Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВІДТВОРЕННЯ СУКУПНОГО СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ

Матеріальною основою безперервного відновлення і роз­витку виробництва є відтворення сукупного суспільного продук­ту. Воно охоплює чотири стадії його руху — власне виробництво, розподіл, обмін, кінцеве споживання. Типовим для ринкової еко­номіки є розширене відтворення сукупного суспільного продук­ту, що означає зростання його обсягів, поліпшення структури та якості.

Сутність відтворення сукупного суспільного продукту полягає в заміщенні всіх його частин за вартістю і натуральною формою.

У процесі використання сукупного суспільного продукту рин­кова економіка регулює пропорції його складових частин, здійснює оптимальне поєднання нагромадження і споживання. Держава бере участь у реалізації народногосподарських пріоритетів, втілює в жит­тя принципи соціальної справедливості.

Умови і закономірності заміщення всіх частин суспільного продукту за вартістю і натуральною формою з'ясовує теорія реалі­зації. Згідно з нею суспільне виробництво складається з двох підрозділів: виробництва засобів виробництва (підрозділ І) і ви­робництва предметів споживання (підрозділ II). За вартістю про­дукція включає перенесену вартість П В, необхідний продукт П П і додатковий продукт П П.

Частина продукції підрозділу І йде на відновлення спожитих засобів виробництва та збільшення основних і оборотних фондів у цьому підрозділі, а також на утворення резервного фонду. Це здійс­нюється за рахунок додаткового продукту підрозділу І.

У підрозділі II частина продукції використовується на забез­печення необхідного продукту (життєві засоби працівників цього підрозділу) і на необхідний продукт для знову залучених праців­ників.

І нарешті, відбувається обмін між підрозділами І і II.

Підрозділ І реалізує підрозділу II засоби виробництва для відновлення спожитих їх частин і для розширення виробництва, а також для створення резервного фонду. Підрозділ II реалізує підрозділу І предмети споживання для працівників, які брали участь У виробництві, і для заново залучених працівників.

Частина продукції обох підрозділів спрямовується на утриман­ня сфери нематеріального виробництва. Умовою розширеного Створення в умовах становлення і розвитку індустріальної цивілі­зації є таке співвідношення:

Ця формула показує, що в підрозділі І створені додаткові засо­би виробництва, необхідні для розширеного відтворення. Саме за­ново створена вартість продукції підрозділу І більша, ніж сума пе­ренесеної вартості підрозділу II, на фонд нагромадження додатко­вих засобів виробництва.

Теорія реалізації продукту — це не абстрактна схема. Її прак­тичне значення можна розглянути на прикладі сучасного економіч­ного становища України. Кризові явища в економіці України у другій половині 90-х років свідчать саме про порушення процесу реалізації продукту.

По-перше, на багатьох підприємствах обох підрозділів спостері­гається фізичне зношення засобів виробництва при відсутності мате­ріальної основи для їхнього відновлення. Фонд додаткових засобів виробництва відсутній. Водночас частина продукції підрозділу І не має збуту. Значна кількість готової продукції машинобудівної промисловості не знаходить свого споживача. Станом на 1 січня 1997 p. на складах підприємств накопичилися більш як дворічний обсяг випуску верстатів з числовим програмним управлінням, залишки мостових електричних кранів, бурякозбиральних комбайнів, тракторних сівалок.

По-друге, в результаті відсутності реалізації значної частини продукції підприємства не мають фінансових коштів. Затримують­ся виплата заробітної плати, пенсій. Це призвело до зменшення реалізації продукції підрозділу II (навіть при зменшенні обсягу її виробництва).

По-третє, порушився обмін продукції між підрозділами І і II, внаслідок чого зупинилася робота багатьох підприємств.

Криза реалізації продукції зумовлюється багатьма причинами:

• розрив економічних зв'язків усередині країни та між країнами СНД;

• неспроможність деяких підприємств вийти на світовий ринок з продукцією, яка має низьку конкурентоспроможність;

• складне фінансове становище в країні.

Однак усі ці причини значною мірою пов'язані з порушенням реалізації сукупного суспільного продукту в масштабах країни. По багатьох видах продукції Україна втратила ринки збуту. Отже, для виправлення складного становища слід звернутися до теорії реалізації продукту, до відновлення економічних зв'язків між підприємствами. Для цього потрібні певні нові структурні зрушення у про­порціях відтворення.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.