Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗбільшення обсягів реалізації продукції основним конкурентом

 

Керівник служби внутрішнього аудиту підприємства з продажу роздрібних товарів займається розподілом аудиторських перевірок в майбутньому році. Вказані напрями діяльності не перевірялися останнім часом, і немає підстав сподіватися, що, найближчим часом, їм буде приділено увагу. Якщо засоби обмежені, якому напряму слід віддати перевагу?

79.1.Підготовка бюджету і прогнозування.

79.2.Кодекс корпоративної етики і політика в стосунках конфлікту інтересів.

79.3.Система обліку робочого часу співробітників.

Управління грошовими коштами і кредитна політика.

 

80.Серед вимог до стратегії можна перелічити наступні, крім:

Стратегія має визначати заходи щодо ліквідації можливих факторів невідповідностей та помилок

80.2.Стратегія має відповідати реальному стану речей на підприємстві та запитам ринку, для чого повинні бути передбачені механізми її адаптації до змін

80.3.Реалізація стратегії повинна стати основною метою діяльності підприємства в цілому, а отже, всіх її підрозділів і кожного окремого працівника

80.4.Стратегія повинна бути доведена до всіх співробітників підприємства, бути зрозумілою та одержати підтримку серед них, що досягається шляхом колективного її опрацювання та формулювання

 

81. Необхідно координувати діяльність зовнішнього та внутрішнього аудиту з метою:

81.1.Забезпечення адекватних галузей для перевірок.

81.2.Мінімізації дублювання дій аудиторів.

81.3.Потенційного зниження витрат на зовнішній аудит.

Все відповіді правильні

Що з вказаного не є ключовою задачею в процесі управління ризиками?

Огляд попередніх звітів з оцінки ризиків керівництвом, зовнішніми аудиторами та іншими джерелами82.2.Ризики, що виникають із стратегії ділової активності, визначаються та стають пріоритетними

82.3.Діяльність з пом’якшення (зниження) наслідків ризику розробляється та виконується для зниження та управління ризиками на можливому рівні

82.4.Ризики періодично переоцінюються на постійній основі

83.База, в рамках якої плануються,виконуються, контролюються та перевіряються дії суб'єкта господарювання щодо досягнення своїх цілей - це характеристика наступного елементу середовища контролю

83.1.Кадрова політика і практика

Організаційна структура

83.3.Надання повноважень і відповідальності

83.4.Участь тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Процес оцінки ризику включає визначення і аналіз видів діяльності підприємства. Які з вказаних видів діяльності можуть вважатися такими що перевіряються?

84.1.Вплив на діяльність підприємства законодавчих та нормативно-правових актів

84.2.Сальдо по рахункам дебіторів та кредиторів

84.3.Автоматизовані системи управління

Все вказане вище

Що з вказаного буде вважатися факторами ризику для підприємства?

I. Суттєве вдосконалення продукції конкурентом.

II. Купівля нового обладнання, яке підвищить рентабельність.

III. Планова аудиторська перевірка, яка не була завершена у визначені строки.

IV. Відсутність зацікавленості підприємства у розвитку технічних навиків персоналу.

85.1.Відповіді I, II, III і IV

85.2.Лише відповіді II, III і IV

Лише відповіді I, III і IV

85.4.Лише відповідь II

86. Які функції в системі внутрішнього контролю покладено на колегіальний орган управління:

Відповідальність за загальний стан контролю

86.2.Розробка процедур контролю

86.3. Щоденне здійснення контролю

86.4.Оцінка ефективності контролю

Відносно до інформаційної безпеки, в якому з вказаних видів діяльності не може приймати участь внутрішній аудитор?

Керівництво, залежно від ситуації, впровадженням нових систем контролю та засобів забезпечення безпеки

87.2.Оцінка інформаційної безпеки та пов’язаної з цим ризикованості

87.3.Оцінка ефективності заходів по запобіганню, розпізнаванню та зниженню ризику майбутніх спроб порушення захисту

87.4.Внутрішній аудитор може здійснювати всі вказані види діяльності

 

88. До вимог щодо формулювання місії відносяться всі, крім:

88.1.Має відповідати реальним вимогам ринку щодо показників продукції

88.2.Має містити у собі механізми своєчасної адаптації до змін у зовнішньому середовищі

Має містити вимоги до концептуальної основі звітності

88.4.Має містить чітке та вичерпне визначення бізнесу, запропоноване в ясних і простих формулюваннях.

89. Предметом уваги внутрішнього аудиту насамперед є:

89.1.Шахрайство управлінського персоналу

89.2.Неефективне управління діяльністю

89.3.Збиткова діяльність підприємства

Ризики бізнесу для підприємства

 

90.Фактори професійної незалежності внутрішнього аудиту, це:

90.1.Призначення керівника внутрішнього аудиту вищим органом управління

90.2.Професійна незалежність судження

90.3.Призначення на посаду на термін, більший ніж у виконавчого органу

Все вище перелічене

 

91.Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується:

91.1.Першому керівникові або Голові Правління

91.2.Головному бухгалтеру

91.3.Фінансовому або виконавчому директору

Наглядовій Раді або Аудиторському комітету

92. До внутрішніх джерел ризику не відносяться:

92.1.Працівники

Законодавство: податкове, екологічне, трудове тощо

92.3. Устаткування

92.4. Невірно поставлені цілі

 

93. Ризики бізнесу, це:

93.1.Ризик галузі діяльності

93.2.Ризик системи управління

93.3.Ризик систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку

Все вище перелічене

 

94. Стиль управління, при якому управління здійснюється в строгій відповідності із правилами й політиками, прийнятими на підприємстві. Коли в якійсь конкретній ситуації менеджер не може діяти «за правилами», оскільки такі правила відсутні, він передає ухвалення рішення на наступний, більш високий рівень управління:

94.1. Автократичний (авторитарний)

Бюрократичний

94.3. Консультативний

94.4. Демократичний

 

95. Ризики системи управління, це:

95.1.Відсутність типізації та регламентації в діях управлінського персоналу

95.2.Конфлікт інтересів у колективі виконавців

95.3.Неадекватність управлінських рішень

Все вище перелічене

 

96.Характеристикою елемента середовища контролю «Повідомлення інформації та забезпечення дотримання професійної чесності й етичних цінностей» є:

Основні елементи, які впливають на ефективність розробки, адміністрування та моніторингу заходів контролю

96.2.Питання, такі як урахування управлінським персоналом рівня компетентності для певних посад та необхідних навичок і знань

96.3.База, в рамках якої плануються,виконуються, контролюються та перевіряються дії суб'єкта господарювання щодо досягнення своїх цілей

96.4.Питання, такі як: у який спосіб надаються повноваження та відповідальність за операційну діяльність і як встановлюються ієрархічні відносини щодо звітування та надання дозволів

 

97.Ризики системи внутрішнього контролю,це:

97.1.Відсутність філософії контролю в управлінні

97.2.Наявність подвійних стандартів для вищого керівництва

97.3.Систематична повторюваність помилок персоналу

Все вище перелічене

 

98.В Україні внутрішній аудит обов’язковий для:

98.1.Банківських установ

98.2.Страхових кампаній

98.3.Державних відомств

Все вище перелічене.

99. Цілі внутрішнього аудиту визначає:

99.1.Сам аудитор

Наглядова рада

99.3.Збори акціонерів

99.4.Вищій управлінській персонал

100.Зовнішній аудитор повинен визначити:

100.1.Доцільність роботи внутрішнього аудитора

100.2.Обсяг роботи внутрішнього аудитора

100.3.Достатність роботи внутрішнього аудитора для цілей аудиту

Все вище перелічене

 

101.Система управління ризиками, зазвичай складається з наступних елементів, крім:

101.1.Ідентифікація можливих ризиків відповідно до кожної цілі

101.2.Вимірювання ризиків

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.