Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗ дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності»

 

Контроль знань з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» складається з трьох блоків планових заходів:

1. Поточний контроль.

2. Кредитно-модульний контроль.

3. Підсумковий контроль.

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни такий:

Таблиця 1

Система нарахування балів за видами навчальної роботи

Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали Кількість занять Максимальна кількість балів
1. Аудиторна
1. Практичне, семінарське заняття 1. Вибіркове усне опитування      
2. Фронтальне усне опитування 3–4    
2. Кредитно-модульний контроль 1. Письмова контрольна робота      
2. Модульна контрольна робота      
3. Підсумковий контроль Іспит      
Разом        

Таблиця 2

Система нарахування додаткових балів за видами робіт

з вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності»

Нарахування додаткових балів
1. Написання рефератів за заданою тематикою  
2. Участь у наукових студентських гуртках кафедри економіки підприємства та конференціях  
3. Виконання індивідуального завдання підвищеної складності  
Разом за семестр  

Загальна підсумкова оцінка в балах складається із суми балів за результатами поточного контролю знань і виконання обов’язкових завдань. На іспиті студент може набрати не менше 25 балів. Якщо студент протягом навчального семестру набирає 100 балів, він звільняється від складання іспиту та автоматично отримує відмінну оцінку.

Бали за результатами поточного контролю та за результатами оцінювання письмової екзаменаційної роботи встановлюються числом, кратним «5».

Студентам, які виконали навчальний план у повному обсязі ставиться:

за 1-й модуль:

– «27 – 33 балів» – студенту, який виконав весь навчальний план і проявив високі знання з предмету;

– «21 – 26 балів» - студенту, який виконав весь навчальний план і проявив добрі знання з предмета;

– «16 – 20 балів» - студенту, який виконав весь навчальний план і проявив задовільні знання з предмету;

– «0 балів» – у випадку, якщо студент не виконав навчального плану.

за 2-й модуль:

- «37 – 42 балів» – студенту, який виконав весь навчальний план і проявив високі знання з предмету;

- «30 – 36 балів» - студенту, який виконав весь навчальний план і проявив добрі знання з предмету;

- «23 – 29 балів» - студенту, який виконав весь навчальний план і проявив задовільні знання з предмету;

- «0 балів» – у випадку, якщо студент не виконав навчального плану.

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи та кредитно-модульного контролю в семестрі (в діапазоні від 0 до 75 балів) та результатів іспиту (не більше 25 балів) за 100-бальною шкалою та шкалою ЕСТS для фіксації оцінки в нормативних документах.

Критерії оцінювання відповіді на іспиті

21-25 балів – за безпомилкове викладання теоретичного матеріалу та правильне розв’язання задачі з необхідним обґрунтуванням, глибоке розуміння суті поставлених запитань, володіння термінами дисципліни. Відповідь побудована на рівні самостійного творчого мислення на основі ґрунтовного знання категорій та розуміння економіки та організації інноваційної діяльності на підприємстві, вміння розв’язувати задачі, наводити приклади інноваційної діяльності в Україні та світі, складати логічні висновки. Студент відповідає не менше, ніж на 86 % на кожне із завдань білета і одне додаткове.

15-20 балів – правильна відповідь, побудована на рівні самостійного мислення з елементами творчого пошуку, розуміння студентом основних понять та категорій інноваційної діяльності на підприємстві. Студент відповідає на 85 % запитань з білета, причому відповідь обов’язково охоплює всі завдання білета. При відповіді на теоретичні питання відповідь може бути недостатньо повною, у виконанні задачі можуть бути допущені незначні несуттєві помилки, що в цілому не вплинуло на правильність розв’язання задачі.

8-14 балів – отримуєстудент, який поверхово викладає суть теоретичного матеріалу, теоретичні питання розкриті частково, при розв’язанні практичного завдання припустився грубих принципових помилок, виконав завдання не повністю. При цьому студент відповідає не менше ніж на 60 % питань з білета, причому відповідь обов’язково охоплює всі завдання іспитового білета.

0-8 балів – студент отримує незадовільну оцінку, оскільки в результаті відповіді не проявив знання основних категорій дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності», не засвоїв методику оцінювання ефективності впровадження інноваційних заходів на підприємстві, особливості їх фінансування та державного регулювання, не зумів розв’язати практичне завдання. Відповідь студента становить менше ніж 60 % питань іспитового білета.

Рейтинг студента за дисципліною – сума балів за семестр, закруглена до цілого балу.

Таблиця 3

Рейтинг студента за дисципліною

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
А 5 – відмінно 90–100
В С 4 – добре 81–89 80–75
D E 3 – задовільно 68–74 67–60
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 0–34

Для отримання максимальної кількості балів студентові необхідно активно та систематично працювати над вивченням матеріалу дисципліни протягом усього семестру, виконувати індивідуальні завдання та готувати реферати, розуміти проблеми та особливості функціонування інноваційної сфери на сьогоднішньому етапі розвитку світової економіки та в Україні, формувати широкий кругозір та високий рівень ерудиції. Студент повинен навчитись самостійно аналізувати ефективність впровадження інноваційних проектів на підприємстві, визначити його вплив на результати роботи суб’єкта господарювання.

Якщо студент пропустив значну кількість аудиторних занять, не засвоїв більшість категорій та понять, що розкриваються в курсі «Економіка і організація інноваційної діяльності», не навчився розв’язувати задачі з курсу та набрав протягом семестру менше 35 балів, його рейтинг за дисципліною буде незадовільним.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 16 січня 2003 року № 433-IV. (Відомості Верховної Ради, 2002. № 36. – С. 266), Офіц. Вісн. України. – 2002. – № 31. – С. 145.

2. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16. 01. 2003 р.

3. Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

4. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. посіб. / За науковою редакцією В. Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2004. – 431 с.

5. Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 150 с.

6. Сухоруков А. І., Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.

7. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов. – М.: Интел-Синтез, 1998. – 560 с.

Додаткова

8. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: «Итем», 1995. – 448 с.

9. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

10. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 с.

11. Горохов М. Ю., Малев В. В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. – М.: «ФИЛИНЪ», 1998.

12. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Микроэкономика /Пер. с англ. В. Лука-шевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – Спб.: «Санкт-Петербург-Оркестр», 1994. – 448 с.

13. Идрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Информационно-издательский дом «ФИЛИНЪ», 1996. – 272 с.

14. Лисовицкий В. Н. Микроэкономика. Уч. пособие для эконом. специальностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, ИВК «Студцентр», 1997. – 160 с.

15. Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций. – М.: Финансы, 1998. – 401 с.

16. Проектний аналіз / За ред. С. О. Москвіна. – К.: Либідь, 1998. – 368 с.

17. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: – Уч. пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

18. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 400 с.


Додаток АЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.