Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗа впровадження системи внутрішнього контролю

3.3.За розробку облікових оцінок

3.4.За вибір та застосування облікової політики.

4. Ризик суттєвого викривлення це ризик того, що :

Фінансова звітність суттєво викривлена до перевірки і аудитор цього не знайде

4.2.Фінансова звітність суттєво викривлена перед перевіркою внутрішнього контролю

4.3.Суттєві викривлення не виявляються системою внутрішнього контролю

4.4.Суттєві викривлення не можна виправити

5. До складових внутрішнього контролю не відносять :

5.1.Бізнес – середовище замовника

5.2.Моніторинг заходів контролю

5.3.Процедури контролю

Оцінка ризику внутрішнього контролю

6. Згідно рекомендацій НКЦПФРУ до суттєвих ризиків, які підлягають прогнозуванню при розкритті інформації, відносять :

6.1. Ризики, пов’язані з залежністю від політичної ситуації в країні

Ризики, пов’язані з відповідальністю за стан екологічного середовища

6.3. Ризики, пов’язані з неякісним менеджментом

6.4. Ризики, пов’язані зі зміною постачальника

7. Визначте вірне твердження : Перевіряючи фінансові звіти на кінець періоду , аудитор в найбільшої мірі здійснює такі процедури перевірки по суті як :

Узгодження фінансових звітів з первинними обліковими записами

7.2.Узгодження фінансових звітів з регістрами синтетичного обліку

7.3.Узгодження фінансових звітів з податковою звітністю

7.4.Узгодження фінансових звітів з пояснюваннями керівництва

8. На думку аудитора щодо доречності заходів контролю не впливають такі чинники :

Аудиторський ризик

8.2.Розмір суб’єкта господарювання

8.3.Правове поле підприємництва

8.4.Характер бізнесу

Визначте вірне твердження

9.1.Оцінка – актив або зобов’язання показані у обліку за балансовою вартістю9.2.Оцінка – облік активів за реальною ринковою вартістю

Оцінка – операція або подія відображені за належною сумою а їх результати віднесено до відповідного періоду

9.4.Оцінка – операції або події відображено у обліку виключно за справедливою вартістю

10. К основним суб’єктам внутрішнього контролю, який реалізується самим підприємством в процесі управління відносяться:

10.1.Структурний підрозділ внутрішнього контролю.

10.2.Структурний підрозділ внутрішнього аудиту.

Менеджмент та інші працівники підприємства.

10.4.Наглядова рада та правління.

11. До процедур отримання доказів ефективності контролю у замовника не відносять :

11.1.Аналіз процедур прийняття бюджетів

11.2.Запити персоналу про використання бюджетів

11.3.Аналіз звітів про використання бюджетів

Аналіз записів по витратах у податковому обліку

12.Контроль має різні класифікаційні ознаки. Який вид контролю не відноситься до класифікації контролю залежно від часу здійснення контрольних дій:

12.1.Попередній контроль, якій здійснюється до моменту виникнення інформації, для визначення перешкод виконанню бізнесу-процесу, попередження відхилень тощо

12.2.Поточний: відіграє роль зворотного зв'язку, спрямований на попередження відхилень при виконанні завдання, що перевіряється

12.3.Наступний: проводиться по закінченні виконання завдання, спрямований на визначення ступеня відповідності між запланованими та досягнутими показниками

Фактичний контроль: наявності активів, огляду процесів тощо

13. Що не входить до основних завдань внутрішньої звітності акціонерного товариства:

13.1. Надання інформації про оперативну діяльність товариства

Надання фінансової звітності за МСФЗ

13.3.Надання інформації щодо виконання бюджету

13.4.Надання інформації щодо оцінки ризиків

 

14. До основних функцій наглядової ради акціонерного товариства не входить:

Управління операційної діяльністю товариства

14.2. Розробка цілій та стратегічного напряму розвитку товариства

14.3.Призначення зовнішніх аудиторів

14.4. Контроль за діяльністю товариства

 

До тверджень звітності не відносять

15.1.Точність

15.2.Подання та розкриття

15.3.Наявність

Оцінка вартості

16. Фінансова звітність за міжнародними стандартами базується на:

16.1.Припущеннях та очікуваннях

16.2.Жорсткій державній регламентації дій бухгалтера

16.3.Обов’язковості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

16.4.На вимогах ( директивах) ЄС

17. Аудитор в своїй роботі може покладатися на систему внутрішнього контролю з метою:

Зменшення обсягу перевірок по суті

17.2.Зосередитися на перевірках по формі

17.3.Відмовитися від застосування вибірки

17.4.Усе перелічене

Що належить до принципів формування фінансової звітності?

18.1. Застосування електронних інформаційних технологій.

18.2. Рівень фахової підготовки виконавця.

Безперервність.

18.4. Застосування програмного забезпечення.

19. Закон Сарбейнза - Окслі вимагає підтвердження аудитором:

Звіту емітента про ефективність системи внутрішнього контролю,

19.2.Звітності про операції з цінними паперами мажоритарних акціонерів

19.3.Звіту про доходи керівництва акціонерного товариства

19.4.Все вище перелічене

На чому ґрунтується принцип безперервності діяльності підприємства?

На припущенні, що діяльність підприємства буде тривати в майбутньому

20.2. На оцінці попередньої діяльності як безперервного процесу

20.3. На визначенні зв’язків між основними показниками і фактором часу

20.4. На незмінності облікової політики підприємства

21.Структурою підлеглості, яка найвірогідніше дозволяє службі внутрішнього аудиту виконувати свої обов’язки, є необхідність звітувати в адміністративному порядку:

21.1.Правлінню, а функціонально – першому керівнику підприємства

21.2.Головному бухгалтеру, а функціонально – керівнику фінансової служби

Першому керівнику підприємства, а функціонально – Наглядовій Раді

21.4.Першому керівнику підприємства, а функціонально – зовнішньому аудитору

22.Існують різні методичні прийоми для здійснення контролю. Аудит, аналіз, ревізія, моніторинг відносяться до наступних:

22.1.Документально-юридичні прийоми.

22.2. Фактичні прийоми.

22.3.Специфічні прийоми.

Загальнометодичні прийоми

Координація діяльності внутрішніх та зовнішніх аудиторів може понизити витрати на зовнішній аудит. Хто відповідає за координацію діяльності внутрішнього та зовнішнього аудиту?

23.1.Правління

23.2.Зовнішній аудитор

Керівник служби внутрішнього аудиту

23.5.Керівництво підприємства

24. Ймовірність того, що будуть скоріше викривлені складні обчислення, це:

Властивий ризик

24.2.Ризик контролю

24.3.Ризик не виявлення

24.4.Зовсім не ризик в аудиті

25. За змістом розрізняють такі примітки до фінансових звітів:

25.1. Викладання облікової політики та інші розкриття, необхідні для досягнення правдивого подання

25.2. Викладання облікової політики та примітки до окремих статей фінансових звітів

25.3. Інша інформація загального характеру про підприємство

Облікова політика підприємства: інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах. Але є обов’язковою з відповідними положеннями (стандартами); інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення Ії зрозумілості та доречності

26.Контроль, який здійснюється при надходженні негативних сигналів із зовнішнього або внутрішнього середовища підприємства, наприклад, скарг на невиконання посадових обов'язків або може здійснюватися з метою профілактики зловживань, це:

26.1.Епізодичний контроль

26.2.Систематичний контроль

26.3.Періодичний контроль

Раптовий контроль

Достатньо важливим фактором, що сприяє можливості для служби внутрішнього аудиту незалежно здійснювати свою діяльність, є Положення про службу внутрішнього аудитора. Що із вказаного менш за все відноситься до Положення?

27.1.Доступ до облікових документів підприємства

27.2.Сфера діяльності служби внутрішнього аудиту

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.