Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 5. Страхування підприємницької діяльності

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості надання страхових послуг зі страхування підприємницької діяльності;

· класифікацію страхування підприємницької діяльності;

Вміти:

· аналізувати умови страхування підприємницької діяльності.

 

План семінарського заняття

 

1. Страхування майна промислових підприємств. Методи визначення страхової суми та відшкодування.

2. Страхування підприємств від перерв у виробництві.

3. Страхування зовнішньоекономічної діяльності. Страхування відповідальності перевізників.

4. Загальні принципи страхування фінансових ризиків. Страхування кредитів. Делькредерне страхування. Страхування кредитів довіри.

5. Страхування інвестицій. Страхування валютних та біржових ризиків.

6. Страхування банківських ризиків. Страхування депозитів. Системи депозитного страхування.

Основні терміни і поняття

Підприємницький ризик, майнове страхування, страхування майна промислових підприємств, страхування підприємств від перерв у виробництві, страхування зовнішньоекономічної діяльності, страхування відповідальності перевізників, страхування кредитів, делькредерне страхування, страхування кредитів довіри, страхування інвестицій, страхування валютних та біржових ризиків, страхування банківських ризиків, страхування депозитів, системи депозитного страхування.

Методичні рекомендації

Насамперед необхідно визначити сутність підприємницького ризику – небезпеки виникнення не передбачених проектним задумом матеріальних та фінансових втрат, збитків від проведення підприємницької діяльності, здійснення угод.

При опрацюванні першого питання необхідно визначити сутність страхування майна підприємств, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів та проведення експертизи об’єктів страхування. Слід проаналізувати та порівняти умови страхування, які пропонують страхові організації України,

При опрацюванні другого питання необхідно визначити сутність страхування підприємств від перерв у виробництві, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів та проведення експертизи об’єктів страхування.

при опрацюванні третього питання необхідно визначити сутність. зміст та завдання страхування зовнішньоекономічної діяльності, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів та проведення експертизи об’єктів страхування.

Крім того, необхідно розглянути особливості проведення страхування відповідальності перевізників.

При опрацюванні четвертого питання необхідно звернути увагу на зміст та загальні принципи страхування фінансових ризиків та його роль у забезпеченні стійкості фінансової системи. Фінансовий ризик – це ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат (зниження очікуваного прибутку, доходу, втрата частини чи всього капіталу) в ситуації невизначеності умов фінансовоїдіяльності.

Страхування фінансових ризиків – сукупність видів страхових послуг, що передбачають зобов’язання страховика здійснити страхову виплату в розмірі повної або часткової компенсації втрачених доходів страхувальникові.

Крім того, необхідно визначити сутність страхування кредитів та його різновидів (делькредерного страхування, страхування кредитів довіри та страхування відповідальності позичальника). Кредитне страхування – це комплекс страхових послуг, які забезпечують страховий захист майнових інтересів кредиторів, пов’язаних з існуванням ризику неповернення кредитів внаслідок неплатоспроможності позичальника.

Необхідно визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування.

При опрацюванні пятого питання необхідно визначити сутність страхування інвестицій, страхування валютних та біржових ризиків. Слід визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування.

При опрацюванні шостого питання необхідно визначити сутність страхування банківських ризиків, зокрема страхування депозитів, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів.

Також слід розглянути особливості організації та функціонування систем депозитного страхування та проаналізувати їх завдання. Система депозитного страхування – комплекс заходів, які забезпечують захист вкладів від їх втрати власником внаслідок банкрутства комерційного банку.

 

Контрольні питання

1. Дайте визначення підприємницького ризику.

2. Які існують види страхування майна підприємств?

3. Які види майна юридичних осіб підлягають страхуванню?

4. На випадок яких небезпек укладається договір страхування майна юридичних осіб?

5. За якими подіями збитки не відшкодовуються?

6. Що таке страхова оцінка та як вона визначається для різних видів майна?

7. Які фактори впливають на порядок внесення страхових платежів? Розкрийте зміст страхового тарифу та страхової премії. від чого залежать розміри страхового тарифу.

8. Від чого залежить розмір збитків, завданих підприємству страховим випадком? На яких умовах виплачується страхове відшкодування?

9. В чому полягає економічний зміст страхування кредитних ризиків?

10. Які різниця між делькредерним та гарантійним страхуванням?

11. Які особливості має страхування кредитів довіри?

12. Як здійснюється страхування фінансових кредитів?

13. Які особливості страхового захисту властиві страхуванню товарних та споживчих кредитів?

14. Які особливості має страхування кредитів, виданих під заставу?

15. У чому полягає сутність фінансового ризику та його страхування?

16. Які особливості має страхування від втрат прибутку?

17. Що являє собою система депозитного страхування та які ознаки використовуються для ії класифікації?

Практичні завдання

Задача 1. Визначте суму страхових платежів за договорами страхування ризику неповернення кредитів, якщо перший позичальник взяв кредит у сумі 150 тис. грн. на рік під 42% річних. Термін користування кредитом в період дії договору становить 8 місяців, ліміт відповідальності страховика 85%, тарифна ставка 2,1%. Другий позичальник взяв кредит у сумі 100 тис. грн. на півтора року під 50% річних. Термін користування кредитом в період дії договору становить 10 місяців, ліміт відповідальності страховика 95%, тарифна ставка 2,1%.

Задача 2. Визначити тарифну нетто-ставку за договором страхування від втрат прибутку на підставі таких даних:

кількість зупинок виробництва, разів  
час спостережень за даним підприємством, років 10 (3650днів)
загальний час зупинок, міс 4 (120днів)
ціна одиниці продукції, грн  
випуск продукції в день,шт  

Задача 3. Страхова компанія проводить страхування кредитного ризику. Договір страхування укладається одночасно із кредитним договором. Сума кредиту – 100 гр.од, термін кредитного договору – 14 місяців, кредит видано під 10% річних простих. Страховий тариф 5%. Границя відповідальності страховика 90%. Після закінчення терміну договору, страхувальник не повернув суму кредиту та відсотки за кредит. Визначити страховий тариф та страхове відшкодування.

Тестові завдання для самоконтролю

1. В основу страхування підприємницьких ризиків покладено:

а) відшкодування збитків страхувальника;

б) страховий захист майна;

в) страховий інтерес.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.