5. Роботи на повітряних лініях зв’язку, які пересікають лінії електропередач та контактні проводи.

6. Роботи з приміненням ручних електро- і пневмомашин та інструментів.

7. Електропрогрів бетону і електророзморожування грунтів.

8. Обслугговування, ремон і наладка обладнання для плазменно-дугового зварювання, різання, напилення, нанесення покрить і другого електрозварювального обладнання.

9. Роботи в термічних цехах та ділянках, на електротермічних установках підвищеної та високої частоти (1-9 – перелік робіт, що тим чи іншим чином пов’язані з дією електричного струму).

10. Виготовлення, випробування, транспортування, збереження і використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкоджування.

11. Роботи з речовинами, що надто запалюються, легкозапалюються та вибуховонебезпечні.

12. Роботи, які пов’язані з технічним обслуговуванням вибухово та пожежно-вибухових виробництв, цехів, ділянок, об’єктів засобів пожежної сигналізації і систем автоматичного гасіння пожежі. Пожежно-технічне обстеження будівель висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони за тривогою (10-12 – роботи з вибуховими матеріалами).

13. Транспортування, зберіганнч, експлуатація балонів, контейнерів, інших місткостей зі стиснутими, зрідженими, отруйними, вибухово-небезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.

14. Обслуговування агрегатів та котлів, що працюють на газі та рідкому паливі.

15. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.

16. Газонебезпечні роботи.

17. Роботи, пов’язані з герметизацією обладнання в газовому господарстві.

18. Роботи з технічного обслуговування і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних ділянок магістральних газопроводів.

19. Монтаж та експлуатаціязасобів електрохімічного хахисту підземних газопроводів від корозії.

20. Роботи, пов’язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводні гази.

21. Роботи з монтажу та зварювання підземних та зовнішніх гізопроводів, газифікації об’єктів, а також з нанесення антикорозійного ізоляційного покриття.

22. Підключення до діючого газопроводу знов змонтованих газопроводів.

23. Обслуговування і ремонт газоперекачних агрегатів.

24. Освоєння і закриття газових та нафтових свердловин.

25. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

26. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.

27. Роботи з добування і переробки нафти, газу та конденсату в нафтогазопереробній і хімічній промисловості.

28. Роботи з ліквідації нафтогазопроводів в процесі буріння свердловин.

29. Роботи, пов’язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних і холодильних установок, що працюють на вибуховонебезпечних і токсичних газах.

30. Роботи, пов’язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, амінопроводів і технологічних трубопроводів, а також приладнань і будівель, що забезпечують їх експлуатацію.

31. Роботи, пов’язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших місткостей до зливу-наливу вибуховонебезпечних токсичних рідин та рідин, що запалюються.

32. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів і комунікацій газових промислів.

33. Роботи з виробництва, зберігання, використання і транспортування речовин, які відносяться до І та ІІ класу небезпеки.

34. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших місткостей від нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин в тому числі радіоактивних.

35. Роботи з монтажу і ремонту обладнання в насосних і компресорних станціях на нафтогазодобувальних та нафтогазопереробних підприємствах (13-35 – перелік робіт з газом та нафтою).

36. Монтаж, ремонт, реконструкція, налагоджування, експлуатація, увод до експлуатації та виведення з експлуатації, інспекційний контроль обладнання, яке містить радіонуклідні джерела.

37. Роботи з дозіметрами.

38. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.

39. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними і радіоактивними речовинами.

40. Роботи з дезактивними речовинами, дезактивації, дезинсекції, дератизації та дезінфекції приміщень (36-40 - роботи з отруйними, шкідливими, токсичними і радіоактивними речовинами).

41. Роботи з використання інертних газів.

42. Роботи, пов’язані з виробництвом і використанням біопрепаратів.

43. Роботи, пов’язані з виробництвом скла і скловиробів.

44. Виготовлення і застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорірованих табакелітових матеріалів.

45. Нанесення лікофарбових покриттів, грунтівок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімірних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних та інших).

46. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами та речовинами.

47. Виготовлення виробів і деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах литтєвих і черв’ячних машинах, на блект-машинах, каландрах і вальцях.

48. Підготування до знешкодження і знежирення установок та деталей чотирьох хлористим вуглецем.

49. Вулканізаційні роботи.

50. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

51. Роботи, пов’язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням і використанням агрохімікатів, пестицидів, гербицидів.

52. Гасіння вапна.

53. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

54. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів і повітрепроводів.

55. Роботи з виробництва феросплавів, агломерату, чавуну, криці, прокату, труб, вогнепроводів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмія, індія, алюмінія, кремнія, сілуміана, магнія, титану, кристаличного кремнія, сірки, сірчаної, соляної, азотної, ортофосфатної кислот, цианістих солей і розчинів, порошків, лігатур та інших сполучень різноземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. Обслуговування обладнання для їх виробництва.

56. Плавильні, заливні роботи і роботи, пов’язані з термообробкою лиття.

57. Комплекс робіт з виробництва, переробки, розподілення, зберігання і використання продуктів розподілу повітря, хлору, аміаку, природнього газу і газів, що супроводжують металургічне та хімічне виробництво.

58. Роботи з окислювальними речовинами.

59. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, трубоформувальних станів і пічного зварювання труб.

60. Роботи, що пов’язані з відкалом сталі, сплавів та злитків (41-60 – роботи, що пов’язані з використанням інертних газів, скла, пластмас, гуми, агрохімікатів, виробництвом феросплавів, металів, кислот, рподуктів розподілу повітря та ін.).

61. Гранулювання доменного шлаку.

62. Роботи, що пов’язані з вибиванням злитків, титанової губки з приміненням відбійних молотків.

63. Роботи з піскоструменевими апаратами.

64. Нанесення бетону, ізоляційних та обмуровочних матеріалів методом набризку і напилу.

65. Управління, загрузка та обслуговування дробильних, сортувальних, фасовочно-пакувальних, просіювальних, змішуючих, формовочних, затирочних, фільтрувальних, налютувальних, варочних, правильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурильних, в’язальних, полірувальних механізмів.

66. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов’язальних та навивальних станків і механізмів.

67. Виробування та обслуговування парових водонагрівальних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гірячої води, паропосудин, що працюють під тиском (61-67 – роботи з використанням відбійних молотків, станків і механізмів, парових котлів і трубопроводів).

68. Підземні роботи на шахтах та рудниках.

69. Підземна геологорозвідка.

70. Сейсморозвідка.

71. Геолого-маркшейдерські роботи.

72. Аварійно-рятувальні роботи, тушіння пожеж, боротьба з повенями.

73. Дегазаційні роботи.

74. Контроль за станом рудничної атмосфери.

75. Технічне обслуговування, експлуатація і ремонт підіймальних установок, стволів компресорних станцій.

76. Утворення і експлуатація овалів гірських порід.

77. Обслуговування апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

78. Проведення розкришних робіт, виїмка та вантаження корисних копалин на відкритих гірських роботах.

79. Виколювання, звалювання, розпилювання та обробка блоків з природного каменю, переміщення та навантаження їх в транспортні засоби.

80. Планування робочих площадок, уступів і берм в кар’єрах.

81. Обладка і укріплення відкосів, бортів, уступів кар’єрів.

82. Підземні і відкриті гірські роботи при будівництві, реконстструкції та ремонт метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення.

83. Робота в службах рух, рухомого складу, шляху, тунельних споруд, сигналізації і зв’язку метрополітенів.

84. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

85. Прокладка, обслуговування і ремонт пульпопроводів.

86. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

87. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

88. Штучне заморожування грунтів і водозниження.

89. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і землеснарядів.

90. Створення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар’єрів.

91. Забивання свай.

92. Цементація і хімічне закріплення грунтів і фундаментів.

93. Укладка великогабаритних труб в траншеї.

94. Роботи в колодезях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

95. Земельні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою і на глибині більше двох метрів.

96. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями та водоймищами (68-96 – підземні роботи та інші роботи з грунтами).

97. Роботи в замкнутих просторах (ємкостях, боксах, трубопроводах).

98. Водолазні роботи.

99. Роботи по обслуговування барокамер.

100. Роботи верхолазні і на висоті.

101. Роботи з підйомних і підвісних люльок і риштування на висоті.

102. Монтаж і демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів.

103. Монтаж і демонтаж будівель, споруд, а також обновлення і зміцнення їхніх аварійних частин.

104. Обстеження димоходів, вентиляційних каналів і покрівель під час капітального ремонту будівель та споруд.

105. Роботи по ремонту, фарбуванню, очищенню від снігу та пилу покрівель будівель при відсутності огороджень.

106. Роботи на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.

107. Переміщення вантажу двома і більше кранами (97-107 – роботи в замкнутих просторах, водолазні роботи та роботі на висоті).

108. Навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів.

109. Такелажні та стропальські роботи, виготовлення та випробовування строп.

110. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під’їздних шляхах будівельних майданчиків.

111. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

112. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажо-під’йомних мишин та механізмів, ліфтів, конвей’єрів, підвісного канатного, гідравлічного транспорту, технологічного і станочного устаткування, електроустановок і ліній електропередач.

113. Монтаж, демонтаж і обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, кузнечно-пресового обладнання (108-113 – роботи за допомогою машин, механізмів, вишок, ліфтів, конвей’єрів та іншого устаткування і обладнання).

114. Монтаж, демонтаж і надування автошин.

115. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах і самоскидних причепах, їх знімання та встановлення.

116. Ремонт наливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.

117. Керування тракторами і самохідними технологічними засобами (114-117 – роботи по монтажу, ремонту і обслуговуванню автомобілів, причепів, двигунів внутрішнього згорання).

118. Роботи в індивідуальних засобах захисту.

119. Малярські роботи у відсіках і резервуарах морських і річкових суден, а також очищення і фарбування суден в доках і причалах.

120. Монтаж і демонтаж головних і допоміжних механізмів в машинному відділенні морських і річкових суден.

121. Пересадка людей і перевантажувальні роботи з судна на судно у відкритому морі.

122. Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу (118-122 – роботи в індивідуальних засобах захисту, на морських і річкових судах).

123. Обслуговування станків по обробці деревини та металів.

124. Роботи на копіювальних і розмножувальних машинах.

125. Обслуговування станків по обробці деревини та металів. Обслуговування механічних і автоматичних ліній.

126. Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і транспортерів (123-126 – роботи на станках, копіювальних машинах, автоматичних лініях, центрифугах і транспортерах).

127. Роботи на силосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, а також в вагонах-зерновозах.

128. Обслуговування та ремонт аспіраційних і пневмотранспортних систем на підприємствах по збереженню та переробці зерна.

129. Розвантаження, складування і збереження зернових і оливкових культур, висівок, макухи і шротів насипом і в затареному вигляді (127-129 – роботи по переробці та збереженню сільськогосподарської продукції, зернових та оливкових культур).

130. Оксидування обезвожених масел при виробці оліфи та лаків.

131. Робота по обслуговуванню биків-виробників, хряків та жеребців.

132. Робота з хижими звірами.

133. Робота циркових акторів і каскадерів кіностудій (130-133 – роботи по виробці оліфи та лаків, з хижими звірами, циркових акторів та каскадерів).

134. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування і сплав лісу.

135. Лісогосподарські і лісозаготовчі роботи, що виконуються на територіях, забруднених цезієм 134,137.

136. Ліквідація лісових пожеж (134-136 – лісові роботи та ліквідація лісових пожеж).

137. Спорудження та обслуговування льодових та паромних переправ, доріг, бродів.

138. Буксирування всіх видів на морському та річному транспорті.

139. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках в період паводків; рейдові виїзди на безмоторних човнах по озерах та водоймищах; роботи на річках і каналах, що пов’язані з використанням човенних переплав; роботи і спостереження з льоду в період нестійкого льодоставу; гідрографічні дослідження водних об’єктів в тяжкодосяжних і необжитих районах (137-139 – роботи по обслуговуванню паромних переплав, бродів, буксирування на водному транспорті, роботи на річках, озерах і каналах в період паводків та льодоставу).

140. Снігомірні, сніголавинні, гялціологічні і сельові роботи; маршрутні снігозйомки в горах; сніголавинні і снігомірні, гляціологічні роботи в тяжкодосяжних високогірних районах в період максимальної сельової та лавинної активності.

141. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і з пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

142. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

143. Випробувальні роботи.

144. Пожежно-технічне обстеження об’єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.

145. Робота в випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на полосах з психологічної підготовки пожежних і теплодимокамерах.

146. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підйомниках і на автомеханічних драбинах.

147. Обезточування електричних сіток, перекриття заслонок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз при пожежах.

148. Тушіння пожеж в трюмах морських і річкових суден (140-148 – снігомірні та сельові роботи, роботи пожежних підрозділів в небезпечних умовах).

149. Охорона колективної і приватної власності, об’єктів.

150. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

151. Скалелазні роботи.

 

Питання:

1. Поняття “охорона праці”.

2. Мета і завдання охорони праці.

3. Соціально-економічне значення охорони праці.

4. Функційні обов’язки комісії з питань охорони праці в установах освіти.

5. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

 

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.