Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФінансові санкції за порушення податкового законодавства

Санкції фінансово-правових норм:

- стягнення донарахованих сум податків,

- штрафи

- пеня інших обов'язкових платежів

Санкції фінансово-правових норм - стягнення донарахова­них сум податків, інших обов'язкових платежів – штрафи – пеня.

У даному разі йдеться саме про перелік санкцій, які визна­чаються у фінансово-правових нормах (у даному разі податко­вих), однак ці санкції не є в чистому вигляді фінансовими.

Рішення про застосування фінансових санкцій приймається на підставі акта перевірки.

З 1 січня 2001 р. в Україні діє спеціальний закон, який вста­новлює перелік санкцій за порушення податкового законодавства "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

У ньому податковий борг (недоїмка) визначається як подат­кове зобов'язання (з урахування штрафних санкцій за їх наяв­ності), узгоджене з платником податків або встановлене судом, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

Примусове стягнення - звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником по­датків. Активи можуть бути примусово стягнені виключно за рішенням суду.

Штраф - плата у фіксованій сумі у вигляді процентів від су­ми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з пору­шенням ним правил оподаткування, визначених законодавством.

Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму по­даткового боргу (без урахування нені), що справляється з платни­ка податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зо­бов'язання. Пеня нараховується на суму податкового боргу (вклю­чаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу чи па день його (або його частини) погашення, залежно БІД того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Якщо банк є безпосереднім порушником термінів зараху­вання податків на бюджетні рахунки від платників податків, він нестиме відповідальність, сплачуючи пеню за кожний день прост­рочення, включаючи день сплати.

Платники податків мають право на оскарження дій представ­ників податкової служби щодо застосування фінансових санкцій.

6. Адміністративна відповідальність за порушення по­даткового законодавства

Керівники та інші посадові особи підприємств, установ, ор­ганізацій в разі порушення норм податкового права можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Під посадовими особами розуміються особи, які здійснюють функції представ­ників влади, а також обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-гос­подарських обов'язків, чи виконують такі обов'язки за спеціаль­ним повноваженням.

Особливості адміністративних санкцій:

- відсутність тяжких правових наслідків

- застосування щодо менш тяжких податкових правопорушень (проступків)

- адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості

Накладаються міри адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопору­шення (КпАП).

Підставою для адміністративної відповідальності за пору­шення податкового законодавства є наявність складу адміністра­тивного правопорушення - винного умисного або необережного діяння або бездіяльності, що посягає на суспільні відносини, що охороняються законом.

Адміністративна відповідальність передбачена у таких ви­падках:

—порушення законодавства у фінансових питаннях;

—ухилення від подачі декларації про доходи;

—ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду Ук­раїни, Фонду соціального страхування України та пору­шення порядку обчислення і сплати внесків по соціальне страхування.

Для ухвалення постанови про накладення адміністративно­го стягнення обов'язковою умовою є протокол про адміністратив­не правопорушення. Його підписують працівник податкового ор­гану та порушник. Протокол протягом 15 днів розглядає керівник податкового органу. Потім призначається час і місце розгляду справи. За його результатами виносять постанову про накладення адміністративного штрафу або про припинення справи.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а за тривало­го правопорушення - через два місяці з дня його виявлення.

Платники податків мають право па оскарження дій представ­ників податкової служби щодо застосування адміністративної відповідальності. Можливі варіанти рішень податкової адміністрації:

—залишити постанову без змін;

—скасувати постанову і надіслати справу па новий розгляд;

—скасувати постанову і закрити справу;

—зменшити розмір штрафу.

У податкових правовідносинах суб'єктом, який допустив порушення податкового законодавства, може бути посадова особа органу державної податкової служби. Б такому разі застосовують заходи дисциплінарної відповідальності.

Якщо неправомірними діями посадових осіб органів дер­жавної податкової служби платнику податків завдано збитків, податкові органи притягуються до цивільно-правової відповідальності. Збитки відшкодовуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Спори розв'язуються в судово­му порядку.

Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

За ухилення від сплати податків, інших обов'язкових пла­тежів у значних розмірах платники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Об'єкт злочину - встановлений законодавством порядок оподаткування.

Предмет злочину - податки, збори, інші обов'язкові пла­тежі, що входять до системи оподаткування.

Суб'єкти злочину:

—службова особа підприємства, установи, організації неза­лежно від форми власності;

—особа, яка займається підприємницькою діяльністю безстворення юридичної особи;

—будь-яка інша особа, яка зобов'язана сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі.

Неподання податкових декларацій або приховування (заниження) об'єктів оподаткування не є закінченим злочином. Злочин - дії, які призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільо­вих фондів коштів у значних, великих та особливо великих розмірах.

У разі, коли мали місце ненавмисні дії, недбале виконання службових обов'язків, можна говорити про застосування криміна­льної справи за ознаками такого вчинку, як службова недбалість.

Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачене цією стат­тею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції).

Тяжкість покарання залежить від розміру завданих державі збитків: значного, великого, особливо великого.


 

Блок змістових модулів 5.Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.