Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтрок перебування на посаді керівника служби внутрішнього аудиту

27.4.Доступ до персоналу підприємства

28. Коли аудитор підвищує запланований рівень ризику контролю, він:

28.1. Збільшить обсяг тестів контролю

28.2.Підвищить рівень ризику невиявлення

28.3.Підвищить рівень притаманного ризику

Збільшить обсяг тестів по суті

29. До об'єктів внутрішнього контролю, відноситься вся сукупність елементів системи підприємства, що потрапляють у зону дії контролю, за виключенням:

Адекватність діючих законодавчих і нормативних актів.

29.2.Господарська та фінансова діяльність підприємства, його дочірніх структур, філій.

29.3.Діяльність окремих менеджерів та рядових працівників підприємства.

29.4.Надійність, повнота та своєчасність фінансової та управлінської інформації.

 

30. Кодекс корпоративної етики в своєму складі має відображати принципи:

Усі нижченаведені

30.2. Взаємовідношень з клієнтами

30.3. Взаємовідношень з працівниками

30.4. Взаємовідношень з акціонерами

31.Виявлені в ході перевірки факти про систематичне запізнення клієнта по розрахунках з контрагентами, вказує аудитору на :

31.2.Неефективне керівництво кампанією

31.3.Не ефективний внутрішній контроль

На можливість недотримання принципу безперервності діяльності

31.5.На невідповідність облікової практики обліковій політиці

32. Ризик бізнесу може мати безпосередні наслідки для ризику викривлення, якщо йдеться про :

32.1.Розкриття інформації на рівні тверджень

32.2.Подачу фінансової до державних регуляторних органів

32.3.Оприлюднення фінансової звітності у ЗМІ

Суттєві за розміром інвестиції у нерухомість

Що з перерахованого не відноситься до користі від внутрішнього аудиту?

33.1.Користь суспільству від внутрішнього аудиту, оскільки внутрішній аудитор сприяє продуктивному та ефективному використанню ресурсів.Користь зовнішньому аудитору, оскільки внутрішні аудитори можуть підготувати висновок про достовірність та повноту річної фінансової звітності.

33.3. Користь менеджменту, оскільки діяльність внутрішнього аудиту здатна допомогти їм розпізнати та мінімізувати ризики.

33.4. Користь співробітника, оскільки діяльність внутрішнього аудиту здатна допомогти їм ефективно виконувати свої задачі.

34.Розуміння характеру суб’єкта господарювання дозволяє аудитору :

34.1.Зрозуміти класи операцій та сальдо рахунків бухобліку

34.2.Зрозуміти критерій суттєвості

Зрозуміти предмет ризиків

34.4.Зрозуміти розмір відповідальності аудитора

35. Що з вказаного не входить до поняття Стандарти внутрішнього аудиту?

Підтвердження отримання кваліфікації дипломованого внутрішнього аудитора

35.2.Викладення головних принципів передової практики в галузі внутрішнього аудиту

35.3.Прийняття концепції впровадження та популяризації широкого спектру видів діяльності, що примножують ефект внутрішнього аудиту (утворюючих високу додаткову вартість)

35.4.Стимулювання до вдосконалення робочих процесів підприємства

36. До складу якісних характеристик фінансової звітності за МСФЗ не відноситься:

36.1. Дохідливість

36.2. Зіставність

36.3. Доречність

Облікова політика

Чи буде доцільним, якщо співробітник, що працював у відділі, проводить внутрішній аудит цього відділу одразу ж після переходу (звільнення) з нього?

37.1.Так, це буде доцільно, тому що у співробітника буде краще взаєморозуміння з відділом, і тому його становище буде найбільш вигідним для проведення аудиту у відділі

37.2. Так, це буде доцільним, але тільки у випадку, якщо співробітник не був керівником відділу

Ні, це не буде доцільним, оскільки може негативно сказатися на об’єктивності

37.4. Ні, це не буде доцільним, але тільки, якщо співробітник не був керівником відділу

38.Облікова політика це:

38.1. Державна політика у галузі бухгалтерського обліку

Принципи, правила та практика, що застосовуються підприємством (установою) для складання фінансових звітів

38.3. Процедури обробки облікової інформації

38.4. Розподіл обов’язків між працівниками бухгалтерії

39. З точки зору належної професійної обачності, внутрішній аудитор повинен:

Враховувати порівняльну значимість та важливість завдань, до яких застосовуються процедури перевірки

39.2.Робити акцент на потенційній користі аудиторської перевірки безвідносно до затрат

39.3.Враховувати, виконуються чи ні встановлені стандарти діяльності, та наскільки прийнятними є такі стандарти

39.4.Вибирати такі процедури перевірки, які з очевидністю забезпечать недопущення помилок

40.До Принципів корпоративного управління не відносяться:

40.1.Права акціонерів

Кодекс поведінки

40.3. Наглядова рада і виконавчий орган

40.4. Розкриття інформації та прозорість фінансово-господарської діяльності

 

Що з перерахованого не відноситься до користі від внутрішнього аудиту?

41.1.Користь суспільству від внутрішнього аудиту, оскільки внутрішній аудитор сприяє продуктивному та ефективному використанню ресурсів.

41.2. Користь менеджменту, оскільки діяльність внутрішнього аудиту здатна допомогти їм розпізнати та мінімізувати ризики.

41.3. Користь співробітника, оскільки діяльність внутрішнього аудиту здатна допомогти їм ефективно виконувати свої задачі.

Користь зовнішньому аудитору, оскільки внутрішні аудитори можуть підготувати висновок про достовірність та повноту річної фінансової звітності.

42.Системі внутрішнього контролю притаманні властиві обмеження. Система внутрішнього контролю забезпечує тільки розумну (не абсолютну) впевненість у досягненні цілей, з огляду на наступні обмеження:

Всі нижченаведені обмеження

42.2.Людський фактор, що може містити в собі системні помилки або помилки при використанні автоматизованих заходів контролю

42.3 Навмисна змова осіб, що здійснюють контроль

42.4.Неприйняття процедур контролю керівництвом

 

43. Об’єктивність внутрішнього аудитора може піддаватися ризику у всіх вказаних ситуаціях, за винятком:

43.1.Конфлікту інтересів

43.2.Близького знайомства клієнта з внутрішнім аудитором, оскільки аудиторські завдання недостатньо чергуються

43.3.Тимчасового прийняття внутрішнім аудитором оперативного управління діяльністю

Довіри до інформації стороннього провайдера послуг у випадку необхідності

 

44. Внутрішні аудитори повинні мати знання, кваліфікацію та інші компетенції, необхідні для виконання своїх персональних обов’язків. Отже, всі внутрішні аудитори повинні бути досвідченими професіоналами у застосуванні:

Стандартів внутрішнього аудиту

44.2.Кількісних методів аналізу

44.3.Управлінських (керівних) принципів

44.4.Структурного системного аналізу

 

45. Ціль внутрішнього контролю – забезпечити все нижченаведене, крім:

45.1.Своєчасне виявлення та аналіз ризиків

45.2.Достовірність фінансової та управлінської інформації

45.3.Збереження активів

Гарантувати відсутність помилок

Першим завданням нового рядового співробітника служби внутрішнього аудиту є перевірка діяльності керівництва підприємства по управлінню грошовими засобами. Рядовий внутрішній аудитор не має підготовки в галузі управління грошовими коштами. При яких з наведених умов, таке завдання буде доцільним?

I. Старший внутрішній аудитор є висококваліфікованим спеціалістом в цій галузі та безпосередньо контролює роботу рядового внутрішнього аудитора.

II. Рядовий внутрішній аудитор виконує роботу та готує аудиторську звітність (висновки, спостереження, рекомендації), яка детально перевіряється керівником служби внутрішнього аудиту.

Тільки відповідь I

46.2.Тільки відповідь II

46.3.Відповіді I и II

46.4.Ні відповідь I, ні відповідь II

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.