Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНадання повноважень та визначення відповідальних осіб

146.2.Визначення стандартів діяльності системи

146.3.Порівняння досягнутих результатів зі встановленими стандартами

146.4.Коректування процесів управління у випадку розбіжностей.

 

147.Основними недоліками для підприємства від реалізації програми самооцінки контролю є те, що самооцінка:

147.1.Сприяє розумінню співробітниками ризиків підприємства й використовуваних у ній засобів і процесів контролю

Не дозволяє наділяти співробітників повноваженнями й удосконалювати систему підзвітності

147.3.Сприяє усвідомленню й розумінню співробітниками необхідності контролю

147.4.Е механізмом, що забезпечує розпізнавання ризику на ранній стадії

 

148. Крім єдності цілей повинне бути приділене належна увага питанням взаємодії окремих працівників, груп і підрозділів. Що не входить до поняття взаємодії:

Призначення вищим менеджментом лояльних керівників середньої ланки

148.2.Повноваження яке включає право визначати способи й методи виконання роботи

148.3.Відповідальність включає обов'язок працівника виконувати свою роботу, виходить від старшого за посадою і є частиною будь-якої роботи

148.4.Підзвітністьзвітувати про виконання обов'язків

149.Загальні засоби контролю ІТ, які забезпечують цілісність інформації та захист даних, зазвичай включають засоби управління такими аспектами, крім:

149.1.Придбання, зміна та обслуговування системного програмного
забезпечення

Підключення до соціальних мереж

149.3.Безпека доступу

149.4.Придбання, розвиток та обслуговування прикладної системи

 

150.Щоб делегування повноважень виявилося успішним, нема необхідності наступних умов:

150.1.Необхідні навички й гарне розуміння цілей підприємства150.2.Система зворотного зв'язку, що дозволяє проводити оцінку результатів діяльності;

Відсутність готовності прийняти ризики та відповідальність

150.4. Бажання розвивати й навчати своїх підлеглих

151.В системі управління ризиками підприємства яку роль виконує зовнішній аудитор:

Вивчає суть операцій, що здійснюються підприємством та схем для їх проведення

151.2.Впроваджує ефективну систему внутрішнього контролю, у тому числі процедуру постійної оцінки всіх суттєвих ризиків, здатних негативно вплинути на досягнення цілей підприємства

151.3.Затверджує чітку концепцію (політику,стратегію) управління ризиками

151.4.Контролюе достовірність і точність інформації, що одержується наглядовою радою від менеджменту

 

152.Достатній обсяг процедур контролю для рішення поставлених завдань,недопущення зайвого контролю, який тягне додаткові витрати (збір, обробка інформації) і погіршує психологічний клімат у колективі. Дане визначення відноситься до наступного принципу контролю:

152.1.Результативність

152.2.Системність

Оптимальність

152.4.Адаптивність

153.В системі внутрішнього контролю є розподіл обов’язків між всіма ланками управління. Що не є функцією виконавчого керівництва:

153.1.Створення ефективного середовища контролю на підприємстві

153.2.Своєчасне інформування наглядової ради про всі значні ризики, що виникли у підприємства

153.3.Розробка відповідних заходів щодо зниження ризиків

Аналіз та оцінка надійності та ефективності системи внутрішнього контролю, що ґрунтуються на даних звітів про стан внутрішнього контролю

 

154.Важливою функцією відповідальності управлінського персоналу є встановлення та ведення внутрішнього контролю на постійній основі. Моніторинг заходів контролю управлінським персоналом не включає:

154.1.Аналіз того, чи працюють вони відповідно до очікувань і чи модифікуються вони відповідно до наявних умов

154.2.Оцінка внутрішніми аудиторами дотримання персоналом з продажу політики суб'єкта господарювання в частині положень про договори купівлі-продажу

Затвердження схеми розподілу прав та обов'язків на всіх рівнях організаційної структури

154.4.Нагляд юридичного відділу за дотриманням етичних або бізнес-норм суб'єкта господарювання

 

155.Система внутрішнього контролю – це сукупність організаційної структури управління, заходів, методик і процедур, прийнятих і постійно здійснюваних Наглядовою Радою, виконавчими й контрольними органами, посадовими особами та іншими співробітниками підприємства з метою досягнути цілі. Що не входить до елементів системи внутрішнього контролю:

155.1.Середовище контролю

155.2.Контрольні заходи

155.3.Моніторинг

Нормативні вимоги регулюючих органів

 

До основних завдань, служби внутрішнього аудиту, не відноситься

156.1.Оцінка надійності та ефективності системи внутрішнього контролю на підприємстві

Розробка систем і процедур системи внутрішнього контролю

156.3.Оцінка системи управління ризиками;

156.4.Оцінка ефективності та економічності управління бізнес-процесами.

 

157.Розподіл обов'язків включає в себе призначення різних людей відповідальними за надання дозволів щодо операцій, реєстрації операцій та забезпечення збереження активів. Що найменше входить до поняття розподілу обов’язків:

157.1.Організаційна структура

157.2.Управління персоналом

Штатний розклад

157.4.Внутрішні політики

 

158.Системи контролю необхідно постійно перевіряти та оцінювати, щоб визначити загальні витрати на їх утримання. Результат порівнюють із цінністю збережених активів та іншими перевагами, які дає система контролю. Співвідношення витрат і вигід повинне бути на користь останніх. Це значить, що підприємство повинне одержувати більше, ніж витрачено на організацію та здійснення контролю. До якої характеристики контролю відноситься дане визначення:

158.1.Суттєвість

Економічність

158.3.Доречність

158.4.Функціональність

 

Яка структура має відповідальність перед наглядовою радою за своєчасну перевірку та надання гарантій щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

Служба внутрішнього аудиту

159.2.Зовнішні аудитори

159.3.Виконавче керівництво

159.4.Керівники підрозділів

 

160. Функцію розробки концепції (стратегії, політики) управління ризиками, яка оцінюється та затверджується наглядовою радою виконують:

160.1.Комітет з аудиту

Вищий менеджмент

160.3.Внутрішній аудитор

160.4.Зовнішній аудитор

161.Що не відноситься до об'єктів внутрішнього контролю:

161.1.Господарська та фінансова діяльність підприємства, його дочірніх структур, філій

Діяльність наглядової ради

161.3.Діяльність структурних підрозділів підприємства

161.4.Діяльність окремих менеджерів та рядових працівників підприємства. виробнича та фінансова діяльність (виробничо-фінансові цілі)

162.Контрольні процедури - методи та правила, розроблені, поєднані у алгоритми та описані регламентами підприємства для досягнення цілей та завдань контролю. Що не відноситься до контрольної процедури:

162.1.Аналіз виконання планів

162.2.Контроль якості продукції

Призначення членів комітету з аудиту

162.4.Складання внутрішніх звітів

163.В системі внутрішнього контролю є розподіл обов’язків між всіма ланками управління. Що входить до повноважень наглядової ради:

163.1.Оцінює ефективність функціонування систем внутрішнього контролю

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.