Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 19: Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин.

Години

ПЛАН

1. Загальні положення про розрахунки. Готівкові і безготівкові розрахунки.

2. Види безготівкових розрахунків:

3. а) розрахунки платіжними дорученнями;

4. б) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;

5. в) розрахунки чеками;

6. г) розрахунки акредитивами;

7. д) розрахунки векселями;

8. е) розрахунки платіжними вимогами ;

9. є) розрахунки інкасовими дорученнями.

Нормативно-правові акти:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004р., № 22.

Література.

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

6. Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.

7. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

8. Банківське право. За ред. Біленчук А.Д. К. Антіка. 1999.

9. Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.

10. Заверуха І. Банківське право. Львів. 2002.

11. Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Суханова Е.А. М. Юринформ. 1997.

Завдання 1.

Зробіть порівняльний аналіз платіжного доручення і платіжної вимоги-доручення; платіжної вимоги-доручення і платіжної вимоги.Проаналізуйте Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004р., № 22.

 

Тема 20: Договори на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності

Години

ПЛАН

 

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності і їх правове регулювання.

2. Ліцензійні договори на використання об’єктів інтелектуальної власності.

а/ поняття та загальна характеристика ліцензійного договору.

б/ види ліцензійних договорів; повна ліцензія, виключна ліцензія, неповна або проста ліцензія.

в/ сторони та зміст ліцензійного договору.

3. Типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва.

4. Авторські договори.

а/ поняття авторських договорів;

б/ види авторських договорів:

видавничий договір;

договір на депонування рукопису;

постановочний договір;

договір художнього замовлення.

в/ сторони авторського договору;

г/ істотні умови та форма договору.

5. Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.

6. Договори на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією.

 

Нормативно-правові акти:

1. Універсальна конвенція про авторське право від 24 липня 1971 року.

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года // Богуславский М.М. Патентные вопросы в международныз отношениях. М. 1962.

3. Бернская конвенция об охране литературных художественных произведений. Парижский акт от 24 июля 1971 года, изменненный 2 октября 1979 года. Женева. 1990.

4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года. Женева. 1972.

5. Конституція України

6. Цивільний кодекс України від16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

8. Закон України від 7 лютого 1991 року “Про власність” // ВВР. 1991. №20. Ст.249.

9. Закон України від 13 грудня 1991 року “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” // ВВР. 1992. №12. Ст.165.

10. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // ВВР. 1994. №7. Ст. 32. (з наступними змінами і доповненнями).

11. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на промислові зразки” // ВВР. 1994. №7. (з наступними змінами і доповненнями).

12. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // ВВР. 1994. №7.Ст. 34. (з наступними змінами і доповненнями).

13. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 11.07.2001р. // ВВР. 2001. № 43. Ст. 214.

14. Закон України від 21 квітня 1993 року “Про охорону прав на сорти рослин” // ВВР. 1993. №21. Ст. 218.

15. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про насіння” // ВВР. 1994. №2. Ст.5.

16. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про племінне тваринництво” // ВВР. 1994. №2. Ст. 7.

17. Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” // ВВР. 1992. №48. Ст. 650.

18. Закон України від 25 червня 1993 року “Про науково-технічну інформацію” // ВВР. 1993. №33. Ст. 345.

19. Закон України від 21 січня 1994 року “Про державну таємницю” // ВВР. 1994. №16. Ст. 93.

20. Закон України від 10 лютого 1995 року “Про наукову і науково-технічну експертизу” // ВВР. 1995. №9. Ст. 56.

21. Закон України від 21 грудня 1993 року “Про телебачення і радіомовлення” // ВВР. 1994. №10. Ст. 43.

22. Закон України від 7 червня 1996 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР. 1996. №36. Ст. 64.

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав”

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 року “Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва” // ЗП України. 1995. №10. Ст. 247.

25. Постанова КМУ „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756

26. Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю // Затв. Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995 року // ВВР. 1995. №3. Ст. 23.

Література:

1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. Харьков. 1994.

2. Боденгаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М. 1977.

3. Будянский В.А. Законы о промышленной собственности и становление патентного права Украины. Вып. ІУ. Донецк. 1994.

4. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. М. 1978.

5. Тимофеенко Л.П. Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. К. 1996.

6. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М. 1976.

7. Штумпф Г. Лицензионный договор. М. 1988.

8. Юрченко А.К. Издательский договор. Л. 1988

9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

10. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

11. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

12. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

13. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

14. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

15. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

16. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

17. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

 

Задача 1

Згідно з умовами видавничого договору, укладеного між професором соціології В. та видавництвом „Видавничий дім” автор зобов’язувався передати рукопис книги з актуальних проблем соціології до 1 вересня 2004 року, а видавництво зобов’язувалося видати книгу до 15 листопада 2004р. з виплатою обумовленого авторського гонорару. До узгодженої дати книга не була видана і на неодноразові звернення автора представники видавництва повідомляли, що книга буде видана згодом, оскільки видавництво отримало великі за обсягом роботи державного замовлення. Автор 25 січня уклав видавничий договір з іншим видавництвом, і через 2 місяці книга вийшла з друку. Видавництво „Видавничий дім” звернулося до суду про стягнення з В. збитків, понесених видавництвом на видання книги.

Дайте правову оцінку ситуації?

Назвіть способи захисту авторських прав.

Проаналізуйте поняття „відмова від договору” та „розірвання договору”. Які правові наслідки наступають у таких випадках?

Вирішіть спір.

Задача 2

Групою науковців був підготовлений коментар до Закону України „Про акціонерні товариства”. Коментар було надруковано у видавництві „Р”. Один із співавторів, який виконав 45% робіт у складі колективу співавторів самостійну монографію, в якій два розділи за змістом є ідентичними із змістом коментаря. Інші співавтори звернулися до суду про відшкодування завданих збитків і суми упущеної вигоди, оскільки видання монографії відбулося без їх згоди, і факт видання монографії суттєво вплинув на обсяги реалізації коментаря. З аналогічним позовом звернулося і видавництво.

Проаналізуйте ситуацію.

Які права співавторів на твір, створений у співавторстві?

Які є види співавторства?

Вирішіть спір.

Задача 3

Старший науковий співробітник НДІ гр.О. за роки роботи в інституті розробив та видав 15 методичних розробок з проблематики НДІ. Всі вони були видані і автор отримав винагороду.

30 січня 2003р. громадянин О. помер. Протягом 2004р. НДІ перевидав частину його розробок (5 робіт). Вдова гр.О. звернулася до суду з вимогою про відшкодування їй збитків, завданих як спадкоємиці померлого чоловіка, оскільки видання здійснювалося без її згоди. Представники НДІ відмовилися від компенсації їй будь-якої суми, посилаючись на те, що всі роботи є службовими і права на них належать НДІ.

Що таке службовий твір?

Які права автора, його спадкоємців на службовий твір?

Чи підлягають задоволення вимоги померлого автора?

Задача 4

Видавництво „Папірус” замовило колективу авторів підручник з основ правознавства для учнів шкіл. У передбачені договором строки рукопис був переданий у видавництво, і підручник вийшов з друку. Проте видавництво відмовлялося від виплати гонорарів, посилаючись на те, що ціна реалізації одного підручника є нижчою від його собівартості (оскільки підручник призначений для учнів) і обсяги реалізації є незначними. Бо ще два видавництва видали такий же підручник.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Чи правомірна аргументація видавництва?

В який спосіб можна захистити права авторів?

Задача 5

Гр.Х., автор зареєстрованого товарного знаку, видав ліцензію на його використання ВАТ „Л”, яке займалося пошиттям дитячого одягу. Через деякий час представники ВАТ „Л” виявили, що під таким же товарним знаком випускає кондитерські вироби ТзОВ „Р”. ВАТ „Л” звернулося до ТзОВ „Р” з вимогою про відшкодування збитків, завданих неправомірним використанням товарного знаку. Як з’ясувалося, придбало у гр.Х. права на товарний знак на підставі ліцензійного договору. До справи був залучений гр.Х., який пояснив, що справді видав дві ліцензії на використання товарного знаку. У жодній з них не зазначено, що товарний знак надається у виключне користування. Фірми знаходяться в різних регіонах і є різнопрофільними за видами діяльності.

Які права авторів товарних знаків?

Які види ліцензії можуть видавитися на користування товарними знаками?

Які можливі варіанти вирішення спору в даній ситуації?

Проаналізуйте поняття „товарний знак” і „торгівельна марка”.(Див. Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, гл.44 Цивільного кодексу України, гл.16 Господарського кодексу України).

Задача 6

Гр.Є., який є власником патенту на винахід пристрою, встановлення якого дозволяє мінімізувати шкідливі викиди продуктів згорання бензину у двигунах автомобілів, звернувся до кількох автомобільних компаній, але запропоновані йому умови були невигідними, і гр.Є. нікому не передав права на користування винаходом. Через деякий час корпорація „Д” звернулося до суду з вимогою про надання їй дозволу на використання винаходу і про примусове відчуження прав на винахід у гр.Є.

У судовому засіданні гр.Є. заявив, що його повністю не влаштовує сума гонорару. Він три роки тому пропонував корпорації свій винахід, але відмовилася від пропозиції, оскільки вважала, що гр.Є. завищує суму гонорару.

За яких умов допускається примусове відчуження прав на винахід? Проаналізуйте Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року (ст.28, 30).

Вирішіть спір.

 

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.