Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФізичні або юридичні особи, які виконують посередницькі функції на страховому ринку від імені та за дорученням страховика

а) брокери;

б) агенти;

в) актуарії;

г) сюрвейери;

д) аджастери.

3. Експерт, який оцінює наслідки страхового випадку в автотранспортному страхуванні:

а) андерайтер;

б) аквізитор;

в) аварійний комісар;

г) актуарій;

д) цесіонер.

4. Процес попередньої оцінки потенціального об’єкта страхування:

а) андерайтинг;

б) аквізиція;

в) фронтування;

г) цесія;

д) іррейта.

5. До якісних показників страхових послуг належать:

а) якість юридичної підготовки договорів;

б) тривалість договору страхування;

в) імідж страхової організації;

г) відповідність умов страхування (правил, договорів) реальним потребам страхувальника;

д) конкурентоспроможність і прийнятна для страхувальника вартість;

є) зручність придбання полісу чи укладання договору, а також простота підготовки документів і отримання страхового відшкодування в разі страхового випадку.

6. Фізичні або юридичні особи, які виконують посередницькі функції на страховому ринку від імені та за дорученням страховика:

а) брокери;

б) агенти;

в) актуарії;

г) сюрвейери;

д) аджастери.

Дозволяє визначити ефективність каналів реалізації страхових послуг

а) функціональна карта;

б) страховий поліс;

в) договір страхування;

г) сліп;

д) клаузула.

8. Формування споживчого попиту на страхові послуги включає в себе:

а) зв'язки страховика з громадськістю (public relations);

б) реклама;

в) високий сервіс обслуговування іншими засобами;

г) матеріальні та моральні форми заохочення постійних клієнтів;

д) формування «торговельної марки» страховика;

є) надання перестрахувального захисту.

9. Реклама, яка використовується для того, щоб ввести нові настанови поведінки та споживання (як, наприклад, «Зелена карта», страхування непередбачених медичних витрат при виїзді за кордон тощо):

а) реклама-антена;

б) реклама-підсилювач;

в) реклама-фокус;

г) реклама-призма;

д) реклама-відлуння.

10. Реклама, мета якої пристосувати рекламні звернення до різних груп споживачів та різних видів страхових послуг:

а) реклама-антена;

б) реклама-підсилювач;

в) реклама-фокус;

г) реклама-призма;

д) реклама-відлуння.

 

Питання для самостійної роботи

1. Загальна характеристика світового страхового ринку.

2. Перспективи розвитку страхового ринку України в світлі глобалізації економіки.

3. Інформаційна та фінансова безпека страхової організації.

4. Аналіз страхових послуг на ринку України.

5. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захис­том фізичних та юридичних осіб.

6. Страховий ринок України та проблеми його удосконалення.

7. Страхові послуги в умовах страхового ринку України: оцінка сучасного стану та існуючих проблем.

8. Оцінка ефективності рекламної діяльності в страхуванні.

Тема 2. Укладення та ведення страхової угоди

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості укладання договорів страхування;

· порядок виплати страхових внесків та страхового забезпечення;

· особливості дії договорів страхування, порядок їх припинення та довгострокового розірвання.

Вміти:

· укладати договір страхування.

План семінарського заняття

1. Порядок укладання та дії договору страхування.

2. Порядок виплат страхових внесків. Види страхових внесків.

 

Основні терміни і поняття

Договір страхування, правила страхування, страховий поліс, страховой внесок (страхова премія), ризикова премія, ощадний (накопичувальний) внесок, нетто-премія, брутто-премія, натуральна премія, постійні (фіксовані) внески, одноразовий внесок, поточний внесок, авансові платежі, попередня премія, перехідні платежі, результативна премія, ефективна премія, цильмерівська (резервна) премія, перестрахована премія, необхідна премія, справедлива премія, конкурентна премія, індивідуальні премії, добровільне страхування.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання наобхідно звернути увагу на сутність та зміст договору страхування.

Договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страхо­вик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визна­ченій у договорі страхування стра­хувальником, на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.

Правила страхування розроб­ляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підля­гають реєстрації в Уповноважено­му органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного ви­ду страхування.

Крім того, необхідно звернути увагу на порядок укладання та дії договору страхування. Необхідно визначити умови набуття чинності договором страхування, умови припинення дії договору та визнання договору недійсним. Також необхідно проаналізувати умови дострокового розірвання договору та можливі наслідки.

Крім того слід визначити і пояснити сутність та функції страхового полісу. Страховий поліс - документ (іменний чи на пред'явника), що ви­дається страхувальнику і безпосередньо засвідчує факт страхування за договором добровільного страхування або підтверджує умови обов'язкового страхування згідно з чинним зако­нодавством (без укладання договору) та містить зобов'язання страховика виплатити страхувальнику у разі настання страхового випадку визначену умовами дого­вору страхування певну суму коштів (страхову компен­сацію чи відшкодування).

При опрацюванні другого питання слід визначити сутність страхового внеску та принцип його визначення.

Страховой внесок (страхова премія) може бути розглянутий з економічної, юридичної й математичної точок зору. Економічна сутність страхового внеску в тім, що він являє собою частину національного доходу, що виділяється страхувальником з метою гарантії його інтересів від шкідливого впливу несприятливих подій.

Крім того, слід проаналізувати порядок виплати страхових внесків та вимоги законодавства щодо валюти страхових внесків. Також слід визначити та пояснити сутність видів страхових внесків та їх екномічний зміст:

Ризикова премія — чиста нетто-премія, означає частина страхового внеску в грошовій формі, призначену на покриття ризику.

Ощадний (накопичувальний) внесок присутній у договорах страхування життя та призначений для покриття платежів страхувальника при закінченні строку страхування. Протягом терміну дії договору страхування розмір ощадного (накопичувального) внеску змінюється.

Нетто-премія — частина страхового внеску, що необхідна для покриття страхових платежів за певний проміжок часу по даному виді страхування.

Брутто-премія — тарифна ставка страховика. Складається з достатнього внеску й надбавок на покриття витрат, пов'язаних із проведенням попереджувальних заходів, реклами й пропаганди, витратами на покриття збиткових видів страхування й ін. Кожен надбавочний елемент, включений у брутто-премію, веде до збільшення всієї тарифної ставки (страхового тарифу).

Натуральна премія призначена для покриття ризику за певний проміжок часу. Вона відповідає фактичному розвитку ризику. Натуральна премія в даний відрізок часу дорівнює ризиковій премії; із часом натуральна премія змінюється.

Постійні (фіксовані) внески — страхові внески, які із часом не змінюються, а залишаються постійними. Це пов'язане з тим, що ризик, який відображає страховий внесок, не змінюється в часі. У цьому випадку страховий внесок є середньою величиною.

Одноразовий внесок — страхова премія, яку страхувальник одразу сплачує страховикові за весь період страхування вперед. Сума одноразового внеску визначається до моменту укладання договору страхування. В одноразовій премії виражається еквівалентність зобов'язань страховика й страхувальника.

Поточний внесок являє собою частину загальних зобов'язань страхувальника стосовно страховика, тобто є частиною одноразової премії. Сума поточних внесків завжди більше одноразового внеску.

Авансовими платежами називають платежі, які сплачує страхувальник страховикові заздалегідь, до настання строку їхньої сплати, зазначеного в укладеному договорі. Авансові платежі звичайно вносяться за весь термін дії договору.

Попередня премія. Страховик може надати право страхувальникові внести повністю або частково належний до сплати внесок до настання строку сплати.

Перехідні платежі - частина страхової премії, що відноситься на наступний календарний рік.

Результативна премія являє собою різницю між річною нетто-премією й перехідними платежами поточного року, віднесеними на наступний рік.

Ефективна премія являє собою суму результативної премії й перехідних платежів, резервованих у поточному році й перехідних на наступний рік.

Цильмерівська (резервна) премія — сума нетто-премії й витрат за договорами страхування за рік. Визначається за допомогою математичних розрахунків. Формує певні резерви, за рахунок яких відшкодовуються витрати за висновком договорів страхування.

Перестрахована премія — премія, що страховик передає перестрахувальнику за умовами укладеного між ними договору перестрахування.

Необхідна премія означає величину страхового внеску, що буде достатнім і дозволить страховикові зробити виплати страхових сум і відшкодувань.

Справедлива премія відображає принцип справедливої гри й теорії ймовірностей та відображає еквівалентність зобов'язань сторін.

Конкурентна премія дозволяє страховикові в умовах ринку залучити максимально можливе число потенційних страхувальників.

Індивідуальні премії – премії, які враховують індивідуальні, особливості об'єкта страхування. Індивідуальні премії застосовуються відносно унікальних об'єктів страховика, що не мають аналогів або великого поширення.

Контрольні питання

1. Сутність і функції договору страхування. Зміст договору страхування.

2. Правила страхування. Сутність і значення. Зміст правил страхування.

3. Етапи укладання договору страхування. Оферта. Акцепт.

4. Порядок виплати страхових відшкодувань. Відмова у виплаті відшкодувань.

5. Припинення дії договору страхування. Недійсність договору страхування.

6. Види страхових премій. Сутність і принцип визначення страхового внеску.

7. Форми страхування.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Договір добровільного страхування вступає в силу:

а) після підписання договору;

б) після сплати першого внеску;

в) після настання страхового випадку;

г) після затвердження правил страхування;

д) після укладення договору.

2. Договір добровільного страхування припиняється:

а) після настання страхового випадку та виконання страховиком страхових зобов’язань;

б) після закінчення терміну страхування;

в) після аквізиції;

г) після визнання договору недійсним.

3. Документ, який підтверджує факт укладання договору страхування:

а) страховий акт;

б) правила страхування;

в) страховий поліс;

г) страхове свідоцтво;

д) сліп.

4. Правила добровільного страхування розробляються:

а) страхувальником;

б) страховиком;

в) страховим агентом;

г) вигодонабувачем;

д) Кабінетом міністрів

5. Індивідуальний тариф враховує:

а) базовий тариф та франшизу;

б) базовий тариф та систему поправочних коефіцієнтів;

в) базовий тариф та границю відповідальності;

г) нетто - тариф та систему поправочних коефіцієнтів;

д) нетто - тариф, границю відповідальності та франшизу.

6. Процес підготовки до укладення договору:

а) андеррайтинг;

б) аквізиція;

в) перестрахування;

г) брокераж;

д) секвестр.

Питання для самостійної роботи

1. Оцінка ефективності каналів реалізації страхових послуг.

2. Якість страхових послуг та шляхи ії підвищення.

3. Оцінка ефективності маркетингової політики страховика.

4. Сутність та правове значення страхового полісу. Полісні умови.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.