Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу

Конспект лекцій. з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки «Облік і аудит»)

 

ЗМІСТ

1 Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу. 7

1.1 Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу. 7

1.2 Система економічної інформації для аналізу. 8

1.3 Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними напрямами аналітичної роботи 10

1.4 Принципи економічного аналізу. 11

1.5 Види економічного аналізу. 14

1.6 Метод економічного аналізу. 20

1.6.1 Загальнонаукові методи. 21

1.6.2 Економіко-логічні методи і прийоми. 22

1.6.3 Евристичні методи: 23

1.7 Фактори і резерви росту ефективності виробництва. 23

1.8 Узагальнення і оформлення результатів економічного аналізу. 24

2 Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства. 27

2.1 Значення, завдання, види фінансового аналізу та джерела інформації 27

2.2 Аналіз економічного потенціалу підприємства. 31

2.2.1 Оцінка майнового потенціалу підприємства. 31

2.2.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. 39

2.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства. 46

2.3.1 Визначення типу фінансової стійкості підприємства. 46

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок або. 46

2.3.2 Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства. 50

2.4 Аналіз ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів 56

2.4.1 Основні завдання і джерела інформації 56

2.4.2 Аналіз складу основних засобів та аналіз їх забезпеченістю.. 58

2.4.3 Аналіз технічного стану виробничих основних засобів. 61

2.4.4 Аналіз руху основних засобів. 63

2.4.5 Аналіз ефективності використання основних засобів. 65

2.4.6 Аналіз використання обладнання. 74

2.5 Аналіз ефективності використання оборотних активів. 81

2.5.1 Основні поняття, завдання та інформаційне забезпечення для аналізу 81

2.5.2 Оцінка стану оборотних активів та потреби підприємства в матеріальних ресурсах. 83

2.5.3 Аналіз стану оборотних коштів. 85

2.5.4 Аналіз руху незавершеного виробництва. 88

2.5.5 Аналіз стану розрахунків за продукцію.. 90

2.5.6 Аналіз ефективності використання оборотних активів. 92

3 Аналіз фінансових результатів та використання прибутку. 94

3.1 Основні напрями (задачі) і джерела інформації для аналізу. 94

3.2 Загальна оцінка фінансового результату і його складу. 94

3.3 Аналіз динаміки фінансового результату від реалізації продукції (валового фінансового результату) 99

3.4 Аналіз виконання плану з прибутку від операційної діяльності 102

3.5 Аналіз використання прибутку. 108

3.6 Аналіз рентабельності 110

4. Аналіз виробництва і реалізації продукції 116

4.1 Основні напрямки і джерела інформації для аналізу. 116

4.2 Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості продукції 116

4.2.1 Основні показники. 116

4.2.2 Аналіз обсягів виробництва і реалізації 118

4.2.3 Аналіз асортименту продукції 122

4.2.4 Аналіз якості продукції 127

4.2.5 Аналіз ритмічності виробництва. 135

5 Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції 140

5.1 Задачі аналізу та джерела інформації 140

5.2 Аналіз складу витрат операційної діяльності 146

5.3 Аналіз прямих матеріальних витрат. 151

5.4 Аналіз витрат на оплату труда. 154

5.5 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. 154

5.5.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів. 154

5.5.2 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. Оцінка забезпеченості підприємства та його підрозділів трудовими ресурсами, руху робочої сили 157

5.5.3 Аналіз використання робочого часу. 168

5.5.4 Аналіз продуктивності праці 174

5.6 Аналіз інших операційних витрат. 179

6 Аналіз інвестиційної діяльності підприємств. 181

6.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності 181

6.2 Аналіз інвестиційної привабливості об’єктів. 186

6.3 Аналіз інвестиційних проектів. 188

7 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 196

7.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу зовнішньоекономічної діяльності 196

7.2 Аналіз обсягів, динаміки та структури зовнішньоекономічних операцій. 200

7.2.1 Аналіз обсягів, динаміки та структури експортних операцій. 200

7.2.2 Факторний аналіз обсягів реалізації експортної продукції 201

7.3 Аналіз рівня виконання зобов'язань за експортними та імпортними контрактами 203

7.3.1 Аналіз рівня виконання зобов'язань за строками поставок. 204

7.3.2 Аналіз рівня виконання зобов’язань за якістю продукції 208

7.4 Аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій. 209

7.4.1 Аналіз ефективності експортних операцій. 209

7.4.2 Аналіз ефективності імпортних операцій. 210

7.4.3 Аналіз накладних витрат за експортно-імпортними операціями. 211

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 215

 

 


Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу

Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу

Економічний аналіз - це система спеціальних знань для дослідження зміни та розвитку економічних явищ і процесів у їх взаємозв'язку та взаємозумовленості, з метою забезпечення цільового управління ними.

Предмет і об'єкти економічного аналізу

Економічний аналіз - самостійна галузь наукових знань, що має свій предмет і об'єкти дослідження, цільову спрямованість, метод і методику, способи та прийоми для вивчення того суттєвого в предметі й об'єктах, що цікавить науку економічний аналіз та її користувачів.

Сукупним об'єктом вивчення є господарська діяльність підприємства. При цьому економічний аналіз вивчає не саму господарську діяльність (як технологічний, організаційний процес), а економічні результати господарювання (як наслідок економічних процесів).

У спеціальній літературі надаються різноманітні формулювання предмету економічного аналізу.

Предметом економічного аналізу в загальному розумінні є причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами і процесами.

Предмет аналізу – господарські (економічні) процеси і їхні результати, які складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів і відображаються в системі економічної інформації.

Предмет економічного аналізу розкривається через його об'єкти.

Суб'єкти економічного аналізу розглядаються з двох позицій:

– як виконавці - ті, хто безпосередньо організовує та здійснює аналітичну роботу);

– як користувачі - ті, хто використовує результати економічного аналізу.

Виходячи з інформаційних потреб, користувачів аналітичної інформації можна розділити на дві категорії:

внутрішні - керівники і спеціалісти різних ієрархічних рівнів суб'єкта господарювання;

зовнішні: 1) безпосередньо зацікавлені у діяльності підприємства: кредитори, контрагенти, власники, потенційні працівники; 2) непрямо зацікавлені у діяльності суб'єкта господарювання і захищають інтереси першої групи - державні органи, аудиторські служби, контролюючі державні та недержавні органи, інформаційні агентства, профспілкові служби.

Основні завдання економічного аналізу:

1. Комплексна оцінка діяльності підприємства і його підрозділів за певні проміжки часу (розвитку економічної системи), місця економічної системи у ринковому середовищі, стратегії і тактики її розвитку

2. Підвищення науково-економічної обґрунтованості цільових програм, бізнес-планів, виробничих програм, прогнозів і нормативів (у процесі їх розробки); сприяння покращанню системи планування.

3. Об'єктивне та всебічне дослідження та оцінка виконання планів і дотримання нормативів

4. Визначення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу (окремих складових та в сукупності); сприяння впровадженню в практику роботи підприємства науково-технічних розробок і провідних методів господарювання

5. Виявлення і вимірювання внутрішніх резервів (на всіх стадіях виробничого процесу)

6. Обґрунтування оптимальності управлінських рішеньЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.