Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 1. Страхові послуги. Реалізація страхових послуг

ЗМІСТ

 

ВСТУП.........................................................................................................  
Тема 1. Страхові послуги. Реалізація страхових послуг........................  
Тема 2. Укладення та ведення страхової угоди.............................……..  
Тема 3.Страхування життя та пенсій........................................................  
Тема 4. Особисте страхування.……………………........…….................  
Тема 5. Страхування підприємницьких ризиків..………………............  
Тема 6. Сільськогосподарське страхування........…………….…...........  
Тема 7.Страхування технічних ризиків.……………………..................  
Тема 8. Автотранспортне страхування.....................................................  
Тема 9.Морське та авіаційне страхування…...........................................  
Тема 10. Страхування майна та відповідальності громадян…….........  
Екзаменаційні питання................................................................................................  
Методичні вказівки до підготовки індивідуального завдання.............  
ДОДАТКИ...................................................................................................  
Рекомендована література………………………………….....................  

 ВСТУП

Страхові послуги – дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців знань відносно стану і проблем організації страхування та надання страхових послуг. Вивчення дисципліни «Страхові послуги» дає можливість студентам визначити основні особливості процесу надання страхових послуг, з’ясувати особливості основних видів та галузей страхування; особливості укладання договорів страхування з різних видів та напрямків страхування. Крім того, студенти вивчають основні особливості, закономірності, тенденції та перспективи розвитку страхового ринку, особливості функціонування основних учасників страхового ринку та порядок державного регулювання страхової діяльності.

Обєктом дисципліни «Страхові послуги» є основні засади страхування, страхові послуги, сутність та структура страхового ринку.

Задача навчальної дисципліни – виробити систему знань теоретичних основ та практичних методів зі страхування.

Предмет – вивчення діяльності людей, яка пов’язана із реалізацією страхових послуг.

Мета курсу – ознайомитись із принципами й механізмом функціонування страхового ринку та набути навичок управління страховою діяльністю, потрібних для професійної діяльності

Основні завдання курсу:

· Визначити основні етапи реалізації страхових послуг;

· розкрити особливості укладення страхових угод;

· з’ясувати особливості фінансової структури страховиків;

· з’ясувати роль страхування у економічному середовищі;

· з’ясувати особливості основних галузей та видів страхування

У результаті вивчення курсу студент повинен

Знати:

· основні особливості галузей та видів страхування;

· основні етапи реалізації страхових послуг;

· особливості укладення страхових угод;

· особливості фінансової структури страховиків;

· роль страхування у економічному середовищі;

Вміти:

· аналізувати діяльність страхових компаній;

· аналізувати ефективність каналів реалізації страхових послуг;

· укладати договір страхування;

· прогнозувати стан страхового ринку,

· розраховувати страхові тарифи.

· аналізувати соціально-економічні явища, що виникають в реальному житті.

Методичні рекомендації до практичних занять і виконання індивідуального завдання з курсу «Страхові послуги» покликані полегшити процес підготовки студентів до практичних занять з дисципліни та озброїти майбутніх фахівців сучасними методами аналізу різних аспектів страхової діяльності.

До кожної теми методичних рекомендацій наведено плани семінарських занять, визначення основних понять, методичні вказівки для підготовки до практичних занять, контрольні запитання, тестові завдання для самоконтролю, а також наведено методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань, що сприятиме грунтовнішому засвоєнню теоретичних і практичних знань і формуванню економічного мислення у студентів.

Вивчення дисципліни «Страхові послуги» базується на знаннях дисциплін «Теорія фінансів», «Страхування», «Управління фінансовими ризиками», «Теорія ймовірностей».

Курс «Страхові послуги» призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит».

 

Тема 1. Страхові послуги. Реалізація страхових послуг

 

 

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· економічні характеристики, особливості та якісні характеристики страхових послуг;

· класифікацію галузей та основні види страхування;

· особливості процесу реалізації страхових послуг, завдання служби маркетингу в страхуванні.

Вміти:

· визначати якісні характеристики страхових послуг.

План семінарського заняття

 

1. Сутність страхової послуги як товару страхового ринку.

2. Значення маркетингу в основній діяльності страхових компаній.

3. Посередницька діяльність у сфері страхових відносин.

4. Етапи процесу реалізації страхових послуг.

5. Галузі страхування

Основні терміни і поняття

Страховий продукт (послуга), процес реалізації страхових послуг, аквізиція, андеррайтинг, страхові агенти, брокерська діяльність, маркетинг у страхуванні, маркетингове дослідження.

 

Методичні рекомендації

 

При опрацюванні першого питання необхідно звернути увагу на сутність страхової послуги як товару страхового ринку. Страховий продукт (послуга) — це комплекс цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством.

Крім того, слід визначити особливості страхової послуги як специфічного товару на страховому ринку та якісні характеристики страхової послуги. Також слід розглянути і проаналізувати зарубіжні концепції визначення страхової послуги.

При опрацюванні другого питання необхідно визначити значення та сутність маркетингу в основній діяльності страхових компаній. Маркетинг у страхуванні — це комплекс заходів, що мають на меті формування й постійне вдосконалення діяльності страховика (страхової компанії чи агенції) завдяки розробці конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг) для конкретних категорій споживачів (страхувальників), а також упровадженню раціональних форм реалізації цих продуктів і збору й аналізу інформації щодо ефективності діяльності страховика.

Крім того, необхідно чітко сформулювати функції маркетингу в страховій справі та ті завдання, які постають перед службою маркетингу страхової організації.

Важливим питанням також є дослідження організації служби маркетингу страхової організації, ії структури та підпорядкованості.

Крім того, слід визначити мету і завдання маркетингового дослідження в страхуванні як систематичного визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що постала перед фірмою, збору і аналізу цих даних та звіту про результати. Також необхідно проаналізувати алгоритм маркетингового дослідження в страхуванні, визначити його ключові етапи та виконавців, а також звернути увагу на форми постановки завдання для маркетингового дослідження та презентації результатів.

При опрацюванні третього питання необхідно визначити сутність та завдання посередницької діяльності в страхуванні, визначити відмінності та спільні риси між агентською та брокерською діяльністю.

Агентська діяльність - діяльність суб'єктів підприємницької ді­яльності, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультуван­ня, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов'язаної з укладенням та виконанням договорів страху­вання (підготовки і укладення договорів страхування, виконання робіт з обслуговування договорів), у тому числі оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат.

Брокерська діяльність - професійна діяльність суб'єктів під­приємницької діяльності на користь страхувальника або пере­страхувальника (цедента) (далі - страхувальник), спрямована на визначення його потреби в отриманні страхових послуг, консуль­туванні, наданні допомоги, у розробленні умов договору страху­вання, пошуку страховиків, які відповідають вимогам страхуваль­ника, веденні переговорів та укладенні договорів страхування за дорученням страхувальника, здійсненні розрахунків за договора­ми страхування, підготовці документів для врегулювання питання про збитки у разі настання страхового випадку.

Крім того, необхідно проаналізувати існуюче законодавство з регулювання посередницької діяльності в страхуванні.

Приопрацюванні четвертого питання, слід наголосити на тому, що процес реалізації страхових послуг для докладнішого його розгляду можна розділити на три етапи, або групи заходів (у хронологічній послідовності їх проведення або реалізації): 1) аквізиція; 2)супровід договору; 3) дії при настанні страхового випадку та страхове відшкодування.

Крім того, необхідно чітко визначити зміст кожного етапу, умови його здійснення, можливі ризики та результати.

Необхідно звернути увагу на особливості проведення аквізиції - підготовки до укладання договору страхування та визначити сутність андерайтингу процесу попередньої експертної оцінки потенціального об’єкта страхування.

При опрацюванні пятого питання слід визначити основні особливості галузей страхування, визначити суб’єкти та об’єкти галузі, основні страхові ризики, предмет страхування, особливості визначення страхової суми та страхового відшкодування, особливості розрахунку тарифів тощо.

1. Особисте страхування.

Об'єктом особистого страхування є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям; працездатністю; додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи.

Предметом особистого страхування є наступні ризики: смерть, хвороба; каліцтво; травма; тривалість життя.

До специфічних рис особистого страхування відносяться:

· страхувальник чи застрахований повинен бути кон­кретною особою у вигляді об'єкту страхування;

· здійснюється на випадок настання певних страхових випадків;

· об'єкт страхування (особа) не має вартісної оцінки;

· страхова сума не обмежується вартісною оцінкою (оскільки її неможливо визначити) об'єкта страхуван­ня, а залежить від матеріального стану страхувальника;

· суб'єктів страхових відносин може бути більше двох: страховик, страхувальник, застрахований, вигодонабувач:

· деякі підвиди особистого страхування можуть бути виділені як особливо довготривалі (страхування пенсії життя тощо).

Класифікація особистого страхування здійснюється:

· за обсягом ризику: на випадок дожиття чи смерті; на випадок інвалідності, непрацездатності, недієздат­ності; непередбачуваних медичних витрат;

· за кількістю осіб, що вказані в договорі страхування: індивідуальне; колективне;

· за тривалістю страхового забезпечення: короткостро­кове (до одного року); середньострокове (від 1-го до 5-ти років); довгострокове (від 6-ти років);

· за формою виплати страхового забезпечення, одноразо­ва виплата страхової суми; виплата страхової суми у вигляді ренти;

· за формою оплати страхових премій: одноразова опла­та страхової премії; щорічна оплата страхової премії; щомісячна оплата страхової премії;

· за формою здійснення: обов'язкове; добровільне;

· за видом особистого страхування: страхування від не­щасних випадків та хвороб; медичне страхування; страхування життя; додаткове пенсійне страхування, соціальне.

2. Майнове страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують майну чи групі речей від втрати (знищення) чи пошкоджен­ня, а також підприємницьких ризиків.

Об'єктом майнового страхування с майнові інтереси, пов'язані із:

· володінням;

· користуванням;

· розпорядженням майном.

Предметом майнового страхування є:

· ризик втрати (знищення), нестачі або пошкодження

· певного майна;

· ризик збитків у підприємницькій діяльності.

Специфічні ознаки майнового страхування:

·об'єкт страхування має вартісну оцінку;

·страхуванню підлягає конкретна власність;

·страхова сума не може перевищувати дійсної (залиш­кової) вартості майна на момент укладання договору страхування;

·наявність факту пошкодження, крадіжки, знищення не є достатньою умовою для виплати відшкодування, необхідною умовою є наявність збитку;

·страхове відшкодування не може бути джерелом необґрунтованого збагачення страхувальника;

·договір майнового страхування не укладається на тривалий час;

·суб'єктів страхових відносин може бути три: страхо­вик, страхувальник, вигодонабувач.

Класифікація майнового страхування:

· за формою здійснення: добровільне, обов'язкове;

· за видами суб'єктів страхових відносин, юридичні осо­би; фізичні особи; фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю;

· за галуззю економіки: промисловість, сільське госпо­дарство тощо;

· за видом майна: транспорт (наземний, повітряний, морський); вантажів та багажу: кредитів; інвестицій; фінансових ризиків; судових витрат; виданих та прий­нятих гарантій, основних засобів; оборотних активів; незавершеного виробництва; врожай сільськогоспо­дарських культур, сільськогосподарські тварини, до­машні птахи;будівлі, предмети домашнього майна; домашні тварини; тощо (визначається спеціальним переліком при ліцензуванні);

· за видами укладених договорів: основний, додатковий;

· за видами страхових подій: від вогню, від стихійних лих, нещасного випадку та інфекційного захворюван­ня тварин; від аварії, вибуху.

3. Страхування відповідальності є формою захисту від ризиків, що загрожують третій особі (її здоров'ю чи майну).

Об'єктом страхування відповідальності виступає відповідальність перед третіми особами, майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної їм шкоди особі або її майну або шкоди, заподіяної юридичній особі. Під майновим інтересом необхідно розуміти збиток, який поніс би страхувальник, якби його відповідальність не була заст­рахована.

Мета страхування відповідальності - страховий захист еко­номічних інтересів страхувальників, здатних заподіяти шкоду третім особам.

Предметом страхування відповідальності є:

· ризики особистого страхування (життя, здоров'я, працездатність) - ті, що пов'язані з можливістю заподіяння шкоди;

· ризики майнового страхування (знищення, нестачі, пошкодження).

Специфічні ознаки страхування відповідальності:

· Суб’єктами страхових відносин є три сторони: страхо­вик: страхувальник, третя сторона - застрахований, якому буде виплачуватись страхове відшкодування - наперед не визначений;

· невизначена вартість об'єкта страхування;

· забезпечує відшкодування збитку третій особі і одно­часно захищає майнові інтереси самого страхувальника;

· страхова сума встановлюється в договорі як ліміт (ме­жа) відповідальності страхувальника, яка може виник­нути при заподіянні страхувальником шкоди, на весь термін дії договору страхування чи на один страховий випадок. Для обов'язкової форми - встановлюється Кабінетом Міністрів України. У відповідності до особливостей, які є характерними для страхування відповідальності, страховики вимушені створювати достатньо великі грошові резерви, щорічно відраховуючи їх у фонд майбутніх виплат.

Страхування відповідальності класифікується

· за формою здійснення: добровільне, обов'язкове;

· за видами застрахованого суб'єкта страхових відносин: юридичні особи; фізичні особи;

· за об'єктом страхування: страхування заборгованості; страхування на випадок відшкодування шкоди;

· за видами договорів: звичайні, додаткові.

Контрольні питання

1. Страхові послуги. Сутність, властивості, якісні характеристики страхових послуг.

2. Вартість і споживча вартість страхових послуг. Ціна страхової послуги.

3. Реалізація страхових послуг. Канали реалізації страхових послуг. Оцінка ефективності каналів реалізації.

4. Маркетинг у страхуванні. Мета й завдання. Значення маркетингових досліджень для розробки маркетингової стратегії страхової компанії. Алгоритм маркетингових досліджень у страхуванні.

5. Основні напрямки маркетингової політики страховика.

6. Реклама в страхуванні. Способи поширення, функції та види реклами.

7. Загальні принципи організації діяльності страхових посередників. Законодавство про діяльність страхових посередників.

8. Агентська діяльність. Види страхових агентів. Умови проведення агентської діяльності.

9. Брокерська діяльність. Умови проведення брокерської діяльності. Державна реєстрація страхових брокерів. Сертифікація брокерів.

 

Тестові завдання для самоконтролю

 

1. Процес підготовки до укладення договору:

а) андерайтинг;

б) аквізиція;

в) перестрахування;

г) брокераж;

д) секвестр.

План семінарського заняття

1. Порядок укладання та дії договору страхування.

2. Порядок виплат страхових внесків. Види страхових внесків.

 

Основні терміни і поняття

Договір страхування, правила страхування, страховий поліс, страховой внесок (страхова премія), ризикова премія, ощадний (накопичувальний) внесок, нетто-премія, брутто-премія, натуральна премія, постійні (фіксовані) внески, одноразовий внесок, поточний внесок, авансові платежі, попередня премія, перехідні платежі, результативна премія, ефективна премія, цильмерівська (резервна) премія, перестрахована премія, необхідна премія, справедлива премія, конкурентна премія, індивідуальні премії, добровільне страхування.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання наобхідно звернути увагу на сутність та зміст договору страхування.

Договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страхо­вик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визна­ченій у договорі страхування стра­хувальником, на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.

Правила страхування розроб­ляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підля­гають реєстрації в Уповноважено­му органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного ви­ду страхування.

Крім того, необхідно звернути увагу на порядок укладання та дії договору страхування. Необхідно визначити умови набуття чинності договором страхування, умови припинення дії договору та визнання договору недійсним. Також необхідно проаналізувати умови дострокового розірвання договору та можливі наслідки.

Крім того слід визначити і пояснити сутність та функції страхового полісу. Страховий поліс - документ (іменний чи на пред'явника), що ви­дається страхувальнику і безпосередньо засвідчує факт страхування за договором добровільного страхування або підтверджує умови обов'язкового страхування згідно з чинним зако­нодавством (без укладання договору) та містить зобов'язання страховика виплатити страхувальнику у разі настання страхового випадку визначену умовами дого­вору страхування певну суму коштів (страхову компен­сацію чи відшкодування).

При опрацюванні другого питання слід визначити сутність страхового внеску та принцип його визначення.

Страховой внесок (страхова премія) може бути розглянутий з економічної, юридичної й математичної точок зору. Економічна сутність страхового внеску в тім, що він являє собою частину національного доходу, що виділяється страхувальником з метою гарантії його інтересів від шкідливого впливу несприятливих подій.

Крім того, слід проаналізувати порядок виплати страхових внесків та вимоги законодавства щодо валюти страхових внесків. Також слід визначити та пояснити сутність видів страхових внесків та їх екномічний зміст:

Ризикова премія — чиста нетто-премія, означає частина страхового внеску в грошовій формі, призначену на покриття ризику.

Ощадний (накопичувальний) внесок присутній у договорах страхування життя та призначений для покриття платежів страхувальника при закінченні строку страхування. Протягом терміну дії договору страхування розмір ощадного (накопичувального) внеску змінюється.

Нетто-премія — частина страхового внеску, що необхідна для покриття страхових платежів за певний проміжок часу по даному виді страхування.

Брутто-премія — тарифна ставка страховика. Складається з достатнього внеску й надбавок на покриття витрат, пов'язаних із проведенням попереджувальних заходів, реклами й пропаганди, витратами на покриття збиткових видів страхування й ін. Кожен надбавочний елемент, включений у брутто-премію, веде до збільшення всієї тарифної ставки (страхового тарифу).

Натуральна премія призначена для покриття ризику за певний проміжок часу. Вона відповідає фактичному розвитку ризику. Натуральна премія в даний відрізок часу дорівнює ризиковій премії; із часом натуральна премія змінюється.

Постійні (фіксовані) внески — страхові внески, які із часом не змінюються, а залишаються постійними. Це пов'язане з тим, що ризик, який відображає страховий внесок, не змінюється в часі. У цьому випадку страховий внесок є середньою величиною.

Одноразовий внесок — страхова премія, яку страхувальник одразу сплачує страховикові за весь період страхування вперед. Сума одноразового внеску визначається до моменту укладання договору страхування. В одноразовій премії виражається еквівалентність зобов'язань страховика й страхувальника.

Поточний внесок являє собою частину загальних зобов'язань страхувальника стосовно страховика, тобто є частиною одноразової премії. Сума поточних внесків завжди більше одноразового внеску.

Авансовими платежами називають платежі, які сплачує страхувальник страховикові заздалегідь, до настання строку їхньої сплати, зазначеного в укладеному договорі. Авансові платежі звичайно вносяться за весь термін дії договору.

Попередня премія. Страховик може надати право страхувальникові внести повністю або частково належний до сплати внесок до настання строку сплати.

Перехідні платежі - частина страхової премії, що відноситься на наступний календарний рік.

Результативна премія являє собою різницю між річною нетто-премією й перехідними платежами поточного року, віднесеними на наступний рік.

Ефективна премія являє собою суму результативної премії й перехідних платежів, резервованих у поточному році й перехідних на наступний рік.

Цильмерівська (резервна) премія — сума нетто-премії й витрат за договорами страхування за рік. Визначається за допомогою математичних розрахунків. Формує певні резерви, за рахунок яких відшкодовуються витрати за висновком договорів страхування.

Перестрахована премія — премія, що страховик передає перестрахувальнику за умовами укладеного між ними договору перестрахування.

Необхідна премія означає величину страхового внеску, що буде достатнім і дозволить страховикові зробити виплати страхових сум і відшкодувань.

Справедлива премія відображає принцип справедливої гри й теорії ймовірностей та відображає еквівалентність зобов'язань сторін.

Конкурентна премія дозволяє страховикові в умовах ринку залучити максимально можливе число потенційних страхувальників.

Індивідуальні премії – премії, які враховують індивідуальні, особливості об'єкта страхування. Індивідуальні премії застосовуються відносно унікальних об'єктів страховика, що не мають аналогів або великого поширення.

Контрольні питання

1. Сутність і функції договору страхування. Зміст договору страхування.

2. Правила страхування. Сутність і значення. Зміст правил страхування.

3. Етапи укладання договору страхування. Оферта. Акцепт.

4. Порядок виплати страхових відшкодувань. Відмова у виплаті відшкодувань.

5. Припинення дії договору страхування. Недійсність договору страхування.

6. Види страхових премій. Сутність і принцип визначення страхового внеску.

7. Форми страхування.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Договір добровільного страхування вступає в силу:

а) після підписання договору;

б) після сплати першого внеску;

в) після настання страхового випадку;

г) після затвердження правил страхування;

д) після укладення договору.

2. Договір добровільного страхування припиняється:

а) після настання страхового випадку та виконання страховиком страхових зобов’язань;

б) після закінчення терміну страхування;

в) після аквізиції;

г) після визнання договору недійсним.

3. Документ, який підтверджує факт укладання договору страхування:

а) страховий акт;

б) правила страхування;

в) страховий поліс;

г) страхове свідоцтво;

д) сліп.

4. Правила добровільного страхування розробляються:

а) страхувальником;

б) страховиком;

в) страховим агентом;

г) вигодонабувачем;

д) Кабінетом міністрів

5. Індивідуальний тариф враховує:

а) базовий тариф та франшизу;

б) базовий тариф та систему поправочних коефіцієнтів;

в) базовий тариф та границю відповідальності;

г) нетто - тариф та систему поправочних коефіцієнтів;

д) нетто - тариф, границю відповідальності та франшизу.

6. Процес підготовки до укладення договору:

а) андеррайтинг;

б) аквізиція;

в) перестрахування;

г) брокераж;

д) секвестр.

Питання для самостійної роботи

1. Оцінка ефективності каналів реалізації страхових послуг.

2. Якість страхових послуг та шляхи ії підвищення.

3. Оцінка ефективності маркетингової політики страховика.

4. Сутність та правове значення страхового полісу. Полісні умови.

План семінарського заняття

1. Необхідність і значення страхового захисту життя та пенсій громадян.

2. Види страхування життя.

3. Страхування додаткової пенсії. Місце страхових компаній та недержавних пенсійних фондів у реалізації реформи пенсійного забезпечення України.

Основні терміни і поняття

Страхування життя, змішане страхування життя, викупна сума, таблиці дожиття (смертності), комутаційні числа, страхування додаткової пенсії, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб, довічне страхування, страхування пенсій.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання слід визначити необхідність і значення страхового захисту життя та пенсій громадян. Необхідно проаналізувати основні завдання і функції страхування життя та пенсій та їх роль в системі соціального захисту. Крім того, слід звернути увагу на значення страхових компаній зі страхування життя в інвестиційні діяльності.

При опрацюванні другого питання необхідно визначити сутність та основні ососбливості страхування життя.

Страхування життя – підгалузь особистого страхування, в якій об’єктом страхових відносин можуть бути страхові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані із життям застрахованого, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком та страхувальником.

Крім того, слід проаналізувати види страхування життя (змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб, довічне страхування). Особливу увагу слід приділити змішаному страхуванню життя. Змішане страхування життя забезпечує страховий захист фізичній особі від ризиків дожиття до закінчення терміну страхування, смерті в період дії договору та від нещасного випадку.

Необхідно визначити с уб'єк­ти страхування, принципи визначення страхової суми та особливості розрахунку страхових тарифів. Необхідно визначити особливості розрахунку викупної суми - суми накопичених страхових платежів, зменшених на витрати на ведення справ, що виплачується страховикові у разі дострокового припинення дії договору страхування життя.

Слід зазначити, що розрахунок тарифів зі страхування життя здійснюється із використанням демографічної страхової статистики та методів довгострокових фінансових розрахунків.

Таблиці дожиття (смертності) – це впорядкований ряд взаємопов’язаних величин, які показують зменшення з віком певної сукупності внаслідок смертності. Показники таблиць дожиття побудовані як опис процесу дожиття та вимирання певного покоління із фіксованою початковою чисельністю. Таблиці дожиття будуються для чоловічого та жіночого населення, або для всієї страхової сукупності. Комутаційні числа — технічні показники, які будуються із врахуванням параметрів таблиці дожиття, та з врахуванням ставки інвестиційного доходу.

При опрацюванні третього питання необхідно визначити місце страхових компаній та недержавних пенсійних фондів у реалізації реформи пенсійного забезпечення України. Слід проаналізувати основні напрямки та концепцію реалізації реформи пенсійного забезпечення, проаналізувати завдання та сутність рівнів системи пенсійного забезпечення.

 

Контрольні питання

1. Які особливості властиві сфері страхування життя?

2. Для чого у сфері страхування життя користуються таблицями смертності?

3. На яких умовах реалізується послуга змішаного страхування життя?

4. Чим страхування дітей та весільне страхування відрізняється від змішаного страхування життя?

5. Чиї інтереси захищає довічне страхування життя?

6. В чому полягає страхування додаткової пенсії?

Тестові завдання для самоконтролю

 

Таблиця смертності складається з метою

а) об’єктивного визначення страхових тарифів;

б) розрахунку страхової суми;

в)визначення розміру викупної суми.

Питання для самостійної роботи

1. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні.

2. Дослідження процесу реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. Концепція реформи пенсійної системи. Недержавне пенсійне забезпечення.

3. Розрахунок тарифів зі страхування життя.

4. Кредитне страхування життя.

5. Ринок страхування життя.

 

План семінарського заняття

1. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.

2. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

3. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних систем фінансування сфери охорони здоров`я.

Основні терміни і поняття

Нещасний випадок, страхування від нещасного випадку, добровільне та обовязкове страхування від нещасного випадку, індивідуальне та колективне страхування від нещасного випадку, тимчасова непрацездатність, медичне страхування, асистанс.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання необхідно визначити сутність та завдання страхування від нещасних випадків, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, основні ризики.

Слід зазначити, що страхування від нещасних випадків може здійснюватись в добровільній та обов’язковій формах і визначити основні особливості цих форм страхування та основні види. Необхідно зауважити, що перелік обов’язкових видів страхування від нещасних випадків зазначено в Законі України «Про страхування».

Крім того, необхідно розглянути види добровільного страхування громадян від нещасних випадків та сутність добровільного індивідуального та колективного страхування від нещасних випадків.

При опрацюванні другого питання слід надати загальну характеристику медичного страхування, визначити його основні особливості та порядок проведення. Також слід проаналізувати зміст основних програм медичного страхування, які пропонують страховики України та принципи фінансування сфери охорони здоров’я.

Крім того, слід проаналізувати особливості та принципи добровільного та обов’язкового медичного страхування, порядок проведення страхування та законодавче забезпечення.

Також слід приділити увагу сутности системи асистенсу – комплекс упослуг з надання негайної матеріальної або фізичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб людей, які опинились в скрутній ситуації, а також проаналізувати стан та тенденції розвитку системи аситансу в Україні..

Контрольні питання

1. Необхідність і значення страхового захисту громадян від не­
щасних випадків.

2. На яких засадах страхуються пасажири від нещасних випадків на транспорті?

3. Що є страховим випадком при добровільному страхуванні від нещасних випадків?

4. Як укладається договір страхування від нещасних випадків з фізичними та юридичними особами?

5. Який встановлено порядок виплати страхового відшкодування за договором страхування від нещасних випадків?

6. Які існують форми медичного страхування?

7. Що таке асистування і які завдання виконують асистанські компанії?

8. На яких умовах здійснюється страхування медичних витрат юридичними особами (колективне медичне страхування)?

9. Які умови укладання договору медичного страхування? Який порядок визначення розміру страхових премій і порядок їх сплати в обов'язковому медичному страхуванні?

Тестові завдання для самоконтролю

1. Страхування від нещасних випадків належить до:

а) сфери страхування життя;

б) ризикового страхування;

в) підгалузі особистого страхування;

г) накопичувального страхування.

2. Договори добровільного страхування можуть укладати:

а) лише юридичні особи;

б) лише фізичні особи;

в) фізичні та юридичні особи.

3. На пасажирів якого виду транспорту не поширюється обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті:

а) залізничного;

б) морського і внутрішнього водного транспорту на прогулянкових лініях;

в) автомобільного;

г) автомобільного і електротранспорту внутрішньоміського сполучення.

4. При укладанні договорів добровільного страхування від нещасних випадків на величину страхового тарифу впливають:

а) вік застрахованого;

б) професія;

в) група ризику професії застрахованого;

г) місце проживання.

5. Що належить до страхових випадків з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті:

а) одержання застрахованим травми;

б) тимчасова втрата застрахованим працездатності або встановлення інвалідності;

в) загибель або смерть, установлення інвалідності або тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку;

6. У межах яких термінів слід повідомити страховикові про страховий випадок за договором добровільного страхування від нещасних випадк ((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228467']=__lxGc__['s']['_228467']||{'b':{}})['b']['_699615']={'i':__lxGc__.b++};ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.