Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФорми та методи державної фінансової підтримки підприємств

Централізована санаційна підтримка може здійснюватися:

1) прямим фінансуванням у таких формах: бюджетні позики, в тому числі на інноваційний розвиток, субсидії, придбання державою корпоративних прав підприємств (внески до статутного фонду);

2) непрямими формами державного впливу: податкові пільги, реструктури­зація податкової заборгованості, надання державних гарантій (поручительств), дозвіл на порушення антимонопольного законо­давства.

І. Пряме державне фінансування санації підприємств передбачає безпосереднє надання коштів суб'єктам господарювання із цент­ралізованих фондів фінансових ресурсів. Державне фінансування підприємств може відбуватися на поворотних(бюджетні позики, повний або частковий викуп державою корпоративних прав під­приємств, що перебувають на межі банкрутства)ібезповоротних засадах(субсидії).

Під субсидіями прийнято розуміти трансферти підприєм­ствам з боку держави на фінансування поточних витрат.Ін­шими словами, субсидіями є дотації, які являють собою допов­нення до власних фінансових ресурсів суб'єктів господарювання. За допомогою таких трансфертів уряд впливає на рівень ринко­вих цін, підтримує певний рівень виробництва або доходів. Ті трансферти, які надаються підприємствам для інвестицій, класи­фікуються не як субсидії, а як трансферти капіталу.

В Україні безповоротне фінансування підприємств державою здійснюється в межах сум, передбачених видатками бюджету на народне господарство у розрізі таких груп видатків:

· бюджетне кредитування капітальних вкладень;

· обслуговування зовнішнього боргу (у частині виконання зобов'язань за окремих суб'єктів підприємницької діяльності);· витрати різного роду галузевих фондів фінансового регулю­вання;

· видатки інноваційного фонду та ряд інших.

Західні дослідники вважають, що державне фінансування санації підприємств на безповоротній основі спричиняє негативні побічні ефекти на макро- і мікрорівнях.

З метою вирішення проблем, пов'язаних з ліквідацією фінан­сової заборгованості підприємств та організацій, внесених до ре­єстру неплатоспроможних, рішенням Кабінету Міністрів України створено Фонд стабілізації підприємств та організацій, внесе­них до реєстру неплатоспроможних. Управління коштами фонду віднесено до компетенції Органу з питань банкрутства підприємств. Фінансова допомога підприємствам за рахунок коштів фонду надається на умовах повернення або безповоротно. Вона може бути коротко- або довготерміновою.

Одним із методів державної фінансової допомоги підприємст­вам є санаційна підтримка у вигляді повного або часткового ви­купу державою корпоративних прав підприємств, що перебу­вають у фінансовій скруті. Головною метою державних інвес­тицій є сприяння відновленню ліквідності та забезпечення діяль­ності підприємств, стратегічно важливих для всього народного господарства а не отримання прибутку.

ІІ. Непрямі форми державної підтримки (приховане субсидіювання)часто використовуються поряд із прямим бюджетним фінансуванням:

· підтримка фіскального характеру;

· дозвіл на порушення антимонопольного законодавства;

· державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного товаровиробника;

· розміщення державних замовлень на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі;

· обмеження щодо виходу на ринок;

· надання державних гарантій та поручительств.

У вітчизняній практиці можна зустріти й інші методи держав­ної підтримки підприємств, наприклад надання певним суб'єктам підприємницької діяльності в оренду приміщень без стягування орендної плати та без оплати комунальних послуг; надання ви­ключних ліцензій на здійснення певних видів господарської дія­льності, погашення державою (або державними підприємствами) заборгованості деяких суб'єктів господарювання за енергоносії.

Залежно від напрямку економічної доктрини держави мож­ливе використання того чи того виду санаційної підтримки під­приємств фіскального характеру. Ця підтримка може набирати таких форм:

· надання податкових пільг та податкове кредитування;

· реструктуризація заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;

· списання заборгованості перед державою;

· надання цільових податкових пільг підприємствам, які по­требують санації;

· фіскальні поступки головним кредиторам підприємств, які потребують санації, з метою активізації участі кредиторів у санаційних процесах.

Типовим прикладом використання такої форми фінансового сприяння підприємствам є прийнятий 5 лютого І 999 року Парла­ментом України Закон «Про списання і реструктуризацію подат­кової заборгованості платників податків — цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року і сільськогосподарсь­ких підприємств за станом на 1 січня 1999 року». Такого роду підтримка фіскального характеру є не що інше як приховане субсидіювання підприємств.

Одним із непрямих методів державної санаційної підтри­мки підприємств є надання їм дозволу на тимчасове недо­тримання антимонопольного законодавства,зокрема під час санаційної реорганізації злиттям чи приєднанням.

Державні гарантії та поручительства(кредитне забезпечення) широко використовуються в Україні. Вибір підприємств щодо надання їм державної підтримки в разі прийняття рішення про надання підтримки у формі гарантій та поручительств здійснюють згідно загальних критеріїв.

Головною умовою прийняття рішення щодо санації є укладання між відповідними державними органами та кредиторами договору поруки за зобов'язаннями боржника. Поручитель несе солідарну відповідальність з позичальни­ком перед кредиторами за виконання зобов'язань, включених в реєстр вимог.

Основна проблема державних гарантій, на думку деяких фахі­вців, полягає в тому, що вони надаються на користь проектів, про які держава не має повної інформації. Законодавством України Державній податковій адміністрації надані необхідні права на здійснення примусового відшкодуван­ня боржниками витрат держави з гарантійних випадків.

Сприяння інноваційному розвиткупідприємств – один із напрямків державної фінансової підтримки санації підприємств через надання їм інноваційних позик за рахунок коштів Державного інноваційного фонду України. Інноваційні проекти добираються на конкурсних засадах, фінансування здійснюється з урахуванням ви­сновків державної науково-технічної та іншої експертизи, фінан­сового аналізу проектів, маркетингових досліджень, а також за умови забезпечення відповідно до законодавства зобов'язань що­до повернення підприємствами — виконавцями проектів коштів Державному інноваційному фонду укладенням договорів заста­ви майна, поруки, страхування тощо як з підприємствами виконавцями проектів, так і з третіми особами. Державний інноваційний фонд організує супроводження інно­ваційних проектів.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Назвіть основні причини, що зумовлюють необхідність державної санаційної підтримки підприємств?

2. Які основні критерії добору підприємств для надання державної фінансової підтримки?

3. До основних функцій Органу з питань запобігання банкрутству підприємств належать?

4. До основних форм прямого державного фінансування санації підприємств належать?

5. В яких основних випадках здійснюється фінансування підприємств державою на безповоротній основі?

6. Які основні форми прихованого субсидіювання підприємств?

7. У який спосіб здійснюється підтримка підприємств фіскальними методами?

8. Які відмінності між державною підтримкою у формі поручительств та наданням урядових гарантій?

9. До чого зводиться проблематика надання урядових гарантій як засобу кредитного забез­печення при залученні вітчизняними підприємствами кредитів від інозе­мних кредиторів?

10. Чи може викликати негативні макро- та мікро-економічні наслідки надання державної фінансової підтримки окремим суб'єктам госпо­дарської діяльності?

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.