Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 23: зобов’язання З ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ

Години

ПЛАН

 

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.

5. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

6. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

Список літератури:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін. — К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. — 448 с.

3. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. — К.: Істина, 2003.— 776 с.

4. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

5. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

6. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р.: За ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. — X.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 856 с.

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

8. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 101-104.

9. Право інтелектуальної власності Навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець та ін.; за заг. ред.. Кравця В. Р., Олюхи В. Г. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 270 с.10. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

11. Цивільне та сімейне право : навч. посіб. для підготовки до державного екзамену / І. Е. Берестова [та ін.] ; ред.: Л. А. Литовченко, Д. С. Лещенко : рец.: О. М. Обушенко, В. І. Щербина : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. - 236 с.

12. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

13. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

14. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Тема 24: Загальні положення про відшкодування шкоди

Години

ПЛАН

1. Співвідношення договірної та недоговірної відповідальності. Делікт як підстава притягнення до недоговірної відповідальності.

2. Умови відповідальності:

а) суб’єкти. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними, обмеженими в дієздатності;

б) об’єкти;

в) вина як умова відповідальності. Форми вини та її значення;

г) об’єктивна сторона:

- поняття протиправності;

- характер причинового зв’язку;

- шкода.

3. Обставини, які звільняють від майнової відповідальності:

а) необхідна оборона, самозахист;

б) особливості відшкодування шкоди, заподіяної в стані крайньої необхідності.

4. Обставини, які виключають майнову відповідальність (казус, непереборна сила).

5. Способи відшкодування шкоди.

6. Особливості відшкодування моральної шкоди.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

3. Судова практика:

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком Інтер. 1998.

6. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 1 квітня1994 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.

7. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 29 лютого 1996року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін. — К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. — 448 с.

3. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. — К.: Істина, 2003.— 776 с.

4. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

5. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

6. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р.: За ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. — X.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 856 с.

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

8. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 101-104.

9. Право інтелектуальної власності Навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець та ін.; за заг. ред.. Кравця В. Р., Олюхи В. Г. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 270 с.

10. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

11. Цивільне та сімейне право : навч. посіб. для підготовки до державного екзамену / І. Е. Берестова [та ін.] ; ред.: Л. А. Литовченко, Д. С. Лещенко : рец.: О. М. Обушенко, В. І. Щербина : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. - 236 с.

12. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

13. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

14. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Завдання 1.

Проаналізуйте положення гл. 82 Цивільного кодексу України і випишіть випад­ки врахування форми вини при вирішенні питання майнової відповідальності.

Завдання 2.

Проаналізуйте зміст принципу повного відшкодування завданої шкоди (ст.1166 Цивільного кодексу України).

Випишіть з Цивільного кодексу та проаналізуйте правові норми, якими передбачено обмежений розмір відповідальності. Які обставини мають значення при обмеженні розміру відповідальності?

Завдання 3.

Порівняйте поняття “необхідна оборона”, “крайня необхідність” в цивільному та кримінальному праві. Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної в стані “необхідної оборони” та “крайньої необхідності” за нормами цивільного та кримінального права? (Ознайомтеся із ст. 36, 39 КК України).

Задача 1.

Одного літнього вихідного дня громадянин Б, працюючи на дачній ділянці, несподівано почув за своєю спиною людський крик. Обернувшись, він побачив свого сусіда К з покаліченою рукою. Як виявилось, К зацікавився, що робить у такий пізній час його сусід і підійшов до нього ззаду. Б занесеною мотикою, якою він вибивав каміння, вдарив його в руку. Внаслідок перелому руки, К. 32 дні знаходився на листку непрацездатності.

К. звернувся в суд з позовом до Б про відшкодування йому частини втра­ченого заробітку, що склало 320 гривень і 580 гривень затрачених на лікування.

Проаналізуйте задачу на основі статті 1166 Цивільного кодексу України та вирішіть її.

Задача 2.

Громадянин Я. проходив вулицею, наступив на мокрий листок, що впав з дерева, послизнувся, і, падаючи, штовхнув громадянина Г., який від падіння на тротуар покалічився.

Чи є підстави для покладення на Я. обов’язку відшкодування збитків, викликаних каліцтвом Г.?

Задача 3.

У районну лікарню звернулась жінка з проханням надати термінову допомогу її батькові, який перебував у важкому стані і був привезений до лікарні міжміським автобусом.

Завідувач хірургічним відділенням незважаючи на те, що донька протягом 45 хвилин три рази зверталась за допомогою, відмовив, мотивуючи відмову тим, що він зайнятий іншим хворим.

Хворий в автобусі помер. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок великої втрати крові. Встановлено, що причиною кровотечі була виразка шлунку. На запитання прокурора про можливість попередження смерті судово-медична експертиза дала відповідь: при своєчасному наданні медичної допомоги життя можна було врятувати.

Проаналізуйте ситуацію. В чому виражається протиправність поведінки?

Дайте визначення протиправності та її видів.

Задача 4.

Громадянин Ш пред’явив позов у суд про стягнення 1476 гривень з КСП “Золота Нива”. У позові зазначено, що 5 жовтня 2004 року його корова випасалась на конюшині КСП. Працівники, зауваживши це, загнали корову у сіносховище, де вона загинула внаслідок гострої тимпанії. Позивач просив стягнути 1476 гривень, що складає вартість корови за ринковими цінами.

Суд, розглянувши справу, прийшов до висновку, що корова загинула з вини її власника і у позові відмовив.

Проаналізуйте справу з точки зору причинного зв’язку і визначте суб’єкта відповідальності.

Задача 5.

У ніч на 25 вересня 2004 року було затоплено підсобне приміщення магазину, внаслідок чого пошкоджено 205 пачок дитячої суміші по 2 гривні за пачку, що складало 2460 гривень. На ремонт затопленого приміщення було витрачено 2500 гривень.

Як вияснилось, наймач С, яка проживає над приміщенням магазину, залишила відкритим водопровідний кран, що послужило причиною аварії. С вважає, що вона не затоплювала магазин, оскільки вода була подана раніше, ніж це прийнято за графіком.

Дайте рішення спору.

Задача 6.

Громадянин О. йшов вулицею. Несподівано йому на голову впала брила снігу із бурульками з даху 3-х поверхового будинку. О. був госпіталізований з важким пораненням голови, вивихом ключиці. Внаслідок травми він втратив слух на одне вухо.

До департаменту житлово-комунального господарства Львівського міськвиконкому було пред’явлено позов про відшкодування витрат на лікування, оздоровлення (масаж), а також про відшкодування моральної шкоди за втрату слуху і викликані цим незручності.

Юрисконсульт департаменту в судовому засіданні пояснив, що через брак коштів дахи будинків не очищуються, але департамент систематично оголошує по радіо, через пресу про необхідність проявляти обережність і не наближатися близько до будинків, щоб уникнути нещасних випадків. О. проходив надто близько від будинку, сам проявивши грубу необачність.

Вирішіть спір.

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.