Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування змістовної характеристики інноваційної політики та її місця в загальній стратегії розвитку підприємства. Пригадайте, що таке стратегія та які види стратегій на підприємстві ви знаєте? Яка роль призначена кожній з них?

При вивченні теми, слід зупинитись також на питанні порядку розроблення інноваційної політики та прийняття інноваційних рішень. В принципі, цей порядок та зміст етапів не відрізняються від послідовності та етапів прийняття будь-якого іншого стратегічного для діяльності підприємства рішення, за врахуванням того, що оцінюються технологічні і технічні особливості рішення (залежно від його змісту) та ризики реалізації рішення (враховуючи відсутність досвіду і ступінь новизни у розв’язанні певної проблеми).

 

Теоретичні основи теми

Інноваційна політика (або стратегія нововведень) передбачає об’єднання цілей технічної політики і політики капіталовкладень та спрямована на впровадження нових технологій і видів продукції. Інноваційна політика фірми орієнтується на досягнення майбутніх результатів через інноваційний процес (стадія досліджень, запровадження нововведень у виробниче використання та нового продукту в ринкове середовище).

Інноваційна політика фірми одночасно є частиною як загальної стратегії фірми (що передбачає визначення цілей і стратегій розвитку на найближчу і далеку перспективу, виходячи з оцінки потенційних можливостей підприємства), так і однією із функціональних стратегій (в рамках якої розробляються і реалізуються окремі функціональні стратегічні завдання, пов’язані з інноваціями в різних сферах діяльності підприємства, як маркетинг, збут, виробництво, кадри, фінанси, інформаційна база тощо).

Визначають шість типів інноваційної стратегії підприємства: наступальна (передбачає активні НДПКР, направлені на захоплення і утримання лідерства в галузі); захисна (відбиває реакцію на дії конкурентів і побічно на потреби і поведінку споживачів); імітаційна (передбачає копіювання технології виробництва фірм-піонерів у галузі, базується на придбанні ліцензій); залежна (технологічні зміни на підприємстві здійснюються не самостійно, а згідно з вимогами провідного в коопераційних зв’язках підприємства); традиційна (відмова від оновлення продукції як ринкова стратегія, інновації стосуються удосконалення форми і сервісу традиційної продукції); «за нагодою» (відсутність власної науково-технічної діяльності, використання інформації і можливостей, які виникають у зовнішньому середовищі підприємства).

Зміст інноваційної політики повинен стосуватися таких аспектів:

2. Перспективні продукти (товари), що їх підприємство повинно виробляти та ринки, на яких підприємство повинно працювати.

3. Методи досягнення стратегічних переваг на ринку.

4. Ресурси для досягнення стратегічних цілей та їх джерела.

5. Організаційні форми здійснення інноваційного процесу на підприємстві.

6. Співробітники (персонал), стиль управління, інші складові внутрішнього середовища.

Розроблення інноваційних стратегій на підприємстві базується на вирішенні такого комплексу завдань:

– розроблення стратегічних цілей;

– оцінювання можливостей і ресурсів підприємства для їх реалізації;

– аналіз тенденцій у маркетинговій діяльності й у науково-технічній сфері;

– підготовка детальних оперативних планів, програм, проектів і бюджетів;

– визначення інноваційних стратегій з вибором альтернатив;

– оцінювання діяльності підприємства з урахуванням установлених цілей і планів.

У загальному вигляді порядок розробки інноваційної політики підприємства містить такі етапи: стратегічний діагноз; стратегічний аналіз; формування стратегії; оцінка програм та вибір найкращої стратегічної альтернативи; реалізація стратегії; стратегічний контроль. Центральне питання технології розробки інноваційної політики – прийняття стратегічних рішень на альтернативній основі, тобто можливість оцінки та вибору рішень.

 

Запитання для поглибленого вивчення теми

1. Державна інноваційно-інвестиційна політика в Україні.

2. Формування науково-технічної політики на підприємстві.

3. Напрями вибору інноваційної політики підприємства.

Література: 1, 2, 5 [с. 46–56], 6 [с. 31–37], 7, 8.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗНАНЬ

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які аспекти повинна відображати інноваційна стратегія підприємства?

2. Які види стратегій ви знаєте? Чи слід інноваційну стратегію вважати функціональною?

3. Які види інноваційних стратегій можуть бути на підприємстві?

4. Що таке інноваційна політики та які етапи її розробки?

ТЕСТИ

1. Інноваційна політика підприємства – це:

а) частина стратегії підприємства, що полягає у впровадженні цільових змін у виробничий процес;

б) частина стратегії, спрямована на реалізацію шляхів впровадження інновацій;

в) загальна стратегія підприємства, націлена на упровадження нових ідей та розробок у процес виробництва з метою їх комерційної реалізації.

2. Інноваційна політика підприємства передбачає:

а) створення нових робочих місць; б) оновлення вироблюваної продукції;

в) підвищення техніко-технологічного рівня виробництва;

г) диверсифікацію виробництва.

3. Стратегія інноваційної діяльності спрямована на прийняття рішень відносно:

а) нових ринків збуту продукції; б) оцінки рівня ризику витрат;

в) наукових досліджень та конструкторських розробок;

г) досягнення конкурентної переваги підприємства.

4. Назвіть, яка інноваційна стратегія визначається тим, що характер технологічних змін фірми підпорядкований політиці іншої фірми, яка є головною на даному ринку продукції і виступає замовником у кооперативних зв’язках:

а) наступальна; б) захисна;

в) імітаційна; г) залежна; д) традиційна.

5. Визначте, яка інноваційна стратегія пов’язана з копіюванням технології виробництва продукції фірм-піонерів, виходом на ринок інтелектуальної власності:

а) наступальна; б) захисна; в) імітаційна;

г) залежна; д) традиційна.

6. Назвіть, яка з інноваційних стратегій пов’язана з високим рівнем фінансових ризиків:

а) наступальна; б) захисна; в) імітаційна; г) залежна; д) традиційна.

 

Тематика рефератів

2. Інноваційні стратегії: мета і завдання.

3. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища інноваційного підприємства на стратегічне управління інноваціями.

4. Значення альтернатив при виборі інноваційних стратегій.

5. Роль стилю керівництва в стратегічному управлінні інноваціями.

6. Методи обґрунтування інноваційної стратегії.

7. Принципи організації інноваційної стратегії творчого наукового колективу.

 


ТЕМА 11. МОНІТОРИНГ ІННОВАЦІЙ

План:

11.1. Поняття моніторингу як методу вивчення середовища та особливості його застосування.

11.2. Державний моніторинг інновацій.

11.3. Моніторинг на галузевому рівні, його призначення та виконавці.

11.4. Моніторинг інновацій на рівні підприємства.

11.5. Аналіз ризиків інновацій як функція моніторингу.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.