Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРизиків фінансової звітності

101.4.Управління ризиками.

102. Для оцінки достатності роботи внутрішнього аудиту для цілей аудиту зовнішнього, зовнішній аудитор повинен визначити:

102.1.Об’єктивність роботи підрозділу внутрішнього аудиту

102.2.Технічну компетентність внутрішніх аудиторів

102.3.Рівень належної ретельності роботи внутрішніх аудиторів

Все вище перелічене

103. До принципів корпоративного управління не відносяться:

Правила складання консолідованої звітності

103.2.Права акціонерів

103.3.Розкриття інформації та прозорість

103.4.Контроль за фінансово-господарською діяльністю

104.До функцій внутрішнього аудиту включають (стосовно достатності та ефективності внутрішнього контролю):

104.1.Перевірку

104.2.Оцінку

104.3.Моніторинг

Все вище перелічене

 

105.Системою корпоративного управління встановлюється все нижченаведене, крім:

105.1.Кому і за допомогою яких повноважень доручено організацію розподілу та управління використанням капіталу

Система преміювання за досягнуті результати

105.3.Порядок інвестування корпорації та тип інвестицій, що здійснюються;

105.4.Розподіл прибутків від інвестицій.

 

106. При використанні конкретної роботи внутрішніх аудиторів, зовнішній аудитор повинен включити у свою робочу документацію:

106.1.Перелік виконаних процедур стосовно з оцінки достатності роботи внутрішнього аудитора

106.2.Копії особистих справ внутрішніх аудиторів

106.3.Резюме внутрішніх аудиторів щодо ризиків бізнесу

Все вище перелічене

107. До процедур оцінки ризиків включають:

107.1.Спостереження

107.2.Запити

107.3.Аналітичні процедури

Все перелічене

108. До основних функцій наглядової ради не відносять:108.1.Стратегічне планування

Контроль за поточної діяльністю підприємства

108.3.Управління ризиками

108.4.Зв'язок з акціонерами

109. Процедури оцінки ризиків виконуються з метою:

109.1.Зменшення юридичної відповідальності за невиявлені помилки

Визначення та оцінки ризиків суттєвого викривлення тверджень звітності

109.3.Визначення відповідальності управлінського персоналу за шахрайство та помилки

109.4.Все вище перелічене

 

110.Критеріями не ефективності корпоративного управління є:

110.1.Незалежність наглядової ради

Часта зміна управлінського персоналу

110.3.Прозорість, своєчасне і повне розкриття інформації

110.4.Дієві процеси управління ризиками, адекватна система внутрішнього контролю

111. Оцінюючи ризик як значний, аудитор повинен визначити:

111.1.Чи є ризик ризиком шахрайства

111.2.Складність операцій

111.3.Чи мають місце значні операції з пов’язаними сторонами

Все вище перелічене

 

112.Організаційна структура не залежить від:

112.1.Розміру підприємства

Родинних зв’язків

112.3.Технології

112.4.Навколишнього середовища

 

113. Цілі аудитора стосовно безперервності діяльності об’єкта перевірки:

113.1.Отримати докази щодо прийнятності припущення про безперервність діяльності

113.2.Зробити висновок про наявність або відсутність невизначеностей щодо безперервності діяльності

113.3.Визначити наслідки для аудиторського звіту

Все вище перелічене

114. Аналізуючи оцінку управлінського персоналу щодо безперервності діяльності, аудитор повинен:

114.1.Оцінити компетентність управлінського персоналу

114.2.Визначити вплив власників на рішення управлінського персоналу

114.3.Оцінити, чи містить оцінка управлінського персоналу всю доречну інформацію, яка стала відома аудитору в ході перевірки

Все вище перелічене.

 

115. Ризики, пов'язані з можливістю погіршення загального фінансового стану підприємства, зниженням вартості її капіталу відносяться до:

115.1.Організаційних ризиків

115.2.Ринкових ризиків

115.3.Фінансових ризиків

Ділових ризиків

 

116.Аудитор, отримавши сумніви щодо безперервності функціонування, повинен надати вищому керівництву інформацію про наступне:

116.1.Чи становлять події чи умови суттєву невизначеність

116.2.Чи є прийнятним використання припущення про безперервність для складання фінансової звітності

116.3.Чи достатньо розкрита відповідна інформація у звітності

Все вище перелічене

117. Ризики, які необхідно оцінити, включають як ті, що спричинені помилкою, так і ті, які спричинені шахрайством та на які поширюється МСА 315. Процедури оцінки ризиків не мають включати таке:

117.1.Обговорення з членами аудиторської групи із завдання

Надання відповідної інформації регулюючим органам

117.3.Аналітичні процедури

117.4.Аналіз інформації, яка отримана у попередніх періодах

118.Події або умови, що не відносяться до ризиків функціонування:

118.1.Труднощі з робочою силою

118.2.Поява успішного конкурента

118.3.Нездатність вчасно платити кредиторам

Нова високоефективна технологія

119. Якщо управлінській персонал не бажає здійснити або переглянути свою оцінку безперервності функціонування, то не прийнятним для аудитора може бути:

119.1.Відмова від виконання замовлення

119.2.Виказування негативної думки

Виказування позитивної думки

119.4.Умовно-позитивна думка або відмова від виказування думки

120.В процесі оцінки ризиків суб'єкта господарювання аудитор не повинен отримати розуміння того, чи передбачено у суб'єкта
господарювання процес для:

120.1.Ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансової
звітності

Визначення міри покарання осіб, винних у шахрайстві

120.3.Оцінки значущості ризиків

120.4.Прийняття рішень про механізми розгляду цих ризиків

121.Аудитор не спроможний виконувати завдання за наступних обставин:

121.1.Суб’єкт господарювання не вживає заходів щодо шахрайства, які аудитор вважає необхідними

121.2.Результати аудиторських процедур свідчать про ризик суттєвого та поширеного шахрайства

121.3.Аудитор має значні сумніви щодо компетентності та чесності управлінського персоналу

Все вище перелічене

 

122.Що не відноситься до переваг, які є результатом децентралізації:

122.1.Більш висока швидкість у прийнятті виробничих рішень

122.2.Поліпшення процесу комунікації усередині підприємства й підвищення ініціативності серед працівників

122.3.Делегування відповідальності й повноважень керівникам більше низького рівня

Підвищення рівня ризиків внаслідок ослаблення контролю з боку вищого керівництва

 

123.Аудитору бажано отримати від управлінського персоналу письмові запевнення про те, що:

123.1.Управлінській персонал не приймає участі у шахрайстві

123.2.Управлінській персонал знає про шахрайство але допускає такі факти як незначущі

Управлінській персонал розуміє та оцінює ризик шахрайства та його вплив на звітність

123.4.Управлінській персонал вважає шахрайство неможливим на підприємстві

 

124. Згідно с МСА 315 аудитор повинен отримати розуміння інформаційної системи, включаючи пов'язані бізнес-процеси, доречні для фінансової звітності, включаючи такі сфери, крім:

124.1.Класи операцій у діяльності суб'єкта господарювання, які є значними
для фінансової звітності

Інформації щодо родинних зв’язків працівників бухгалтерської служби

124.3.Відповідні облікові записи, підтверджувальна інформація та окремі рахунки у фінансовій звітності, які використовуються для ініціалізації, запису, обробки та реєстрації операцій

124.4.Як інформаційна система реєструє події та умови, які не є операціями
та які є значними для фінансової звітності

 

125.До ознак неправдивих журнальних записів абоінших коригувань, насамперед ,можуть належати:

125.1.Рахунки бухобліку, які дуже рідко застосовуються

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.