Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

У колишньому СРСР земля перебувала у власності держа­ви. Соціально-економічні перетворення на селі розпочалися з ре­формування земельних відносин. Цей процес здійснювався поетап­но. У 1991-1993 pp. було розпочато передачу в приватну власність громадянам земельних ділянок для ведення фермерських, особис­тих підсобних та присадибних господарств. На кінець 2000 p. в роз­порядження громадян передано 6,2 млн га сільськогосподарських угідь, що становить 15,5 відсотка їх загального фонду. Власника­ми земельних ділянок стали 12,5 млн сімей. Частка господарств населення у валовій продукції зросла з 32,8 відсотка у 1991 p. до 64,7 відсотка — у 2000 p.

Динамічно розвиваються фермерські господарства. Якщо у 1991 p. їх налічувалося 14,7 тис., то у 2000 p. — 38,4 тис. Середня площа одного фермерського господарства становила у 1992 p. 19,9 га, у 2000 p.—56,1га.

З 1994 по 2000 p. роздержавлено землі, що перебували у користуванні колективних господарств. Цей процес здійснювався за принципом: «Земля має належати тим, хто її обробляє». Землі паювалися, і селянам видавалися сертифікати на право на земельну частку (пай). У результаті паювання 6,4 млн селян одержали безоплат­но у власність 26,5 млн га сільськогосподарських угідь. У 2000 p. реформовано 11,4 тис. (99,5 відсотка) колективних сільськогоспо­дарських підприємств, на базі яких створено 14,7 тис. нових при­ватних формувань ринкового типу.

ПРИВАТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

В умовах відсутності приватного капіталу, ринкової інфраструктури, довіри населення до приватної власності на старті ринкових реформ в Україні за аналогією з Чехією, Словакією, Росією, Литвою було прийнято модель так званої ваучерної при­ватизації. Така модель дала змогу залучити до приватизаційного процесу все населення. Українські ваучери (приватизаційні сер­тифікати) не мали вільного обігу. Їх можна було обміняти на акції підприємств та організацій. Акції приватизувалися відповідно до встановленого плану приватизації, який щороку затверджувався Верховною Радою України.У приватизаційному процесі можна виділити три етапи.

Перший етап (1992-1994 pp.) — етап приватизації на основі інди­відуальних проектів. На цьому етапі було приватизовано 11 тис. підприємств і організацій.

Другий етап (1995-1998 pp.) —етап масової приватизації. За цей час змінили форму власності 40,4 тис. малих підприємств та близь­ко 10 тис. великих і середніх. Важливою формою приватизації ста­ло проведення приватизаційних аукціонів. На них було виставле­но пакети акцій більш як 8 тис. підприємств. У аукціонах взяли участь понад 33 млн громадян (66 відсотків тих, хто мав право отримати приватизаційні сертифікати).

Третій етап розпочався у 1999 p. Це етап індивідуальної (за ок­ремими проектами) грошової приватизації переважно великих (стратегічних) об'єктів.

Попередні підсумки приватизації. Станом на 1 січня 2001 p. в Україні змінили форму власності 71 877 підприємств, у тому числі у промисловості — 7203, будівництві — 3392, торгівлі та громад­ському харчуванні — 31 805, побутовому обслуговуванні — 12 481, решта — в інших галузях економіки.

У приватну власність перейшло 90 відсотків невеликих об'єктів. В об'єкти приватизації було вкладено 91 відсоток, або 46 млн при­ватизаційних сертифікатів.

У 2000 p. на підприємствах недержавного сектору було ви­роблено 75,7 відсотка промислового виробництва. У державній власності залишилося всього 14,7 відсотка загальної кількості про­мислових підприємств.

Водночас приватизаційний процес в Україні мав істотні недо­ліки. Його результатом не стало відчутне фінансове оздоровлення підприємств, що змінили свою форму власності. В результаті при­ватизації не сформувався прошарок ефективних власників. Не ефек­тивною виявилася і сертифікаційна приватизація. Перелічені недо­ліки мають бути виправлені на наступних етапах якісного удоско­налення відносин власності. Цей процес ще не завершився. Він три­ватиме в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, ще до­сить довго.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. З наведених положень визначіть ті, які характеризують економічну та юри­дичну точки зору на власність:

а) відносини з приводу володіння людиною різними матеріальними і духовними цінностями; б) відносини з приводу присвоєння засобів ви­робництва; в) відносини, що характеризують спосіб поєднання робочої сил й із засобами виробництва; г) відносини, що характеризують використання людиною матеріальних і духовних цінностей.

2. Які з наведених положень належать до характерних рис форм власності:

а) багатоструктурність за своїм змістом; б) історичність існування;

в) відсутність різноманітних структур; г) ефективність певної форми визначає конкуренція; д) реалізує себе лише у чистому вигляді.

3- Яка з наведених форм власності займає домінуючі позиції в розвинених краї­нах світу:

а) приватна; б) кооперативна; в) корпоративна; г) загальнодержавна;

д) муніципальна.

4. В сучасних умовах інформація стає об'єктом власності. Як виявляються спе­цифічні риси такого об'єкта:

а) інформація є носієм вартості; б) відбувається процес монополізації інформації та формування соціального прошарку людей — власників інформації; в) при продажу інформації та її споживанні вона не зникає у продавця; г)інформацію не можна реалізувати повторно; д) інформація втрачає здатність відчуження від свого безпосереднього виробника — людини; е) інформацію можна реалізувати повторно.

5. Які етапи та особливості приватизації в Україні:

а) житла; б) землі; в) підприємств та організацій?

6. Яку роль у приватизаційному процесі відігравали приватизаційні сертифіка­ти, земельні паї?

7. У чому полягає особливість грошової приватизації?


Тема лекції: «РИНОК в системі економічних відносин»

 

План

Що таке ринок

Як діє ринковий механізм, які основні економічні

проблеми він вирішує

Хто управляє ринком

Ринкова інфраструктура: які ринкові установи до неї входять і яку роль відіграють

Як функціонують товарна і фондова біржі, які угоди на них укладаються

• Як розвивається український фондовий ринок ^Що являє собою банківська система

Хто такий підприємець, чим він займається

Що таке підприємництво, які його функції та умови існування

Як здійснюється організація підприємницької діяльності

У яких видах вона виявляється

Які права, обов'язки і відповідальність підприємців

 

 

СУТНІСТЬ РИНКУ, ЙОГО ФУНКЦЙ
ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯІ

ПОНЯТТЯ РИНКУ

З давніх часів ринок визначали як місце (ринкову площу), де здійснюється купівля або продаж товарів. Ось чому у багатьох слово “ринок” асоціюється з базаром — місцем обміну вироблених благ. Це правильно лише частково. Ринок — поняття більш широке і містке. Це і магазини, універмаги, універсами, різні палатки, де про­даються продукти харчування, одяг, взуття, товари щоденного вжит­ку. Є ринки, на яких продаються і купуються цінні папери (акції, облігації). Це фондові біржі. На товарних бір-жах, де пропонуються товари (зерно, цукор, цемент) за стандартними якіс-ними показника­ми, покупці та продавці вступають у конкретні відносини. Два учас­ники або більше беруть на себе юридичні зобов'язання, якими визна­чаються їхні дії та відповідальність. Ці та інші відносини між продав­цями і покупцями з приводу існуючих та потенційних товарів утво­рюють ринки.

Як явище господарського життя ринок з'явився сотні років тому як наслідок природно-історичного розвитку виробництва й обміну, що породили товарне ведення господарства. Відбувалося це через розвиток суспільного поділу праці, появу економічно самостійних, юридичне незалежних господарюючих суб'єктів і перехід від нату­рального виробництва до прямого продуктообміну, а потім і до товарного обміну та ринку.

У сучасному розвиненому суспільстві, де, з одного боку, неухиль­но зростає кількість товарів, покупців і продавців, а з іншого — роз­виваються засоби зв'язку, купівля-продаж може здійснюватися за допомогою телефону, поштою та іншими сучасними засобами зв'яз­ку. Для цього не потрібний безпосередній контакт суб'єктів ринко­вих відносин, а отже, місце для їхньої зустрічі. Виходячи з цього, можна зробити такий висновок.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.