Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 21: Комерційна концесія

Години

ПЛАН

 

1. Загальна характеристика договору комерційної концесії.

2. Особливості суб’єктного складу договору комерційної концесії.

3. Порядок укладення та форма договору комерційної концесії. Істотні умови договору.

4. Зміст договору комерційної концесії. Особливі умови договору комерційної концесії.

5. Виконання договору комерційної концесії. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору комерційної концесії.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

Література.

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

2. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 101-104.

3. Право інтелектуальної власності Навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець та ін.; за заг. ред.. Кравця В. Р., Олюхи В. Г. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 270 с.

4. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

5. Цивільне та сімейне право : навч. посіб. для підготовки до державного екзамену / І. Е. Берестова [та ін.] ; ред.: Л. А. Литовченко, Д. С. Лещенко : рец.: О. М. Обушенко, В. І. Щербина : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. - 236 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Тема 22: Спільна діяльність

Години

ПЛАН

 

1. Характеристика договору про спільну діяльність.

2. Договір простого товариства.

3. Правовий режим майна, внесеного учасниками.

4. Ведення спільних справ учасників.

5. Права та обов’язки учасників. Відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями.

6. Підстави, порядок та правові наслідки припинення договору простого товариства..

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закону України “Про власність” від 7 лютого 1991 року // ВВР. 1991. №20. Ст.249.

4. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року // ВВР. 1991. №29. Ст. 337.

5. Закон України “Про господарські товариства” від 23 грудня 1991 року // ВВР. 1991. №49. Ст. 682.

6. Закон України "Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996р. // ВВР. 1996. № 19. ст.80.

7. Судова практика:

8. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 28 квітня 1995 року “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про сумісну діяльність” // Арбітражний процесуальний кодекс України. ІВА. Ужгород. 1997.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін. — К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. — 448 с.

3. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. — К.: Істина, 2003.— 776 с.

4. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

5. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

6. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р.: За ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. — X.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 856 с.

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

8. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 101-104.

9. Право інтелектуальної власності Навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець та ін.; за заг. ред.. Кравця В. Р., Олюхи В. Г. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 270 с.

10. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

11. Цивільне та сімейне право : навч. посіб. для підготовки до державного екзамену / І. Е. Берестова [та ін.] ; ред.: Л. А. Литовченко, Д. С. Лещенко : рец.: О. М. Обушенко, В. І. Щербина : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. - 236 с.

12. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

13. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

14. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Завдання 1.

Проаналізуйте і дайте порівняльну характеристику договору про заснування підприємницького товариства і договору про спільну діяльність.

Завдання 2.

Порівняйте правовий режим майна, що ввійшло до складу статутного капіталу господарського товариства на засадах, визначених договором про заснування товариства, та спільного майна учасників простого товариства.

Завдання 3.

Проаналізуйте і дайте порівняльну характеристику управління господарським товариством та простим товариством.

 

Задача 1.

П'ятигорець, Тихонов і Омельченко домовились про сумісне зведення ангару під агротехніку з визнанням за кожним з них права приватної власності на нього. При проведенні розрахунків після завершення будівництва виник спір. Омельченко почав вимагати заліку в рахунок суми його роботи по вивозу будівельного сміття і впорядкування земельної ділянки. Тихонов став вимагати вартість алюмінієвих листів, які він заздалегідь приготував для будівництва окремого будинку, але використав для покриття 2/3 даху зведеного ангару.

Як повинен бути вирішений спір?

 

Задача 2.

Колективні сільськогосподарські підприємства "Першотравневе", "Перемога" і "Золота балка" домовились про сумісне зведення хлібопекарні. У процесі будівництва КСП "Перемога" придбав, не маючи на те доручення, для об’єкту, що споруджується, металеві деталі, необхідні для встановлення печей, які були використані при будівництві.

До кого може звернутися з позовом продавець, якщо виникне спір про оплату, - до покупця чи до всіх учасників будівництва?

Чи має право КСП "Перемога" звернутись з вимогою до інших учасників, якщо воно самостійно розрахується за вартість придбаних матеріалів?

 

Задача 3.

Книш, Гуков, Узлов і Білецький проживали у будинках, які належали їм на праві власності, об'єднавши матеріальні і трудові зусилля, підвели до своїх будинків водопровід.

Через рік Гуков продав будинок Жмакіну. Коли останній вселився, Книш, Узлов і Білецький припинили постачання води до будинку Жмакіна. Вони заявили йому, що він не є учасником договору про підведення водопроводу, ніякої участі у його проведенні не брав, а тому і не вправі без їх згоди користуватися ним.

Жмакін вважав, що договір, на який посилаються Книш, Узлов і Білецький, припинив свою дію, оскільки його мета - проведення води до будинків - була досягнута ще рік тому, і що він має право, придбавши будинок Гукова, користуватися водопроводом.

Вирішить спір.

 

Задача 4.

Комерційний банк уклав з ТОВ "Мета" договір про сумісну діяльність, згідно з яким учасники вирішили створити у приміщенні магазину пункт обміну валюти. Згідно договору банк надавав обладнання необхідне для роботи пункту, а магазин - право користування приміщенням і трудовий внесок своїх робітників, які повинні обслуговувати цей пункт. Ведення загальних справ було доручено банку. У зв'язку з перевіркою у магазині перед податковим інспектором постало питання: чи можна вважати прибуток, отриманий за договором про сумісну діяльність магазином, незаконним і як такий, що підлягає вилученню до бюджету, якщо діяльність пункту обміну валюти передбачає наявність банківської ліцензії, якої у магазину не має?

Вирішіть справу.

Яка мета договору про сумісну діяльність?

 

Задача 5.

Бюро реєстрації прав на нерухомість у житловій сфері відмовило у державній реєстрації договору міни двох квартир на тій підставі, що у ньому була відсутня вказівка ціни обмінюванних жилих приміщень. Співробітник Бюро пояснив заявникам, що ціна є істотною умовою договору продажу нерухомості. Кожна з сторін договору міни признається продавцем належного їй товару, отже, визначення у грошовому вираженні ціни квартир обов'язково і для договору міни.

Учасники договору звернулися до адвоката з питанням про те, чи обґрунтована позиція Бюро і якою мірою до договору міни можуть застосовуватися правила про купівлю-продаж.

Дайте консультацію.

Чи зміниться ваше рішення, якщо за договором приватизована квартира обмінюється на право користування неприватизованим жилим приміщенням.

 

МОДУЛЬ 4. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ*

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.