Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗбагачення словникового запасу учнів.

Основним джерелом словникового запасу є навчально-виховна діяльність. Словник першокласника 4-5 тис.слів. Щодня словниковий запас молодшого школяра поповнюється на 5 слів. Решта – за межею пасивного засвоєння. Словникова робота передбачає не тільки поповнення але й активізацію словникового запасу. У вчителя необхідно, щоб словник був на столі. Гра „Назви одним словом”

Діти з букв розрізної азбуки складають потрібне слово: граки, сова, Горобець, ластівка, чайка -.....

Слива, яблуко, груша, черешні -....

Гра „Знайди зайве слово „

Серед намальованих речей, об’єднаних певними родовим поняттям, учитель пропонує знайти зайве, пояснити свою думку.

Туфлі, валянки, шапки, чоботи.

Олівець, ручка, зошит, парта.

Успішна робота над збагаченням словникового запасу першокласників має бути забезпечена шляхом застосування цілого ряду спеціальних, відомих методиці початкового навчання мови, вправ, з-поміж яких найпродуктивнішими є словниково-логічні вправи.

Їх результативність полягає не тільки в кількіснім нарощенні словникового запасу дитини, а й у її загальному розумовому розвитку, в умінні самостійно розв'язувати логічні задачі, які постійно постають перед учнями у процесі пізнання навколишнього світу [Навчання і виховання учнів першого класу: Методичний посібник для вчителів // Упор. Савченко О.Я. - К.: Вища школа, 2002. - С. 126-146, 135].

Види словниково-логічних вправ:

1. Добір видових назв до родових: фрукти - це яблуко, груша, абрикос...;

2. Добір родової назви до кількох видових: опеньки, лисички, підберезовики- це гриби;

3. Логічне визначення предмета: "Сосна - це хвойне дерево. Дуб - листяне дерево";

4. Логічне доповнення речень на основі протиставлення: "Помідор червоний, а огірок...";Робота над реченням і зв’язним висловлюванням

Робота над реченням розпочалася ще в добукварний період і передбачає:

- формування вміння чітко і лаконічно відповідати на запитання вчителя щодо навчаьної діфльності, оточуючого середовища, або за змістом тексту, або малюнка.

- будувати відповіді не тільки «так» і «ні», а репліками, діалогом.( адже саме вони стимулюють до відповідей та розмови).

Види роботи над реченням

- Складання речень на певну тему за малюнками

- Добір речень за схемами і навпаки

- Складання речень за запитаннями вчителя ( які комахо можуть передбачати погоду? ...мурашки, бджоли)

- Запитання учнів один до одного і відповіді на них

- Визначення меж речень ( Зима мороз усі тварини поховалися від холоду)

- Поширення речень за запитаннями ( Осінь настає. Осінь яка?

- Складання речень за опорними словами, словосполученнями.

- Робота з деформованими реченнями.

- Добір потрібного за змістом, пропущеного в реченні слова.

- добір однорідних членів речення.

Система роботи

над розвитком зв’язного висловлювання:

  1. Побудова речень, правильно пов’язуючи в них слова граматично і за змістом.
  2. Відповіді повним реченням на запитання вчителя поширеними реченнями.
  3. Самостійне складання запитань за текстом, за ілюстраціями, за ходом навчальної діяльності.
  4. Складання речень за сюжетними малюнками.
  5. Побудова простих міркувань. Речення поповнюються однорідними членами, складнопідрядними і складносурядними реченнями.
  6. Бесіди, перекази, зв’язні висловлювання. За зразком, даним вчителем вчаться описувати, розмірковувати.
  7. Розвиток діалогічного і монологічного мовлення – інсценізація добре відомих дітям казок.
  8. Робота над культурою мовлення і культурою спілкування.

Завдання післябукварного періоду навчання грамоти.

Післябукварний періодце період навчання грамоти, призначений для удосконалення вміння читати, писати, робити елементарні аналітико – синтетичні операції з одиницями різних мовних рівнів, для розвитку усного мовлення, виконання завдань і вправ з читання і письма за підручником «Буквар»( навчальним посбіником «Післябукварик»).

Основне завдання післябукварного періоду — систе­матизувати знання, уміння й навички учнів з читання і письма, здобуті учнями в добукварний і букварний періоди, та забезпечити плавний перехід у 2 класі до вивчення рідної мови за двома підручниками — «Чи­танка» і «Рідна мова».

 

Орієнтовна структура уроку читання

В післябукварний період навчаня грамоти

Організація класу до уроку

1.1. Привітання вчителя.

1.2. Створення ситуації емоційного настрою.

1.3. Підготовка робочого місця до уроку.

Актуалізація знань учнів.

2.1. Розговорювання учнів.

2.2. Дидактичні аналітико – синтетичні вправи.

23.Підготовка до сприймання нового матеріалу.

3.1. Створення проблемної ситуації.

3.2. Повідомлення теми і мети уроку.

3.3. Підготовка сторінки підручника до роботи.

Ознайомлення учнів з новим матеріалом.

4.1.Підготовча робота до сприймання тексту. (Розповідь вчителя про зображену у тексті пору року, про автора з демонстрацією портрета).

4.2. Робота над текстом.

4.3. Виконання учнями завдань підручника.

4.4. Робота за «словниковою скарбничкою».

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів.

5.1. Робота над інтонаційною виразністю.

5.2.Творчі вправи над текстом.

Підсумок уроку.

6.1. Бесіда - з’ясування, що нового дізналися на уроці.

6.2. Висловлювання учнями свого відношення до прочитаного, своєї позиції.

 

Для реалізації цих завдань для першокласників існує Буквар і створено навчальний посібник «Післябукварик» (М.С.Вашуленко, В.О.Науменко, М.Д.Захарійчук), який орієнтує вчителя на завер­шальному етапі опанування учнями грамоти на інтег­рування навчальної роботи учнів з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності, передбачених програмою.

Робота за сторінкою ПІСЛЯБУКВАРИКА

Ліва сторона з позначкоюкнижка

Рубрика : «Щоб уміти читати і більше пізнати»

1. Робота над складами, словами, словосполученнями, реченнями, взятих із текс­ту.

- самостійне утворення пари слів,

- виконання словниково-логічні вправи,

- опрацювання емоційно забарвлених слів,

- спостереження за значен­ням спільнокореневих слів, за вживанням у тексті контекстуальних синонімів (без ознайомлення з тер­мінами),

- виконання логічних завдань з орфографічним навантаженням на відновлення відомих з тексту слів і речень з пропущеними окремими літерами,

- складання з букв певного слова низки інших слів,

- цікаві мовні вправи.

Робота над зв'язним текстом

- Підготовча робота до сприймання тексту (вступна бесіда про пору року або про автора)

- складніші і більші за обсягом тексти читає вчитель;

- спільна або самостійна робота над текстом;

- слухання і розуміння тексту;

- читання і сприймання;

- відповіді на запитання за змістом;

- завдання, спря­мовані на усвідомлення змісту, теми і мети тексту.

- розігрування діалогів, полілогів;

- творче доповнювання сюжету;

- заучування напамять.

3. Завдання і запитання

a. відповіді на запитання за змістом;

b. розігрування діалогів, полілогів;

c. творче доповнювання сюжету;

d. заучування напамять.

4. Робота над засо­бами інтонаційної виразності

- ознайомлення учнів із засо­бами інтонаційної виразності говоріння і читання,

- формування вмінь користуватися ними: логічний наго­лос, пауза (виділи голосом, кому саме і що несла весна; для цього роби паузу після кожного слова, підвищуй і понижуй голос так, як показують стрілочки; виділи голосом, що сховалося під листком);

- тон (передай го­лосом захоплення; спробуй передати зацікавленість, здивування; прочитай це речення ніжно; прочитай так, як муркоче котик, коли задоволений засинає; який звук у слові джмелик допомагає уявити його політ над квітами? та ін.).

Словникова скарбничка

- додаткове пояснення, уточнення значення, розкриття образності;

робота над поповненням активного словникового запасу учнів.(привертає увагу до вживаних у нашій мові слів і стійких словосполучень, метафор, епітетів, порівнянь, які увиразнюють мов­лення, роблять його привабливим, емоційним.)

Особливості уроку письма за сторінкою Післябукварика

Права сторона – для уроків письма з позначкоюручка

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.