Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТестирование должно быть добровольным.

Заданне па псіхалогіі

Да педагагічнай практыкі

Курс

Прыродазнаўчы факультэт

 

Метадыст па псіхалогіі Д. М. Тушынскі

Паважаныя студэнты 4-га курсу!У межах практыкі Вам прапануецца выканаць заданні па псіхалогіі.

 

Мэта псіхалагічнай практыкі: Паглыбіць і замацаваць веды і ўменні па псіхалагічных дысцыплінах.

Задачы:

1. Замацаваць веды па агульнай і педагагічнай псіхалогіі, суаднесці іх з жыццём.

2. Развіць уменні аналізу псіхалагічных феноменаў, у тым ліку ўменні псіхалагічнай дыягностыкі, атрымаць вопыт выкарыстання разнастайных метадаў псіхалагічнага даследавання: назірання, тэстціравання, анкеціравання.

3. Атрымаць дадатковыя веды па экалагічнай псіхалогіі, азнаёміцца з некаторымі методыкамі, якія выкарыстоўваюцца ў дадзенай навуцы.

Метады:

Асноўны метад – назіранне.

Дадатковыя метады: тэсціраванне, анкеціраванне, размова з вучнем.

 

Вынікі практыкі адлюстроўваюцца ў справаздачы.Рэкамендуеццаафармляць справаздачу наступным чынам (у выпадку афармлення справаздачы на камп'ютэры):

Шрыфт – 14 пт. Times New Roman

Палі: Левае – 3 см., правае – 1 см., верхнія і ніжнія – 2 см.

Справаздачу можна аформіць і ад рукі.

Спасылкі (пры неабходнасці) на літаратуру і інтэрнет-крыніцы: напрыклад [2, 11 – 20; 4], што значыць: крыніца 2, старонкі з 11-ай па 20-ую; крыніца 14. Старонкі можна не ўказваць.

Тытульны аркуш афармляецца стандартна і ўключае назву навучальнай установы; назву працы: Педагагічная практыка па псіхалогіі; Ваша прозвішча, імя і імя па бацьку, факультэт, групу; прозвішча і ініцыялы кіраўніка (Тушынскі Д. М.); год.

 

Для даведкі карыстайцеся дапаможнікам "Психологический компонент производственной практики для студентов непрофильных специальностей: учеб.-метод. пособие / М. Ф. Бакунович, А. М. Гадилия, Е. Л. Головашко и др.; под общ. ред. канд. психол. наук, доц. М. Ф. Бакунович. – Минск: БГПУ, 2011. – 164 с.ВНИМАНИЕ!

Организуйте Ваше наблюдение, тестирование, опрос, беседу так, чтобы они не мешали ни вашей педагогической работе, ни учебе ученика. Попросите помощи в организации исследования у школьного психолога. Информацию о проведении наблюдения см. в Приложении 1.

Обязательно обеспечивайте ученикам максимально возможный отдых после выполнения ими тестовых заданий. Например, обеспечьте максимально возможный отдых для глаз после заданий, выполнение которых которые требует концентрации, внимания к написанному.

Тестирование должно быть добровольным.

Используйте рекомендации по проведению тестирования Л. Матвеевой и др. в Приложении 2)

Обязательно получите консультацию по проведению тестирования, наблюдения и других методах исследования у школьного психолога. Лучше всего проводить тестирование с помощью и в присутствии школьного психолога.

Вашым асноўным метадам з’яўляецца назіранне. Падрабязную інфармацыю па назіранні глядзіце ў Дадатку 1. У прынцыпе ж, можна вылучыць наступныя этапы назірання:

1. Вызначэнне мэты назірання (яна пазначана ў пэўным пункце задання).

2. Выбар аб’екта назірання (напрыклад, вучня).

3. Вызначэнне індыкатараў пэўных псіхічных характэрыстык (напрыклад, вызначыць, якія рысы паводзін сведчаць аб тыпе тэмперамента чалавека). Індыкатары неабходна апісаць у справаздачы.

4. Планіраванне сітуацыі назірання, зыходзячы з таго, у якіх сітуацыях пэўная рыса (а дакладней, яе індыкатар) выяўляецца найбольш выразна.

5. Падбор віда назірання, які найлепш дазволіць сабраць інфармацыю.

6. Вызначэнне працягласці назірання.

7. Выбар спосабаў рэгістрацыі вынікаў.

8. Прагназаванне магчымых складанасцей і пошук шляхоў іх папярэджання.

9. Правядзенне пробнага назірання, неабходнага для ўдакладнення вынікаў папярэдніх этапаў і ліквідацыі недапрацовак. Найлепш правесці паболей пробных назіранняў.

10. Правядзенне назірання.

11. Апрацоўка і інтэрпрэтацыя вынікаў.

 

Важныя заўвагі:

Пры назіранні трэба па магчымасці фіксаваць не толькі самі індыкатары, але і асаблівасці сітуацыі, у якой яны праявіліся.

Па магчымасці назіраць за аб’ектам у разнастайных сітуацыях, сярод якіх абавязкова павінны быць сітуацыі тыповыя, характэрныя для дадзенага аб’екта.

Назіральнік павінен быць абсалютна аб’ектыўным, а пратакол назірання павінен дакладна адлюстроўваць вынікі. Пратакол дадаецца да справаздачы.

 

Вы павінны абавязкова выканаць заданне 1 (пункты 1 – 15), заданні 2 і 3

На выбар:

1) Заданне 1, пункт 16 (тады па іншых пунктах задання Вы выкарыстоўваеце 2 – 3 методыкі).

2) Заданне 1 без пункта 16 (тады па заданні 1 Вы выкарыстоўваеце 6 –7 методык).

Заданне 1. Псіхалагічны аналіз асобы вучня

У межах практыкі Вам прапануецца прааналізаваць асобу пэўнага вучня. Пры жаданні Вы можаце прааналізаваць асобу некалькіх вучняў.

Прапанаваная ніжэй прыкладная схема аналізу павінна паслужыць асновай Вашай справаздачы. Вывады абавязкова павінны суправаджацца прыкладамі – ілюстрацыямі пэўных паводзін, асаблівасцей асобы, вынікамі тэставання (тест — стандартизированная методика психологического исследования, предназначенная для точных количественных оценок и строгих качественных определений психологии и поведения человека с ориентацией на установленные нормы оценок).

З парадамі па правядзенні псіхалагічнага даследавання Вы можаце азнаёміцца, у прыватнасці, у кнігах, якія маюцца на дыску:

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. — 640 с.,

Матвеева Л. Г. и др. Что я могу узнать о своем ребенке? Психологические тесты.— Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1996.- 320 с.,

Для даведкі карыстайцеся дапаможнікам "Психологический компонент производственной практики для студентов непрофильных специальностей: учеб.-метод. пособие / М. Ф. Бакунович, А. М. Гадилия, Е. Л. Головашко и др.; под общ. ред. канд. психол. наук, доц. М. Ф. Бакунович. – Минск: БГПУ, 2011. – 164 с.

Канкрэтныя тэставя методыкі павінны абавязкова быць узгоднены з метадыстам перад выкарыстаннем.

Карыстайцеся методыкамі з"Психологический компонент производственной практики…”, большасць якіх прадстаўлена ў Дадатку 8.

Запоўненыя вучнямі бланкі тэстаў, чарнавікі ўласных назіранняў абавязкова дадайце да справаздачы.

Таксама карыстайцеся карыснымі для арганізацыі даследавання парадамі з "Психологический компонент производственной практики…”. – С. 113 – 159.

Увогуле, паводле Е. П. Ільіна псіхалагічнае даследаванне школьніка павінна адбывацца планамерна і сістэматычна, у натуральных умовах, даследчык павінен вылучаць галоўнае ў асобе, даследаваць пэўныя рысы ў кантэксце ўсёй асобы, вылучаць асабліва станоўчыя рысы, не спяшацца з ацэнкай і пазбягаць прадузятасці, шукаць прычыны негатыўных паводзін, прагназаваць развіццё пэўных рыс асобы, вывучаць вучня у кантэксце калектыву.

Приложение 1.

Наблюдение как метод психологического исследования

1.1

Рассмотрим некоторые приемы, которые включаются в понятие "малоформализованные диагностики" Как уже говорилось, к числу таких приемов относятся наблюдения, опросы, беседы (интервью), анализ продуктов деятельности. Метод наблюдения. Это старейший метод психологической диагностики. С его помощью можно получить обширную информацию о человеке. Он является незаменимым там, где не разработаны или неизвестны стандартизированные процедуры. При этом исследователю для проведения наблюдения не требуется согласия или иной формы участия наблюдаемых.

Особо важное значение метод наблюдения имеет для изучения психологических особенностей детей, поскольку ребенок как объект исследования представляет большие трудности для экспериментального изучения, чем взрослый человек. В нашей стране в 20 - е гг наблюдение широко использовалось в работах М Я Басова при изучении поведения детей. Им была разработана методика психологических наблюдений. Основной принцип этой методики, отличающий ее от применявшихся ранее дневниковых психологических наблюдений (например, у В Штерна, К. Бюлера и др ), - это максимально возможная фиксация объективных внешних проявлений. Второй принцип - это наблюдение непрерывного процесса, а не отдельных его моментов. И третий принцип - избирательность записи. Регистрируются только те проявления, которые существенны для конкретной задачи исследователя. При этом, по мнению МЯ Басова, регистрировать при наблюдении следует не только внешние проявления, но и те внешние и по возможности внутренние стимулы, которые их вызывали, а также общую обстановку ("фон"), в которой осуществлялось поведение. В соответствии со своей научной концепцией М. Я. Басов разработал подробную схему психологического анализа наблюдений и общие принципы воспитания умения проводить наблюдения у педагогов - психологов. По мнению Б. М. Теплова, методика психологических наблюдений М. Я. Басова была единственной в мировой литературе научной разработкой этого метода. Эта оценка до сих пор остается справедливой. Поскольку в этом методе в качестве "измерительного инструмента" выступает сам наблюдатель, очень важно, чтобы он владел техникой наблюдений на высоком уровне и в полном объеме. Наблюдение может быть наивным и научным Наивный способ наблюдений очень сильно зависит от личностных способностей наблюдателя, его установок, намерений и т п Результаты такого наблюдения носят неопределенный характер и могут интерпретироваться другими исследователями совершенно по - разному. Можно сказать, что они в большей мере характеризуют самого наблюдателя, чем того, за кем он наблюдает.

Психологическим целям больше соответствует научное наблюдение, или, как его называл М. Я. Басов, "исследующее, или выбирающее" наблюдение. Такое наблюдение осуществляется на основе тщательной предварительной подготовки. Оно предпринимается со строго определенной целью, которая и определяет и время наблюдения, и отбор нужных фактов. Другими словами, научное наблюдение отличается от наивного постановкой проблемы, выбором ситуаций для наблюдения, определением психологических качеств или особенностей поведения, которые должны стать объектом наблюдения, разработанной системой фиксации и записи результатов, однозначностью понимания другими людьми полученных данных. В качестве примера приведем сформулированные РБ Кеттеллом (1957) правила психологического наблюдения. 1) поведение испытуемого должно быть оценено в разнообразных ситуациях (в школе или на работе, в общественных местах) и в разных ролевых позициях (учащегося, работника, отца, сына, друга и т п ), поэтому наблюдатель должен проводить с испытуемым ежедневно определенное количество времени в течение 2 - 3 месяцев; 2) заранее должны быть определены черты личности или особенности поведения, которые необходимо оценить; 3) экспериментатор должен быть предварительно натренирован в подобной оценке, 4) наблюдение должно быть беспристрастным, 5) оценивать одного обследуемого должны не менее 10 наблюдателей и окончательная оценка должна представлять среднее из их наблюдений, при этом суждение каждого из них должно быть независимым.

Классификация наблюдений проводится по разным основаниям. По степени формализованности наблюдение может быть неконтролируемым (исследователь пользуется общим принципиальным планом) и контролируемым (регистрация поведения идет по детально разработанной процедуре). В зависимости от положения наблюдателя различают простое (или обычное) наблюдение, когда события регистрируются со стороны, и соучаствующее (или включенное) наблюдение, когда исследователь включается в определенную социальную ситуацию и анализирует события как бы "изнутри".

Сложная проблема, которая встает при применении метода наблюдения, заключается в том, как фиксировать наблюдаемое. К основным формам протоколирования наблюдений можно отнести следующие: признаковые или знаковые системы, системы категорий и шкалы рейтинга (оценок). Когда протоколирование ведется в системе признаков, то заранее описывают конкретные виды поведения, симптоматические для целой поведенческой сферы, и потом фиксируют, какие из них появляются в тот или иной период наблюдения. Признак должен быть однозначным и не требовать дополнительного разъяснения. Например, в схеме наблюдения Шульца использованы такие признаки учитель работает с учеником, учитель работает с маленькой группой, учитель игнорирует вопрос ученика, ученик отвечает урок, ученик громко читает и пр.

Система признаков открыта, т. е. может быть продолжена. В этом ее отличие от системы категорий. В системе категорий должны быть полностью описаны все виды поведения наблюдаемого; добавлять в процессе наблюдения что - то новое уже нельзя. Например, категории, выделенные американским психологом Р. Бейлзом для изучения последовательных фаз в групповой деятельности, следующие ориентировка членов группы в отношении общей задачи, оценка хода выполнения задачи членами группы; контроль, фаза принятия решения; сопровождающие процесс принятия решения эмоции (положительные и отрицательные).

Используя признаковые и категорийные системы, наблюдатели могут давать оценки, интерпретации (например, вежливый, строптивый и т д ), которые для каждого из них имеют свое значение.

Чтобы избежать субъективизма, используют шкалы рейтинга. Они требуют фиксации не наличия признака, а степени его выраженности. Например "Какой интерес проявляет ученик во время занятий" Степень выраженности этого интереса можно оценить по 5 - балльной системе совсем не проявляет (1 балл); едва проявляет (2 балла), проявляет какой - то интерес (3 балла), проявляет большой интерес (4 балла); проявляет жгучий интерес (5 баллов). Как видно, метод наблюдения является достаточно трудоемким и сложным диагностическим инструментом, требующим от наблюдателя большого профессионального опыта и специальной подготовки. Попытки придать этому методу формализованный характер (например, составление жесткой процедуры наблюдения, получение с помощью шкалы рейтинга количественных оценок) способствуют повышению объективности и достоверности полученной информации.

 

Гуревич К.М. Психологическая диагностика. Учебное пособие. М., 1997.

1.2

Задачей метода объективного наблюдения является познание качественных особенностей изучаемых психических процессов и раскрытие закономерных связей и отношений между ними. Его основу составляет непосредственное восприятие исследователем объективных проявлений изучаемых психических процессов в соответствующих видах деятельности.

Наиболее характерной чертой метода наблюдения является то, что он позволяет изучить исследуемое явление непосредственно в его естественных условиях, так, как это явление протекает в действительной жизни. Метод наблюдения исключает использование каких-либо приемов, которые могли бы внести изменения или нарушения в естественный ход изучаемых явлений. Благодаря этому метод наблюдения позволяет познать изучаемое явление во всей полноте и жизненной правдивости его качественных особенностей. Этот метод незаменим при решении задачи описания явлений; когда же он используется в целях объяснения или истолкования явлений, он решает эти задачи путем сопоставления и анализа непосредственно наблюдаемых жизненных фактов.

Предметом объективного наблюдения в психологии являются не непосредственные субъективные психические переживания, а их проявления в поступках и в поведении человека, в его речи и деятельности.

Между объективно наблюдаемой деятельностью человека и его субъективными психическими переживаниями имеется закономерная связь, благодаря чему, наблюдая поведение, можно делать вполне обоснованные заключения о соответствующих психических процессах.

Основные особенности метода наблюдения могут быть поняты из рассмотрения следующего примера. При исследовании психологических особенностей мышления в процессе изучения учащимися учебного материала на уроках исследователь посещает различные уроки в соответствующих классах школы, проводит на них систематические наблюдения и собирает материал, который позволил бы ответить на поставленный в исследовании вопрос. При этом наблюдение касается как педагогических приемов учителя (что и как он показывает и объясняет учащимся), так и ответов самих учащихся, с которых они отчитываются перед учителем в полученных знаниях. Такое набиодение будет направлено на регистрацию и сбор материала, выраженного по преимуществу в словесной форме.

Подобные наблюдения, проведенные на уроках, позволили ряду авторов выявить такие особенности мышления, как его конкретность или образность у младших школьников, тогда как у старших школьников в большей степени была отмечена способность к отвлечению и обобщению. Эти возрастные различия в процессе мышления были выявлены путем наблюдения за словесными реакциями учащихся, т. е. объективно. При этом исследователь только наблюдал и совершенно не вмешивался в естественное, независимое от него течение уроков.

При наблюдении за действиями и движениями людей фиксируется характер этих движений, их быстрота, ловкость, сила, при одновременной записи обстоятельств, сопровождающих или вызывающих эти особенности движений. Такого рода наблюдения позволяют судить о характере, богатстве, точности мышечно-двигательных представлений у наблюдаемых лиц. Например, можно наблюдать известное расстройство координации движений даже у опытного гимнаста, если ему приходится выполнять упражнение в новой обстановке, значительно отличающейся от привычных условий.

Правильно организованный метод объективного наблюдения в психологии характеризуется следующими особенностями:

1. Подлежащие изучению явления наблюдаются в обычных для них условиях, без внесения каких-либо изменений в их естественное течение. Сам факт наблюдения не должен нарушать изучаемое явление.

2.Наблюдение проводится в условиях, наиболее характерных для изучаемого явления. Например, особенности эмоционально-волевых процессов в связи со спортивной деятельностью лучше наблюдать во время соревнований, чем на обычных уроках физической культуры.

3. Собирание материала путем наблюдений проводится по предварительно составленному плану (программе) в соответствии с задачей исследования. Это облегчает отбор объективных материалов, характерных для изучаемого явления.

4. Наблюдение проводится не однократно, а систематически; количество наблюдений и число наблюдаемых лиц должно быть достаточным для получения значимых результатов.

5. При проведении наблюдений необходимо учитывать достаточно широкий круг обстоятельств, сопутствующих основному явлению. Например, при изучении структуры двигательных навыков в том или другом виде спорта учету подлежат не только особенности самих движений (например, их координированность, быстрота), но и внешние условия, в которых протекало спортивное занятие (помещение, открытая площадка, метеорологические условия), состав испытуемых (их пол, возраст, степень спортивной подготовленности), особенности методики преподавания (квалификация преподавателя, применяемые им методы обучения) и т. д. Сопоставление полученных путем такого широкого наблюдения данных позволяет не только описать, но и объяснить данное явление — указать на его обусловленность теми или другими сопутствующими обстоятельствами.

6. Изучаемое явление должно наблюдаться при разных, закономерно меняющихся условиях. Например, факты, характеризующие умственную утомляемость учащихся, необходимо наблюдать как на первых, так и на последних уроках в расписании учебного дня.

7. Результаты наблюдений подлежат точной регистрации: ведется протокол наблюдения, в который с достаточной полнотой заносятся объективные показатели, характеризующие как основные, так и сопутствующие факты. Наблюдаемые факты регистрируются без какого-либо произвольного отбора или исключения;протокол должен быть точной фотографией наблюдаемого явления.

8. В большинстве случаев применяются точные приемы фиксации наблюдаемых явлений с использованием для этой цели иногда очень сложных приборов: хронометраж, фото- и киносъемки, магнитофонные записи, стенографирование и т. д.

1.3

Виды наблюдения

Выбор возможных критериев классификации видов наблюдения отражает, по существу, весь спектр проблем и позиций, связанных с определением наблюдения как самостоятельного научного метода. Это проблемы выбора «единиц» наблюдения, связи организации наблюдения с теорией и этапом исследования, проблемы учета «позиции» исследователя, т.е. типа отношения к изучаемому объекту, организации ситуации наблюдения, ее хронологических аспектов, формы и отчета о наблюдаемом событии.

Наблюдение и цели исследования.В зависимости от содержания целей исследователя выделяют свободное наблюдение (иногда его называют нерегулируемым и даже нецеленаправленным), если минимальны ограничения относительно того, что и когда наблюдать, и наблюдение целенаправленное, если в схеме или плане четко определены цели, организация наблюдения и способы отчета наблюдателя. Целенаправленное наблюдение по особенностям организации может быть сплошным и выборочным в зависимости от того, что подлежит наблюдению: все проявления интересующего исследователя процесса, все объекты или только некоторые.

Наблюдение в зависимости от уровня «единиц».Кроме описания психологической реальности в репертуарах единиц или в категориях, подразумевается еще один аспект членения целостного процесса наблюдения на отдельные «единицы» – не от использования речи или кодов наблюдателя, а от особенностей самих наблюдаемых событий, например в аспекте их неповторимости, скоротечности.

Подходы к выделению «единиц» наблюдения учитывают, с одной стороны, необходимость максимально интерсубъективного (т.е. не зависящего от индивидуальных особенностей и позиции наблюдателя) характера отчета о данных, с другой – уникальность и лишь относительную воспроизводимость психических явлений, имеющих процессуальный характер. С особенностью объектов наблюдения в психологии связываются и особенности фиксации отчетов данных: 1) фиксируется по существу то, что уже прошло в момент фиксации отчета; 2) повторений часто не существует, в связи с этим для изучения множества областей психической регуляции поведения определяется путь составления наборов событий.

Выбор «единиц» или категории в зависимости от исследовательских целей позволяет осуществлять наблюдение с разной степенью его стандартизации и формализации. В психологической науке отсутствует универсальный понятийный язык, поэтому исследователь должен лавировать между Сциллой и Харибдой «уникальное описание – соглашение». Осознание уровней кодирования данных в определенных «единицах» и категориях позволяет учитывать степень вмешательства теории в процесс организации наблюдения и отчета наблюдателя.

Систематическим обычно называют любое наблюдение (как в «единицах», так и в категориях), если оно осуществляется по определенным правилам структурирования понятий наблюдателя для квалификации событий. Систематичность нельзя смешивать с принципами хронологической организации наблюдения. Систематичность наблюдения – очень емкое понятие, оно включает в себя соответствие программы наблюдения целям исследования; выделение сторон объекта, которые необходимо описывать; язык описания данных наблюдения, способ их фиксации и порядок наблюдения. Степень систематичности является самостоятельным критерием подразделения видов наблюдения (систематическое и несистематическое), однако она определенным образом связана с выработкой теоретической интерпретации наблюдаемых явлений. Максимально систематическим оказывается категориальное наблюдение, поскольку система категорий, в отличие от других кодов описания объектов, должна удовлетворять требованиям полноты охвата отображаемой реальности в определенном аспекте.

Наблюдение в отношении к проверке гипотез. Наблюдение как метод сбора данных применимо на предварительных этапах исследования, когда нет разработанных гипотез о причинно-следственных связях. Если наблюдение не связано с проверкой конкретных гипотез, оно, оставаясь «целевым», не является эвристическим, хотя именно на основе такого наблюдения могут формироваться гипотезы. Сложившаяся традиция относит к эвристическому наблюдению те его виды, которые направлены на проверку гипотез. Эвристическими, следовательно, не являются наблюдение на предварительных этапах изучения «объекта» и наблюдение в случаях сознательно принятой цели минимальной селективности и максимального охвата разных проявлений и аспектов наблюдаемого объекта (процесса, явления).

Наблюдение с точки зрения учета позиции наблюдателя.Можно выделить внешнее наблюдение– наблюдение «со стороны», когда наблюдатель полностью отделен от изучаемого «объекта», и включенное наблюдение. Наблюдение со стороны может быть открытым или скрытым. При включенном наблюдении исследователь сам является членом наблюдаемой им группы людей, полноправным участником наблюдаемых событий. Включенное наблюдение, как и наблюдение «со стороны», может быть открытым или скрытым (когда наблюдатель действует инкогнито, не сообщая о факте наблюдения другим членам группы). Оно имеет свои преимущества и недостатки: с одной стороны, позволяет глубже проникнуть в исследуемую реальность, с другой – непосредственная включенность в события может влиять на объективность отчета наблюдателя. Некоторые виды наблюдения могут представлять собой промежуточный вариант между включенным наблюдением и наблюдением «со стороны». Например, наблюдения педагога за классом во время занятий, наблюдения психотерапевта или психолога-консультанта; здесь наблюдатель включен в ситуацию иначе, чем наблюдаемые индивиды, их позиции «не равноправны» с точки зрения управления ситуацией.

Виды наблюдения в зависимости от его организации.В зависимости от ситуации выделяют наблюдение полевое, лабораторное и спровоцированное в естественных условиях. Полевое наблюдение проводится в условиях, естественных для жизни наблюдаемого «объекта». Требование такого наблюдения – отсутствие инициации со стороны наблюдателя изучаемых явлений. Полевое наблюдение позволяет исследовать естественные формы жизнедеятельности и общения людей (или иных «объектов» наблюдения) при минимальных искажениях. Его недостаток состоит в большой трудоемкости, а также в том, что интересующая исследователя ситуация мало поддается контролю. Такое наблюдение часто является выжидательным, несистематическим.

Лабораторное наблюдение позволяет изучать формы проявления психологической регуляции в поведении человека (или животного) в более удобной для исследователя и контролируемой ситуации, но искусственные условия могут значительно исказить получаемые результаты. В возрастной психологии спровоцированные наблюдения часто приближаются к форме «естественного эксперимента» в понимании этого метода А. Ф. Лазурским.

Хронологическая организация наблюдения.Выделяют лонгитюдное («продолженное»), периодическое и единичное наблюдение. Лонгитюдное наблюдение проводится в течение длительного времени, обычно несколько лет. Оно предполагает постоянный контакт исследователя и «объекта» изучения. Результаты таких исследований фиксируются обычно в виде дневников и широко охватывают поведение, образ жизни, привычки наблюдаемого.

Периодическое наблюдение – наиболее распространенный вид хронологической организации наблюдения. В отличие от лонгитюдного оно проводится в течение определенных, обычно точно заданных промежутков времени.

Единичное, или однократное, наблюдение обычно представлено в виде описания отдельного случая. Оно может быть как уникальным, так и стандартным, т.е. типичным, являться результатом как систематического, так и случайного наблюдения. Особое место в психологических исследованиях занимают лонгитюдные наблюдения единичного случая. Их ценность с точки зрения формирования исследовательских гипотез часто не менее важна, чем роль многократных, но менее длительных наблюдений.

Наблюдение и виды отчета наблюдателя.Организация отчета наблюдателя входит наряду с целью и созданием ситуации в план, или схему, наблюдения. В зависимости от избранного способа описания данных можно выделить стандартизованное и нестандартизованное наблюдение. При нестандартизованном наблюдении наблюдатель регистрирует данные с определенной целью, но без специальных ограничений, на что обращать внимание, какие моменты фиксировать.

Нестандартизованпое наблюдение позволяет ознакомиться с теми проявлениями интересующей исследователя реальности, которые ему еще неизвестны и для которых не выработан репертуар «единиц» описания. Кроме того, оно применяется, если требуется скорее целостное описание психологической реальности, чем ее аналитическое представление.

Стандартизованное наблюдение отличается тем, что наблюдателю в более или менее четкой форме предписаны выделяемые категории наблюдения и те «единицы», которые он должен фиксировать, а также порядок наблюдения, его последовательность и т.п. Такое наблюдение применяется обычно там, где от наблюдателя требуется скорее выделять уже известные проявления психологических событий, чем описывать новые.

Перечисленные классификации видов наблюдения не противоречат одна другой, а отражают независимые критерии, дополняющие друг друга.

1.4

Экскурс

Заданные 12 категорий (участник «предлагает решение», «высказывает мнение», «выражает отношение» и т. д.) основываются на предположении о стадиях решения проблемы группой и полностью охватывают возможные «единицы» описания взаимодействия участников дискуссии на этих стадиях (см. схему).

 

 

По заранее заученным 12 категориям наблюдатель расчленяет вербальную продукцию участников решения, учитывая не только то, что говорит участник, но и то, к кому он обращается, каков эмоциональный оттенок его высказывания, его место с точки зрения шести предполагаемых стадий продвижения в проблеме. Любое возможное действие участника группового решения может быть подведено под какую-либо из указанных категорий, их ряд полностью определен относительно друг друга. В этом смысле они представляют систему в отличие от списка (репертуара).

Система категорий Бейлза учитывает также возможность квантификации, т.е. количественной оценки результатов наблюдения. Частота наблюдаемых актов отражает особенности протекания дискуссии, в частности, в виде процентных соотношений разных типов «актов» на различных этапах решения проблемы группой. Если выделенные исследователем категории не охватывают полностью всех допустимых проявлений наблюдаемого процесса, то они служат системой понятийных знаков, а не системой категорий.

Наблюдение в репертуаре единиц, а не категорий также может служить цели целостного охвата и обобщения – совокупности наблюдаемых «естественных» «единиц» явлений в эмпирических «единицах» их описания. Примером может служить система Фландерса, предназначенная для стандартизации наблюдений за взаимодействием учителя и учеников в классе. Она направлена на квалификацию действий: «учитель задает вопросы», «поощряет или поддерживает учеников» и т.д. Здесь выделенные обобщенные содержания действий не включают теоретической интерпретации.

 

Экскурс

Шелдон исследовал связь между соматотипом, т.е. телосложением индивидов, и их темпераментом. Он показал возможность количественной оценки соответствующих компонентов по семибалльным шкалам. На основе длительных наблюдений, бесед, применения опросников и других методик Шелдон выделил три основные группы черт (по 20 в каждой) как наиболее характерные для индивидов определенного соматотипа и предложил оценивать проявление каждой черты у любого человека в течение некоторого периода наблюдения для выявления его индивидуального индекса. Этот индекс отражал психологический портрет индивида и позволял переводить качественные описания в количественные оценки. Хотя речь идет о темпераменте, на самом деле выделенные показатели охватывают более широкий круг черт, включая привычные для индивида способы действий в определенных типичных ситуациях, т.е. собственно черты характера.

Примером использования методики временных выборок могут служить исследования утомления человека в течение рабочего дня. Наблюдение проводят не весь день, а по нескольку минут с длительными промежутками между выбранными периодами наблюдений (считается, что получаемые данные показательны для более длительных отрезков, включающих этапы развития утомления).

Способ описания наблюдаемых событий имеет первостепенное значение для оценки полученных в исследовании данных. Решение проблем, которые рассматривались ранее, во многом зависит от выбора «системы наблюдения», или системы описания (кодирования) данных.

 

Протокол наблюдения. В схему наблюдения входит определение моментов отчета наблюдателя в ходе наблюдения или сразу после определенных этапов наблюдения. Данные наблюдения фиксируются в форме протокола, дневника или отдельных записей (заметок). Протокол – наиболее часто применяемая форма записи при периодических наблюдениях и чаше всего ведется непосредственно в ходе наблюдения. Он может быть в разной степени формализован.

Дневник – форма записи, используемая при лонгитюдном наблюдении. Записи делают обычно один раз в день или в несколько дней, причем наблюдатель записывает по памяти в свободной форме все, что привлекло его внимание. Наконец, отдельные записи ведутся при регистрации единичного наблюдения или использовании наблюдения как вспомогательного приема.

Протокол, в котором наблюдатель фиксирует данные, может быть сплошным или выборочным. В сплошном протоколе наблюдатель полностью отражает все наблюдаемые события (разумеется, на том уровне обобщения, который им принят) в том порядке, в котором они происходили. Обычно указывают время, которое занимало то или иное событие. Сплошной протокол в большей или меньшей степени формализован, так как без формализации «поспевать за событиями», фиксируя время, довольно трудно. Сплошное протоколирование, как правило, применяется на предварительных этапах исследования и дает общее представление о наблюдаемой реальности. Затем исследователь переходит к менее трудоемким способам фиксации.

Выборочный протокол также фиксирует события в хронологическом порядке, но не все, а лишь интересующие исследователя. Такой протокол обычно используется на более поздних этапах исследования, когда исследователь достаточно знаком с «объектом».

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.