Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 12. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

План:

12.1. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності.

12.2. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів.

12.3. Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності.

Методичні вказівки до вивчення теми

Визначення ефективності пропонованих інновацій є основним критеріям у прийнятті рішення про впровадження і реалізацію інноваційного заходу, затвердження стратегії інноваційної діяльності підприємства.

Звертаємо вашу увагу на те, що розрізняють різні показники ефекту та ефективності. Зверніть увагу на те, що для повної і коректної оцінки ефективності впровадження та реалізації інновацій в технічній та технологічній сферах важливо не тільки оцінити економічну (фінансову) привабливість того чи іншого заходу, але й його соціальну значущість для певного регіону, вплив на екологічне та економічне середовище, економію природних ресурсів, вплив на валютний баланс країни (по можливості), сприяння економічному розвитку підприємства, регіону, країни в цілому.

Ефективність інноваційних проектів, що передбачають інвестиційні витрати, оцінюється за методикою оцінки ефективності інвестиційних проектів, тобто шляхом розрахунку дисконтованого періоду окупності, чистого приведеного доходу NPV та інших. Нагадуємо, що дисконтування – це процес визначення теперішньої величини по відомому або передбаченому її значенню в майбутньому. В ринковій економіці дисконтування застосовують для визначення теперішньої вартості грошових коштів, отримання яких передбачено в майбутньому у зв’язку з тим, що теперішні гроші завжди коштують більше ніж завтрашні, оскільки кошти можуть бути негайно інвестовані та почати приносити дохід. Крім того, не слід забувати про знецінюючий вплив інфляції.

Зверніть увагу на способи розрахунку дисконтованих показників економічної ефективності інвестиційних проектів, особливості їх застосування.

Теоретичні основи теми

Залежно від результатів та витрат, які враховуються, розрізняють такі види ефекту інноваційної діяльності:

– економічний – враховує у вартісному виразі всі види результатів і витрат, що зумовлені реалізацією інновацій;

– науково-технічний – характеризує новизну, простоту, корисність, естетичність, компактність;

– фінансовий– базується на результативних фінансових показниках;

ресурсний – відображає вплив інновацій на обсяг вироб­ництва і споживання того чи іншого виду ресурсів;

– соціальний– враховує соціальні результати реалізації інновацій;

– екологічний– враховує вплив інновацій на навколишнє середовище (шум, електромагнітне поле, освітленість, вібрація).

Крім того, показники ефекту інноваційної діяльності можна розмежувати за такими ознаками:

•за місцемодержання – на локальний і загальнодержавний:

•за метоювизначення – на абсолютний і порівняльний;

•за ступенем збільшення – на одноразовий і мультиплікативний;

•зачасомурахування результатіві витрат –зарозрахунковийперіод і річний.

Локальний ефект характеризує результат інноваційної діяльності на рівні підприємства або іншої господарюючої структури. Загальнодержавний ефект характеризує спільний ефект у сферах виробництва і використання інновації.

Абсолютний ефект характеризує загальний результат, що одержує підприємство від здійснення інноваційних заходів, за певний проміжок часу.

Порівняльний ефект характеризує результати порівняння можливих альтернативних варіантів інноваційних заходів та вибору кращого з них.

Разовий ефект характеризує загальний (первісний) результат, що одержує підприємство від здійснення інноваційної діяльності. Мультиплікативний ефект характеризує результат інноваційної діяльності, що розповсюджується не лише на підприємство, а й на інші галузі, внаслідок чого відбувається мультиплікація ефекту, тобто процес його помноження.

Тривалість часу, що враховують при розрахунку інноваційного ефекту на розрахунковий період чи на рік, залежить від таких чинників:

– терміну інноваційного періоду;

– строку використання об’єкта інновацій;

– ступеня достовірності вихідної інформації;

– вимог інвесторів.

Загальним принципом оцінювання ефективності інноваційної діяльності є порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх розроблення, виробництво та споживання. Ефект від застосування нововведень може характеризувати показник прибутку, який, з одного боку, може складатися з економії від зниження собівартості, а з іншого – від зростання внаслідок нової якості інноваційної продукції.

У цілому проблема визначення ефективності і відбору найвигідніших варіантів реалізації інновацій потребує: по-перше, перевищення кінцевих результатів від їх використання над витратами на розроблення, виготовлення і реалізацію інновації; по-друге, зіставлення отриманих при цьому результатів з результатами від застосування інших аналогічних за призначенням варіантів інновацій. Особливо гостро постає необхідність швидкого оцінювання і правильного відбору варіанта інновації на фірмах, які застосовують прискорену амортизацію, за якої строки заміни діючих машин і обладнання на нові істотно скорочуються.

Крім того, метод оцінювання ефективності інновацій залежить від об’єкта вимірювання ефективності.

Об’єктом оцінювання ефективності можуть виступати різні типи інновацій:

– засоби і знаряддя праці (нові, реконструйовані, модернізовані);

– предмети праці (сировина, паливо, матеріали, енергія);

– предмети кінцевого споживання;

– технологічні процеси;

– методи організації виробництва, праці та управління;

– інноваційний проект.

Розглянемо порядок розрахунку ефективності деяких об’єктів інновацій.

Ефективність використання нових засобів праці розраховують так:

Езп = Ц + Об + Пр,

де Ц – ціна одиниці продукції, що виробляється з використанням нових засобів праці;

Об – обсяг застосування нових засобів праці;

Пр – продуктивність нових засобів праці.

Ефективність використання нових предметів праці розраховують так:

Епп = Ц + Об: В,

де Ц – ціна одиниці продукції, що виробляється з використанням нових предметів праці;

Об – обсяг застосування нових предметів праці;

В – витрати предметів праці на одиницю продукції.

Для визначення ефективності впровадження інноваційних проектів та рішень зазвичай користуються певними критеріями ефективності інвестиційних рішень. Таких критеріїв кілька, до них належать:

NPV – Net Present Value – чистий приведений доход або чиста теперішня (сучасна) вартість;

PI – Profitability Index – індекс прибутковості (рентабельності);

B/C ratio – співвідношення «Вигоди/Витрати»;

IRR – Internal Rate of Return – внутрішня норма доходності;

DPP – Payback Period – дисконтований період окупності інвестицій.

За їх допомогою можна оцінити ефективність реалізації того чи іншого інноваційного проекту (рішення).

Чистий приведений дохід (NPV) визначають як різницю між приведеною до теперішньої вартості (шляхом дисконтування) величиною грошового потоку за весь період служби інновації та сумою інвестованих в його реалізацію коштів:

(2.3)

де I0 – інвестиції (капіталовкладення) здійснені в нульовому періоді (тобто до початку експлуатації проекту), тис. грн;

CF t – майбутні грошові потоки (надходження готівки – cash flow), отримані в t -му періоді, тис. грн;

r – норма дисконту (дисконтна ставка), %;

t – період реалізації проекту;

n – кількість періодів реалізації проекту, або життєвий цикл проекту;

– коефіцієнт дисконтування t -го періоду.

Приведення результатів і витрат до одного моменту часу необхідно робити тому, що вартість коштів є різною для різних років, залежно від ступеня віддаленості розрахункового року від року, ефект якого обчислюють.

Урахування чинника часу, тобто приведення різних у часі ефектів та витрат до одного моменту – розрахункового року, називають процесом дисконтування. Іншими словами, при оцінюванні ефективності інноваційного проекту оцінюють й ефективність використання грошей та отримання прибутку в часі – сьогодні чи в майбутньому.

Якщо величина NPV позитивна, тобто NPV > 0, це означає, що здійснення проекту дозволить упродовж його економічного життя відшкодувати початкові витрати I0, забезпечити отримання прибутку відповідно до заданої норми r, а також певний надлишок прибутку, що дорівнює величині NPV. Інше пояснення показника NPV: якщо проект фінансувався за рахунок довгострокової позики в сумі I0 (грн), отриманої на n років під r відсотків річних, то кредит і відсотки за ним можна повністю сплатити за рахунок отриманої від реалізації проекту готівки. Залишок готівки після розрахунків з кредиторами складе величину NPV.

Від’ємна величина NPV (NPV < 0) показує, що встановлена норма прибутку не забезпечується і проект збитковий. Якщо NPV = 0, проект тільки відшкодовує здійснені витрати, але не дає прибутку.

Величина NPV істотно залежить від двох факторів:

· структури грошового потоку (що більші надходження готівки в перші роки економічного життя проекту, то більшою буде кінцева величина NPV, швидше відбудеться відшкодування здійснених витрат і нижчими будуть ризики по проекту);

· рівня норми дисконту (ставки r); збільшення дисконтної ставки приводить до збільшення тривалості окупності проекту і зниження величини NPV.

За наявності кількох варіантів здійснення інноваційного проекту вибирають варіант з максимальним показником чистого приведеного доходу.

Індекс рентабельності PI (profitability index) розраховують як відношення теперішньої вартості прибутку за період інноваційного проекту до обсягів інвестицій у даний проект:

(2.4)

де PV – приведена вартість (present value) потоку очікуваних у майбутньому платежів, тис. грн:

(2.5)

Індекс рентабельності РІ – відносний показник, який визначає, скільки гривень сучасної вартості грошового потоку припадає на одиницю (гривню) початкових витрат. Якщо PI > 1, то теперішня вартість грошового потоку проекту (за умови правильної його оцінки) перевищує початкові інвестиції, забезпечуючи тим самим наявність позитивної величини NPV, а норма рентабельності проекту перевищує задану.

Якщо PI = 1, величина NPV = 0 й інвестиції не приносять прибутку. При PI < 1 проект не забезпечує заданого рівня рентабельності, і його слід відхилити.

Внутрішня норма доходності IRR – це норма дисконтування, за якої чиста теперішня вартість інновації дорівнює нулю, тобто дисконтовані грошові потоки інвестиційних витрат та прибутків стають однаковими. Модель використання цього показника при виборі варіантів інноваційних проектів така: чим він більший, тим вища ефективність проекту. Якщо внутрішня норма доходності інноваційного проекту більша за прийняту норму дисконтування, то такий проект уважають економічно ефективним; він забезпечує позитивну величину чистого приведеного доходу. Крім того, перевагою цього показника також є можливість установлення «межі безпеки» для інноваційного проекту.

Період окупності – це термін повернення коштів через отриманий від інновацій прибуток: чим він менший, тим ефективнішим вважають проект.

Період окупності проекту (payback period) визначають як період часу, за який потік дисконтованих проектних доходів дорівнюватиме дисконтованому потоку витрат. Іншими словами, це той період, протягом якого початкові інвестиції окупляться, відшкодуються за рахунок грошових надходжень, отриманих у процесі реалізації проекту. Період окупності проекту не повинен перевищувати життєвий цикл проекту. Недоліком показника є те, що він не враховує надходження готівки, отримані після окупності капітальних витрат.

Період окупності можна визначити двома способами:

Перший спосіб. У його основі покладено визначення середньої величини приведеної вартості грошового потоку:

(2.6)

де n – період окупності проекту років;

– середньорічна вартість грошового потоку, тис. грн.

Результати за цим розрахунком приблизні, мають істотну погрішність.

Другий спосіб. Кумулятивний (наростаючим підсумком), за допомогою побудови таблиць. Цей метод точніший, дає змогу визначити період окупності з точністю до місяців. Періодом окупності проекту буде той період, у якому NPV набуває позитивного значення.

Для проектів, інвестиції за якими здійснюються не одномоментно, а протягом усього періоду реалізації проекту, NPV визначають як різницю дисконтованих вигод і дисконтованих витрат:

(2.7)

де Bt – вигоди, отримані за проектом, в t -му періоді, грн;

Ct – витрати за проектом, включаючи початкові витрати та інші поточні витрати, грн;

t – період реалізації проекту, від 0 до n.

Якщо NPV > 0, проект слід прийняти до реалізації, якщо ні – відхилити.

Показник B/C ratio характеризує співвідношення «Вигоди/Витрати» і аналогічний індексу рентабельності, але розраховується для проектів, за якими витрати здійснюються за ряд періодів, а не одномоментно. Коефіцієнт «Вигоди /Витрати» – це співвідношення дисконтованих вигод до суми дисконтованих витрат за проектом; показує, скільки гривень доходу приносить кожна гривня понесених у ході проекту витрат:

(2.8)

Якщо співвідношення B/C > 1, проект варто прийняти до реалізації, якщо B/C < 1 – проект слід відхилити.

Характерною рисою сучасності є оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності підприємства чи людини. Цей показник безпосередньо використовують у розрахунках економічної ефективності інноваційних проектів. Соціальний результат інноваційного продукту, оцінюваний економічною мірою, виступає одночасно і як соціальне, і як економічне явище, тому що задовольняє як економічні, так і соціальні потреби суспільства. На практиці економічна оцінка соціальних результатів пов’язана з оцінкою параметрів оточуючого людину середовища (виробничого чи природного).

Для розрахунку показника соціально-економічного ефекту, з урахуванням збитків від негативних соціальних результатів, потрібно до основних показників, що характеризують ефективність використання інноваційного продукту, додати обсяг витрат у вигляді збитків від забруднення виробничого чи природного середовища. Це можуть бути одноразові капітальні вкладення, додаткові інвестиції чи витрати, що впливають на збільшення собівартості продукції, а отже, на зменшення річних приростів прибутку в разі використання інновації, яку оцінюють.

 

Запитання для поглибленого вивчення теми

1. Специфіка ефективності інновацій у венчурних організаціях.

2. Поняття «період окупності» в інноваційній діяльності та особливості його розрахунку.

3. Абсолютна й порівняльна ефективність інвестицій.

4. Поняття «інтегрального» ефекту та мультиплікативного ефекту.

Література: 5 [с. 116-136], 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗНАНЬ

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які види ефектів та ефективності ви знаєте?

2. Які способи вимірювання ефективності інновацій вам відомі? Що таке статичні та динамічні методи оцінки ефективності?

3. Навіщо застосовують дисконтова ні показники оцінки ефективності інновацій? Які ви знаєте показники (критерії) оцінки ефективності інноваційних проектів?

4. Вкажіть особливості застосування показника «чистий приведений доход».

5. Які особливості застосування і розрахунку дисконтованого періоду окупності інвестицій?

6. Які ви знаєте показники відносної оцінки ефективності інновацій?

7. Як оцінити соціальні результати інноваційної діяльності?

ТЕСТИ

1. Динамічні методи оцінки ефективності інноваційних проектів враховують:

а) вплив інфляційних процесів на результативність проекту;

б) вплив фактора часу на величину проектних доходів та витрат;

в) зміни, що виникають внаслідок поточного управління проектом;

г) вплив факторів науково-технічного прогресу.

2. В якості дисконтної ставки при обґрунтуванні доцільності інноваційного проекту можуть бути використані:

а) індекс інфляції; б) внутрішня норма доходності проекту;

в) норма прибутковості поточної господарської діяльності або альтернативного інвестиційного проекту;

г) рівень плати за користування кредитом.

3. Для одержання позитивних результатів під час проведення розрахунків ефективності інноваційного проекту є необхідним:

а) узгодження в розрахунках за часом грошових потоків;

б) урахування масштабу проекту; в) вибір моменту для дисконтування;

г) установлення обсягу витрат і вигод проекту;

д) визначення складності проекту.

4. Проекти затверджуються лише тоді, коли чиста поточна вартість:

а) менша нуля; б) більша нуля; в) дорівнює нулю; г) більша одиниці.

5. Якщо NPV проекту Z за розрахунками становить 3100 тис. грн, а інвестиції в сумі 900 тис. грн здійснюються одномоментно, то кожна гривня інвестицій забезпечує таку величину приведеної вартості грошового потоку:

а) 3 грн 44 коп.; б) 2 грн 44 коп.; в) 4 грн 44 коп.; г) 4 грн 19 коп.

6. За умови заданого ризику, індекс прибутковості – це:

а) очікуваний рівень прибутковості;

б) той граничний рівень прибутковості, за якого інвестори не відхиляють проект; в) рівень прибутковості, що дорівнює безризиковій ставці;

г) рівень прибутковості, що дорівнює чистому приведеному доходу проекту; д) ніщо з переліченого.

7. Рівень дисконтної ставки залежить від:

а) рівня інфляції та ступеня ризику, що асоціюється з конкретним інвестиційним проектом;

б) від ліквідності об’єкта інвестування та умов надання кредиту;

в) від ліквідності балансу підприємства, що реалізує конкретний проект;

г) усі відповіді правильні.

8. Властивість адитивності мають такі критерії ефективності проектів:

а) індекс доходності; б) внутрішня норма доходності (IRR);

в) чистий приведений дохід (NPV); г) дисконтований період окупності.

 

ЗАДАЧІЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.