Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво»

денної та заочної форм навчання

 

 

Алчевськ – 2014


 

УДК 656.2:385

 

Гришко Н.В. Інноваційний розвиток підприємства:Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво денної та заочної форм навчання / Н.В. Гришко – Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – 87 с.

 

У методичних вказівках представлені: програма курсу, методичні вказівки до вивчення тем курсу, теоретичні основи тем дисципліни, теми рефератів, питання для закріплення матеріалу та поглибленого вивчення курсу, тестові завдання для самоперевірки рівня знань до кожної теми курсу, рекомендована література до вивчення курсу.

Призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво денної та заочної форм навчання та рекомендовані для використання при вивченні дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства».

 

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри (протокол № 1 від 01 вересня 2014 р.)

 

 

Укладачі: Гришко Наталія Вікторівна, д.е.н., професор

 

 

Рецензент: Коваленко Наталія Валеріївна, д.е.н., професор

 

 

© Н.В. Гришко, 2014

© ДонДТУ, 2014

 


ЗМІСТ

   
Вступ. 1. Програма курсу 2. Навчально-методичне забезпечення курсу Змістовний модуль 1. Характеристика інноваційної діяльності підприємства, сучасні організаційні форми інноваційного розвитку та інфраструктура ринку інновацій Тема 1. Інновації і циклічність економічного розвитку Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку. Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинників його формування Тема 4. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку Тема 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері Тема 6. Інфраструктура ринку інновацій Тема 7. Державна підтримка інноваційного підприємництва Змістовний модуль 2. Стратегія, бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства, ризики та ефективність їх інноваційної діяльності Тема 8. Національні інноваційні системи Тема 9. Маркетинг інновацій Тема 10. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства Тема 11. Інноваційний потенціал підприємства Тема 12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства Тема 13. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними Тема 14. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова економічної безпеки інноваційної діяльності 3. Завдання для блочно-модульного контролю знань 4. Критерії оцінювання 5. Рекомендована література Додатки              

ВСТУП

 

Дисципліна «Інноваційний розвиток підприємства» входить до навчального плану підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання в комплексі дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Положення і методи курсу «Інноваційний розвиток підприємства» ґрунтуються на курсах «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Маркетинг», «Менеджмент», «Потенціал підприємства». Курс тісно пов’язаний з дисциплінами «Проектний аналіз», «Стратегія підприємства», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Планування діяльності підприємств», «Основи наукових досліджень», які використовують спільні методи для пошуку та обґрунтування ефективності творчих ідей.

Терміни «інновація», «інноваційна діяльність» увійшли до сучасного вітчизняного економічного лексикону, замінивши певною мірою поняття «науково-технічний прогрес» та «впровадження досягнень науково-технічного прогресу», по суті виявившись їх синонімами, водночас підкреслюючи ризиковий, ринковий характер процесів упровадження новацій у господарську діяльність господарюючих суб’єктів (підприємств, організацій).

Необхідність, актуальність вивчення курсу «Інноваційний розвиток підприємства» викликана гострою потребою забезпечення конкуренто-спроможності української економіки у сучасному глобальному світі. Реалії теперішнього економічного життя виявляють – щоб бути конкурентоспроможними на внутрішньому ринку, слід мати конкурентні переваги на зовнішньому. Основою конкурентоспроможності сьогодні є здатність до інновацій. Нові ідеї та продукти (товари), прогресивні технології й організаційні рішення дедалі більшою мірою визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання, стабільні обсяги реалізації, рентабельність, а отже, і фінансову стабільність підприємства.

Розуміння ролі інновацій у забезпеченні ефективного функціонування підприємства, знання особливостей їх впровадження та фінансування, правового забезпечення, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики, вміння здійснювати вибір та обґрунтування ефективності конкретних інноваційних проектів свідчать про високий рівень підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво».

При підготовці методичних рекомендацій використані праці відомих вчених та спеціалістів, а також методичні матеріали провідних вузів.


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ»

Вступ

Інноваційна діяльність: сутнісна характеристика та значення на сучасному етапі економічного розвитку.

Мета і завдання курсу: Метою викладання навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” є формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” є такі:

а) вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем;

б) вивчення механізмів забезпечення результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств;

в) оцінка ефективності інвестування в інновації;

г) набуття вмінь обгрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень.

Методологія вивчення курсу: структура і предмет дисципліни, логіка її побудови. Змістовна характеристика дисципліни.

Змістовний модуль 1

Характеристика інноваційної діяльності підприємства, сучасні організаційні форми інноваційного розвитку та інфраструктура ринку інновацій.

Тема 1. Інновації і циклічність економічного розвитку

1.1 Основні визначення. Тенденції розвитку інновацій.

1.2 Класифікація інновацій. Характеристика інноваційної діяльності.

1.3 Поняття й зміст інноваційної діяльності.

1.4 Задачі і функції інноваційної діяльності.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.