Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКомбінований – найпоширеніший.

Однак, чисті типи уроків у шкільній практиці трапляються рідко.

На кожному уроці української мови проводиться:

- перевірка домашнього завдання i повторення раніше вивченого,

- оголошення теми i завдань уроку,

- пояснення нового для учнів матеріалу,

- різного роду вправи i самостійні роботи учнів,

- пояснення завдань домашньої роботи,

- підведення підсумків уроку.

Такі уроки називаються комбінованими.

Добрим початком уроків української мови є короткочасна словникова робота. У процесі такої роботи учні виділяють усі випадки, коли треба застосовувати виучувані правила. Якщо це робиться у добре продуманій системі, то успіх буде забезпечений: розвиватиметься орфографічна пильність, підвищиться грамотність письма.

Зрозуміло, що творчий підхід до побудови уроків виключає стихійність і бездумну імпровізацію у процесі самого уроку.

Ефективність уроку української мови забезпечується:

• високим науково-теоретичним рівнем його змісту;

• раціональним структуруванням навчального матеріалу;

• оптимальною кількістю і творчим характером практичних завдань і

вправ;

• органічним поєднанням роботи над засвоєнням теоретичних відомостей

змови та розвитком усного і писемного мовлення;

• правильнимвибором типу уроку та адекватної йому структури;

• використанням елементів наукової організації праці учнів;

•дотриманням раціонального часового розподілу між структурними компонентами

та ін.

Практика ведення уроку рідної мови визначає такі часові пропорції:

1. На перевірку домашнього завдання – до 10 хв.

На пояснення нового матеріалу – до 10 хв.

На формування умінь і навичок – до 20 хв.

На інші структурні елементи – до 2 хв.Дотримання цих часових пропорцій, вироблених практикою, забезпечує чіткий ритм у роботі, засвоєння та усвідомлення на уроці нового матеріалу більшістю учнів.

План уроку є робочим документом учителя і при максимальній стислості повинен містити весь матеріал, який необхідний для проведення уроку. В плані повинні бути вказані:

• чітко сформульована тема уроку, яка визначає його зміст;

• конкретні дидактичні і виховні завдання;

• план бесіди вчителя;

• завдання для самостійної роботи;

• номер вправи підручника або карток дидактичного матеріалу;

- сторінки посібників, з яких береться текст для диктантів (або сам текст);

• наочні посібники;

• додатковий матеріал для сильніших учнів і т.д.

Поурочні плани можуть мати різну форму, однак завжди обов’язковими є в них такі компоненти: тема, дидактична мета, зміст і види роботи на уроці, організація роботи класу.

 

ОСНОВНА СТРУКТУРА УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашнього завдання.

Види робіт:

- різні види граматичного розбору;

- опитування з метою перевірки теоретичних знань;

- перевірка письмових завдань;

- відповіді учнів на запитання, які вимагають обґрунтування висловленого положення;

- застосування засвоєних знань до прикладів, запропонованих учителем;

- складання граматичних таблиць і заповнення їх відповідними прикладами;

- зв’язні повідомлення учнів про мовні явища;

- виписування слів на вказану орфограму з вправи, виконаної вдома;

- диктант за текстом вправи домашнього завдання;

- письмо з пам’яті на матеріалі вправи домашнього завдання;

- зіставні вправи;

- слухове письмо;

- робота зорфографічним словником тощо.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Види робіт:

- ігрові вправи;

- мовні жарти;

- розповідь учителя;

- словниковий диктант із подальшим з’ясуванням правильності написання;

- вправи на класифікацію і т. ін.

Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Види робіт:

- повідомлення вчителя;

- читання запису теми уроку учнями з дошки;

-бесіда;

- ознайомлення учнів із планом уроку тощо.

 

Сприймання й первинне усвідомлення матеріалу.

Види робіт:

- робота з наочністю;

- знайомство учнів із терміном;

- формування визначення поняття;

- виконання практичної роботи учнями за вказівкою вчителя;

- з’ясування суттєвих ознак граматичного явища;

- самостійна робота учнів із підручником;

- спостереження учнів заспеціально дібраним мовним матеріалом;

- мовні задачі тощо.

Осмислення нових знань.

Види робіт:

- відтворення засвоєного за запитаннями;

- аналіз змісту правил;

- складання алгоритму застосування знань під керівництвом учителя;

- виконання вправ за підручником;

- пошуки відповідей на запитання вчителя та ін.

Узагальнення й систематизація знань.

Види робіт:

- різні тренувальні вправи;

- граматичний розбір (за вибором);

- робота з дидактичним матеріалом;

- граматичне моделювання й конструювання;

- списування з ускладнюючими елементами;

- коментовані, пояснювальні, попереджувальні диктанти.

Примітка. На даному етапі робота над вправою повинна складатися з таких елементів:

- постановка мети виконання вправи;

- визначення способу розв’язання поставленої мети;

- зразок виконання роботи та його аналіз;

- виконання вправи учнями;

- перевірка виконаної роботи.

Підсумокуроку.

На даному етапі необхідно з’ясувати рівень усвідомленого засвоєння учнями нового матеріалу.

Види робіт:

- робота з таблицями;

- аналіз запропонованих схем алгоритму;

- розповідь учняпро вивчене на уроці;

- бесіда за запитаннями вчителя;

- вправи зіставного характеру;

- ігрові вправи граматичного характеру тощо.

Домашнє завдання.

Види робіт:

- складання схем, таблиць, алгоритмів;

- добір прикладів до правила;

- проведення граматичного розбору;

- вправи творчого характеру;

- виконання вправи за підручником, за орфографічним словником, за дидактичним матеріалом тощо.

Примітка. На виконання усного і письмового завдання учні не повинні затрачати більше 15-20 хв. Вправу для письмового завдання доцільно давати обсягом 5-6 рядків в 4 класі, 3-4 рядки в 3 класі, а в 2 класі 1-2 рядки.

 

Аналіз уроку української мови повинен розглядати такі питання:

1. питання змісту, структури, методики проведення,

2. поведінку вчителя і учнів,

3. результативність знань учнів.

Аналізуючи урок, необхідно звернути увагу на:

• правильність визначення і формулювання теми уроку;

• правильність постановки мети уроку;

• місце даного уроку серед інших уроків у даному розділі;

• тип уроку, його структуру, відмінність цієї структури від структури інших

уроків, доцільність та ефективність обраної структури;

- чи виправдалися припущення учителя щодо плану й конспекту уроку;

• зміст матеріалу уроку з наукової точки зору (чи всі визначення були правильними, чи не було помилок у термінології, формулюванні правил; відповідність темі уроку);

• насиченість уроку (чи не було перевантаження теоретичним матеріалом, вправами; поспішність на уроці; поверховість пояснень; час на закріплення; темп веденняуроку; підсумок уроку...);

• як, у якій формі здійснювалися на уроці завдання розвитку мовлення і розвитку мислення учнів;

• які за характером тексти, наочність (художність, естетичність, науковість, рівень сучасності, чицікавий матеріал);

• які вправи (види, різноманітність, рівень виправданості добору для даного уроку саме цих, а не інших);

• використання підручника (на яких етапах: при перевірці домашнього завдання, при поясненні домашнього завдання чи нового матеріалу; при виконанні вправ усного чи писемного характеру, активність учнів при роботі з підручником);

• яка застосована методика пояснення нового і повторення вивченого (рівень доступності, висновки, чіткість викладу, трафаретність викладу, чи цікавіприйоми пояснення...);

• зв’язок даного матеріалу з попереднім;

• способи, форми опитування йобліку знань учнів, застосовані науроці;

• виправданість характеру завдань, запропонованих додому; вид вправ, їх обсяг, відповідність темі; пояснення домашнього завдання;

• рівень активності учнів на уроці (самостійність їх у роботі, зацікавленість уроком і дисципліна; чи не було недооцінки сил учнів учителем (легкість матеріалу);

• поведінку вчителя (уміння триматися, охопити увагою клас, чи достатньо приділено уваги відстаючим, мовлення вчителя);

- методичну пильність вчителя (критичне ставлення до застосованих ним методів, прийомів, засобів навчання рідній мові);

• підведення підсумків уроку: якість знань та навичок учнів; міцність та

усвідомленість засвоєного; чи досягнута мета уроку.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.