Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 3. Страхування життя та пенсій

 

 

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості надання страхових послуг зі страхування життя та страхування додаткових пенсій;

· класифікацію страхування життя;

· особливості розрахунку тарифів з накопичувального страхування.

Вміти:

· обчислювати страхові тарифи зі страхування життя;

· аналізувати умови страхування та умови договорів страхування життя.

 

План семінарського заняття

1. Необхідність і значення страхового захисту життя та пенсій громадян.

2. Види страхування життя.

3. Страхування додаткової пенсії. Місце страхових компаній та недержавних пенсійних фондів у реалізації реформи пенсійного забезпечення України.

Основні терміни і поняття

Страхування життя, змішане страхування життя, викупна сума, таблиці дожиття (смертності), комутаційні числа, страхування додаткової пенсії, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб, довічне страхування, страхування пенсій.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання слід визначити необхідність і значення страхового захисту життя та пенсій громадян. Необхідно проаналізувати основні завдання і функції страхування життя та пенсій та їх роль в системі соціального захисту. Крім того, слід звернути увагу на значення страхових компаній зі страхування життя в інвестиційні діяльності.

При опрацюванні другого питання необхідно визначити сутність та основні ососбливості страхування життя.

Страхування життя – підгалузь особистого страхування, в якій об’єктом страхових відносин можуть бути страхові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані із життям застрахованого, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком та страхувальником.

Крім того, слід проаналізувати види страхування життя (змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб, довічне страхування). Особливу увагу слід приділити змішаному страхуванню життя. Змішане страхування життя забезпечує страховий захист фізичній особі від ризиків дожиття до закінчення терміну страхування, смерті в період дії договору та від нещасного випадку.

Необхідно визначити с уб'єк­ти страхування, принципи визначення страхової суми та особливості розрахунку страхових тарифів. Необхідно визначити особливості розрахунку викупної суми - суми накопичених страхових платежів, зменшених на витрати на ведення справ, що виплачується страховикові у разі дострокового припинення дії договору страхування життя.

Слід зазначити, що розрахунок тарифів зі страхування життя здійснюється із використанням демографічної страхової статистики та методів довгострокових фінансових розрахунків.

Таблиці дожиття (смертності) – це впорядкований ряд взаємопов’язаних величин, які показують зменшення з віком певної сукупності внаслідок смертності. Показники таблиць дожиття побудовані як опис процесу дожиття та вимирання певного покоління із фіксованою початковою чисельністю. Таблиці дожиття будуються для чоловічого та жіночого населення, або для всієї страхової сукупності. Комутаційні числа — технічні показники, які будуються із врахуванням параметрів таблиці дожиття, та з врахуванням ставки інвестиційного доходу.

При опрацюванні третього питання необхідно визначити місце страхових компаній та недержавних пенсійних фондів у реалізації реформи пенсійного забезпечення України. Слід проаналізувати основні напрямки та концепцію реалізації реформи пенсійного забезпечення, проаналізувати завдання та сутність рівнів системи пенсійного забезпечення.

 

Контрольні питання

1. Які особливості властиві сфері страхування життя?

2. Для чого у сфері страхування життя користуються таблицями смертності?

3. На яких умовах реалізується послуга змішаного страхування життя?

4. Чим страхування дітей та весільне страхування відрізняється від змішаного страхування життя?

5. Чиї інтереси захищає довічне страхування життя?

6. В чому полягає страхування додаткової пенсії?

Тестові завдання для самоконтролю

 

Змішане страхування життя передбачає

а) страхування на випадок смерті та страхування від нещасних випадків;

б) страхування на випадок смерті та на дожиття;

в) страхування на випадок дожиття та страхування від нещасних випадків;

г) страхування на випадок дожиття, медичне страхування та страхування від нещасних випадків.

2. Вкажіть правильні твердження:

а) тарифна ставка в страхуванні життя є сумою тарифних ставок за всіма ризиками;

б) в страхуванні життя використовується страхова демографічна статистика;

в) страхування життя - короткострокове страхування;

г) суб'єктів страхових відносин може бути більше двох: страховик, страхувальник, застрахований, вигодонабувач;

д) страхування життя належить до ризикового страхування.

4. Вкажіть правильні твердження:

а) в розрахунку тарифів зі страхування життя використовують методи довгострокових фінансових розрахунків;

б) комутаційні числа – це фінансові показники ефективності страхування життя;

в) прибуток зі страхування життя розраховується як різниця між доходами зі страхування життя та витратами;

г) страхове забезпечення в страхуванні життя може бути сплачене у вигляді ренти або капіталу.

5. Страхова сума в страхуванні життя визначається:

а) страховиком;

б) Кабінетом міністрів;

в) страхувальником.

6. Договір страхування дітей можуть укладати:

а) лише батьки дитини;

б) і батьки і родичі;

в) батьки, опікуни, родичі, юридичні особи;

г) тільки підприємства, що страхують дітей своїх працівників.

7. Викупна сума – це:

а) страхова сума, що вказується в договорах страхування;

б) страхова премія;

в) сума накопичених страхових платежів, зменшених на витрати на ведення справ, що виплачується страховикові у разі дострокового припинення дії договору страхування життя;

г) страхова виплата.

Таблиця смертності складається з метою

а) об’єктивного визначення страхових тарифів;

б) розрахунку страхової суми;

в)визначення розміру викупної суми.

Питання для самостійної роботи

1. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні.

2. Дослідження процесу реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. Концепція реформи пенсійної системи. Недержавне пенсійне забезпечення.

3. Розрахунок тарифів зі страхування життя.

4. Кредитне страхування життя.

5. Ринок страхування життя.

 

Тема 4. Особисте страхування

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості надання страхових послуг з особистого страхування;

· класифікацію особистого страхування;

· особливості програм медичного страхування;

· особливості розрахунку тарифів з особистого страхування.

Вміти:

·аналізувати програми медичного страхування;

·аналізувати умови страхування та умови договорів страхування життя.

План семінарського заняття

1. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.

2. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

3. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних систем фінансування сфери охорони здоров`я.

Основні терміни і поняття

Нещасний випадок, страхування від нещасного випадку, добровільне та обовязкове страхування від нещасного випадку, індивідуальне та колективне страхування від нещасного випадку, тимчасова непрацездатність, медичне страхування, асистанс.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання необхідно визначити сутність та завдання страхування від нещасних випадків, визначити суб’єкти та об’єкти страхування, основні ризики.

Слід зазначити, що страхування від нещасних випадків може здійснюватись в добровільній та обов’язковій формах і визначити основні особливості цих форм страхування та основні види. Необхідно зауважити, що перелік обов’язкових видів страхування від нещасних випадків зазначено в Законі України «Про страхування».

Крім того, необхідно розглянути види добровільного страхування громадян від нещасних випадків та сутність добровільного індивідуального та колективного страхування від нещасних випадків.

При опрацюванні другого питання слід надати загальну характеристику медичного страхування, визначити його основні особливості та порядок проведення. Також слід проаналізувати зміст основних програм медичного страхування, які пропонують страховики України та принципи фінансування сфери охорони здоров’я.

Крім того, слід проаналізувати особливості та принципи добровільного та обов’язкового медичного страхування, порядок проведення страхування та законодавче забезпечення.

Також слід приділити увагу сутности системи асистенсу – комплекс упослуг з надання негайної матеріальної або фізичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб людей, які опинились в скрутній ситуації, а також проаналізувати стан та тенденції розвитку системи аситансу в Україні..

Контрольні питання

1. Необхідність і значення страхового захисту громадян від не­
щасних випадків.

2. На яких засадах страхуються пасажири від нещасних випадків на транспорті?

3. Що є страховим випадком при добровільному страхуванні від нещасних випадків?

4. Як укладається договір страхування від нещасних випадків з фізичними та юридичними особами?

5. Який встановлено порядок виплати страхового відшкодування за договором страхування від нещасних випадків?

6. Які існують форми медичного страхування?

7. Що таке асистування і які завдання виконують асистанські компанії?

8. На яких умовах здійснюється страхування медичних витрат юридичними особами (колективне медичне страхування)?

9. Які умови укладання договору медичного страхування? Який порядок визначення розміру страхових премій і порядок їх сплати в обов'язковому медичному страхуванні?

Тестові завдання для самоконтролю

1. Страхування від нещасних випадків належить до:

а) сфери страхування життя;

б) ризикового страхування;

в) підгалузі особистого страхування;

г) накопичувального страхування.

2. Договори добровільного страхування можуть укладати:

а) лише юридичні особи;

б) лише фізичні особи;

в) фізичні та юридичні особи.

3. На пасажирів якого виду транспорту не поширюється обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті:

а) залізничного;

б) морського і внутрішнього водного транспорту на прогулянкових лініях;

в) автомобільного;

г) автомобільного і електротранспорту внутрішньоміського сполучення.

4. При укладанні договорів добровільного страхування від нещасних випадків на величину страхового тарифу впливають:

а) вік застрахованого;

б) професія;

в) група ризику професії застрахованого;

г) місце проживання.

5. Що належить до страхових випадків з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті:

а) одержання застрахованим травми;

б) тимчасова втрата застрахованим працездатності або встановлення інвалідності;

в) загибель або смерть, установлення інвалідності або тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку;

6. У межах яких термінів слід повідомити страховикові про страховий випадок за договором добровільного страхування від нещасних випадків:

а) у межах двох робочих днів;

б) у межах одного робочого дня;

в) у межах трьох робочих днів;

г) у межах сорока восьми годин.

7. При укладенні договору добровільного медичного страхування програма страхування обирається:

а) страховиком;

б) страхувальником;

в) медичною установою.

8. Добровільне медичне страхування може бути:

а) індивідуальним;

б) колективним;

в) як індивідуальним, так і колективним.

9. Асистанс – це:

а) страхові агенти в медичному страхуванні;

б) комплекс послуг з надання негайної матеріальної або фізичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб людей, які опинились в скрутній ситуації;

в) розслідування питань щодо страхового випадку в медичному страхуванні.

Питання для самостійної роботи

1. Основні тенденції та напрямки розвитку страхування особистих ризиків в Україні. Перспективи розвитку особистого страхування.

2. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні. Сучасний стан медичного страхування.

3. Аналіз програм медичного страхування дітей та дорослих.

4. Організаційні форми медичного страхування та їх особливості.

5. Медичне страхування громадян, які виїз­дять за кордон.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.