Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

У колишньому СРСР земля перебувала у власності держа­ви. Соціально-економічні перетворення на селі розпочалися з ре­формування земельних відносин. Цей процес здійснювався поетап­но. У 1991-1993 pp. було розпочато передачу в приватну власність громадянам земельних ділянок для ведення фермерських, особис­тих підсобних та присадибних господарств. На кінець 2000 p. в роз­порядження громадян передано 6,2 млн га сільськогосподарських угідь, що становить 15,5 відсотка їх загального фонду. Власника­ми земельних ділянок стали 12,5 млн сімей. Частка господарств населення у валовій продукції зросла з 32,8 відсотка у 1991 p. до 64,7 відсотка — у 2000 p.

Динамічно розвиваються фермерські господарства. Якщо у 1991 p. їх налічувалося 14,7 тис., то у 2000 p. — 38,4 тис. Середня площа одного фермерського господарства становила у 1992 p. 19,9 га, у 2000 p.—56,1га.

З 1994 по 2000 p. роздержавлено землі, що перебували у користуванні колективних господарств. Цей процес здійснювався за принципом: «Земля має належати тим, хто її обробляє». Землі паювалися, і селянам видавалися сертифікати на право на земельну частку (пай). У результаті паювання 6,4 млн селян одержали безоплат­но у власність 26,5 млн га сільськогосподарських угідь. У 2000 p. реформовано 11,4 тис. (99,5 відсотка) колективних сільськогоспо­дарських підприємств, на базі яких створено 14,7 тис. нових при­ватних формувань ринкового типу.

ПРИВАТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

В умовах відсутності приватного капіталу, ринкової інфраструктури, довіри населення до приватної власності на старті ринкових реформ в Україні за аналогією з Чехією, Словакією, Росією, Литвою було прийнято модель так званої ваучерної при­ватизації. Така модель дала змогу залучити до приватизаційного процесу все населення. Українські ваучери (приватизаційні сер­тифікати) не мали вільного обігу. Їх можна було обміняти на акції підприємств та організацій. Акції приватизувалися відповідно до встановленого плану приватизації, який щороку затверджувався Верховною Радою України.

У приватизаційному процесі можна виділити три етапи.

Перший етап (1992-1994 pp.) — етап приватизації на основі інди­відуальних проектів. На цьому етапі було приватизовано 11 тис. підприємств і організацій.

Другий етап (1995-1998 pp.) —етап масової приватизації. За цей час змінили форму власності 40,4 тис. малих підприємств та близь­ко 10 тис. великих і середніх. Важливою формою приватизації ста­ло проведення приватизаційних аукціонів. На них було виставле­но пакети акцій більш як 8 тис. підприємств. У аукціонах взяли участь понад 33 млн громадян (66 відсотків тих, хто мав право отримати приватизаційні сертифікати).

Третій етап розпочався у 1999 p. Це етап індивідуальної (за ок­ремими проектами) грошової приватизації переважно великих (стратегічних) об'єктів.

Попередні підсумки приватизації. Станом на 1 січня 2001 p. в Україні змінили форму власності 71 877 підприємств, у тому числі у промисловості — 7203, будівництві — 3392, торгівлі та громад­ському харчуванні — 31 805, побутовому обслуговуванні — 12 481, решта — в інших галузях економіки.

У приватну власність перейшло 90 відсотків невеликих об'єктів. В об'єкти приватизації було вкладено 91 відсоток, або 46 млн при­ватизаційних сертифікатів.

У 2000 p. на підприємствах недержавного сектору було ви­роблено 75,7 відсотка промислового виробництва. У державній власності залишилося всього 14,7 відсотка загальної кількості про­мислових підприємств.

Водночас приватизаційний процес в Україні мав істотні недо­ліки. Його результатом не стало відчутне фінансове оздоровлення підприємств, що змінили свою форму власності. В результаті при­ватизації не сформувався прошарок ефективних власників. Не ефек­тивною виявилася і сертифікаційна приватизація. Перелічені недо­ліки мають бути виправлені на наступних етапах якісного удоско­налення відносин власності. Цей процес ще не завершився. Він три­ватиме в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, ще до­сить довго.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. З наведених положень визначіть ті, які характеризують економічну та юри­дичну точки зору на власність:

а) відносини з приводу володіння людиною різними матеріальними і духовними цінностями; б) відносини з приводу присвоєння засобів ви­робництва; в) відносини, що характеризують спосіб поєднання робочої сил й із засобами виробництва; г) відносини, що характеризують використання людиною матеріальних і духовних цінностей.

2. Які з наведених положень належать до характерних рис форм власності:

а) багатоструктурність за своїм змістом; б) історичність існування;

в) відсутність різноманітних структур; г) ефективність певної форми визначає конкуренція; д) реалізує себе лише у чистому вигляді.

3- Яка з наведених форм власності займає домінуючі позиції в розвинених краї­нах світу:

а) приватна; б) кооперативна; в) корпоративна; г) загальнодержавна;

д) муніципальна.

4. В сучасних умовах інформація стає об'єктом власності. Як виявляються спе­цифічні риси такого об'єкта:

а) інформація є носієм вартості; б) відбувається процес монополізації інформації та формування соціального прошарку людей — власників інформації; в) при продажу інформації та її споживанні вона не зникає у продавця; г)інформацію не можна реалізувати повторно; д) інформація втрачає здатність відчуження від свого безпосереднього виробника — людини; е) інформацію можна реалізувати повторно.

5. Які етапи та особливості приватизації в Україні:

а) житла; б) землі; в) підприємств та організацій?

6. Яку роль у приватизаційному процесі відігравали приватизаційні сертифіка­ти, земельні паї?

7. У чому полягає особливість грошової приватизації?


Тема лекції: «РИНОК в системі економічних відносин»

 

План

Що таке ринок

Як діє ринковий механізм, які основні економічні

проблеми він вирішує

Хто управляє ринком

Ринкова інфраструктура: які ринкові установи до неї входять і яку роль відіграють

Як функціонують товарна і фондова біржі, які угоди на них укладаються

• Як розвивається український фондовий ринок ^Що являє собою банківська система

Хто такий підприємець, чим він займається

Що таке підприємництво, які його функції та умови існування

Як здійснюється організація підприємницької діяльності

У яких видах вона виявляється

Які права, обов'язки і відповідальність підприємців

 

 

СУТНІСТЬ РИНКУ, ЙОГО ФУНКЦЙ
ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯІ

ПОНЯТТЯ РИНКУ

З давніх часів ринок визначали як місце (ринкову площу), де здійснюється купівля або продаж товарів. Ось чому у багатьох слово “ринок” асоціюється з базаром — місцем обміну вироблених благ. Це правильно лише частково. Ринок — поняття більш широке і містке. Це і магазини, універмаги, універсами, різні палатки, де про­даються продукти харчування, одяг, взуття, товари щоденного вжит­ку. Є ринки, на яких продаються і купуються цінні папери (акції, облігації). Це фондові біржі. На товарних бір-жах, де пропонуються товари (зерно, цукор, цемент) за стандартними якіс-ними показника­ми, покупці та продавці вступають у конкретні відносини. Два учас­ники або більше беруть на себе юридичні зобов'язання, якими визна­чаються їхні дії та відповідальність. Ці та інші відносини між продав­цями і покупцями з приводу існуючих та потенційних товарів утво­рюють ринки.

Як явище господарського життя ринок з'явився сотні років тому як наслідок природно-історичного розвитку виробництва й обміну, що породили товарне ведення господарства. Відбувалося це через розвиток суспільного поділу праці, появу економічно самостійних, юридичне незалежних господарюючих суб'єктів і перехід від нату­рального виробництва до прямого продуктообміну, а потім і до товарного обміну та ринку.

У сучасному розвиненому суспільстві, де, з одного боку, неухиль­но зростає кількість товарів, покупців і продавців, а з іншого — роз­виваються засоби зв'язку, купівля-продаж може здійснюватися за допомогою телефону, поштою та іншими сучасними засобами зв'яз­ку. Для цього не потрібний безпосередній контакт суб'єктів ринко­вих відносин, а отже, місце для їхньої зустрічі. Виходячи з цього, можна зробити такий висновок.ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.