Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Отримання незалежним аудитором розуміння системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання та використання роботи внутрішнього аудиту





Тести до програми

Отримання незалежним аудитором розуміння системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання та використання роботи внутрішнього аудиту

1. Створення системи внутрішнього контролю визначається, насамперед тім, що внутрішній контроль:

Є функцією менеджменту

1.2.Повинен бути створено згідно нормативних вимог

1.3.Здатен виявити всі факти шахрайства

1.4.Сприяє зниженню витрат на зовнішній аудит

 

2.У системі менеджменту контроль, залежно від того, якими органами він здійснюється, підрозділяється на:

2.1.Фінансовий та правовий

Зовнішній та внутрішній

2.3.Адміністративний та технологічний

2.4.Документальний та фактичний

 

3.Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність не включає :

3.1.Відповідальність за точність та достовірність даних звітності

За впровадження системи внутрішнього контролю

3.3.За розробку облікових оцінок

3.4.За вибір та застосування облікової політики.

4. Ризик суттєвого викривлення це ризик того, що :

Фінансова звітність суттєво викривлена до перевірки і аудитор цього не знайде

4.2.Фінансова звітність суттєво викривлена перед перевіркою внутрішнього контролю

4.3.Суттєві викривлення не виявляються системою внутрішнього контролю

4.4.Суттєві викривлення не можна виправити

5. До складових внутрішнього контролю не відносять :

5.1.Бізнес – середовище замовника

5.2.Моніторинг заходів контролю

5.3.Процедури контролю

Оцінка ризику внутрішнього контролю

6. Згідно рекомендацій НКЦПФРУ до суттєвих ризиків, які підлягають прогнозуванню при розкритті інформації, відносять :

6.1. Ризики, пов’язані з залежністю від політичної ситуації в країні



Ризики, пов’язані з відповідальністю за стан екологічного середовища

6.3. Ризики, пов’язані з неякісним менеджментом

6.4. Ризики, пов’язані зі зміною постачальника

7. Визначте вірне твердження : Перевіряючи фінансові звіти на кінець періоду , аудитор в найбільшої мірі здійснює такі процедури перевірки по суті як :

Узгодження фінансових звітів з первинними обліковими записами

7.2.Узгодження фінансових звітів з регістрами синтетичного обліку

7.3.Узгодження фінансових звітів з податковою звітністю

7.4.Узгодження фінансових звітів з пояснюваннями керівництва

8. На думку аудитора щодо доречності заходів контролю не впливають такі чинники :

Аудиторський ризик

8.2.Розмір суб’єкта господарювання

8.3.Правове поле підприємництва

8.4.Характер бізнесу

Визначте вірне твердження

9.1.Оцінка – актив або зобов’язання показані у обліку за балансовою вартістю

9.2.Оцінка – облік активів за реальною ринковою вартістю

Оцінка – операція або подія відображені за належною сумою а їх результати віднесено до відповідного періоду

9.4.Оцінка – операції або події відображено у обліку виключно за справедливою вартістю

10. К основним суб’єктам внутрішнього контролю, який реалізується самим підприємством в процесі управління відносяться:

10.1.Структурний підрозділ внутрішнього контролю.

10.2.Структурний підрозділ внутрішнього аудиту.

Менеджмент та інші працівники підприємства.

10.4.Наглядова рада та правління.

11. До процедур отримання доказів ефективності контролю у замовника не відносять :

11.1.Аналіз процедур прийняття бюджетів

11.2.Запити персоналу про використання бюджетів

11.3.Аналіз звітів про використання бюджетів

Аналіз записів по витратах у податковому обліку

12.Контроль має різні класифікаційні ознаки. Який вид контролю не відноситься до класифікації контролю залежно від часу здійснення контрольних дій:

12.1.Попередній контроль, якій здійснюється до моменту виникнення інформації, для визначення перешкод виконанню бізнесу-процесу, попередження відхилень тощо

12.2.Поточний: відіграє роль зворотного зв'язку, спрямований на попередження відхилень при виконанні завдання, що перевіряється

12.3.Наступний: проводиться по закінченні виконання завдання, спрямований на визначення ступеня відповідності між запланованими та досягнутими показниками

Фактичний контроль: наявності активів, огляду процесів тощо

13. Що не входить до основних завдань внутрішньої звітності акціонерного товариства:

13.1. Надання інформації про оперативну діяльність товариства

Надання фінансової звітності за МСФЗ

13.3.Надання інформації щодо виконання бюджету

13.4.Надання інформації щодо оцінки ризиків

 

14. До основних функцій наглядової ради акціонерного товариства не входить:

Управління операційної діяльністю товариства

14.2. Розробка цілій та стратегічного напряму розвитку товариства

14.3.Призначення зовнішніх аудиторів

14.4. Контроль за діяльністю товариства

 

До тверджень звітності не відносять

15.1.Точність

15.2.Подання та розкриття

15.3.Наявність

Оцінка вартості

16. Фінансова звітність за міжнародними стандартами базується на:

16.1.Припущеннях та очікуваннях

16.2.Жорсткій державній регламентації дій бухгалтера

16.3.Обов’язковості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

16.4.На вимогах ( директивах) ЄС

17. Аудитор в своїй роботі може покладатися на систему внутрішнього контролю з метою:

Зменшення обсягу перевірок по суті

17.2.Зосередитися на перевірках по формі

17.3.Відмовитися від застосування вибірки

17.4.Усе перелічене

Що належить до принципів формування фінансової звітності?

18.1. Застосування електронних інформаційних технологій.

18.2. Рівень фахової підготовки виконавця.

Безперервність.

18.4. Застосування програмного забезпечення.

19. Закон Сарбейнза - Окслі вимагає підтвердження аудитором:

Звіту емітента про ефективність системи внутрішнього контролю,

19.2.Звітності про операції з цінними паперами мажоритарних акціонерів

19.3.Звіту про доходи керівництва акціонерного товариства

19.4.Все вище перелічене

На чому ґрунтується принцип безперервності діяльності підприємства?

На припущенні, що діяльність підприємства буде тривати в майбутньому

20.2. На оцінці попередньої діяльності як безперервного процесу

20.3. На визначенні зв’язків між основними показниками і фактором часу

20.4. На незмінності облікової політики підприємства

21.Структурою підлеглості, яка найвірогідніше дозволяє службі внутрішнього аудиту виконувати свої обов’язки, є необхідність звітувати в адміністративному порядку:

21.1.Правлінню, а функціонально – першому керівнику підприємства

21.2.Головному бухгалтеру, а функціонально – керівнику фінансової служби

Першому керівнику підприємства, а функціонально – Наглядовій Раді

21.4.Першому керівнику підприємства, а функціонально – зовнішньому аудитору

22.Існують різні методичні прийоми для здійснення контролю. Аудит, аналіз, ревізія, моніторинг відносяться до наступних:

22.1.Документально-юридичні прийоми.

22.2. Фактичні прийоми.

22.3.Специфічні прийоми.

Загальнометодичні прийоми

Координація діяльності внутрішніх та зовнішніх аудиторів може понизити витрати на зовнішній аудит. Хто відповідає за координацію діяльності внутрішнього та зовнішнього аудиту?

23.1.Правління

23.2.Зовнішній аудитор

Керівник служби внутрішнього аудиту

23.5.Керівництво підприємства

24. Ймовірність того, що будуть скоріше викривлені складні обчислення, це:

Властивий ризик

24.2.Ризик контролю

24.3.Ризик не виявлення

24.4.Зовсім не ризик в аудиті

25. За змістом розрізняють такі примітки до фінансових звітів:

25.1. Викладання облікової політики та інші розкриття, необхідні для досягнення правдивого подання

25.2. Викладання облікової політики та примітки до окремих статей фінансових звітів

25.3. Інша інформація загального характеру про підприємство

Облікова політика підприємства: інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах. Але є обов’язковою з відповідними положеннями (стандартами); інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення Ії зрозумілості та доречності

26.Контроль, який здійснюється при надходженні негативних сигналів із зовнішнього або внутрішнього середовища підприємства, наприклад, скарг на невиконання посадових обов'язків або може здійснюватися з метою профілактики зловживань, це:

26.1.Епізодичний контроль

26.2.Систематичний контроль

26.3.Періодичний контроль

Раптовий контроль

Достатньо важливим фактором, що сприяє можливості для служби внутрішнього аудиту незалежно здійснювати свою діяльність, є Положення про службу внутрішнього аудитора. Що із вказаного менш за все відноситься до Положення?

27.1.Доступ до облікових документів підприємства

27.2.Сфера діяльності служби внутрішнього аудиту

Усі нижченаведені

30.2. Взаємовідношень з клієнтами

30.3. Взаємовідношень з працівниками

30.4. Взаємовідношень з акціонерами

31.Виявлені в ході перевірки факти про систематичне запізнення клієнта по розрахунках з контрагентами, вказує аудитору на :

31.2.Неефективне керівництво кампанією

31.3.Не ефективний внутрішній контроль

Зрозуміти предмет ризиків

34.4.Зрозуміти розмір відповідальності аудитора

35. Що з вказаного не входить до поняття Стандарти внутрішнього аудиту?

Облікова політика

Кодекс поведінки

40.3. Наглядова рада і виконавчий орган

40.4. Розкриття інформації та прозорість фінансово-господарської діяльності

 

Всі нижченаведені обмеження

42.2.Людський фактор, що може містити в собі системні помилки або помилки при використанні автоматизованих заходів контролю

42.3 Навмисна змова осіб, що здійснюють контроль

42.4.Неприйняття процедур контролю керівництвом

 

43. Об’єктивність внутрішнього аудитора може піддаватися ризику у всіх вказаних ситуаціях, за винятком:

43.1.Конфлікту інтересів

43.2.Близького знайомства клієнта з внутрішнім аудитором, оскільки аудиторські завдання недостатньо чергуються

43.3.Тимчасового прийняття внутрішнім аудитором оперативного управління діяльністю

Першим завданням нового рядового співробітника служби внутрішнього аудиту є перевірка діяльності керівництва підприємства по управлінню грошовими засобами. Рядовий внутрішній аудитор не має підготовки в галузі управління грошовими коштами. При яких з наведених умов, таке завдання буде доцільним?

I. Старший внутрішній аудитор є висококваліфікованим спеціалістом в цій галузі та безпосередньо контролює роботу рядового внутрішнього аудитора.

II. Рядовий внутрішній аудитор виконує роботу та готує аудиторську звітність (висновки, спостереження, рекомендації), яка детально перевіряється керівником служби внутрішнього аудиту.

Тільки відповідь I

46.2.Тільки відповідь II

46.3.Відповіді I и II

46.4.Ні відповідь I, ні відповідь II

Всі вищенаведені

55. Кожне (аудиторське) завдання по підтвердженню достовірності інформації повинно виконуватися з належною професійною обачливістю. Відносно належної професійної обачності Стандарти передбачають, що внутрішні аудитори повинні:

I. Враховувати можливість погрішностей, помилок та невідповідності.

II. Проводити суцільні перевірки всіх комерційних операцій.

III. Зважувати витрати по підтвердженню достовірності та користь від цього.

55.1.Тільки відповіді I и II.

Тільки відповіді I и III.

55.3.Тільки відповіді II и III.

55.4. Відповіді I, II и III.

 

56.Обмеження обсягу аудиту є обмеженням, що накладається на службу внутрішнього аудиту, яке перешкоджає службі аудиту виконувати свої задачі та плани. Що з вказаного буде вважатися обмеженням обсягу аудиту?

I. Внутрішньому аудиту не надається вільний доступ до облікових документів, які мають відношення до виконання аудиторського завдання.

II. Керівник об’єкта з аудиторським завданням попросив внутрішнього аудитора не зв’язуватися з деякими клієнтами, так як вважає, що інформація, отримана від них негативно вплине на думку аудиторів.

III. Клієнт по аудиторському завданню попросив, щоб аудиторське завдання було відкладено на 2 тижня, щоб він зміг закінчити формування фінансової звітності.

56.1.Тільки відповідь I

Тільки відповідь I и II

56.3.Тільки відповідь II и III

56.4. Відповіді I, II и III

57. Цінність налагодженої системи корпоративного управління полягає в тому що воно відкриває наступні можливості, крім:

57.1. Підвищення стійкості підприємства до зовнішніх впливів

57.2. Підвищення капіталізації бізнесу

57.3. Більш справедливої оцінки бізнесу з боку інвесторів та рейтингових агенцій

Тільки відповіді II и III

58.4.Відповіді I, II и III

 

59.Відповідальність за загальний стан контролю покладено на:

Лише відповіді I, II і III.

67.3.Лише відповіді II, III і IV.

67.4.Відповіді I, II, III і IV.

68. Питання аудитора щодо розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль згідно МСА 315, розглядають наступні чинники впливу, крім:

Лише відповіді I и IV

70.4.Відповіді I, II, III и IV

 

71. Функції по здійсненню постійного щоденне контролю за операційної діяльністю покладено на:

71.1.Колегіальний орган управління

71.2.Зовнішніх аудиторів

71.3.Внутрішніх аудиторів

Лише відповіді III і IV.

72.4.Відповіді I, II, III і IV.

 

Лише відповіді II і III

73.4.Відповіді I, II і III

 

74. До елементів середовища контролю не відноситься:

74.1. Філософія та стиль роботи управлінського персоналу

74.2.Організаційна структура

74.3.Кадрова політика і практика

Все вище перелічене

 

77. Вас щойно прийняли на роботу керівником служби внутрішнього аудиту. І ви повинні зараз розробити план аудиторських завдань на майбутній рік. Що з вказаного нижче необхідно брати до уваги при підготовці графіку аудиторських завдань/перевірок?

I. Дати проведення і результати останньої аудиторської перевірки

II. Основні зміни в діяльності, робочих процесах, програмах, системах і методах контролю.

III. Новітні методики оцінки ризиків і ефективності управління рисками і методами контролю.

IV. Зміни складу і потенційних можливостей співробітників внутрішнього аудиту.

 

77.1.Лише відповіді I і III.

77.2. Лише відповіді II і IV.

77.3. Лише відповіді I, II і III.

Відповіді I, II, III і IV.

 

78.Стратегія підприємства повинна визначати наступні питання, крім:

78.1.Вирішити, які можливості вона хоче реалізувати і які ризики є прийнятними для неї

78.2. Вирішити питання масштабування і структури бізнесу і, що особливо важливо, вірно визначити співвідношення між спеціалізацією, інтеграцією елементів та диверсифікацією бізнесу

78.3.Визначити організаційну структуру, виходячи з реального положення справ з урахуванням власних можливостей та достатньо деталізованою програмою діяльності

Керівник служби внутрішнього аудиту підприємства з продажу роздрібних товарів займається розподілом аудиторських перевірок в майбутньому році. Вказані напрями діяльності не перевірялися останнім часом, і немає підстав сподіватися, що, найближчим часом, їм буде приділено увагу. Якщо засоби обмежені, якому напряму слід віддати перевагу?

79.1.Підготовка бюджету і прогнозування.

79.2.Кодекс корпоративної етики і політика в стосунках конфлікту інтересів.

79.3.Система обліку робочого часу співробітників.

Все відповіді правильні

Організаційна структура

83.3.Надання повноважень і відповідальності

83.4.Участь тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Все вказане вище

Лише відповіді I, III і IV

85.4.Лише відповідь II

86. Які функції в системі внутрішнього контролю покладено на колегіальний орган управління:

Все вище перелічене

 

91.Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується:

91.1.Першому керівникові або Голові Правління

91.2.Головному бухгалтеру

91.3.Фінансовому або виконавчому директору

Все вище перелічене

 

94. Стиль управління, при якому управління здійснюється в строгій відповідності із правилами й політиками, прийнятими на підприємстві. Коли в якійсь конкретній ситуації менеджер не може діяти «за правилами», оскільки такі правила відсутні, він передає ухвалення рішення на наступний, більш високий рівень управління:

94.1. Автократичний (авторитарний)

Бюрократичний

94.3. Консультативний

94.4. Демократичний

 

95. Ризики системи управління, це:

95.1.Відсутність типізації та регламентації в діях управлінського персоналу

95.2.Конфлікт інтересів у колективі виконавців

95.3.Неадекватність управлінських рішень

Все вище перелічене

 

96.Характеристикою елемента середовища контролю «Повідомлення інформації та забезпечення дотримання професійної чесності й етичних цінностей» є:

Все вище перелічене

 

98.В Україні внутрішній аудит обов’язковий для:

98.1.Банківських установ

98.2.Страхових кампаній

98.3.Державних відомств

Все вище перелічене.

99. Цілі внутрішнього аудиту визначає:

99.1.Сам аудитор

Наглядова рада

99.3.Збори акціонерів

99.4.Вищій управлінській персонал

100.Зовнішній аудитор повинен визначити:

100.1.Доцільність роботи внутрішнього аудитора

100.2.Обсяг роботи внутрішнього аудитора

100.3.Достатність роботи внутрішнього аудитора для цілей аудиту

Все вище перелічене

 

101.Система управління ризиками, зазвичай складається з наступних елементів, крім:

101.1.Ідентифікація можливих ризиків відповідно до кожної цілі

101.2.Вимірювання ризиків

Все вище перелічене

103. До принципів корпоративного управління не відносяться:

Все вище перелічене

 

105.Системою корпоративного управління встановлюється все нижченаведене, крім:

105.1.Кому і за допомогою яких повноважень доручено організацію розподілу та управління використанням капіталу

Все вище перелічене

107. До процедур оцінки ризиків включають:

107.1.Спостереження

107.2.Запити

107.3.Аналітичні процедури

Все перелічене

108. До основних функцій наглядової ради не відносять:

108.1.Стратегічне планування

Все вище перелічене

 

112.Організаційна структура не залежить від:

112.1.Розміру підприємства

Родинних зв’язків

112.3.Технології

112.4.Навколишнього середовища

 

113. Цілі аудитора стосовно безперервності діяльності об’єкта перевірки:

113.1.Отримати докази щодо прийнятності припущення про безперервність діяльності

113.2.Зробити висновок про наявність або відсутність невизначеностей щодо безперервності діяльності

113.3.Визначити наслідки для аудиторського звіту

Все вище перелічене

114. Аналізуючи оцінку управлінського персоналу щодо безперервності діяльності, аудитор повинен:

114.1.Оцінити компетентність управлінського персоналу

114.2.Визначити вплив власників на рішення управлінського персоналу

114.3.Оцінити, чи містить оцінка управлінського персоналу всю доречну інформацію, яка стала відома аудитору в ході перевірки

Все вище перелічене.

 

115. Ризики, пов'язані з можливістю погіршення загального фінансового стану підприємства, зниженням вартості її капіталу відносяться до:

115.1.Організаційних ризиків

115.2.Ринкових ризиків

115.3.Фінансових ризиків

Ділових ризиків

 

116.Аудитор, отримавши сумніви щодо безперервності функціонування, повинен надати вищому керівництву інформацію про наступне:

116.1.Чи становлять події чи умови суттєву невизначеність

116.2.Чи є прийнятним використання припущення про безперервність для складання фінансової звітності

116.3.Чи достатньо розкрита відповідна інформація у звітності

Все вище перелічене

117. Ризики, які необхідно оцінити, включають як ті, що спричинені помилкою, так і ті, які спричинені шахрайством та на які поширюється МСА 315. Процедури оцінки ризиків не мають включати таке:

117.1.Обговорення з членами аудиторської групи із завдання

Все вище перелічене

 

122.Що не відноситься до переваг, які є результатом децентралізації:

122.1.Більш висока швидкість у прийнятті виробничих рішень

122.2.Поліпшення процесу комунікації усередині підприємства й підвищення ініціативності серед працівників

122.3.Делегування відповідальності й повноважень керівникам більше низького рівня

Організаційних ризиків

126.4.Проектних ризиків

127.До ризиків викривлення фінансової звітності в меншої ступені відносять:

127.1.Нові облікові або законодавчі вимоги

127.2.Зменшення прибутків

127.3.Необхідність отримання фінансування

Все вище перелічене

129.Для розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, аудитору слід отримати розуміння:

129.1.Законодавчої бази яка стосується об’єкта перевірки

129.2.Законодавчої бази яка стосується галузі чи сектору діяльності об’єкта перевірки

129.3.Ступеня дотримання об’єкта перевірки вимог таких баз

Все вище перелічене

130.До якого типу організаційної структури відноситься побудова структури по групах споживачів продуктів або послуг:

Клієнтська

130.2.Продуктова

130.3.Матрична

130.4.Функціональна

131.Якщо аудитор доходить до висновку, що недотримання законодавчих вимог має суттєвий вплив на фінансову звітність, то він повинен:

Все вище перелічене

135.Можна відзначити наступні слабкі сторони практики формування внутрішньої звітності на вітчизняних підприємствах, крім:

135.1. Зазвичай є відсутнім єдиний центр формування управлінських звітів 135.2.Підрозділи підприємств складають звіти за єдиною методологією у відповідності до розроблених внутрішніх нормативних положень у визначені терміни

135.3.Звіітність формується головним чином на базі даних бухгалтерського обліку, які мають допущення, пов'язані з вимогами законодавства та нормативних документів

135.4. Звітність не є орієнтованою на прийняття рішень: немає зв'язку фінансових показників з показниками діяльності підрозділів. Це утруднює процеси управління на середньому та вищому рівнях.

136.На можливість аудитора виявити суттєві викривлення впливають:

136.1.Наявність багатьох нормативних актів які стосуються поточних аспектів бізнесу

136.2.Можливість змови, підробки, уникнення заходів внутрішнього контролю управлінським персоналом

136.3.Віддаленість у часі подій, відображених у звітності

Все вище перелічене

137.Процедури по суті не включають:

137.1.Тести класів операцій

Визначення місії

139.До недотримання вимог нормативних актів в контексті аудиту звітності належать дії:

139.1.Державних фіскальних органів стосовно об’єкта перевірки

139.2.Посадових осіб виконавчої влади стосовно об’єкта перевірки

Передача ризику

143.2.Відсікання ризику

143.3.Забезпечення прискореної реакції на ознаки ризику

143.4.Резервування надлишкових потужностей

144.Тести заходів контролю не вимагають від аудитора:

144.1.Визначити виконавців контрольних процедур

144.2.Визначити періоди виконання контрольних процедур

144.3.Визначити послідовність застосування заходів контролю

Все вище перелічене

 

146.Канонічно контроль являє собою процес управління, що складається з трьох елементів, за виключенням:

Оптимальність

152.4.Адаптивність

153.В системі внутрішнього контролю є розподіл обов’язків між всіма ланками управління. Що не є функцією виконавчого керівництва:

153.1.Створення ефективного середовища контролю на підприємстві

153.2.Своєчасне інформування наглядової ради про всі значні ризики, що виникли у підприємства

153.3.Розробка відповідних заходів щодо зниження ризиків

Штатний розклад

157.4.Внутрішні політики

 

158.Системи контролю необхідно постійно перевіряти та оцінювати, щоб визначити загальні витрати на їх утримання. Результат порівнюють із цінністю збережених активів та іншими перевагами, які дає система контролю. Співвідношення витрат і вигід повинне бути на користь останніх. Це значить, що підприємство повинне одержувати більше, ніж витрачено на організацію та здійснення контролю. До якої характеристики контролю відноситься дане визначення:

158.1.Суттєвість

Економічність

158.3.Доречність

158.4.Функціональність

 

Служба внутрішнього аудиту

159.2.Зовнішні аудитори

159.3.Виконавче керівництво

159.4.Керівники підрозділів

 

160. Функцію розробки концепції (стратегії, політики) управління ризиками, яка оцінюється та затверджується наглядовою радою виконують:

160.1.Комітет з аудиту

Вищий менеджмент

160.3.Внутрішній аудитор

160.4.Зовнішній аудитор

161.Що не відноситься до об'єктів внутрішнього контролю:

161.1.Господарська та фінансова діяльність підприємства, його дочірніх структур, філій

Діяльність наглядової ради

161.3.Діяльність структурних підрозділів підприємства

161.4.Діяльність окремих менеджерів та рядових працівників підприємства. виробнича та фінансова діяльність (виробничо-фінансові цілі)

162.Контрольні процедури - методи та правила, розроблені, поєднані у алгоритми та описані регламентами підприємства для досягнення цілей та завдань контролю. Що не відноситься до контрольної процедури:

162.1.Аналіз виконання планів

162.2.Контроль якості продукції

Збільшенню ризиків

164.3.Розширенню виробничих можливостей

164.4.Залученню додаткового персоналу

 

165.За МСА 315 збільшення операцій з нерезидентами або придбання закордонних компаній створюють:

Форма власності

168.2.Характер джерел прибутку, продуктів або послуг і ринків

168.3.Об'єднання, спільні підприємства та залучення сторонніх виконавців

168.4.Географічне поширення і галузева сегментація

169.До ресурсних факторів впливу на діяльність підприємства не відноситься:

169.1.Люди

169.2.Природні ресурси

169.3.Територія

Технологія

170. Що не входить до функції наглядової ради в системі управління ризиками:

170.1.Затверджує чітку концепцію (політику,стратегію) управління ризиками, властивими банківському бізнесу

170.2.Затверджує схему розподілу прав та обов'язків на всіх рівнях організаційної структури

170.3.Забезпечує нагляд за діяльністю топ-менеджерів у сфері управління ризиками (тобто нагляд за оцінкою, контролем і моніторингом ризиків)

Рівень освіченості

 

176.Концепція тотального контролю визначає ідеальну організацію контрольних процесів шляхом наступних процедур, крім:

176.1.Встановлення всеосяжного зведення правил, що регулюють всі аспекти діяльності підприємства

176.2.Створення режиму роботи, який не дозволяв би відхилятися від установлених стандартів (навмисно або випадково)

Принцип відповідальності

177.4Принцип збалансованості

 

178.До основних завдань системи внутрішнього контролю не відноситься:

Безпосереднім керівником

 

180.Основними перевагами концепції тотального контролю є:

180.1.Високий рівень суб’єктивності при первісному визначенні стандартів

180.2.Зависока спрощеність та формалізація процесів перевірок, що тягне високий відсоток випадків, не описаних у інструктивних матеріалах

Підготовка звітності

186.До можливих факторів впливу на ризики викривлення фінансової звітності підприємства, що надає послуги з будівництва житла за МСА 315 не відносяться:

186.1.Зміни в середовищі

186.2.Новий персонал

186.3.Нові або модернізовані інформаційні системи

Отримана освіта за фахом

191.4.Прийнятність дій, включаючи міру, якою порушуються та відпрацьовуються з управлінським персоналом складні питання

 

192. До оцінки характеру суб’єкту господарювання за МСА 315 відносять:

192.1.Діяльність

192.2.Структура власності та корпоративного управління

192.3.Види інвестицій

Все вище перелічене

193.Оцінка ризиків суб’єкта господарювання не передбачає:

193.1.Ідентифікацію ризиків

193.2.Визначення доречності ризиків для цілей фінансової звітності

193.3.Визначення ймовірності виникнення ризиків

Все вище перелічене

 

194.Для того щоб цілі могли реально виконувати покладені на них функції, вони мають задовольняти певним вимогам, крім:

194.1.Цілі повинні бути конкретними

194.2.Цілі повинні бути вимірними

Цілі повинні бути високими

194.4.Цілі повинні бути досяжними

 

195.До стратегічних цілій підприємства не відносяться:

Відсутніми на підприємстві

200.2.Формалізованими або неформалізованими

200.3.Кількісними (які базуються на розрахунку) або якісними (які базуються на суб'єктивної думці)

200.4.Вбудованими у бізнес-процеси підрозділів або централізованими на корпоративному рівні

Тести до програми

Отримання незалежним аудитором розуміння системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання та використання роботи внутрішнього аудиту

1. Створення системи внутрішнього контролю визначається, насамперед тім, що внутрішній контроль:

Є функцією менеджменту

1.2.Повинен бути створено згідно нормативних вимог

1.3.Здатен виявити всі факти шахрайства

1.4.Сприяє зниженню витрат на зовнішній аудит

 

2.У системі менеджменту контроль, залежно від того, якими органами він здійснюється, підрозділяється на:

2.1.Фінансовий та правовий

Зовнішній та внутрішній

2.3.Адміністративний та технологічний

2.4.Документальний та фактичний

 

3.Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність не включає :

3.1.Відповідальність за точність та достовірність даних звітності









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.