Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 17: ДОГОВОРИ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ТА БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

Години

ПЛАН

1. Загальна характеристика договору банківського вкладу. Види банківських вкладів. Особливості суб’єктного складу договору банківського вкладу.

2. Порядок укладення та форма договору банківського вкладу. Правова природа ощадної книжки та ощадного сертифіката.

3. Виконання договору банківського вкладу та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору.

4. Загальна характеристика договору банківського рахунку. Порядок укладення та форма договору банківського рахунку. Банківська таємниця. Гарантії забезпечення інтересів клієнтів.

5. Операції за рахунком, що виконуються банком.

6. Припинення договору банківського рахунку та його правові наслідки.

 

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).

4. Закон України “Про Національний банк України” від 20 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. 1999, №24.

5. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затв. постановою правління НБУ від 12.11.2003р.

Література.

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

6. Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.7. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

8. Банківське право. За ред. Біленчук А.Д. К. Антіка. 1999.

9. Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.

10. Заверуха І. Банківське право. Львів. 2002.

11. Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Суханова Е.А. М. Юринформ. 1997.

 

Завдання 1.

Визначте, елементи яких договорів містяться у договорі банківського вкладу.

Охарактеризуйте договір банківського вкладу як змішаний договір.

Завдання 2.

Порівняйте договір банківського вкладу і договір позики, договір банківського вкладу і кредитний договір за:

суб’єктним складом;

порядком укладення;

істотними умовами;

формою договору.

Завдання 3

Проаналізуйте правову природу ощадної книжки. (ст. ст. 1059, 1064 ЦК України). Ознайомтеся із ст. 849 ЦК РФ. Порівняйте за змістом ці статті.

Завдання 4.

Проаналізуйте обмеження права розпорядження рахунком. Ознайомтеся з ст.1074 Цивільного кодексу України, ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність”, ст. 50 Закону України "Про виконавче провадження”.

Завдання 5.

Проаналізуйте правову природу процентів за користування коштами, що знаходяться на рахунку.

 

Задача 1

За строковим договором банківського вкладу банк гарантував клієнтам виплату 23% річних. Через 2 місяці банк уже здійснював прийняття вкладів під 17% річних і довів до відома усіх клієнтів, з якими були укладені договори банківського вкладу під 23% річних, про зміну ставки проценту з 23% на 17%.

Чи правомірні дії банку?

Чи можуть вкладники захистити свої права у судовому порядку?

Проаналізуйте ст. ст. 651, 1061 Цивільного кодексу України.

 

Задача 2

За договором банківського вкладу гр.Р. вніс на ім’я свого 10-річного сина 1000 грн. Через деякий час син звернувся в установу банку з вимогою по видачу йому цих грошей і нарахованих на них процентів.

Які права третіх осіб, на користь яких укладено договір банківського вкладу?

Чи правомірні вимоги 10-річного сина? Проаналізуйте ст.ст. 31, 32 Цивільного кодексу України.

 

Задача 3

Гр.Ш. придбав іменний ощадний сертифікат у банку „У” вартістю 5 тис. грн. Перебуваючи у лікарні на стаціонарному лікуванні гр.Ш. видав довіреність своїй дружині на отримання депонованих коштів у банку. Дружина пред’явила в установі банку ощадний сертифікат та довіреність, але їй відмовили у видачі грошей.

Дайте правову оцінку ситуації.

Проаналізуйте ст.ст. 18-20 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу”, ст. 1065 Цивільного кодексу України.

Задача 4.

Плодоовочеве об'єднання надіслало райторгу листа з повідомленням про те, що надалі буде постачати йому продукцію тільки після попередньої оплати. Причиною такої вимоги стала затримка райторгом оплати двох партій картоплі, що були відвантажені у минулому кварталі.

Директор райторгу відмовився виконати вимогу об'єднання, посилаючись на те, що укладеною між ними угодою постачання передбачена акцептована форма розрахунків та що об'єднання не має право змінювати в односторонньому порядку умови угоди.

Чи має право сторони договору встановлювати форму та порядок розрахунків?

Чи обґрунтовані вимоги об'єднання?

 

Задача 5.

Взуттєва фабрика пред'явила універсальному магазинові вимогу про встановлення акредитиву на суму 7 тис. грн. для оплати виробів, що постачаються за угодою. У зв'язку з тим, що магазин акредитива не виставив, фабрика вимагала сплати штрафу. У відгуку на позов магазин просив у стягненні штрафу відмовити, оскільки акредитив не був виставлений у зв'язку з тим, що банк відмовив магазину у видачі на цю мету позички.

У яких випадках застосовується акредитивна форма розрахунків?

Чи передбачена майнова відповідальність за невиставлення покупцем акредитиву?

Як вирішити спір?

 

Задача 6.

Покупець відмовився акцептувати виставлене на інкасо платіжне доручення на тій підставі, що є неякісним, при цьому він представив акт про його неякісність.

Чи має право банк списати з рахунку покупця вказану у платіжному дорученні суму?

Як повинен вчинити банк, якщо свою відмову акцептувати платіжне доручення покупець обґрунтовує тим, що неодноразово отримував від постачальника товар, що не відповідає стандартам?

 

Задача 7.

База направила до банка платіжну вимогу на отримання з розрахункового рахунку магазина "Альянс" 1350 грн. за поставлені йому товари. Однак база в оплаті поставлених вимог відмовилась, посилаючись на те, що в ньому відсутні посилання на номер договору або замовлення магазина. База знову направила до банка платіжну вимогу з поясненням, що товари були відвантажені за усною домовленістю з ним і що у таких випадках у платіжних документах посилання на договір не вимагається. Крім того, товари були прийняті магазином за актом і реалізовані.

Як слід вирішити справу?

 

Тема 18: ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

Години

ПЛАН

1. Загальна характеристика договору факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги).

2. Особливості суб’єктного складу договору факторингу.

3. Порядок укладення та зміст договору факторингу.

4. Виконання договору. Виконання боржником грошової вимоги факторові.

5. Захист прав боржника.

Нормативно-правові акти:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

Література.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.

Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Банківське право. За ред. Біленчук А.Д. К. Антіка. 1999.

Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.

Заверуха І. Банківське право. Львів. 2002.

Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Суханова Е.А. М. Юринформ. 1997.

 

Судова практика:

Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 14 грудня 1993 року “Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу” // Арбітражний процесуальний кодекс України. “ІВА”. Ужгород. 1997.

 

Завдання 1.

Порівняйте договір факторингу і комерційної концесії. Визначте спільне і відмінне.

 

Завдання 2.

Складіть проект договору факторингу.

 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.